สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายมณฑล  ลมูลพันธ์ุ
 
1. นางสาวกุลธิดา  เอื้ออารี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงประภาศิริ   ชาติชนา
 
1. นางสาวกุลธิดา  เอื้ออารี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรภัทร  หวังกรองทอง
2. เด็กชายภควัต  ยอดแก้ว
3. นายสุรศักดิ์   มะหังสา
 
1. นายเฉลิมพล  ศรีโยธิน
2. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 71.38 เงิน 4 1. นายชนินทร์  เวียงนนท์
2. นายพลากร   พันธ์ุเถื่อน
3. นายภาคินัย   จรกระจ่าง
4. นายสยมพร   แจ้งใจมงคล
5. นายสุรศักดิ์    ชัยมาลา
 
1. นางสาวจินตนา   สว่างภพ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายขรรค์ชัย   กฐินสมิตร
 
1. นางสาวอรวรรณ   ธรรมวิจารณ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงเรณู   ดวงเดือน
 
1. นางสาวอรวรรณ   ธรรมวิจารณ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  กองเงิน
 
1. นางพูลสุข  สหิบุญ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายกิตติ  วงษ์กระสันต์
 
1. นางอารีย์  สุขเกษม
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิวภรณ์  เฉลิมพงษ์
2. เด็กหญิงอภิพร   คีรีชุมพร
 
1. นางอารีย์  เฟื้องฟุ้ง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนบดี  ราชปุม
2. นายสุวิทย์  เจือวงษ์
 
1. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
2. นายเจน  ไตรทอง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวนันทนัช    เบญจมาศ
2. นายสรวิศ   ปรีเลิศ
 
1. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์