สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วกมล
 
1. นางสาวกุลธิดา  เอื้ออารี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงมันทนา  ชาติชนา
2. เด็กหญิงศิริวรรณา  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  อ่อนศรี
 
1. นางสมัชญา  จะดอม
2. นายเฉลิมพล  ศรีโยธิน
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 6 1. นางสาวขนิษฐา  อยู่หนู
2. นางสาววราพร   สุขเขต
3. นางสาวอาทิตยา  นาคเพชร
 
1. นางแสงทิพย์  นาคศรีสุข
2. นางสาวปิยราช  พันธุ์กมลศิลป์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนากร  ราชปุม
2. เด็กชายธีรยุทธ   พิกุล
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุยานี
 
1. นางสมัชญา  จะดอม
2. นายเฉลิมพล   ศรีโยธิน