สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฐวดี   ทองดี
2. เด็กหญิงธนพร   ัพันธเกตุ
3. เด็กชายธีรยุทธ   พิกุล
 
1. นางสมัชญา  จะดอม
2. นายแสงทอง  สุทธิสาร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นางสาวนางสาวสุกัญญา  ลุนวงศ์
2. นางสาวน้ำเพชร  นิสะโสกะ
3. นางสาวรุ่งนภา  ตุรงค์เรือง
 
1. นางแสงทิพย์  นาคศรีสุข
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนิสา  กนิษฐสุนทร
 
1. นายฐานันดร์  สุริวรรณ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 8 1. นางสาวขนิษฐา  อยู่หนู
2. นายชนินทร์  เวียงนนท์
 
1. นายฐานันดร์  สุริวรรณ
2. นางอารีย์  สุขเกษม