สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองแซงวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายมณฑล  ลมูลพันธ์ุ
 
1. นางสาวกุลธิดา  เอื้ออารี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วกมล
 
1. นางสาวกุลธิดา  เอื้ออารี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงประภาศิริ   ชาติชนา
 
1. นางสาวกุลธิดา  เอื้ออารี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นางสาวนิตยา  มะลิลัย
 
1. นางสาวกุลธิดา  เอื้ออารี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายภาคิไนย  ขจรกระจ่าง
 
1. นางสาวประนิตฏา  พวงมาลี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทรรศน์ศิกา  บุดดะกาศ
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  บุญทวี
 
1. นางอนงค์  ด่านเวชนุเคราะห์
2. นางสาวประนิตฏา  พวงมาลี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฐวดี   ทองดี
2. เด็กหญิงธนพร   ัพันธเกตุ
3. เด็กชายธีรยุทธ   พิกุล
 
1. นางสมัชญา  จะดอม
2. นายแสงทอง  สุทธิสาร
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นางสาวนางสาวสุกัญญา  ลุนวงศ์
2. นางสาวน้ำเพชร  นิสะโสกะ
3. นางสาวรุ่งนภา  ตุรงค์เรือง
 
1. นางแสงทิพย์  นาคศรีสุข
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงมันทนา  ชาติชนา
2. เด็กหญิงศิริวรรณา  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  อ่อนศรี
 
1. นางสมัชญา  จะดอม
2. นายเฉลิมพล  ศรีโยธิน
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 6 1. นางสาวขนิษฐา  อยู่หนู
2. นางสาววราพร   สุขเขต
3. นางสาวอาทิตยา  นาคเพชร
 
1. นางแสงทิพย์  นาคศรีสุข
2. นางสาวปิยราช  พันธุ์กมลศิลป์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนากร  ราชปุม
2. เด็กชายธีรยุทธ   พิกุล
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุยานี
 
1. นางสมัชญา  จะดอม
2. นายเฉลิมพล   ศรีโยธิน
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรภัทร  หวังกรองทอง
2. เด็กชายภควัต  ยอดแก้ว
3. นายสุรศักดิ์   มะหังสา
 
1. นายเฉลิมพล  ศรีโยธิน
2. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  ภูโสดาล
2. เด็กชายสุรชัย  แสนสมศักดิ์
3. เด็กชายเอกรินทร์  แก้วนิ่ม
 
1. นางสมัชญา  จะดอม
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 4 1. เด็กชายธนากร  ราชปุ่ม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุยานี
 
1. นางสมัชญา  จะดอม
2. นายแสงทอง  สุทธิสาร
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 71.38 เงิน 4 1. นายชนินทร์  เวียงนนท์
2. นายพลากร   พันธ์ุเถื่อน
3. นายภาคินัย   จรกระจ่าง
4. นายสยมพร   แจ้งใจมงคล
5. นายสุรศักดิ์    ชัยมาลา
 
1. นางสาวจินตนา   สว่างภพ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 -    
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง 5 1. นายสุทธิพงษ์    สีหวงษ์
 
1. นายภาคภูมิ  เพ็งมูล
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.91 ทอง 9 1. เด็กหญิงวัลยา  คงมี
2. เด็กชายเมธายท์  คำมะตะสีลา
 
1. นางสาวจินตนา  สว่างภพ
2. นางประภาพรรณ์  รัตนจิตร์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.13 ทอง 7 1. นายธีรพงษ์  มีแสง
2. นางสาวนพมาศ  แก้วจุลพัฒน์
 
1. นางสาวจินตนา  สว่างภพ
2. นางประภาพรรณ์  รัตนจิตร์
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. นายประสิทธิ์   หมื่นสะท้าน
2. เด็กหญิงวัลยา   คงมี
 
1. นายสมโภชน์  จำปางาม
2. นางนันท์นภัส  ฤกษ์ไชโย
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายก้องภพ  งามวงษ์
2. นายสุภสันต์  พรมจันทร์
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ฤกษ์ไชโย
2. นางสาวนันท์นภัส  ฤกษ์ไชโย
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายขรรค์ชัย   กฐินสมิตร
 
1. นางสาวอรวรรณ   ธรรมวิจารณ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงเรณู   ดวงเดือน
 
1. นางสาวอรวรรณ   ธรรมวิจารณ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  เจือแก้ว
2. นางสาวกฤษณา  สาครพงษ์
3. เด็กหญิงกัณนิกา  เพ็ญริยะ
4. นายกัมพล  เปียทอง
5. เด็กชายคณิศร  บัวทอง
6. เด็กชายชัชนันท์  หวังกรองทอง
7. นางสาวชัชลาลัย  กวีธรรม
8. นางสาวชุลีพร  พันเถื่อน
9. เด็กชายฐิติกร  เพิ่มสวัสดิ์
10. นางสาวณิชกานต์  ชื่นภิรมย์
11. เด็กชายธนะชัย  เพ็งชัยสิน
12. เด็กชายธีรนนท์  เพ็งชัยสิน
13. นางสาวปัฐมาวดี  บ่อโทนดำ
14. นายพัชรพงษ์  แก้วไพฑูรย์
15. เด็กชายภูวดินทร์  จันทราช
16. นายมณฑล  ทศธรรม
17. เด็กหญิงรุจิฎากรณ์  อนันตโรจน์
18. นางสาวรุ่งเรือง  ใจเร็ว
19. นางสาวลัดดาวัลย์  พวงมาลี
20. เด็กหญิงวนิดา  สมศรี
21. เด็กชายวรโชติ  ทองรัตน์
22. เด็กชายวิริยะ  ปัญญา
23. นางสาวสมพร  หมื่นสท้าน
24. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  แสงสว่าง
25. นายสุทธิพงษ์   สีหะวงษ์
26. นางสาวสุนิสา  เขียวมุข
27. เด็กชายสุรเชษฐ์  ชื่นบุญ
28. นางสาวหทัยทิพย์  เวียสุวรรณ
29. เด็กชายอนุวัฒน์  แสงรัตนะ
30. เด็กหญิงอภิญญา  บุญธีร์
31. เด็กหญิงอัญชณา  พงษ์สีดา
32. นางสาวอัญชลี  สอนแก้ว
33. นายเกษม  กลิ่นหอม
34. นางสาวเจตสุภา  หนูท้าว
35. เด็กชายเจษฎา  เพ็งชัยสิน
 
1. นายคณพศ  พูลสมบัติ
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงนุชนาฏ   สีดารอด
2. เด็กหญิงมนัญชยา   ท้าวประสิทธิ์
3. เด็กหญิงลักษณ์นารา   โททำ
4. เด็กหญิงวาสนา   คำเรือ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   ไตรพรหม
6. เด็กหญิงอรษา   โพธิ์พิมลพัฒน
7. เด็กหญิงอัจฉรียา   ชื่นบุญ
8. เด็กหญิงเจษณี   สาครแก้ว
 
1. นายนิคม  แย้มประดิษฐ์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนริศรา  งามสมชน
 
1. นายฐานันดร์  สุริวรรณ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  กองเงิน
 
1. นางพูลสุข  สหิบุญ
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายกิตติ  วงษ์กระสันต์
 
1. นางอารีย์  สุขเกษม
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนิสา  กนิษฐสุนทร
 
1. นายฐานันดร์  สุริวรรณ
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวัฒนชัย  เขียวอ่อน
 
1. นายฐานันดร์  สุริวรรณ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 8 1. นางสาวขนิษฐา  อยู่หนู
2. นายชนินทร์  เวียงนนท์
 
1. นายฐานันดร์  สุริวรรณ
2. นางอารีย์  สุขเกษม
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 -    
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิวภรณ์  เฉลิมพงษ์
2. เด็กหญิงอภิพร   คีรีชุมพร
 
1. นางอารีย์  เฟื้องฟุ้ง
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนบดี  ราชปุม
2. นายสุวิทย์  เจือวงษ์
 
1. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
2. นายเจน  ไตรทอง
 
35 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 -    
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวนันทนัช    เบญจมาศ
2. นายสรวิศ   ปรีเลิศ
 
1. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประสิทธิ์   หมื่นสท้าน
2. เด็กชายศิลปชัย    เมี้ยนใจบุญ
3. เด็กหญิงสุนิสา   มะลิลัย
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรากร   คนหลัก
2. เด็กหญิงสุณัฐชา   อ่อนพูล
3. เด็กหญิงเนตรอัปสร   ตุรงค์เรือง
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรังสิมันต์   บุดดะกาศ
2. นางสาววรรัตน์   สุขประเสริฐ
3. นางสาววัชรี   มาระสะ
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา