สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโดนวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  พระนอนเขตร
2. เด็กหญิงอาทิตตยา  เมืองบุญ
3. เด็กหญิงอุษนี  มีเปี่ยม
 
1. นายดนัย  อ่อนคำ
2. นางสาวประภาพร  ศรีคง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวสุนิตา  มัสสุ
2. นางสาวสุพรรษา  ฉายากุล
3. นางสาวสุภาวดี  สุขเกษม
 
1. นางสาวประภาพร  ศรีคง
2. นายดนัย  อ่อนคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภวรรณ  เลากูล
2. นายศุภากร  เสมียนมูล
3. นางสาวสุจันญา  โพธิ
 
1. นายดนัย  อ่อนคำ
2. นางสาวประภาพร  ศรีคง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.07 ทอง 7 1. เด็กชายพิเชษฐพงศ์  โสภณ
2. เด็กหญิงเพ็ญพร  ศรสวาท
 
1. นายวัลลภ  สสิกาญจน์
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.35 ทอง 4 1. นายดนุพร  จันทกุล
2. นางสาวพัชริดา  พวงรังสาด
 
1. นายวัลลภ  สสิกาญจน์
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ  บุญอนันต์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  จิตตรีชัย
2. เด็กชายชรันดร์  กระแสร์สาย
3. เด็กชายชลสิทธิ์  สมฟอม
4. เด็กชายชัยวัฒน์  โคมทอง
5. เด็กหญิงฐิตพิชา  รักมั่น
6. เด็กหญิงนิศารัตน์  แสงสุข
7. เด็กหญิงบุณยานุช  อ้วนศรี
8. เด็กชายปรีดา  ประทุมทอง
9. นายพงศกรณ์  รุ่งเต่า
10. เด็กชายพงษ์ธร  ทองบุญ
11. นางสาวพลอยไพลิน  หอมชื่น
12. เด็กหญิงภานุมาส  ศรีวิลัย
13. นายภูวนารถ  ขาวสำลี
14. เด็กชายรณกร  หอมชื่น
15. เด็กชายวรวัฒน์  ทรัพย์เชาว์
16. เด็กชายศราวุธ  บุตตาแสง
17. เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วกัลยา
18. นางสาวสมฤดี  ขำชม
19. นายสันติภาพ  อิ่มเจริญ
20. นางสาวสุพิณนา  เพ็งเมือง
21. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ศรศิลป์
 
1. นางกัญญาดา  ทศพร
2. นายเอกรินทร์  กลัดเชื้อ
3. นายปุญญพัฒน์  ประเสริฐรอด
4. นางจันทร์ทิพย์  บุญไทย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวพลอยไพลิน  หอมชื่น
 
1. นางกัญญาดา  ทศพร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสันติภาพ  อิ่มเจริญ
 
1. นางกัญญาดา  ทศพร
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปริญญา  ภิรมย์เอม
2. นางสาวสุธิดา  เนียมอ่ำ
3. นางสาวอรยา  พลโคตร
 
1. นางจันทร์ทิพย์  บุญไทย