สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนพุดวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริวนา  สิงห์เถื่อน
 
1. นางดวงตา  แสนสวย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  สุพันทมาตย์
 
1. นางดวงตา  แสนสวย
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตันลีซีน  สุขสุศักดิ์
2. เด็กหญิงนิศาชล  คำชาติ
3. เด็กหญิงสืบสาย  แสงวิภาค
 
1. นางสาวสุธีนา  แก้วผลึก
2. นางพจนีย์  ป้อมเรือง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา  หมายมั่น
2. เด็กหญิงปาริชาติ  พุ่มทับทิม
3. เด็กหญิงศศิมาพร  วัดแก้ว
 
1. นางสาวสมพิศ  เผือกสอาด
2. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิกานต์  ชูโอชา
2. นายทักษิณ  เหลี่ยมแฉ่ง
3. นายธีรภัทร  ผดุงชาติ
4. นางสาวศิริลักษณ์  ภู่ระย้า
5. นายอุดมศักดิ์  เอี่ยมสุดใจ
 
1. นางสาวชูชีพ  ศรีโชติ
2. นายนิพนธ์  อึ่งกูล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.08 ทอง 11 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ชมบุญมี
2. เด็กชายนัทธพงศ์  ท่านัดที
 
1. นางสาวสุภาพ  พานิชตระกูล
2. นายนิพนธ์  อึ่งกูล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.05 ทอง 8 1. นายธีรศักดิ์  ตรีศรี
2. นางสาวอาทิมา  แก้วกูล
 
1. นายนิพนธ์  อึ่งกูล
2. นางสาวสุภาพ  พานิชตระกูล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร์  บุญชู
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตตะวัน  ดวงเพ็ชร
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทิมา  รัตนะ
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตตะวัน  ดวงเพ็ชร
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอุดม  สุขละม้าย
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมา  กองปัญญา
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศราวุฒิ  อินสุวรรณ์
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมงคล  คำงาม
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนิดา  ปราศรัย
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวชมพูนุช  ชมวะนา
2. นายเทพทัต  พงษ์พานิช
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมณฑล  บุญเหลือ
2. นายเจตริน  สว่าง
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัณยาภรณ์  หมายมั่น
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  อินทะเสย์
3. เด็กหญิงวัชราพร  วงษ์เมือง
 
1. นางถนอม  สุ่นประเสริฐ
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรวิทย์  รุ่งเลิศสกุล
2. นายสุรพล  กองโอสถ
3. นายอโนชา  กองโอสถ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  คำมี
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยุพิน  คำพันธ์
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ