สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนพุดวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุทัตตา  ฉัตรแก้ว
 
1. นางดวงตา  แสนสวย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 9 1. นางสาวณัฐสุดา  ไทยมานิตย์
 
1. นางสาวขวัญใจ  เจริญสุข
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงชิดชนก  อสัมภินนพงษ์
2. เด็กชายณัฐพล  สีนวล
3. เด็กหญิงพนิตพร  ถมปัด
 
1. นางสาวปฐมา  อิ่มสมัย
2. นางสาวสุภาภรณ์  ชื่นอารมณ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวกัลยาณ  คะเชนทระภัค
2. นางสาวปวันรัตน์  มะลิแย้ม
3. นางสาวศุพัฒตา  ออกเอก
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ชื่นอารมย์
2. นางสาวปฐมา  อิ่มสมัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติชัย  ผดุงแพทย์
2. นางสาวจันทิมา  รัตนะ
3. เด็กหญิงฐิติมา  กองปัญญา
4. นายธรรมรัตน์  สิงหฤกษ์
5. นายธีรภัทร์  บุญชู
6. นายมงคล  คำงาม
7. เด็กหญิงรัตตะวัน  ดวงเพ็ชร
8. นายวีรวัฒน์  อยู่เย็น
9. นายศราวุฒิ  อินสุวรรณ์
10. นายสมพร  แก้วมณีวงษ์
11. นายสุรเดช  เรืองฤทธิ์
12. นายอุดม  สุขละม้าย
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายมงคล  คำงาม
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคณารัตน์  เมืองจันทร์
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบัวอรุณ  ศรีเหรา
2. นางสาวพรทิพย์  ภู่พลับ
3. นางสาวศุภนิดา  บานเย็น
 
1. นางสาวขวัญใจ  เจริญสุข
2. นางดวงตา  แสนสวย
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายชนะกานต์  เอี่ยมสุวรรณ์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  พงคะชาติ
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นายธนกร  ผดุงภักดิ์
2. นางสาวนันทวรรณ  ชมบุญมี
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล