สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนพุดวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภัทชรัตน์  เอี่ยมสุวรรณ
 
1. นางดวงตา  แสนสวย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เสาโท
 
1. นางสาวสมถวิล  คล้ายกรุด
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายฐิติกร  เทียนเงิน
2. เด็กชายอธิวัฒน์  สิงนิกร
 
1. นางสาวสมถวิล  คล้ายกรุด
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 7 1. นางสาวปานทอง  นาคสีคร้าม
2. นางสาวอุษา  แก้วใส
 
1. นางสาวสมถวิล  คล้ายกรุด
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกิตติชัย  ผดุงแพทย์
2. เด็กชายอมรเทพ  สงฆ์ชาติ
3. เด็กหญิงโยษิตา  เงินเหรียญ
 
1. นางสาวขวัญใจ  เจริญสุข
2. นางดวงตา  แสนสวย