สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดอนพุดวิทยา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิริวนา  สิงห์เถื่อน
 
1. นางดวงตา  แสนสวย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  สุพันทมาตย์
 
1. นางดวงตา  แสนสวย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุทัตตา  ฉัตรแก้ว
 
1. นางดวงตา  แสนสวย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 9 1. นางสาวณัฐสุดา  ไทยมานิตย์
 
1. นางสาวขวัญใจ  เจริญสุข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภัทชรัตน์  เอี่ยมสุวรรณ
 
1. นางดวงตา  แสนสวย
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตันลีซีน  สุขสุศักดิ์
2. เด็กหญิงนิศาชล  คำชาติ
3. เด็กหญิงสืบสาย  แสงวิภาค
 
1. นางสาวสุธีนา  แก้วผลึก
2. นางพจนีย์  ป้อมเรือง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวพัชรา  คำมี
 
1. นางสาวชูชีพ  ศรีโชติ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา  หมายมั่น
2. เด็กหญิงปาริชาติ  พุ่มทับทิม
3. เด็กหญิงศศิมาพร  วัดแก้ว
 
1. นางสาวสมพิศ  เผือกสอาด
2. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงชิดชนก  อสัมภินนพงษ์
2. เด็กชายณัฐพล  สีนวล
3. เด็กหญิงพนิตพร  ถมปัด
 
1. นางสาวปฐมา  อิ่มสมัย
2. นางสาวสุภาภรณ์  ชื่นอารมณ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวกัลยาณ  คะเชนทระภัค
2. นางสาวปวันรัตน์  มะลิแย้ม
3. นางสาวศุพัฒตา  ออกเอก
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ชื่นอารมย์
2. นางสาวปฐมา  อิ่มสมัย
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิกานต์  ชูโอชา
2. นายทักษิณ  เหลี่ยมแฉ่ง
3. นายธีรภัทร  ผดุงชาติ
4. นางสาวศิริลักษณ์  ภู่ระย้า
5. นายอุดมศักดิ์  เอี่ยมสุดใจ
 
1. นางสาวชูชีพ  ศรีโชติ
2. นายนิพนธ์  อึ่งกูล
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.08 ทอง 11 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ชมบุญมี
2. เด็กชายนัทธพงศ์  ท่านัดที
 
1. นางสาวสุภาพ  พานิชตระกูล
2. นายนิพนธ์  อึ่งกูล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.05 ทอง 8 1. นายธีรศักดิ์  ตรีศรี
2. นางสาวอาทิมา  แก้วกูล
 
1. นายนิพนธ์  อึ่งกูล
2. นางสาวสุภาพ  พานิชตระกูล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร์  บุญชู
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตตะวัน  ดวงเพ็ชร
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทิมา  รัตนะ
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตตะวัน  ดวงเพ็ชร
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอุดม  สุขละม้าย
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมา  กองปัญญา
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศราวุฒิ  อินสุวรรณ์
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติชัย  ผดุงแพทย์
2. นางสาวจันทิมา  รัตนะ
3. เด็กหญิงฐิติมา  กองปัญญา
4. นายธรรมรัตน์  สิงหฤกษ์
5. นายธีรภัทร์  บุญชู
6. นายมงคล  คำงาม
7. เด็กหญิงรัตตะวัน  ดวงเพ็ชร
8. นายวีรวัฒน์  อยู่เย็น
9. นายศราวุฒิ  อินสุวรรณ์
10. นายสมพร  แก้วมณีวงษ์
11. นายสุรเดช  เรืองฤทธิ์
12. นายอุดม  สุขละม้าย
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายมงคล  คำงาม
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนิดา  ปราศรัย
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวคณารัตน์  เมืองจันทร์
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายมงคล  คำงาม
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายมงคล  คำงาม
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคณารัตน์  เมืองจันทร์
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เสาโท
 
1. นางสาวสมถวิล  คล้ายกรุด
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธีรศักดิ์  ตรีศรี
 
1. นางสาวสมถวิล  คล้ายกรุด
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายฐิติกร  เทียนเงิน
2. เด็กชายอธิวัฒน์  สิงนิกร
 
1. นางสาวสมถวิล  คล้ายกรุด
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 7 1. นางสาวปานทอง  นาคสีคร้าม
2. นางสาวอุษา  แก้วใส
 
1. นางสาวสมถวิล  คล้ายกรุด
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกิตติชัย  ผดุงแพทย์
2. เด็กชายอมรเทพ  สงฆ์ชาติ
3. เด็กหญิงโยษิตา  เงินเหรียญ
 
1. นางสาวขวัญใจ  เจริญสุข
2. นางดวงตา  แสนสวย
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบัวอรุณ  ศรีเหรา
2. นางสาวพรทิพย์  ภู่พลับ
3. นางสาวศุภนิดา  บานเย็น
 
1. นางสาวขวัญใจ  เจริญสุข
2. นางดวงตา  แสนสวย
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายชนะกานต์  เอี่ยมสุวรรณ์
2. เด็กชายพีระพัฒน์  พงคะชาติ
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวชมพูนุช  ชมวะนา
2. นายเทพทัต  พงษ์พานิช
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นายธนกร  ผดุงภักดิ์
2. นางสาวนันทวรรณ  ชมบุญมี
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายมณฑล  บุญเหลือ
2. นายเจตริน  สว่าง
 
1. นายบดินทร์  โพธิเวชกุล
2. นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัณยาภรณ์  หมายมั่น
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  อินทะเสย์
3. เด็กหญิงวัชราพร  วงษ์เมือง
 
1. นางถนอม  สุ่นประเสริฐ
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวรวิทย์  รุ่งเลิศสกุล
2. นายสุรพล  กองโอสถ
3. นายอโนชา  กองโอสถ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมานะ  สวนอุดม
 
40 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  คำมี
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
41 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติชัย  แจ้งพันธ์
2. เด็กชายขจรศักดิ์  เอี่ยมสุดใจ
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
42 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเจนณรงค์  แก้วสวัสดิ์
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ
 
43 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยุพิน  คำพันธ์
 
1. นางสาวเกศณี  ว่าบ้านพลับ