สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  ทองปันดี
 
1. นางสาวอุษา  สุวรรณโชติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฟ้าประทุม  ผิวเนียม
 
1. นางอุรักษ์  สุริยวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวตุลาการ  โทเสร็จ
 
1. นางวันทนีย์  จันทร์งาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สีทินอยู่
 
1. นางเฟื่องฟ้า  ตันติเวทย์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลลิตา  โตเอี่ยม
 
1. นางเฟื่องฟ้า  ตันติเวทย์
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.51 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัชชานนท์  คำมี
2. เด็กหญิงสาวรีย์  มูลลาว
3. เด็กหญิงอุทุมพร  ศรีนิล
 
1. นางสรินทร์ทิพย์  ประชากุล
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มูลมณี
2. เด็กหญิงวิชุดา  เชื้อใหญ่
3. เด็กหญิงสุพิชชา  จันทรวิเชียร
 
1. นางนาลอน  จริยาธนบำเพ็ญ
2. นางสาวสุพัตรา  มูลภา
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  ต่อมแก้ว
2. นางสาวนวรัตน์  เศวตศิลา
3. นางสาวศุภลักษณ์  จิตต์ศิริ
 
1. นางอนงค์  อารีรักษ์
2. นางนพรัตน์  ขันธนาค
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกภรณ์  วงษ์สง่า
2. นางสาวปาริชาติ  พูลแก้ว
3. นางสาวอาริยา  คชประดิษฐ์
 
1. นางหนึ่งนุช  เพ็งพุ่ม
2. นางสาวสายหยุด  ผดุงจันทน์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชจรีย์  ใจยินดี
2. นางสาวนุชจรีย์  บุญนาที
3. นางสาวสุพัตรา  สิทธิปัญญา
 
1. นางวราภรณ์  ไชยโย
2. นางสาวสายหยุด  พดุงจันทน์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสิทธิพร  บุญสิงห์
2. นายอานุชา  กันดุลย์
3. นายเสกสรรค์  ม่วงแก้ว
 
1. นางรัตชนีวัล  สวนเพลง
2. นางสาวจิดาภา  วชิรศักดิ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัฒนา  เกรงพุดซา
2. เด็กหญิงแพรวา  พงษ์ศิริโสภาพร
 
1. นางสาวจันสุดา  กุมภาว์
2. นายนันทิวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันยาพร  ไตรสรณะพงษ์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  คชสาร
3. เด็กหญิงศรุตา  บุญติ๊บ
4. เด็กหญิงศศิกานต์  รอสูงเนิน
5. เด็กชายสรชัย  กลิ่นนิ่มนวล
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนวรรณ  ป้อมสุวรรณ
2. นายบัญชา  ฉิมไพบูลย์
3. นางสาววารินทร์  สาริกาแก้ว
4. นางสาวสุชาวดี  อโนทัย
5. นางสาวเพชรราตรี  แววจะบก
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84.87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิราุยุ  ทานะมัย
2. นายนรา  สุดประเสริฐ
3. นางสาวภาวิณี  กันอินทร์
4. นายวิทวัส  วงษ์บุญ
5. นายอภิสิทธิ์  จิตรพานิชเจริญ
 
1. นางสาวอัญชลินทร์  ใจเที่ยง
2. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชินรัตน์  มงคลชัย
 
1. นางบัวขวัญ  น้อยอ่าง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัชชา  ทิพย์ประเสริฐ
2. เด็กชายณัฐภพ  ธวัตติ
 
1. นางบัวขวัญ  น้อยอ่าง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชัชรพี  พรมมา
2. นายรัฐภูมิ  หลงแป้น
 
1. นายสุธน  อารีรักษ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราวรรณ  เลิศฤทธิ์
2. นางสาวชฎาภา  ศรีสุริยวงค์
3. นางสาวชลทิพย์  เผื่อนแก้ว
4. นางสาวฌาริดา  ทุริยานนท์
5. นางสาวณัฏฐณิชา  อินทศร
6. นางสาวทรายงาม  จันทร์แสน
7. นางสาวทักษพร  คันธนู
8. นางสาวปณิตา  แพทย์เมืองจันทร์
9. นางสาวศศิวิมล  อภัยกุญชร
10. นางสาวเบญญทิพย์  พิมพ์สอน
 
1. นายรัชพล  บุตรดี
2. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จีนดา
2. เด็กหญิงเครือย์วลี  ทองอยู่
 
1. นางวันเพ็ญ  กองมณี
2. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีแป้น
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนฤเนตร  เลขยันต์
2. นายสิรวุฒิ  ทัพธานี
 
1. นางราณ๊  มูลสภา
2. นายเชาวลิต  ธนโกไสย
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  พลราช
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรจนา  ศิลปปรีชา
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ  วงศ์ศรีงาม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลลิตา  จิตร์ผ่อง
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติมา  หลักคำ
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ  วงศ์ศรีงาม
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ถมเถื่อน
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรกนก  แก้วหอม
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ  วงศ์ศรีงาม
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษณา  เปี่ยมแทน
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภกฤต  ประหา
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ  วงศ์ศรีงาม
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ไชโย
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐสุดา  สีเหลือง
 
1. นายกฤษฎาวุฒิ  วงศ์ศรีงาม
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนานันท์  พูเขียว
2. เด็กชายธนภัทร  สินสวัสดิ์
3. เด็กชายอธิคม  กาทอง
 
1. นายพรชัย  เจริญกุล
2. นายกฤษฎาวุฒิ  วงศ์ศรีงาม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกษิดิศ  ขาวสะอาด
2. นายธีรภัทร์  โทบุราณ
3. นายบัญชา  ฉิมไพบูลย์
4. นายวีรพงษ์  รัตนชูศรี
5. นายสหรัฐ  พรหมจันทร์
6. นายโสฬส  เพียนอก
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นายธงชัย  ตาพาลี
3. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรพรรณษา  ทวีผล
2. เด็กหญิงกรรณธิมาพร  เหล็กสูงเนิน
3. นายกษิดิศ  ขาวสะอาด
4. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยศร
5. เด็กชายกานต์  ทองสาร
6. เด็กหญิงกุลธิดา  ชมชื่น
7. เด็กชายจตุรงค์  ตะพานทอง
8. นางสาวชลดา  ห่อหุ้ม
9. เด็กหญิงชลธิชา  จันทรสูต
10. เด็กหญิงชัชฎาพร  บัวบุตร
11. นายณรงค์ชัย  ธนะสุทธินันท์
12. เด็กชายธนากร  ดวงไสว
13. นายธีรภัทร์  โทบุราณ
14. เด็กหญิงบังเอิญ  หมวดน้อม
15. นายบัญชา  ฉิมไพบูลย์
16. เด็กชายบัณฑิต  คำพยา
17. เด็กหญิงปฐมาวดี  ไม้สนท์
18. เด็กหญิงปัญชนิตย์  บุญสุทัศน์
19. เด็กหญิงปิยนุช  บุตรสีชา
20. นางสาวปิยวรรณ  ตงตันเผ่า
21. นางสาวปิยวรรณ  ตงตันเผ่า
22. เด็กหญิงปุณยนุช  มาลีสา
23. นายพีรพัฒน์  ฤทธิพิณ
24. นายภาคิไนย  ศรีเมืองกันท์
25. นางสาวภาวิณี  ชะชาตย์
26. เด็กหญิงภูริชญา  โทบุราณ
27. เด็กหญิงมนทกานต์  พึ่งศิริ
28. เด็กหญิงวราภรณ์  สุธรรมา
29. เด็กชายวัชรากร  จุลแก้ว
30. นายวีรพงษ์  รัตนชูศรี
31. เด็กชายวุฒิพงษ์  อรุณโน
32. เด็กชายศรนรินทร์  น้องเดชา
33. นายสหรัฐ  พรหมจันทร์
34. เด็กหญิงสุชัญญา  พิทักษ์วงษ์
35. เด็กหญิงสุภาวดี  สีเขียว
36. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขันแก้ว
37. นายโสฬส  เพียนอก
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นายธงชัย  ตาพาลี
3. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
4. นางบุษบา  ศิริจันโทภาส
5. นางสาวชญานิน  ทรงบัวผัน
6. นางสาวอัญชลินทร์  ใจเที่ยง
7. นางสาวเตนรินทร์  หินอ่อน
8. นายภูมรินทร์  นพกาศ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจตุรงค์  ตะพานทอง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบัญชา  ฉิมไพบูลย์
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบัญชา  ฉิมไพบูลย์
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบัญชา  ฉิมไพบูลย์
 
1. นายธงชัย  ตาพาลี
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติมา  เกตุสุวรรณ์
2. เด็กหญิงธนวรรณ  จันลิบูลย์
3. เด็กหญิงนภัสสร  บุตรพงษ์
4. เด็กหญิงภัสตราภรณ์  ปลอดโปร่ง
5. เด็กหญิงสโรชา  เจือทอง
6. เด็กหญิงอรอุมา  บุญมากุล
 
1. นางสาวศศิธร  ชูประทีป
2. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนรดี  ตรัยฤทธิกุล
2. นางสาวชลธิชา  สุมาลัย
3. นางสาวฐิติภรณ์  แก้วแย้ม
4. นางสาวณัฐณิชา  รักภูมิ
5. นางสาวพริสา  สุภาลักษณ์
6. นางสาวพิมพ์ชนก  คำภิราช
7. นางสาววฤณพร  คล้ายนิล
8. นางสาวศิรินภา  พุแค
 
1. นางสาวศศิธร  ชูประทีป
2. นางสาวรุ่งนภา  กล่ำขำมี
3. นางสาวเพชรรัตน์  ปานเกิด
4. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญประภา  ปัญญาชน
 
1. นางสาวบัวหลง  ปราบพราน
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติชญา  ลัคนกาลตระกูล
 
1. นางสาวบัวหลง  ปราบพราน
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  แฉล้มลักษณ์
2. เด็กหญิงชฎาพรรณ  ลือชัย
3. เด็กหญิงปุณยาวีย์  ใจซื่อกุล
4. เด็กหญิงพัณณ์สิรา  โทแก้ว
5. เด็กหญิงพิชชาภัทร์  พุทธรอด
 
1. นางสาวศิริพร  อยู่ประยงค์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐิดา  น้องเดชา
 
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  พรหมมาศ
 
1. นางสาวรพีพรรณ์  ประมาภรณ์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปรีชา  จินตบุตร
 
1. นางสาวกุลวดี  บุญสมภพ
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัฑฒิดา  ฟักนิ่ม
 
1. นายธีระ  วงษ์สง่า
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  อินต๊ะ
2. เด็กหญิงธนัชฌา  ดวงศิริ
3. เด็กชายอรรฆพร  ชัยพร
 
1. นางสาวพริศา  จันทะเลิศ
2. นางอุษา  สุวรรณโชติ
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สมศรี
2. เด็กหญิงศิรินาถ  ตรีเหรา
 
1. นางรัตนาภรณ์  ยุทธภัณฑ์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนันทวัฒน์  ลีลาทิพย์
 
1. นางรัตนาภรณ์  ยุทธภัณฑ์
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันฑ์พิตรา  วงค์สิงห์
 
1. นางโสภี  วงค์ราษฎร์
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเจริญศักดิ์  จันทรนิมิ
 
1. นางสาวบุษบา  ประจงแต่ง
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชิตตะวัน  วงษ์น้อยศรี
2. นายธีรพัฒน์  พุทธวงษ์
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
2. นางมาลี  พรหมเพ็ญ
 
54 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  คชรัตน์
2. เด็กชายจีรสิทธิ์  กมลคร
3. เด็กชายปริวัฒน์  ปัททุมมี
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
2. นางสาวชุติมา  อนุวงษ์
 
55 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรภัทร  มุราชัย
2. นายดุสิต  ศรีจันทร์
3. นายอัษฎากรณ์  ปภัททพงศ์
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
2. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม