สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงรุ้งทอง  อ่ำหลุบ
 
1. นางวันทนีย์  จันทร์งาม
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวชุติมา  นาเมืองรักษ์
2. นางสาวณัชชา  ปื่นเลิศ
3. นางสาวเกวลิน  รุ่งเรืองศรี
 
1. นางสรินทร์ทิพย์  ประชากุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายจองชัย  ปั้นศิลป์
2. เด็กชายสมเจต  จามากุล
 
1. นางสุพิชญา  ทองพันธ์
2. นางสาวรสสุคนธ์  แก้วมณี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุญฑริกกา  สว่างเมฆ
 
1. นายพงศ์พล  สันโดษ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. นางสาวกรณิการ์  พิมนอก
2. นางสาวสุดารัตน์  กุตะวงษ์
3. นางสาวสุภาพร  พันธ์งาม
 
1. นางสาวจิดาภา  วชิรศักดิ์
2. นางสาวสาวิตรี  อินทะใจ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  คำนวณ
2. เด็กชายพิษณุ  เจ็กทอง
3. เด็กหญิงศิริพร  จินะ
 
1. นายวิสุทธิ์  อยู่ญาติมาก
2. นางสาวนันทนา  ปิ่นเงิน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  หรั่งกิจ
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ศิริคำ
3. เด็กหญิงหทัยชนก  สุทนต์
 
1. นางรัตชนีวัล  สวนเพลง
2. นางสาวนันทนา  ปิ่นเงิน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.6 เงิน 6 1. เด็กชายภาศกร  กลิ่นทอง
 
1. นางแก้วใจ  เพชรพรรณ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญชนก  ระดมสุข
 
1. นางนภาพร  สอนจรูญ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76.82 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวคำณวนรัตน์  เชียงดี
2. นายดำรงศักดิ์  วกกุม
3. นางสาวพริสา  สุภาลักษณ์
4. นางสาววัชรากรณ์  แก้วหอม
5. นางสาวศิวาพร  รัตนไชย
 
1. นางนภาพร  สอนจรูญ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพนธ์  จินตบุตร
2. เด็กชายธนพล  นาคตระกูล
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวน้ำทิพย์  มีมุข
2. นางสาวอินทุอร  เขียงเมือง
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
2. นายวิรัตน์  เชาว์สุนทร
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐสรุจน์  พานิชสาสน์
2. นายพัฒนวัฒน์  ฟอง
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นางมาลี  พรหมเพ็ญ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงปริษา  ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  กุหลาบ
 
1. นางสาวชุติมา  อนุวงษ์
2. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายประภาส  ประสพสุข
2. เด็กชายอลงกรณ์  พานทอง
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
2. นางสาวชุติมา  อนุวงษ์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75.75 เงิน 4 1. นางสาวณัฐชา  สมดี
2. นายอุดมศักดิ์  จารุเกษม
 
1. นางมาลี  พรหมเพ็ญ
2. นายวิรัตน์  เชาว์สุนทร
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติพร  ศรีบุตวงค์
2. นางสาวศิริรัตน์  แย้มเกตุ
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
2. นางสาวชุติมา  อนุวงษ์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรายุ  ศรีชัยรมย์รัตน์
2. นายวัศพล  เจนจัด
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
2. นางสาวชุติมา  อนุวงษ์