สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงศุภรดา  ยอดนารี
2. เด็กหญิงสุธิดา  โสภา
 
1. นางอัมภา  ไทยจำนงค์ศิลป์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. นางสาวสุมาลี  จันติพันธ์
2. นางสาวสุวนันท์  หนูเหล็ง
 
1. นางสุพิชญา  ทองพันธ์
2. นางสาวรสสุคนธ์  แก้วมณี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 5 1. นางสาวณหทัย  อบกลิ่น
2. นางสาวน้ำฝน  บุญเรือง
3. นางสาวบุญยานุช  สุทธิชัย
 
1. นางรัศมี  เจษฎารมย์
2. นางครองศิล  แดงโสภา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนวพรรษ  ธนลาภกุล
 
1. นายธีระ  วงษ์สง่า
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  เดชฤทธิ์
2. นายอภิสิทธิ์  จิตรพานิชเจริญ
 
1. นางนภาพร  สอนจรูญ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนนทพัทธ์  มีทะโจล
2. เด็กชายอาทิตย์  บุญสุภาพ
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
2. นางสาวชุติมา  อนุวงษ์