สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงบุศรา  ปริยัติ
 
1. นางสาวสุนันทา  กลางกุลนารถ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 8 1. นายธนากานต์  ยอดสุวรรณ
 
1. นางนพวัลย์  เมืองแสน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายปฏิมากรณ์  องอาจ
 
1. นายพงศ์พล  สันโดษ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ปัญญา
2. เด็กหญิงศรัญญา  คำอุทธา
3. เด็กหญิงอารียา  บุศย์สะสม
 
1. นางสาวไกรวัลย์  ผาสุข
2. นางสาวสาวิตรี  อินทะใจ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 48.6 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงรุ่งสิยา  เลขยันต์
 
1. นางสาวปฏิมา  ปาลศรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิริมนต์  บัวบุตร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  กองบุบผา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงรวีวรรณ  ตาทิพย์
2. เด็กชายศุภกฤต  ทองคันทา
 
1. นางนภาพร  สอนจรูญ