สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญสุตา  สังข์แจ่ม
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สัมพันธ์อภัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวรุ่งนภา  ใจดี
 
1. นางภิรมย์  มุขแจ้ง
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิ่งแก้ว  เวียกกลาง
2. นายธีรศักดิ์  ย่นมรรคา
3. นางสาวนัทธมน  แสนหาญ
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
2. นางสาวธิดารัตน์  สัมพันธ์อภัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  สลุงเสือ
2. นางสาวอนุธิดา  สนธิภักดี
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
2. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภูมิเจริญ
2. เด็กหญิงจริยา  อินจู
3. เด็กหญิงญาณาธิป  อาจวงค์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ก่อเกิดกูล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิดาภา  แสงสว่าง
2. นางสาวปาณิสรา  พรทอง
3. นางสาวเจนจิรา  เรืองเดช
 
1. นางสาวขนิษฐา  ก่อเกิดกูล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนิตา  การะเกตุ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เปี่ยมดุ
 
1. นายสุนทรา  พงษ์เฉย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนิดา  สิงห์ทอง
 
1. นายพิมาน  พันธ์น้อย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญวรรณ  กลับสงวน
 
1. นายพิมาน  พันธ์น้อย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.99 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลลดา  แสงศรี
2. เด็กชายอิทธิพล  หุ่นเกิด
 
1. นางบุปผา  วงษาเลิศ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดารัตน์  นาคแสง
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พันธุ์วงศ์
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 5 1. นางสาวปรียานุช  บัวศรี
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติมา  สังข์ขาว
2. นางสาวธัญจิรา  ชั้นสุวรรณ
3. นายพงศธร  หงษ์ทอง
4. นางสาวพิชญานิน  รอดแย้ม
5. นายรุจติ  ผลภาพ
6. นายศิริมงคล  ช่างสลัก
7. นายสิงหนาท  ไพฑูรย์
8. นายอนุชา  วงษ์วาลย์
9. นางสาวเบญจมาศ  คำสุข
10. นางสาวเบญญา  มุขแจ้ง
 
1. นางสาวภัคพิชา  อุ่นอ่อน
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชยณัฐ  กฤษณะเศรณี
2. นายณรงค์ฤทธิ์  แซ่เจ็ง
3. นางสาวน้ำเพชร  งามฤทัย
4. นางสาวประภาพร  กำเหนิดบุญ
5. นายศิริพงษ์  ป้อมเรือง
6. นางสาวเพ็ญลดา  ทรงภา
 
1. นางสาวศศศรัณย์  นิ่มทัศนศิริ
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกลอยตา  นิ่มอนงค์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มะลิมาตร์
3. เด็กหญิงณัฐชา  แย้มบรรทม
4. เด็กหญิงบุษราภรณ์  เพ็ชรมณี
5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เรืองรังษี
6. เด็กหญิงวาธินี  โชติชัย
7. เด็กหญิงอรวี  ธัญญาโภชน์
8. เด็กหญิงแพรวเพ็ชร  เพ็ชรจินดา
 
1. นางสาวภัคพิชา  อุ่นอ่อน
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาววรินทร  หาจัตุรัส
 
1. นายชำนาญ  ผานคำ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวพิมลรัตน์  หนูอิ่ม
2. นางสาววัชราภรณ์  สำเภา
 
1. นางยุพารัตน์  ทุตาสิต
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธวัชชัย  ทองสุข
2. นายวีระพงศ์  กระแจะจันทร์
3. นายสุทธิภัทร  สินลอย
 
1. นายสุนทรา  พงษ์เฉย
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวสิริวรรณ  ไวยทรง
2. นางสาวสุวรรณา  วงษ์ขำ
3. นางสาวอุบลรัตน์  จันทร์สวน
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ชุจิตร
2. เด็กหญิงนันทินี  ดนัยดุริยะ
3. เด็กหญิงภณิดา  เสาวพันธ์
 
1. นางสาวพัชมน  ธำรงเวียงผึ้ง
2. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  หิรัญทัศน์
2. เด็กหญิงลลิตวดี  ศิริพูล
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชั้นสุวรรณ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางสาวธิดารัตน์  สัมพันธ์อภัย
 
23 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตสมชัย  ปลอดฤทธิ์
2. เด็กชายสหัสวรรษ  อยู่เนียม
 
1. นางสาวสุภรัตน์  ฮั่นวิวัฒน์
2. นางสาวอัมไพ  ราชสีห์
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุพจน์  รอดแย้ม
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณณิษา  ทองบุญ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชานนท์  ธนาคุณ
2. เด็กชายสหภาพ  ลาภประสพ
 
1. นางยุพารัตน์  ทุตาสิต
2. นางจารุณี  เบ้าสุด