สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ชาลีสี
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.98 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัชริดา  กะพงษ์ทอง
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.35 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัทจิรา  ดำมณี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  จันดาห์
3. เด็กชายสุทิวัส  กล่ำเพ็ชร์
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
2. นางสาวธิดารัตน์  สัมพันธ์อภัย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบูรพา  จรเจริญ
2. เด็กชายภานุวัตร  เพ็ชรมณี
 
1. นางสาวสุกัญญา  สราญจิตร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ผาสุข
2. เด็กหญิงปนัดดา  แสงแก้ว
 
1. นายสุนทรา  พงษ์เฉย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.25 เงิน 11 1. นางสาวกนกวรรณ  มงคลวรรณ
2. นายคุณากร  เปรมสวัสดิ์
 
1. นางบุปผา  วงษาเลิศ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  สุทธิพันธ์
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เทียนเงิน
2. เด็กชายกิตติพันธ์  รอดปัดสะเวก
3. เด็กชายจตุพจน์  อินแหยม
4. เด็กหญิงจุฬธิดา  โมรีรัตน์
5. เด็กชายธนวัฒน์  วิเชียรวัฒน์
6. เด็กหญิงนุชจรี  นกจั่น
7. เด็กหญิงนุชนาฏ  ทองสุข
8. เด็กหญิงมานิตา  เรไร
 
1. นางสาวศศศรัณย์  นิ่มทัศนศิริ
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฟักนิ่ม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อยู่เจริญ
3. เด็กหญิงพรไพลิน  สมสะอาด
4. เด็กหญิงวัชรินทร์  ไชยหบุตร
5. เด็กหญิงสุทธิดา  กลาดกลางดอน
6. เด็กหญิงอธิชา  มหาหิงษ์
 
1. นางสาวศศศรัณย์  นิ่มทัศนศิริ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวจุทาทิพย์  ทองนพ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคชรินทร์  รื่นวงค์
2. นางสาวธนัชชา  หงษ์ยิ้ม
3. นางสาวอาทิตยา  จิตพินิจ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายปภัสรา  บุญมา
2. เด็กหญิงศิริพร  สีเกลี้ยง
 
1. นางสาววิมลลักษณ์  อาวสกุลสุทธิ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวปฐมวรรณ  เพชรแหวน
2. นางสาวสิริวิ  แสงสว่าง
 
1. นางสาวเกษรินทร์  ยื้อเผ่าพันธ์