สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นายนครินทร์  นีนันทะรักษ์
2. นายเฉลิมชัย  พันธุ์วัฒน์
 
1. นางสาวสุกัญญา  สราญจิตร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนราธร  บุตรศรี
 
1. นางสาวสุกมล  ไกรวารีย์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐริชา  พงษ์นุช
2. เด็กหญิงนันทวัน  มาตร์ศรี
3. เด็กชายเอกชาติ  สุวพงษ์
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพิชญา  นนทวี
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปลื้มจิตร
 
1. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาววิดารัตน์  บุญสวัสดิ์
2. นางสาวศุภรดา  ปานพึ่ง
 
1. นางสาวเกษรินทร์  ยื้อเผ่าพันธ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐชา  บุญมี
2. นายอดิเทพ  เทศเทียน
 
1. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข