สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 59.2 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศิริพร  เบิกบาน
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  หนูเต๊ะ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางสาวธิดารัตน์  สัมพันธ์อภัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธนิตา  การะเกตุ
 
1. นายกฤษณธพงศ์  คงรื่น
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 6 1. นางสาวปิ่นมณี  พุฒนิล
 
1. นางนวพรรษ  อารยะถาวร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนันทัชพร  โคกดอน
 
1. นางนวพรรษ  อารยะถาวร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชนาทิพย์  ยิ้มละมัย
2. เด็กหญิงพัชราฎา  ศรีทับทิม
3. เด็กหญิงวิภา  ไกรราม
 
1. นางสาวขนิษฐา  ก่อเกิดกูล
2. นางสาวพนัชกร  พองาม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นายชานนท์  ไลหงษ์
2. นายทวีศักดิ์  คชเวช
3. นางสาวสุนิสา  นพสุวรรณ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ก่อเกิดกูล
2. นายกฤตพล  มนตรี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายเฉลิมชัย  อุ่นกระมล
 
1. นายศิธา  สุธาวุฒิ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 5 1. นายอดิเทพ  ท้วมพุดซา
 
1. นางสาวสายใจ  วงษ์ภักดี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิวาภรณ์  สรกิตย์
2. เด็กชายศุภกร  ช้างจีน
 
1. นายประสงค์  ใจกว้าง
2. นางจุรีรัตน์  จิตธนพาณิช
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 6 1. นางสาวณัฐฌา  ศรีคงแก้ว
2. นายสหชัย  อัยรา
 
1. นายประสงค์  ใจกว้าง
2. นางจุรีรัตน์  จิตธนพาณิช
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุตรศรี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สัมพันธ์อภัย