สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ชาลีสี
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญสุตา  สังข์แจ่ม
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สัมพันธ์อภัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสมฤทัย  เพ็งรุ่ง
 
1. นางภิรมย์  มุขแจ้ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวรุ่งนภา  ใจดี
 
1. นางภิรมย์  มุขแจ้ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.98 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัชริดา  กะพงษ์ทอง
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 -    
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.35 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัทจิรา  ดำมณี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  จันดาห์
3. เด็กชายสุทิวัส  กล่ำเพ็ชร์
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
2. นางสาวธิดารัตน์  สัมพันธ์อภัย
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิ่งแก้ว  เวียกกลาง
2. นายธีรศักดิ์  ย่นมรรคา
3. นางสาวนัทธมน  แสนหาญ
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
2. นางสาวธิดารัตน์  สัมพันธ์อภัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 59.2 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงศิริพร  เบิกบาน
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  หนูเต๊ะ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางสาวธิดารัตน์  สัมพันธ์อภัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  สลุงเสือ
2. นางสาวอนุธิดา  สนธิภักดี
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
2. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธนิตา  การะเกตุ
 
1. นายกฤษณธพงศ์  คงรื่น
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 6 1. นางสาวปิ่นมณี  พุฒนิล
 
1. นางนวพรรษ  อารยะถาวร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบูรพา  จรเจริญ
2. เด็กชายภานุวัตร  เพ็ชรมณี
 
1. นางสาวสุกัญญา  สราญจิตร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นายนครินทร์  นีนันทะรักษ์
2. นายเฉลิมชัย  พันธุ์วัฒน์
 
1. นางสาวสุกัญญา  สราญจิตร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนราธร  บุตรศรี
 
1. นางสาวสุกมล  ไกรวารีย์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนันทัชพร  โคกดอน
 
1. นางนวพรรษ  อารยะถาวร
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชนาทิพย์  ยิ้มละมัย
2. เด็กหญิงพัชราฎา  ศรีทับทิม
3. เด็กหญิงวิภา  ไกรราม
 
1. นางสาวขนิษฐา  ก่อเกิดกูล
2. นางสาวพนัชกร  พองาม
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นายชานนท์  ไลหงษ์
2. นายทวีศักดิ์  คชเวช
3. นางสาวสุนิสา  นพสุวรรณ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ก่อเกิดกูล
2. นายกฤตพล  มนตรี
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภูมิเจริญ
2. เด็กหญิงจริยา  อินจู
3. เด็กหญิงญาณาธิป  อาจวงค์
 
1. นางสาวขนิษฐา  ก่อเกิดกูล
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิดาภา  แสงสว่าง
2. นางสาวปาณิสรา  พรทอง
3. นางสาวเจนจิรา  เรืองเดช
 
1. นางสาวขนิษฐา  ก่อเกิดกูล
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนิตา  การะเกตุ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เปี่ยมดุ
 
1. นายสุนทรา  พงษ์เฉย
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  ผาสุข
2. เด็กหญิงปนัดดา  แสงแก้ว
 
1. นายสุนทรา  พงษ์เฉย
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนิดา  สิงห์ทอง
 
1. นายพิมาน  พันธ์น้อย
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญวรรณ  กลับสงวน
 
1. นายพิมาน  พันธ์น้อย
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.99 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลลดา  แสงศรี
2. เด็กชายอิทธิพล  หุ่นเกิด
 
1. นางบุปผา  วงษาเลิศ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.25 เงิน 11 1. นางสาวกนกวรรณ  มงคลวรรณ
2. นายคุณากร  เปรมสวัสดิ์
 
1. นางบุปผา  วงษาเลิศ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดารัตน์  นาคแสง
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิดารัตน์  บุญสวัสดิ์
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พันธุ์วงศ์
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  สุทธิพันธ์
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 5 1. นางสาวปรียานุช  บัวศรี
 
1. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เทียนเงิน
2. เด็กชายกิตติพันธ์  รอดปัดสะเวก
3. เด็กชายจตุพจน์  อินแหยม
4. เด็กหญิงจุฬธิดา  โมรีรัตน์
5. เด็กชายธนวัฒน์  วิเชียรวัฒน์
6. เด็กหญิงนุชจรี  นกจั่น
7. เด็กหญิงนุชนาฏ  ทองสุข
8. เด็กหญิงมานิตา  เรไร
 
1. นางสาวศศศรัณย์  นิ่มทัศนศิริ
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติมา  สังข์ขาว
2. นางสาวธัญจิรา  ชั้นสุวรรณ
3. นายพงศธร  หงษ์ทอง
4. นางสาวพิชญานิน  รอดแย้ม
5. นายรุจติ  ผลภาพ
6. นายศิริมงคล  ช่างสลัก
7. นายสิงหนาท  ไพฑูรย์
8. นายอนุชา  วงษ์วาลย์
9. นางสาวเบญจมาศ  คำสุข
10. นางสาวเบญญา  มุขแจ้ง
 
1. นางสาวภัคพิชา  อุ่นอ่อน
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชยณัฐ  กฤษณะเศรณี
2. นายณรงค์ฤทธิ์  แซ่เจ็ง
3. นางสาวน้ำเพชร  งามฤทัย
4. นางสาวประภาพร  กำเหนิดบุญ
5. นายศิริพงษ์  ป้อมเรือง
6. นางสาวเพ็ญลดา  ทรงภา
 
1. นางสาวศศศรัณย์  นิ่มทัศนศิริ
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกลอยตา  นิ่มอนงค์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มะลิมาตร์
3. เด็กหญิงณัฐชา  แย้มบรรทม
4. เด็กหญิงบุษราภรณ์  เพ็ชรมณี
5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เรืองรังษี
6. เด็กหญิงวาธินี  โชติชัย
7. เด็กหญิงอรวี  ธัญญาโภชน์
8. เด็กหญิงแพรวเพ็ชร  เพ็ชรจินดา
 
1. นางสาวภัคพิชา  อุ่นอ่อน
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฐิติมา  สังข์ขาว
2. นางสาวธัญจิรา  ชั้นสุวรรณ
3. นางสาวพัชรีพร  บุญล้อม
4. นางสาวพิชญานิน  รอดแย้ม
5. นางสาวมัณฑนา  ธรรมวงศ์วัฒน์
6. นางสาวเบญจมาศ  คำสุข
7. นางสาวเบญญา  มุขแจ้ง
8. นางสาวไอรดา  วิเชียรศรี
 
1. นางสาวภัคพิชา  อุ่นอ่อน
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฟักนิ่ม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อยู่เจริญ
3. เด็กหญิงพรไพลิน  สมสะอาด
4. เด็กหญิงวัชรินทร์  ไชยหบุตร
5. เด็กหญิงสุทธิดา  กลาดกลางดอน
6. เด็กหญิงอธิชา  มหาหิงษ์
 
1. นางสาวศศศรัณย์  นิ่มทัศนศิริ
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายเฉลิมชัย  อุ่นกระมล
 
1. นายศิธา  สุธาวุฒิ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 5 1. นายอดิเทพ  ท้วมพุดซา
 
1. นางสาวสายใจ  วงษ์ภักดี
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวจุทาทิพย์  ทองนพ
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาววรินทร  หาจัตุรัส
 
1. นายชำนาญ  ผานคำ
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิวาภรณ์  สรกิตย์
2. เด็กชายศุภกร  ช้างจีน
 
1. นายประสงค์  ใจกว้าง
2. นางจุรีรัตน์  จิตธนพาณิช
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 6 1. นางสาวณัฐฌา  ศรีคงแก้ว
2. นายสหชัย  อัยรา
 
1. นายประสงค์  ใจกว้าง
2. นางจุรีรัตน์  จิตธนพาณิช
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฏฐริชา  พงษ์นุช
2. เด็กหญิงนันทวัน  มาตร์ศรี
3. เด็กชายเอกชาติ  สุวพงษ์
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคชรินทร์  รื่นวงค์
2. นางสาวธนัชชา  หงษ์ยิ้ม
3. นางสาวอาทิตยา  จิตพินิจ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางสาวขนิษฐา  แสงภักดี
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายปภัสรา  บุญมา
2. เด็กหญิงศิริพร  สีเกลี้ยง
 
1. นางสาววิมลลักษณ์  อาวสกุลสุทธิ
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพิชญา  นนทวี
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปลื้มจิตร
 
1. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาววิดารัตน์  บุญสวัสดิ์
2. นางสาวศุภรดา  ปานพึ่ง
 
1. นางสาวเกษรินทร์  ยื้อเผ่าพันธ์
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวปฐมวรรณ  เพชรแหวน
2. นางสาวสิริวิ  แสงสว่าง
 
1. นางสาวเกษรินทร์  ยื้อเผ่าพันธ์
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐชา  บุญมี
2. นายอดิเทพ  เทศเทียน
 
1. นางสาวภิรญา  สายศิริสุข
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวพิมลรัตน์  หนูอิ่ม
2. นางสาววัชราภรณ์  สำเภา
 
1. นางยุพารัตน์  ทุตาสิต
 
52 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธวัชชัย  ทองสุข
2. นายวีระพงศ์  กระแจะจันทร์
3. นายสุทธิภัทร  สินลอย
 
1. นายสุนทรา  พงษ์เฉย
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  สุทธิพันธ์
2. เด็กหญิงบุญมา  จันทรกุมาร
3. เด็กชายสมหวัง  เกิดโต
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวสิริวรรณ  ไวยทรง
2. นางสาวสุวรรณา  วงษ์ขำ
3. นางสาวอุบลรัตน์  จันทร์สวน
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ชุจิตร
2. เด็กหญิงนันทินี  ดนัยดุริยะ
3. เด็กหญิงภณิดา  เสาวพันธ์
 
1. นางสาวพัชมน  ธำรงเวียงผึ้ง
2. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
 
56 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  บุตรศรี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สัมพันธ์อภัย
 
57 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมา  หิรัญทัศน์
2. เด็กหญิงลลิตวดี  ศิริพูล
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชั้นสุวรรณ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางสาวธิดารัตน์  สัมพันธ์อภัย
 
58 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตสมชัย  ปลอดฤทธิ์
2. เด็กชายสหัสวรรษ  อยู่เนียม
 
1. นางสาวสุภรัตน์  ฮั่นวิวัฒน์
2. นางสาวอัมไพ  ราชสีห์
 
59 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุพจน์  รอดแย้ม
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
 
60 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรณณิษา  ทองบุญ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
61 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชานนท์  ธนาคุณ
2. เด็กชายสหภาพ  ลาภประสพ
 
1. นางยุพารัตน์  ทุตาสิต
2. นางจารุณี  เบ้าสุด