สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณา  สงเจริญ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  จอมพุก
 
1. นางบุญเรือน  ศรีชมภู
2. นางรำพึง  ผู้พัฒน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.27 ทอง 8 1. เด็กชายจักรกฤษ  ทิพย์ศรี
2. เด็กหญิงวรรณนิภา  นกยูงทอง
 
1. นางชูจิตร  สุดถนอม
2. นางสาวอัจฉรา  ใจเย็น
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.65 ทอง 6 1. นายวรพล  ถาวร
2. นางสาวอาทิตยา  สุทธิสุข
 
1. นางชูจิตร  สุดถนอม
2. นางสาวอัจฉรา  ใจเย็น
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรินยา  วงษ์ละคร
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิภา  บุญชัยรุ่ง
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธารีรัตน์  สุขพรหม
2. เด็กหญิงสุภาพร   ถามั่งมี
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  ร่มโพธิ์
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  งามกระโทก
3. เด็กชายอภิรัตน์  โคกดอน
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรพงศ์  รุ่งเรือง
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรเดช  สายวงศ์จักร
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  สมสะอาด
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวราวุธ  วงษ์ละคร
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประกายดาว  สุระโพธิ์
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกษม  กองเพ็ง
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายวราวุธ  วงษ์ละคร
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลรัตน์  วงษ์ใหญ่
2. นางสาวชนิตา  ชุณหสุวรรณ
3. นางสาวสุธาสินี  พิมพา
 
1. นางสุพัตรา  คุลี
2. นางสาวิตรี  อ่อนไสว