สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงทรรศิตา  ถามั่งมี
 
1. นางประพิมพ์พรรณ  มณิโชติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นางสาวจิรภัทร  สมพงษ์สวัสดิ์
 
1. นายอภิเดช  โสภณ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ภาดา  พหลยุทธ
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงอรกัญญา  สายปั้น
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทักษิณ  เลิศชวงษ์
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติพร   เอี่ยมคำ
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุทธิสุดา  พลศักดิ์ขวา
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาพร  บุญยืน
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  จอมพุก
 
1. นางนลินี  เดชรังสฤษดิ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79.6 เงิน 7 1. นางสาวศิริพร   จันทร์เจริญ
 
1. นางนลินี  เดชรังสฤษดิ์