สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวราทิพย์  พรมสิงห์
 
1. นางประพิมพ์พรรณ  มณีโชติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวรัชนีกร  อากาศสุภา
 
1. นายอภิเดช  โสภณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงทรรศิตา  ถามั่งมี
 
1. นางประพิมพ์พรรณ  มณิโชติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นางสาวจิรภัทร  สมพงษ์สวัสดิ์
 
1. นายอภิเดช  โสภณ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุวัจณี  แสงจันทร์
 
1. นายเวียงชัย  ลุนภูงา
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปรารถนา  รอดเสวก
2. เด็กหญิงพนิดา  ร่มเพ็ชร
3. เด็กหญิงภิญญดา  สิทธิพงศ์
 
1. นางรำพึง  ผู้พัฒน์
2. นางบุญเรือน  ศรีชมภู
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤษณา  สงเจริญ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  จอมพุก
 
1. นางบุญเรือน  ศรีชมภู
2. นางรำพึง  ผู้พัฒน์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.27 ทอง 8 1. เด็กชายจักรกฤษ  ทิพย์ศรี
2. เด็กหญิงวรรณนิภา  นกยูงทอง
 
1. นางชูจิตร  สุดถนอม
2. นางสาวอัจฉรา  ใจเย็น
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.65 ทอง 6 1. นายวรพล  ถาวร
2. นางสาวอาทิตยา  สุทธิสุข
 
1. นางชูจิตร  สุดถนอม
2. นางสาวอัจฉรา  ใจเย็น
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรินยา  วงษ์ละคร
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ภาดา  พหลยุทธ
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงอรกัญญา  สายปั้น
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิภา  บุญชัยรุ่ง
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรรณิภา  แก้วดี
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธารีรัตน์  สุขพรหม
2. เด็กหญิงสุภาพร   ถามั่งมี
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  ร่มโพธิ์
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  งามกระโทก
3. เด็กชายอภิรัตน์  โคกดอน
 
1. นายมานพ  เอี่ยมยิ้ม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรพงศ์  รุ่งเรือง
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรเดช  สายวงศ์จักร
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทักษิณ  เลิศชวงษ์
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติพร   เอี่ยมคำ
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายเอกภพ  เทวะบาล
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงประกายดาว  สุระโพธิ์
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลธิชา  สมสะอาด
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายมารุต  บำขุนทด
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวราวุธ  วงษ์ละคร
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประกายดาว  สุระโพธิ์
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเบญจมาศ  ศรีทอง
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุทธิสุดา  พลศักดิ์ขวา
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกษม  กองเพ็ง
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายวราวุธ  วงษ์ละคร
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาพร  บุญยืน
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุดารัตน์  ราชวงษ์
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  จอมพุก
 
1. นางนลินี  เดชรังสฤษดิ์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79.6 เงิน 7 1. นางสาวศิริพร   จันทร์เจริญ
 
1. นางนลินี  เดชรังสฤษดิ์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐพล  วงษ์กรณ์
2. นางสาวสุขนิ่ม  กองโคกกรวด
3. นางสาวสุทธิสุดา  พลศักดิ์ขวา
4. นางสาวสุนารี  กี่สง่า
5. นายอัฐพงศ์  เดือดขุนทด
 
1. นางนลินี  เดชรังสฤษดิ์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพนิดา  ร่มเพ็ชร
2. เด็กหญิงภิญญดา  สิทธิพงศ์
 
1. นางคะชร  ชาญประเสริฐ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 8 1. นายคชาธร  แป้นสกุล
2. นางสาวสุพัตรา  แท่นสุวรรณ
 
1. นางคะชร  ชาญประเสริฐ
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลรัตน์  วงษ์ใหญ่
2. นางสาวชนิตา  ชุณหสุวรรณ
3. นางสาวสุธาสินี  พิมพา
 
1. นางสุพัตรา  คุลี
2. นางสาวิตรี  อ่อนไสว
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวรัตติยากร  สมสอาด
2. นางสาวสุนิสา  เณรพึ่ง
3. นางสาวอังคณา  ภูผารส
 
1. นางสุพัตรา  คุลี
2. นางสาวิตรี  อ่อนไสว