สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฏร์ศึกษา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัชชารัตน์  วงศ์หฤทัย
 
1. นางกสิณา  ทองดี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงณีรนุช  ผะอบแก้ว
2. เด็กหญิงพิมลภัทร  วงษ์น้อย
 
1. นายสวรรค์  ช้างเนียม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงนรมน  วิภาตะจิตร์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  พงษ์อยู่
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ผิวสุข
2. เด็กหญิงปาณิศา  สะอาดดี
3. เด็กหญิงศศิประภา  เปรมจิตต์
 
1. นางสุมาลี  สายรอด