สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฏร์ศึกษา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศีติสาร
 
1. นางกสิณา  ทองดี
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67.63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชญาดา  ช่อมะกอก
2. เด็กหญิงรวิสรา  ดิเรกดิ์พงศ์
3. เด็กหญิงรัตติกาล  อินทแหยม
 
1. นางกสิณา  ทองดี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายเอกรัตน์  อุ่นทินวงษ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  พงษ์อยู่
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลวีร์  เสริมสกุล
 
1. นางสาวเกศรินทร์  คำกลาง