สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฏร์ศึกษา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ใจซื่อ
 
1. นางกสิณา  ทองดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 58.8 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยชุน
2. เด็กหญิงอารีตา  ชาลีนิวัฒน์
 
1. นางกสิณา  ทองดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายภูพิงค์  คุ้มภัย
 
1. นางยุพดี  จีรจิตต์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายฉัตรชัย  บุษยามานนท์
2. นายพีรพล  เรืองประกาย
 
1. นางยุพดี  จีรจิตต์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงทา
 
1. นางยุพดี  จีรจิตต์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16.5 เข้าร่วม 10 1. นายจิรพัฒน์  วิชาพร
2. นายธวัชชัย  ชลาลัย
3. เด็กหญิงสโรชา  มาลัย
 
1. นายวิสุทธิ์  เรืองนิ่ม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงศศิธร  ศรีเสริม
 
1. นางสาวเกศรินทร์  คำกลาง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วรรณจักร
2. เด็กหญิงภัทราณิษฐ์  โคยามา
3. เด็กหญิงสโรชา  พิมพ์พา
 
1. นางคำผง  บุญพิรุณ