สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฏร์ศึกษา สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัชชารัตน์  วงศ์หฤทัย
 
1. นางกสิณา  ทองดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ศีติสาร
 
1. นางกสิณา  ทองดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ใจซื่อ
 
1. นางกสิณา  ทองดี
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67.63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชญาดา  ช่อมะกอก
2. เด็กหญิงรวิสรา  ดิเรกดิ์พงศ์
3. เด็กหญิงรัตติกาล  อินทแหยม
 
1. นางกสิณา  ทองดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 58.8 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ไชยชุน
2. เด็กหญิงอารีตา  ชาลีนิวัฒน์
 
1. นางกสิณา  ทองดี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายภูพิงค์  คุ้มภัย
 
1. นางยุพดี  จีรจิตต์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายฉัตรชัย  บุษยามานนท์
2. นายพีรพล  เรืองประกาย
 
1. นางยุพดี  จีรจิตต์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงทา
 
1. นางยุพดี  จีรจิตต์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 16.5 เข้าร่วม 10 1. นายจิรพัฒน์  วิชาพร
2. นายธวัชชัย  ชลาลัย
3. เด็กหญิงสโรชา  มาลัย
 
1. นายวิสุทธิ์  เรืองนิ่ม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.25 ทอง 12 1. เด็กหญิงอรชร  เซียงซาว
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ตุ้มพิมาย
 
1. นางคำผง  บุญพิรุณ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงณีรนุช  ผะอบแก้ว
2. เด็กหญิงพิมลภัทร  วงษ์น้อย
 
1. นายสวรรค์  ช้างเนียม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงนรมน  วิภาตะจิตร์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  พงษ์อยู่
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายเอกรัตน์  อุ่นทินวงษ์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  พงษ์อยู่
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชลวีร์  เสริมสกุล
 
1. นางสาวเกศรินทร์  คำกลาง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงศศิธร  ศรีเสริม
 
1. นางสาวเกศรินทร์  คำกลาง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจรัญ  วิสัยทัศนาลัย
2. เด็กชายตุลาการ  ณ ถลาง
3. เด็กชายธนภูมิ  มิดำ
4. เด็กชายธนู  ห้วยหงษ์ทอง
5. เด็กชายธีรพัฒน์  รักขำ
6. เด็กชายพงศภัค  สิงสี
7. เด็กชายศิรสิทธิ์  ซอเสียงมงคล
8. เด็กชายเภตรา  รอดเสงี่ยม
 
1. นายสุวรรณ์  อ่างแก้ว
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วรรณจักร
2. เด็กหญิงภัทราณิษฐ์  โคยามา
3. เด็กหญิงสโรชา  พิมพ์พา
 
1. นางคำผง  บุญพิรุณ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ผิวสุข
2. เด็กหญิงปาณิศา  สะอาดดี
3. เด็กหญิงศศิประภา  เปรมจิตต์
 
1. นางสุมาลี  สายรอด