สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงเมษญาณี  เกตุหอม
 
1. นางเพ็ญศรี  คงสืบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอัศวิน  คำป้อ
 
1. นางสุดาภรณ์  จุลวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฏฐ์ธัญวรท  คงนาขา
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  ชินศรี
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.24 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลกร  จิตรธรรม
2. เด็กหญิงรวิพร  แก้วประสิทธิ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  กิจเมธี
 
1. นางขนิษฐา  บุญด้วยลาน
2. นายจรรยวรรธน์  ลิ้มสร้อยเพชร
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนาทิพย์  ชูพรรคพานิช
2. นางสาวนันทรัตน์  เก่งเกียรติชัย
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  พริกทุ่ง
 
1. นางฐิตินาถ  ภู่เจริญ
2. นางขนิษฐา  บุญด้วยลาน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนริสา  ภาสบุตร
2. นายวรโชติ  งามรูป
 
1. นายสุดสาคร  อินทร์ทอง
2. นายจตุพร  ตระกูลปาน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐานันดร  วัชโรทน
 
1. นางจารุณี  สีหนาท
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชยุต  ตั้งมั่นคงวรกูล
 
1. นางสาวเปรมฤดี  เปรมพงษ์
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลักษณารีย์  นิจอาคม
2. เด็กหญิงสุทธิดา  พันเพชร์
3. เด็กหญิงเกสรา  ศรีธัญญา
 
1. นายละออง  นิลทสุข
2. นางชุติมา  นิลทสุข
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชวภูมิ  เชวงกูล
2. นายทักษ์ดนัย  จันทร์อิน
3. นางสาวมนัญชยา  จงสุตกวีวงศ์
 
1. นางหรรษญากาญจน์  อินกอ
2. นางสาวสิริยุพา  บุญเพิ่ม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐปกรณ์  ตรีรัสสพานิช
2. นายปวัตณ์  ตรีโภคา
 
1. นางดวงพร  ชาลีรัตน์
2. นางรัตนา  ศิริกมลทิพย์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรีชา  เพทายวิราพันธ์
 
1. นางสาวเจษฎากร  นิยบุตร
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนพวรรณ  เกษามา
2. เด็กชายพชร  ชลวิหารพันธ์
3. เด็กชายวรปรัชญ์  เดิมหลิ่ม
 
1. นางสาวลำภู   บุญธรรม
2. นางสมพร  สะอาดตา
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนินทร์  สมัครไทย
2. นางสาวชิดชนก  เกษามา
3. นายวีรภัทร   บูรณสวัสดิ์
 
1. นางวิลาสิณี  สกลกำแหง
2. นางสาวปัณณกัญญาษถ์   ชีพพานิช
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.45 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทรวดี   เอื้อสกุลรุ่งเรือง
2. นางสาววริศรา   ม่วงสนธิ์
3. นางสาววริศรา  ทองระยับ
 
1. นางณัฐชาพร  สาที
2. นางสาวปัณณกัญญาษถ์   ชีพพานิช
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิศาชล  คงช่วย
2. เด็กหญิงรมิตา   ตระกูลน้ำผึ้ง
3. เด็กหญิงสุรัมภา   อุรังคะมณี
 
1. นางสาวลำภู   บุญธรรม
2. นางสาวสุทราทิพย์  ตั้งใจ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉลองชัย   แรกขึ้น
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจการุณ
 
1. นางสาวอิงอร  เอี่ยมโอษฐ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรกานต์  วิเชียรชาติ
2. เด็กชายอานนท์  มะระครอง
 
1. นางสาวอิงอร  เอี่ยมโอษฐ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา   โพธินิมิตร
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  หอมสุวรรณ
3. เด็กหญิงวรรณศิริ  เส็งสมัคร
4. เด็กชายวิชญะ  พละสาร
5. เด็กหญิงศศิกานต์  แสนบุราณ
 
1. นายนิรันดร์  อยู่อ่ำ
2. นางสาวเบญจวรรณ์   บรรยงค์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชพร  เกตุวัตร์
2. นางสาววาสนา  อุบลวรรณ์
3. นางสาววิสสุตา  ฤทธิขันธ์
4. นางสาวศุภิสรา  ชูระหงษ์
5. นางสาวสิริลักษณ์   แป้นไผ่
 
1. นายธีรฉัตร์  เขียวแก้ว
2. นางปัณฑา  อัมรานนท์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิฌาภรณ์  พานารถ
 
1. นางสิทธรัตน์   สงึมรัมย์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 4 1. นางสาวปองกมล  ทองทา
 
1. นางสุนิตย์  กันสุข
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  คำอ่อง
2. เด็กชายทัฏพงศ์  อุุ่นทิม
 
1. นางณัฐชา  คำภู
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูรินทร์  ตติรังสรรค์สุข
2. นางสาวแพรวทิพย์  กลั่นขำ
 
1. นางสาวนิรมล  มณีคุ้ม
2. นางปาริชาติ  อุ่นจังหัน
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนบดี  ชัยนิธิกรรณ
2. เด็กหญิงธรธรร  ชัยนิธิกรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์พิไล  พลศร
2. นายนิทัสน์  ศรีคำบล
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสร้อยสิรินทร์  บุญต้น
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติพงษ์  เป้าประสิทธิ์
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ทัพวงศ์
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภาวิณี  ชนไธสง
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทพร  เทียรทอง
 
1. นายสมศักดิ์  ต่วนเอี่ยม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธา  โสรีกุล
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  โพธิ์เขียว
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวชิรวุฒิ  เอี่ยมละออ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยาวุธ  สีดาคำ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัทธ์กมล  กิจวิเศษ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  คงเจริญ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  แก้วกล้า
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสลิลทิพย์  ทองอินทร์
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสรน์สิริ  พุ่มศิริ
 
1. นางภัททิรา   ยุรยาตร์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสโรชา  กนิษฐสุต
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  จ่าภา
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  คงเจริญ
3. เด็กหญิงธัญชนก  ขุมทรัพย์
4. เด็กหญิงปรีชญา  แดงฉาน
5. นายรัฐธรรมนูญ  แดงฉาน
6. นางสาวสลิลทิพย์  ทองอินทร์
7. นายสโรชา  กนิษฐสุต
8. นางสาวอรุชา  แฉ่งใจ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  โพธิ์เขียว
2. นางสาวจริยา  จ่าภา
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  คงเจริญ
4. เด็กชายชยาวุธ  สีดาคำ
5. เด็กหญิงธัญชนก  ขุมทรัพย์
6. เด็กชายนฤพนธ์  ปานแก้ว
7. เด็กหญิงนัทธ์กมล  กิจวิเศษ
8. เด็กหญิงพรชนก  ทองคำ
9. เด็กหญิงมัณฑนา  กนิษฐสุต
10. นายรัฐธรรมนูญ  แดงฉาน
11. นายวชิรวุฒิ   เอี่ยมละออ
12. เด็กหญิงวรพรรณ  รดหอมดี
13. เด็กหญิงสรน์สิริ  พุ่มศิริ
14. นางสาวสโรชา  กนิษฐสุต
15. นางสาวอรุชา  แฉ่งใจ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปภาวริน  กล่อมจิตต์
2. นางสาวปรียาภัทร์  ศรีพันดอน
3. เด็กชายพงศ์ภรณ์  อินทร์ชัย
4. นายพชร  จำเนียรเจริญสุข
5. เด็กชายอนาวิล  ศรีศักดิ์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์ธิดา  ทองชัยยง
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปรียาภัทร์  ศรีพันดอน
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิสิษฐ์  จูมจา
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐฐนารี  สุวรรณหงษ์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปรียาภัทร์  ศรีพันดอน
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชกานต์  เก่งเขตวิทย์
2. นางสาวกนกพร  อยู่เย็น
3. นางสาวกัญญาดา  ชาลีกุล
4. นางสาวกัลยาภรณ์  เฮ็งเส็ง
5. นายกิตติภูมิ  บุญด้วยลาน
6. นายคุณากร  ยิ้มสิงห์
7. นางสาวจิรเมธ  กาญจนวิชานนท์
8. นางสาวชองฮวา  ฮง
9. นางสาวฐิตา  โสภิตลาภธนา
10. นางสาวฐิติมา  เมตตา
11. นางสาวณัฐริภา  แถมยิ้ม
12. นางสาวดลชนก  รัตนิล
13. นายถิรวัฒน์  ศิริศิลป์
14. นายธนบดี  ซ่อนกลิ่น
15. นางสาวนลพรรณ  มุุสิกชาติ
16. นายนายวสิษฐ์พล  คชารัตน์
17. นายนิธิศ  ฉายากุล
18. นางสาวปภาวี  มีภู่
19. นายปิยพัทธ์  พินิชกชกร
20. นางสาวพัชรณัฎฐ์  ประเสริฐสุข
21. นางสาวพัชราภา  บัวหลวง
22. นายพันธ์พงศ์  วงศ์วรรณา
23. เด็กชายภคพงศ์  สุขหลาย
24. นายภูชิสส์  สมิตารุณ
25. นายรัฐธรรมนูญ  จันทร์กระจ่าง
26. นางสาวรินรดา  เจ้าวรรณะ
27. นางสาววณิชยา  พิมพ์ชัยมูล
28. นางสาววรดา  สิงห์เถื่อน
29. นางสาวสุรกมล  มูลศินี
30. นายอชิตพล  จันทร์ดุสิตขจร
31. นายอาณัฐ  อินสว่าง
32. นายเตชินท์  กุลมณี
33. นายเปรื่องวิชช์  ตางาม
34. นางสาวเพชรกานต์  พิกุลทอง
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
2. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ดารา
2. เด็กหญิงกรกนก  ศรีโชติช่วง
3. เด็กหญิงชนม์นิภา  คงตรา
4. เด็กหญิงชยาภรณ์  ชาวกงจักร
5. เด็กหญิงธนภรณ์  นะปินโน
6. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ชมสมุทร
7. เด็กหญิงวิศรุตา  โพธิ์ระย้า
 
1. นางพิมลพันธ์  ตุรงค์เรือง
2. นางสาวกนกวรรณ  วะนุยารักษ์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูรินทร์  จึงธีรพานิช
 
1. นางเบญญพร  ภัทรโยธิน
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเยี่ยนหลิง  หลิว
 
1. นางสาวอภิปกา   มาทา
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรินธร  เลาหเจริญสมบัติ
 
1. นางสาวสุภาวดี  อัคนิจ
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบงกชมาศ  ปักมาศ
 
1. นางสาวพนิตนาถ  ฟุ้งเฟื้อง
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภควดี   เป้าทอง
 
1. นางมิ่งขวัญ  จุนขุนทด
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชาช์  นาดี
 
1. นางสาวไพรินทร์   ชมภูภูมิ
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปวัน  อินทวงษา
 
1. นางสาวสริญญา  วรสิทธิ์
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดลหทัย  หวัง
2. เด็กหญิงดวงพรรณ  พวยอ้วน
3. เด็กหญิงนวสรณ์  เที่ยงเจริญ
4. เด็กหญิงนัชชา  อ่อนจันทร์
5. เด็กหญิงวิภาดา  บรรณเภสัช
 
1. นางสาวอรอนงค์  นิยมวิทยพันธุ์
2. MissVanessa  Vasquez
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเต็มศิริ  ปัญเศษ
 
1. นางสาวสุริยาพร  ชาคริตานันท์
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติกร  นามผล
 
1. นางสาวชนะขนิษฐ  สุรมิตรไมตรี
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจรรย์เพ็ญ  อิทธิเดชรัตน์
 
1. นางรุ่งศิริ  ทิพย์อักษร
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสวี  ศรีคุ้ม
2. เด็กหญิงสุธินี   พิมพ์ทนต์
 
1. นางเยี่ยมจิต  ตติรัวสรรค์สุข
2. นางราตรี  บูรณสันติ
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนิติพงษ์  เป้าทอง
2. นางสาวภาวิกา  หงส์เชิดชูสกุล
 
1. นางเยี่ยมจิต  ตติรัวสรรค์สุข
2. นางราตรี  บูรณสันติ
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เตียสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐชนน  แก้วเก่า
3. เด็กชายนฤดล  อัฐมาลา
4. เด็กชายประทักษ์  คุปติวิทยากุล
5. เด็กชายประทาย  คุปติวิทยากุล
6. เด็กชายปวริศร์  ทองถวิล
7. เด็กชายพรรษฐิติกร  สมศรี
8. เด็กชายพฤกษา  กลิ่นถาวร
 
1. นายประจักษ์  บุญเพิ่ม
2. นายธนพนธ์  จุนขุนทด
3. ว่าที่ร้อยตรีนิตินัย  ศักดิ์เสรีกุล
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลณิชา  ชีรนรวนิชย์
2. เด็กหญิงจิรัฐิพร  มีนพกิจ
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  ลือดารา
4. เด็กหญิงทอฝัน  วรรณสุข
5. เด็กหญิงสุภัชชา  สุขสาสนี
 
1. นางชลพินทุ์  เอี่ยมธนวินท์
2. นางสาวอภิญญาณ  เสือคง
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤติศักดิ์  เจียมยั่งยืน
2. นางสาวจริญญา  ปิ่นแก้ว
3. นางสาวบัวปูชา  นิยม
4. นางสาวพัทธ์ธีรา  นามอุตวงษ์
5. นางสาวสุพรรณิกา  มีพานทอง
 
1. นางชนาพร  วทัญญู
2. นางนวลใย  เชื้อบุญจันทร์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจนันญา  เรือนจันทร์
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  แก่นจันทร์
3. เด็กหญิงนภาวี  โมทะจิตต์
 
1. นางยุพิน  กระสาทอง
2. นางสุพรรนี  โล่ชัยยะกูล
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาภรณ์  สร้อยคำพา
2. นางสาวกันติมา  เฉลิมวัฒน์
3. นางสาวมนฤทัย  กอบเกื้อชัยพงษ์
 
1. นางสุพรรนี  โล่ชัยยะกูล
2. นางยุพิน  กระสาทอง
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ณรางกูล
2. เด็กหญิงนราวัลย์  เกษจันทร์
3. เด็กหญิงรัตนาพร  มั่นที่สุด
 
1. นางกฤษณา  จูพานิชย์
2. นางปุณณดา  ภู่พิชิต
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราวดี  ชัยวิลา
2. นางสาวธัญญศิริ  ศรีธัญญา
3. นางสาวอธินภา  อินทร
 
1. นางสาวกนกลักษณ์  ชินศรี
2. นายจตุพร  ตระกูลปาน
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มงคลมาศ
2. เด็กชายชนะพล  บำเพ็ญวัฒนา
 
1. นางสาวสุุภาวดี  อัคนิจ
2. MissVanessa  Vasquez
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรมย์ธีรา  มนต์ขลัง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ทนุวงษ์
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายยูซึเกะ  มาซาโอกะ
 
1. นางสาวสิริยุพา  บุญเพิ่ม
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  กำลังเจริญ
2. เด็กหญิงพรนภัส  ฤดีรัชต์
 
1. นายจรรยวรรธน์  ลิ้มสร้อยเพชร
2. นางสาวกนกลักษณ์  ชินศรี
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริเดช  เตชะลาภา
2. เด็กชายมติมนต์  นาคดุค
 
1. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
2. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนภรณ์  จามร
2. นายธนวัฒน์  มณีวงษ์
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศศพงษ์  ลีลาวุฒิประเสริฐ
2. เด็กชายอรรถวัต  ดวงนิล
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์ธิดา  พรหมมาเอง
2. นายศุภวิชญ์  ดิษฐาน
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แสงนิล
2. เด็กหญิงวรรณพร  แซ่จิว
 
1. นางสาวอารีย์  ภูมมี
2. นางสาวจตุพร  จันทร์เรืองศรี
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนากานต์  อาจสมรรถ
2. เด็กหญิงพัฑฒิดา  ดวงนิล
 
1. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
2. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญจิรา  เรืองเดช
2. นางสาวสาธิตา  คำเมือง
 
1. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
2. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายประศาสน์  ด่านประเสริฐ
2. นายพงศ์สวัสดิ์  จันทร์จินดา
 
1. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
2. นายสุธน  กำลังเจริญ
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลจิรา  แจ่มยิ่ง
2. นายจิตรพันธ์  ปลื้มสำราญ
 
1. นายสุธน  กำลังเจริญ
2. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
 
84 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สุมาวัน
2. เด็กหญิงกรกฏ  ศรีจินดา
3. เด็กชายวรเมธ  ชาลีน้อย
 
1. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
85 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์ธิดา  พรหมมาเอง
2. นายปรีชา  เพทายวิราพันธ์
3. นายวรัตถวีร์  คงมั่น
 
1. นางอาภาธร  กำลังเจริญ
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐชา  จิตต์ใจฉ่ำ
2. นายเจษฎากร  เขียวเม่น
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
87 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตภาส  หอมขจร
2. เด็กหญิงอัญชลี  บุญไทย
 
1. นางหรรษญากาญจน์  อินกอ
2. นางสาวมริสสา  เปี่ยมรุ่งเรือง