สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวน้องหญิง  สุมาลัย
 
1. นางประนอม  ชาวกงจักร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.65 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ขวัญเมือง
 
1. นางอุษา  ผลลำใย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 4 1. นายศรชัย  อัฐมาลา
 
1. นางอุษา  ผลลำใย
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐานิดา   ก้อนทอง
2. เด็กหญิงปฐมพร   สุขเกษม
3. เด็กหญิงปัทมภรณ์   ปาณศรี
 
1. นางสาวภัทรศรี   พุ่มขจร
2. นางณัฐชาพร  สาที
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวกมลพร   วงศ์เหลือง
2. นางสาวศิรดา   กิตติโสภากุล
3. นายศุภณัฐ  วิมลไพบูลย์
 
1. นางสาวสมนึก  น้อยหลง
2. นางสาวมาลี  วัชรงค์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิติภพ  ปธานวนิช
2. นายเซารัภกุมาร   ตรีปาที
 
1. นายพิจิตต์  ยมหล้า
2. นางสุนันทา   ยมหล้า
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชาภัทร  จันทร
2. นางสาวประภัสสร  สุพันธะ
3. นายพิทักษ์ทิพย์  บุญไทย
4. นายรวิสุต  อินทร์ทอง
5. นางสาวสาธิตา  คำเมือง
 
1. นางสาวพรรณนิภา  แก้วสถิตย์
2. นางสาวธิติยา  ฉะกระโทก
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  หัสดี
2. นายพงษ์พัฒน์  อาวพิทักษ์
 
1. นายยงยุทธ  ชมไชย
2. นางจงรัก  ศิริบุญ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  โนราช
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤติสัณห์  มณีเสวก
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดลชนก  รัตนิล
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ขวัญเมือง
 
1. นางขจี  เปรมปรี
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตะวัน  สุวัฑฒนะ
2. นายศุภสันต์  บุญเรือน
 
1. นายสุธน  กำลังเจริญ
2. นางอาภาธร  กำลังเจริญ