สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  คชาพงษ์
2. เด็กหญิงภิญญดา  กำลังเจริญ
 
1. นายจตุพร  ตระกูลปาน
2. นายสุดสาคร  อินทร์ทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศาศวัต
 
1. นางสาวอุมาพร  สินปรุ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทอฝัน  วรรณสุข
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ศาศวัต
 
1. นางสาวเปรมฤดี  เปรมพงษ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจรรณวรี  สายสุทธิ
2. เด็กหญิงยุวดี  สีดา
 
1. นางสุมนธา  คงทายาท
2. นางสาวจตุพร  จันทร์เรืองศรี