สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณัฐพล  อนันทะวัน
2. เด็กชายศรราม  ชิดสวน
 
1. นางดวงพร  ชาลีรัตน์
2. นางสาวระวีวรรณ  คงพันปี
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศิวัช  พงษ์พานิช
 
1. นางหรรษญากาญจน์  อินกอ