สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  พรมอ่อน
 
1. นางสาวมนสิชา  ธรรมรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 8 1. นางสาวพัชริญา  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวมนสิชา  ธรรมรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.65 เงิน 4 1. เด็กหญิงชาลินี  เชื้อตาเมฆ
 
1. นางสาวทัดดาว  น้อยภาษี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริรัตน์  นาแพง
 
1. นางสาวเรวดี  เสนาะสลุง
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวณัฐกานต์  กระบวนรัตน์
2. นางสาวรังสิยา  สุขีรัตน์
3. นางสาวอัจฉรา  เอี่ยมเนตร์
 
1. นางดวงพร  ภู่ระหงษ์
2. นางสาววรางคณา  คุณรักษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิระวรรณ  เพิ่มความสุข
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แขกเต้า
 
1. นางสาวสุนิสา  ฉันทศิริรัตน์
2. นางกนกพร  กมลสุข
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอมฤต  คงสุภาพ
 
1. นายนันทวัฒน์  แก้วเรียน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวกชกร  โมฮำหมัด
2. นางสาวศุภรัตน์  อินปุรณ
3. นางสาวอารีย์รัตน์  เพชรรัตน์
 
1. นางศิริลักษณ์  อินทรสอน
2. นางสาวปวีณา  วรกำพล
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐาณัฐ  ทับศิลา
2. นายภูภาค  ยันตา
 
1. นายอารมณ์  เบสูงเนิน
2. นางวิไลลักษณ์  ปานเกลียว
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายธนานิป  มุสิกรัตน์
2. เด็กชายสิทธิโชค  จรรยาศรี
 
1. นางชฎาพร  แสงศรีจันทร์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรวดี  คำหอม
2. เด็กหญิงนริศรา  ทรงรัตนา
3. เด็กหญิงพัชรพร  ศิริพรรณษา
4. เด็กหญิงระวิวรรณ  สีบ้ง
5. เด็กชายสุรศักดิ์  มีทรัพย์สิน
 
1. นางสุพรรณี  เสาใบ
2. นางสาวพฤกษวรรณ  แสงอุดม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.4 เงิน 10 1. นายพีรพล  มาโส
2. นางสาวอุษา  สุริยะ
 
1. นายปรเมษฐ์  ปานเกลียว
2. นางจิรวรรณ  กาญจนารัตนากร
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวดวงดาว  โสดา
2. นางสาวพรสวรรค์  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสุนีย์  แสงสาคร
2. นายสุพจน์  แสงสาคร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาววริษา  สิริปัญญาวัฒน์
 
1. นายสมภูมิ  ปริยานนท์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ชักนำ
 
1. นางสาวศศิมา  รุ่งสะอาด
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชญานนท์  กองคำ
2. เด็กชายณัฐภัทร์  บุญเมือง
3. เด็กชายธราดล  มณีรัตน์
4. เด็กชายปุญญพัฒน์  ดีปราสัย
5. เด็กชายวรปรัชญ์  เอี้ยงสุวรรณ์ปทม
6. เด็กชายวรวุฒิ  ศรีอำไพพร
7. เด็กชายวิวิศน์  ท่าห้อง
8. เด็กชายอัมรินทร์  สวัสดิรักษ์
 
1. นายบัญชา  แปลงศรี
2. นายธนาศักดิ์  มูลสภา
3. นายชวนัท  อัมพะเศวต
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณฐกร  ดียิ่ง
2. เด็กชายพชร  บุตรศิลา
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางอรอร  สาระฤทธิ์