สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเฉลิมวงศ์  พรอุดม
 
1. นางสาววงเดือน  อินทนิเวศน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวนุสรา  บัวบาน
2. นางสาววีรวัลย์  ปัญญโชติ
3. นางสาวศิริพร  เกษรทอง
 
1. นายอารมณ์  เบสูงเนิน
2. นายทศพล  เลิศพรสุทธิรัตน์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวกมลวรรณ  นนทะภา
 
1. นางสาววรรณิษา  เหลี่ยงตระกูลชัย
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เสาะไธสง
2. เด็กชายธนภัทร  เรืองคำ
3. เด็กหญิงพิชชาภา  พรมมาคูณ
 
1. นางสุจณี  เบสูงเนิน
2. นางสาวมนสิชา  ธรรมรักษ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวกรกมล  เทวะ
2. นางสาวชลธิชา  ชุ่มมงคล
3. นางสาวนวลอนงค์  ศรีมหานะ
 
1. นางสุจณี  เบสูงเนิน
2. นางสาวอุษารัตน์  ดาวลอย
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภานุ  มงคลเดชคุณ
 
1. นางสาวสุพรรษา  เอี่ยมโชติช่วง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอณุรักษ์  ธาตุชัย
 
1. นางสุปราณี  ทองอยู่
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวฐิติญา  สีบัว
2. นางสาวณัชฐา  เอื้อดำรงศิริ
 
1. นางสาวกิ่งฟ้า  ใจงาม
2. นางสาววาสนา  จันทร์ลา