สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปาริมาณ  หล่อทองแดง
 
1. นางปราณี  เอี่ยมเนตร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธีรภัทร  กาญจนาคม
2. เด็กหญิงวรัญญา  เรือนจันทร์
3. เด็กชายสัมฤทธิ์  เขียวคำ
 
1. นางยุรินทร์  ดวงสีแก้ว
2. นายสมทบ  ปานดวงแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นางสาวมาลินี  หล่อทองแดง
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีแก้ว
3. นางสาวสุนิสา  พรอินทร์
 
1. นายสมทบ  ปานดวงแก้ว
2. นางยุรินทร์  ดวงสีแก้ว
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วรรณชัย
 
1. นางสาวไพรินทร์  ยิ้มศิริ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปารินทร์  ชวลิต
 
1. นายดนัย  พึ่งธรรม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 51.6 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนันท์ทิชา  เหนียวแน่น
 
1. นางอุไรวรรณ  บุญคุ้ม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงเปรมกมล  จันทร์ส่อง
 
1. นางสาวพรนิภา  แก้วเป้า