สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอนุธิดา  กาลจักร
 
1. นางอวยพร  กล้ารอด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชราภรณ์  โพยพา
 
1. นางนฤมล  บูขุนทด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  พรมอ่อน
 
1. นางสาวมนสิชา  ธรรมรักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.5 เงิน 8 1. นางสาวพัชริญา  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวมนสิชา  ธรรมรักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.65 เงิน 4 1. เด็กหญิงชาลินี  เชื้อตาเมฆ
 
1. นางสาวทัดดาว  น้อยภาษี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริรัตน์  นาแพง
 
1. นางสาวเรวดี  เสนาะสลุง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดลยา  วงษ์จำปา
2. เด็กหญิงวิลาสินี  อินมอย
3. เด็กชายสุรเดช  ประรังประโคนชัย
 
1. นางสาววรางคณา  คุณรักษ์
2. นางดวงพร  ภู่ระหงษ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวณัฐกานต์  กระบวนรัตน์
2. นางสาวรังสิยา  สุขีรัตน์
3. นางสาวอัจฉรา  เอี่ยมเนตร์
 
1. นางดวงพร  ภู่ระหงษ์
2. นางสาววรางคณา  คุณรักษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิระวรรณ  เพิ่มความสุข
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แขกเต้า
 
1. นางสาวสุนิสา  ฉันทศิริรัตน์
2. นางกนกพร  กมลสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 89.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทวิพร  แก้วสุทธา
2. นางสาวศุภรางศุ์  ศรีบัณฑิตย์
 
1. นางกนกพร  กมลสุข
2. นางสาวสุนิสา  ฉันทศิริรัตน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปาริมาณ  หล่อทองแดง
 
1. นางปราณี  เอี่ยมเนตร์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเฉลิมวงศ์  พรอุดม
 
1. นางสาววงเดือน  อินทนิเวศน์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอมฤต  คงสุภาพ
 
1. นายนันทวัฒน์  แก้วเรียน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมณีนุช  สุขวาสนะ
 
1. นางสาวพรพรรณ์  ยางกลาง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธีรภัทร  กาญจนาคม
2. เด็กหญิงวรัญญา  เรือนจันทร์
3. เด็กชายสัมฤทธิ์  เขียวคำ
 
1. นางยุรินทร์  ดวงสีแก้ว
2. นายสมทบ  ปานดวงแก้ว
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นางสาวมาลินี  หล่อทองแดง
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีแก้ว
3. นางสาวสุนิสา  พรอินทร์
 
1. นายสมทบ  ปานดวงแก้ว
2. นางยุรินทร์  ดวงสีแก้ว
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมนพัช  รุจิรเดช
2. เด็กหญิงมาฆ  ผ่องจิตต์
3. เด็กหญิงศสิธร  วงศ์วิวัฒน์
 
1. นางสาวประภาพร  โยธี
2. นายอารมณ์  เบสูงเนิน
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวนุสรา  บัวบาน
2. นางสาววีรวัลย์  ปัญญโชติ
3. นางสาวศิริพร  เกษรทอง
 
1. นายอารมณ์  เบสูงเนิน
2. นายทศพล  เลิศพรสุทธิรัตน์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ชักนำ
2. เด็กหญิงพิรดา  แก้วใจเพชร
3. เด็กชายยศธร  นามมะหิงษ์
 
1. นางศิริลักษณ์  อินทรสอน
2. นางสาวปวีณา  วรกำพล
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวกชกร  โมฮำหมัด
2. นางสาวศุภรัตน์  อินปุรณ
3. นางสาวอารีย์รัตน์  เพชรรัตน์
 
1. นางศิริลักษณ์  อินทรสอน
2. นางสาวปวีณา  วรกำพล
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐาณัฐ  ทับศิลา
2. นายภูภาค  ยันตา
 
1. นายอารมณ์  เบสูงเนิน
2. นางวิไลลักษณ์  ปานเกลียว
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายธนานิป  มุสิกรัตน์
2. เด็กชายสิทธิโชค  จรรยาศรี
 
1. นางชฎาพร  แสงศรีจันทร์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  ป้องทาย
2. เด็กชายสุริยา  ทาซ้าย
 
1. นางกรุณา  แย้มจิตร
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรวดี  คำหอม
2. เด็กหญิงนริศรา  ทรงรัตนา
3. เด็กหญิงพัชรพร  ศิริพรรณษา
4. เด็กหญิงระวิวรรณ  สีบ้ง
5. เด็กชายสุรศักดิ์  มีทรัพย์สิน
 
1. นางสุพรรณี  เสาใบ
2. นางสาวพฤกษวรรณ  แสงอุดม
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง 4 1. นางสาวธัญญารัตน์  ปั้นความสุข
2. นางสาวบุหลัน  การพิเศษ
3. นางสาวปณิตา  ภู่เงิน
4. นางสาวปาริชาต  โล่ห์ทอง
5. นางสาวรัสสะ  โพธิพันธุ์
 
1. นางสาวพฤกษวรรณ  แสงอุดม
2. นางสุพรรณี  เสาใบ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพชรพล  ประเสริฐสม
2. เด็กหญิงวิภาวี  แพงท้าว
3. เด็กหญิงสมพร  มูลจันทร์
4. เด็กหญิงสิริพร  กันดี
5. เด็กหญิงสุพัตรา  พันธุเป็น
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ป้อมคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  บุญคุ้ม
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติมา  โสป่าสัก
2. นางสาวธัญชนก  โสภาคดิษฐ
3. นางสาวธัญนพ  โสภาคดิษฐ
4. นางสาวภัทราภรณ์  สุวรรณลักษณ์
5. นางสาววรัญญา  พาภักดี
 
1. นางสุจณี  เบสูงเนิน
2. นางสาวภัทรพรรณ  ธิราศักดิ์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเพชรรัตน  จาดไทย
 
1. นางสาวสุลัดดา  นิราช
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรานันท์  ขำยัง
 
1. นางเดือนฉาย  แวดล้อมญาติ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.16 ทอง 6 1. เด็กชายชลสิฎฐ์  แก้วมีศรี
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  จึงดีสมใจ
 
1. นางจิรวรรณ  กาญจนารัตนากร
2. นายปรเมษฐ์  ปานเกลียว
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.4 เงิน 10 1. นายพีรพล  มาโส
2. นางสาวอุษา  สุริยะ
 
1. นายปรเมษฐ์  ปานเกลียว
2. นางจิรวรรณ  กาญจนารัตนากร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  เต่าทอง
2. นางสาวกััญญาณัฐ  บัวทอง
3. นางสาวจิตรา  สดสะอาด
4. นางสาวดาราพรรณ  สอดส่องกฤษ
5. นางสาวธนิตา  อยู่สมบุญ
6. นางสาวนงคราญ  ด้วงอำไพ
7. นางสาววาสนา  ใจเย็น
8. นางสาวสุดาวดี  โคตรทิพย์
9. นางสาวเสาวลักษณ์  นามขันธ์
10. นางสาวโสภา  ภูนพทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวรรธน์  สงึมรัมย์
2. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  บุญคุ้ม
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิดาภา  แพทย์ไชโย
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สุทธิรอด
 
1. นายสุพจน์  แสงสาคร
2. นางสุนีย์  แสงสาคร
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวดวงดาว  โสดา
2. นางสาวพรสวรรค์  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสุนีย์  แสงสาคร
2. นายสุพจน์  แสงสาคร
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  พุทธิชน
 
1. นายสมภูมิ  ปริยานนท์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัสเซีย  สมพงษ์
 
1. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาววริษา  สิริปัญญาวัฒน์
 
1. นายสมภูมิ  ปริยานนท์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิภาพร  พรหมรักษา
 
1. นายสมภูมิ  ปริยานนท์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาฏิหาริย์  อินแสง
 
1. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิชญ์สินี  นาดี
 
1. นายสมภูมิ  ปริยานนท์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะชาติ  กาฬภักดี
 
1. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีรพันธ์  กิ่งข่อยกลาง
 
1. นายสมภูมิ  ปริยานนท์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญามล  ชัยบัณฑิตย์
2. เด็กหญิงพรรณิกา  มาตขาว
3. เด็กชายศุภณัฐ  อิ่มแผน
 
1. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
2. นายสมภูมิ  ปริยานนท์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคฤหัส  สมพูล
2. นางสาวศศิธร  นวานุช
3. นายเจษฎากร  คุณาวุธหิรัณย์
 
1. นายสมภูมิ  ปริยานนท์
2. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอธิพัฒน์  แสงน้อย
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎา  คลาฤทธิ์
2. นายธงไท  บุญโสภณ
3. นายภานุวัฒน์  ขัดกันทา
4. นายอธิพัฒน์  แสงน้อย
5. นายเกริกพงษ์  อบพล
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
2. นายทนงศักดิ์  พันธุ์ชุม
3. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอธิพัฒน์  แสงน้อย
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอติกานต์  พรมอินทร์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  สิงห์สิทธิ์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกวินกานต์  อ่อนคำ
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเกริกพงษ์  อบพล
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอธิพัฒน์  แสงน้อย
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริการ์  นรภาร
2. เด็กหญิงปวิชญา  ทองพรม
3. เด็กหญิงพรรคพร  พรหมรักษา
4. เด็กหญิงพรรณพัสสา  กุมภาพันธ์
5. เด็กหญิงวริศรา  ทัศนบริบูรณ์
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ผ่องศรี
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
2. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
3. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
4. นายสมภูมิ  ปริยานานนท์
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  หมื่นมี
2. เด็กหญิงชฎาภา  ทุมพร
3. เด็กหญิงณัฐริกา  รอดรักษา
4. เด็กชายธนบดินทร์  บุญประเสริฐ
5. เด็กชายพิมาน  คล้ายสาร
6. เด็กหญิงภควดี  เวียงชัย
7. เด็กชายภานุพงษ์  รักษา
8. เด็กหญิงมาลินี  นาคีสังข์
9. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  แสนหาญ
10. เด็กหญิงสุริษา  ภักดีศรี
11. เด็กหญิงเพชรลดา  ขาวเจริญ
12. เด็กหญิงเรณู  เลิศมงคลไชย
13. เด็กชายไชยา  เห็มกอง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
2. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
3. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
4. นายสมภูมิ  ปริยานานนท์
5. นายทนงศักดิ์  พันธุ์ชุม
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  ศิริสัตย์
2. นางสาวจิราพัชร  เปรมรุ่ง
3. นายชุติวัฒน์  เหล่าภักดี
4. นางสาวชไมพร  ใยทา
5. นายฐิฏิพันธุ์  เดือนเพ็ญ
6. นายณัฐพงษ์  ถนอมสวย
7. นางสาวบุณยานุช  ขวัญเมือง
8. นายปิยภัทร  เข็มทอง
9. นายวิศวกร  ปัตตวงษ์
10. นางสาวสุกัลยารัตน์  เหมือนเนื้อทอง
11. นายสุรเชษฐ  สุขสาร
12. นายอติชาติ  เหล่าเมลี
13. นายอธิราช  เหล่าเมลี
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
2. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
3. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
4. นายสมภูมิ  ปริยานานนท์
5. นายทนงศักดิ์  พันธุ์ชุม
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพัชร  เปรมรุ่ง
2. นางสาวปรารถนา  ราชรักษา
3. นายปิยภัทร  เข็มทอง
4. นายวิศวกร  ปัตตวงษ์
5. นายสุรเชษฐ  สุขสาร
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  วรรณชัย
 
1. นางสาวไพรินทร์  ยิ้มศิริ
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปารินทร์  ชวลิต
 
1. นายดนัย  พึ่งธรรม
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 51.6 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนันท์ทิชา  เหนียวแน่น
 
1. นางอุไรวรรณ  บุญคุ้ม
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวกมลวรรณ  นนทะภา
 
1. นางสาววรรณิษา  เหลี่ยงตระกูลชัย
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ชักนำ
 
1. นางสาวศศิมา  รุ่งสะอาด
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสิริพร  วิศวกรรม
 
1. นางสาวศศิมา  รุ่งสะอาด
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชญานนท์  กองคำ
2. เด็กชายณัฐภัทร์  บุญเมือง
3. เด็กชายธราดล  มณีรัตน์
4. เด็กชายปุญญพัฒน์  ดีปราสัย
5. เด็กชายวรปรัชญ์  เอี้ยงสุวรรณ์ปทม
6. เด็กชายวรวุฒิ  ศรีอำไพพร
7. เด็กชายวิวิศน์  ท่าห้อง
8. เด็กชายอัมรินทร์  สวัสดิรักษ์
 
1. นายบัญชา  แปลงศรี
2. นายธนาศักดิ์  มูลสภา
3. นายชวนัท  อัมพะเศวต
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณะ  ชูอินทร์
2. นางสาวกัญญาวีร์  แว่วสอน
3. นางสาวชไมพร  ใยทา
4. นายณัฐชนนท์  พุทไธสงค์
5. นายธนกร  คงฮวด
6. นายนลิน  ไปนา
7. นางสาวพัชราภรณ์  อาลัยกลาง
8. นายสหภาพ  ศรีไชยมูล
9. นายสิทธิพัฒน์  ประเสริฐสม
10. นายอลงกรณ์  แก้วไพฑูรย์
 
1. นางกนกพร  กมลสุข
2. นางสาวมนสิชา  ธรรมรักษ์
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณวุธ  หุยากรณ์
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เสาะไธสง
2. เด็กชายธนภัทร  เรืองคำ
3. เด็กหญิงพิชชาภา  พรมมาคูณ
 
1. นางสุจณี  เบสูงเนิน
2. นางสาวมนสิชา  ธรรมรักษ์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวกรกมล  เทวะ
2. นางสาวชลธิชา  ชุ่มมงคล
3. นางสาวนวลอนงค์  ศรีมหานะ
 
1. นางสุจณี  เบสูงเนิน
2. นางสาวอุษารัตน์  ดาวลอย
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรี  อาษากิจ
2. เด็กหญิงศศิมา  คัมภีระพันธ์
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สุวรรณสิงห์
 
1. นางสุจณี  เบสูงเนิน
2. นางสาวภคินี  โป๊ะคงมี
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณพงศ์  โพธิ์งาม
2. นางสาวชนิดาปวีร์  ไกรเลิศจรูญชัย
3. นางสาวเกศนี  โคกครุฑ
 
1. นางสุจณี  เบสูงเนิน
2. นางสาววัลลี  ภาสดา
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิราเมธ  ศรีดาชาติ
2. เด็กชายทิวากร  คำจีน
 
1. นางสาวสิริวิมล  ทะมาดี
2. นายชวนัท  อัมพะเศวต
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภานุ  มงคลเดชคุณ
 
1. นางสาวสุพรรษา  เอี่ยมโชติช่วง
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงเปรมกมล  จันทร์ส่อง
 
1. นางสาวพรนิภา  แก้วเป้า
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอณุรักษ์  ธาตุชัย
 
1. นางสุปราณี  ทองอยู่
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรชิตา  รอดโรคะ
2. เด็กชายสุขสันต์  มหานิยม
 
1. นางสาวกิ่งฟ้า  ใจงาม
2. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกอบกาญจน์  หนูนี
2. เด็กหญิงสายธิติมา  สนธิกุล
 
1. นางอรอร  สาระฤทธิ์
2. นางสาวอุษารัตน์  ดาวลอย
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพัฒน์  สุขใส
2. นางสาวพัชราภรณ์  แก้วประสาน
 
1. นางกิ่งฟ้า  ใจงาม
2. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณฐกร  ดียิ่ง
2. เด็กชายพชร  บุตรศิลา
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางอรอร  สาระฤทธิ์
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติรัตน์  รูปสม
2. นางสาวสโรชิณี  โหลสกุล
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางอรอร  สาระฤทธิ์
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภันทิลา  ปีสาทุม
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  สมจันทร์
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางอรอร  สาระฤทธิ์
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงปรัศนียาภรณ์  ตะวะนิตย์
 
1. นางสาวกิ่งฟ้า  ใจงาม
2. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคุณานนท์  ใจตรง
2. นางสาวเสาวลักษณ์  มีศรี
 
1. นางสาวกิ่งฟ้า  ใจงาม
2. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวฐิติญา  สีบัว
2. นางสาวณัชฐา  เอื้อดำรงศิริ
 
1. นางสาวกิ่งฟ้า  ใจงาม
2. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
 
82 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววริศรา  ทองคำ
2. นางสาวสุพิชชา  หน่อสูงเนิน
3. นางสาวสุภัสสรา  แก้วดวงดี
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางอรอร  สาระฤทธิ์
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระชัย  สีคำป้อง
2. นายรุ่งโรจน์  กาหาวงศ์
 
1. นางสาวกิ่งฟ้า  ใจงาม
2. นางสาววาสนา  จันทร์ลา
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.26 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนพัชนันต์  สิงคีบุตร
2. เด็กหญิงนันทิชา  มั่นใจ
3. เด็กชายพีรภัทร  เพชรวาลี
 
1. นางธาริดา  น้อยวัฒนา
2. นางเยาวลักษณ์  พันกลั่น
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนชาติ  อินปุรณ
2. นางสาวปวิชญา  ทรัพย์ประเสริฐ
3. นางสาววิระญา  ช้างน้อย
 
1. นางสาวธาริดา  น้อยวัฒนา
2. นางเยาวลักษณ์  พันกลั่น
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คำภามูล
2. เด็กหญิงณัฐกาญจณ์  ปะมาถา
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วพฤกษ์
 
1. นายวุฒิพร  ทองอยู่
2. นายสุรศักดิ์  รุ่งเรือง
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจีรกิตต์  บัวหอม
2. นายณัฐพงษ์  สังสิมมา
3. นางสาวสุธิตา  คันทา
 
1. นายบัญชา  แปลงศรี
2. นายธัชธน  ไทยอาจ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพง  กุลธนสมบูรณ์
2. เด็กชายพสิษฐ์  คชฤทธาวุท
3. เด็กชายเจษฎากร  วันดาคุณ
 
1. นางสาววิบูลย์ศรี  ศรีอุทัย
2. นางมัทธิกา  ชิดชอบ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพนิดา  คำน้อย
2. นางสาวศรสวรรค์  รอดพิทักษ์
3. นางสาวศศิธร  ตาสี
 
1. นางจำลอง  โกมารทัต
2. นายธัชธน  ไทยอาจ