สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววัชลาวลี  ชินศรี
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชนันท์  บัววิเชียร
2. เด็กชายนำชัย  พลายละหาร
3. เด็กชายศิลปากร  จินดามณี
4. เด็กชายศุภกิจ  โจทา
5. เด็กชายเตชัส  จงจิตมั่นคง
 
1. นายสมชาย  ทองสันต์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เบี่ยงกลาง
2. เด็กหญิงอรจิรา  สีทา
 
1. นายนิกร  พูลสวัสดิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  น้อยภูมิ
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ฤาไชย
3. เด็กชายนพเก้า  สิงห์ทอง
4. เด็กชายยงยศ  พานดอกไม้
5. เด็กชายศักรินทร์  นาดี
6. เด็กชายศุภกิจ  คลังมณี
7. เด็กชายศุภกิตต์  ประเสริฐรอด
8. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เรืองสุข
9. เด็กหญิงอภิชญา  โพธิ์ทอง
10. เด็กหญิงเอเซีย  เอกอนงค์
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.4 ทอง 5 1. นางสาวสรวงณศร  สอดส่อง
 
1. นางสาวนิตยา  เศษภักดี