สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธรรมโชติ
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดีชาติ
2. เด็กหญิงสิร์นันทินี  ศรีรัง
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  ธาตุมี
 
1. นางสาวพรพรรณ  ปั้นงา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 4 1. นายสันติราษฎร์  สุวรรณพิมพ์
2. นางสาวสิริยาพร  ชาวสวนแพ
3. นางสาวอรปภา  จองหยิน
 
1. นายคทาวุธ  ม่วงแก้ว