สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิธิพร  สุขเกษม
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปภาวี  อินทร์สุวรรณ์
2. นางสาวรัตนกาญจน์  จิตร์ประไพ
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติภพ  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวพรพรรณ  ปั้นงา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธนา  ทองมี
 
1. นางสาวพรพรรณ  ปั้นงา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นางสาวศศิธร  พงษ์แพทย์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ปั้นงา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ช่วยอาษา
2. เด็กหญิงดุสนีย์  สุภกิจ
3. เด็กหญิงนิพรสวรรค์  ผาสุข
 
1. นางระวีวรรณ  สินธุพงษ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 41.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชนากานต์  ทรัพย์สินชัย
 
1. นางสาวนิตยา  เศษภักดี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 7 1. นายอัคคเรศ  พิมพญานนท์
 
1. นางสาวนิตยา  เศษภักดี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉัตรติญา  ศุกร์แดง
 
1. นางสาวนิตยา  เศษภักดี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  มาหิรัญ
2. เด็กหญิงสิริมาตา  รู้ทำนอง
 
1. นางสาวนิตยา  เศษภักดี