สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับจังหวัด) ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธรรมโชติ
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววัชลาวลี  ชินศรี
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิธิพร  สุขเกษม
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศิริลักษณ์  แสงสวัสดิ์
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดีชาติ
2. เด็กหญิงสิร์นันทินี  ศรีรัง
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปภาวี  อินทร์สุวรรณ์
2. นางสาวรัตนกาญจน์  จิตร์ประไพ
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติภพ  สิงห์ทอง
 
1. นางสาวพรพรรณ  ปั้นงา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนากร  ธาตุมี
 
1. นางสาวพรพรรณ  ปั้นงา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธนา  ทองมี
 
1. นางสาวพรพรรณ  ปั้นงา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 6 1. นางสาวศศิธร  พงษ์แพทย์
 
1. นางสาวพรพรรณ  ปั้นงา
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ช่วยอาษา
2. เด็กหญิงดุสนีย์  สุภกิจ
3. เด็กหญิงนิพรสวรรค์  ผาสุข
 
1. นางระวีวรรณ  สินธุพงษ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 4 1. นายสันติราษฎร์  สุวรรณพิมพ์
2. นางสาวสิริยาพร  ชาวสวนแพ
3. นางสาวอรปภา  จองหยิน
 
1. นายคทาวุธ  ม่วงแก้ว
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัชนันท์  บัววิเชียร
2. เด็กชายนำชัย  พลายละหาร
3. เด็กชายศิลปากร  จินดามณี
4. เด็กชายศุภกิจ  โจทา
5. เด็กชายเตชัส  จงจิตมั่นคง
 
1. นายสมชาย  ทองสันต์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เบี่ยงกลาง
2. เด็กหญิงอรจิรา  สีทา
 
1. นายนิกร  พูลสวัสดิ์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายรชต  เสริฐธิกุล
2. นายเพิ่มศักดิ์  โตดวง
 
1. นายนิกร  พูลสวัสดิ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  น้อยภูมิ
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ฤาไชย
3. เด็กชายนพเก้า  สิงห์ทอง
4. เด็กชายยงยศ  พานดอกไม้
5. เด็กชายศักรินทร์  นาดี
6. เด็กชายศุภกิจ  คลังมณี
7. เด็กชายศุภกิตต์  ประเสริฐรอด
8. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เรืองสุข
9. เด็กหญิงอภิชญา  โพธิ์ทอง
10. เด็กหญิงเอเซีย  เอกอนงค์
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 41.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชนากานต์  ทรัพย์สินชัย
 
1. นางสาวนิตยา  เศษภักดี
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 7 1. นายอัคคเรศ  พิมพญานนท์
 
1. นางสาวนิตยา  เศษภักดี
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.4 ทอง 5 1. นางสาวสรวงณศร  สอดส่อง
 
1. นางสาวนิตยา  เศษภักดี
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉัตรติญา  ศุกร์แดง
 
1. นางสาวนิตยา  เศษภักดี
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  มาหิรัญ
2. เด็กหญิงสิริมาตา  รู้ทำนอง
 
1. นางสาวนิตยา  เศษภักดี