หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-sri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางรัชนีย์ ถินกลางโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา สุวรรณโชติโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
3. นางสาวขวัญใจ เจริญสุขโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ วงศ์ศรีเทพโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
5. นางสาวพรรณราย ธนสัตย์สถิตย์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางอุรักษ์ สุริยวงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคประธานกรรมการ
2. นางผกาศรี ศรีใสโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา น้อยสวัสดิ์โรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางประนอม ชาวกงจักรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเรณุวรรณ ศรีภักดีโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุดาภรณ์ จุลวรรณโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประพิมพ์พรรณ มณีโชติโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยากรรมการ
3. นางวรรณพร นวลเถลิงศักดิ์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา ฉันทศิริรัตน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางสาวทิบมณี เยาวกูลโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางพัชรา อภิรักษพงศ์โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ยุทธภัณฑ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
3. นางรุจาภา รัตนาพิทักษ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
4. นางกนกพร กมลสุขโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางสาวอำไพ กรายทองโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุทา วงษ์สถิตโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล บูขุนทดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ แจ่มปัญญาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางปิยะนุช สระแก้วโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นายปฐมพงษ์ มะลาศรีโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวกรองแก้ว จันทร์อินทร์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางแสงดาว โฉมฉายโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงนภา เพ็งศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นางเฟื่องฟ้า ตันติเวทย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
5. นางสาวมนสิชา ธรรมรักษ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสรินทร์ทิพย์ ประชากุลโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา บุญด้วยลานโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายศุภณัฐปรัชญา ทำนุโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”กรรมการ
4. นายพรชัย จันทโสกโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางสาวประนิตฎา พวงมาลีโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางฐิตินาถ ภู่เจริญโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา ทองชุมโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
3. นางแสงอุษา แสนสวยโรงเรียนหนองแค “สรกิจพิทยา”กรรมการ
4. นางสาวมันทนา ใบชาโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
5. นางสาวรชาดา ชื่นเจริญโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางวิภาวรรณ เรืองวิรัตน์โรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกอร บุษปพฤกษ์โรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางพิมพ์พันธุ์ เดชสนธิโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
4. นางอัมภา ไทยจำนงค์ศิลป์โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
5. นางสาวปิยพร เจริญมั่นคงโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางเสาวลักษณ์ สุนทโรทกโรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ กำเนิดชาติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
3. นางวลัยทิพย์ ปรัญชัยจิรากุลโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ เมิงขันหมากโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
5. นายสุดสาคร อินทร์ทองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรนิภา แก้วเป้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
2. นายณรงค์ กิ่งจำปาโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยากรรมการ
3. นางประทุม เชื้อมอญโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการ
4. นางณัฎฐ์ชฎานัญ พงษ์ศิลป์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
5. นางโสภี วงค์ราษฎร์โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
6. นางดวงใจ จินดาดีโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพงษ์ ธงศิลาโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
2. นางสาววงเดือน อินทนิเวศน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
3. นางสาวภรณ์ทิพย์ ทองวิเศษโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ กุมผันโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
5. นางนพวัลย์ เมืองแสนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
6. นางสาวลัดดาวัลย์ ยุ่นสุ่นแย้มโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางพัชรีย์ ช้างงามโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
2. นางอนงค์ อารีรักษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
3. นางดรุณวรรณ ดุษฎีพักตร์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ์ ยางกลางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุนันทินี พรหมทาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
6. นายละออง นิลทสุขโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางทนาภรณ์ บุตรสิงห์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางกรรณทิมา ก้อนท้องโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
2. นางประนอม นอบน้อมโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
3. นางสุปราณี ทองอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นายวิทยา นิลสกุลโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
5. นางสาวเปรมฤดี เปรมพงษ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางพัชรีย์ ช้างงามโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
2. นางอนงค์ อารีรักษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
3. นางดรุณวรรณ ดุษฎีพักตร์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ์ ยางกลางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุนันทินี พรหมทาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
6. นายละออง นิลทสุขโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. นางทนาภรณ์ บุตรสิงห์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางกรรณทิมา ก้อนท้องโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
2. นางประนอม นอบน้อมโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
3. นางสุปราณี ทองอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นายวิทยา นิลสกุลโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
5. นางหรรษญากาญจน์ อินกอโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายศักดา ยอดไพอินทร์โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
2. นางนงลักษณ์ อ่อนศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฐณิชา ศิริธรโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางปราณี อัมพะเศวตโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
5. นางสาวจีรนันท์ แสดงฤทธิ์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญญารัตน์ บุญพ่วงโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
2. นางสุพิชญา ทองพันธ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ อิ่มสมัยโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นางสาวอิศราภรณ์ ปินธงโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นายประเสริฐ กวางทองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวอุมาพร สินปรุโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
2. นางปิยดา มีฤทธิ์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
3. นายภานุมาศ กิ่งโก้โรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
4. นายนพดล เหล่าวงค์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นางสาวสุกมล ไกรวารีย์โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการ
6. นางจำเรียง กรชนะโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอังคณา จันทาบุตรโรงเรียนสองคอนวิทยากรรมการ
8. นางสาวศิรปภัสร์ คำภีระโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
9. นางสาวจุฑามาศ ชินโคตรโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
10. นางสาวพรพนา จันทร์ทองโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
11. นางสาวพินทิพย์ วิจิตรกลางโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวสุพัตรา มูลภาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
13. นางสิริวิมล ทะมาดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวเจษฎากร นิยบุตรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวปุณยนุช รัตนกุลโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
3. นางสาวสุภรัตน์ ฮั่นวิวัฒน์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวศิราณี ศาตศิลป์โรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนารินทร์ บังลังสผลโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
6. นายพงศ์พล สันโดษโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
7. นางสาวสุพรรณษา เอี่ยมโชติช่วงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
8. นางประภัสสร เสาร์ท้าวโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
9. นางสาวกนกวรรณ สาลีติดโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
10. นางปรารถนา อ้อชัยภูมิโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
11. นางเยาวมาลย์ จีนทองโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
12. นางพจนีย์ ป้อมเรืองโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธนพนธ์ จุนขุนทดโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยราช พันธ์ุกมลศิลป์โรงเรียนหนองแซงวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวประภาพร ศรีคงโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
4. นางสาหรา่ย พันธ์น้อยโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
5. นางครองศีล แดงโสภาโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวลำภู บุญธรรมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมนึก น้อยหลงโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัศมี เจษฎารมย์โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคประธานกรรมการ
3. นายอารมณ์ เบสูงเนินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี ศรีวรรณะโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรรัมภา คำนูเอนกโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
6. นายดนัย อ่อนคำโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางกรรณิกา จุมลาโรงเรียนหินกองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ศรีตำแยโรงเรียนวังม่วงคมวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุญเรือน ศรีชมภูโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ เปรมปรีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
5. นางสาวภัทรศรี พุ่มขจรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริประภา เทพวิมลเพชรกูลโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร ท้วมไทยโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
3. นางสาววิภารัตน์ สระแก้วโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยากรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ นุชนาโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฐฐาพร สาทีโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางมาริน ดำเนินสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางธัญลักษณ์ ทรัพย์สุขโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
3. นายเฉลิมพล ศรีโยธินโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสาริศา บูรจิรโรจโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางยุรินทร์ ดวงสีแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายจารุพงศ์ ทารักษ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอ่อนนุช ทองพูนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติคุณวิทยากรรมการ
3. นายสมทบ ปานดวงแก้วโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นางวรรณิภา โพธิ์ทองโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา นาคะวงษ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ ชื่นอารมณ์โรงเรียนดอนพุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมัชญา จะดอมโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
3. นางสมหมาย ดีชื่นโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นายอัศนัย วารีศรีโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยากรรมการ
5. นางพรทิพย์ ฐีตะธรรมานนท์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวขนิษฐา ก่อเกิดกูลโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ ทาแก้วโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติคุณวิทยากรรมการ
3. นางรุ้งดาว ปิติพรโรงเรียนวังม่วงคมวิทยาคมกรรมการ
4. นายภูกษิดิ์กันต์ ภูมินาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางสาวส้มเช้า จงล่างกลางโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา สีหะวงษ์โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายแสงทอง สุทธิสารโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนวรัตน์ เชื่อมขุนทดโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นายวิชิต ศรีสาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิสุทธ์ อยู่ญาติมากโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนพรัตน์ พลอินทร์โรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางจุฬาวรรณ หอยสังข์โรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางนฤมล จันทร์สุรินทร์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นางรำพึง ผู้พัฒน์โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี ค้าขายโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมนาม ณ เชียงใหม่โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสมพร อัฐมาลาโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
3. นายสาโรช สอนพายัพโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติคุณวิทยากรรมการ
4. นายจิรชัย ทองเสนาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายประเจิด อู่อะรุญโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
6. นางสาวประภาพร ศรีคงโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
7. นางสาวอิงอร เอี่ยมโอษฐ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมนาม ณ เชียงใหม่โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายสมพร อัฐมาลาโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
3. นายสาโรช สอนพายัพโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติคุณวิทยากรรมการ
4. นายจิรชัย ทองเสนาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายประเจิด อู่อะรุญโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
6. นางสาวประภาพร ศรีคงโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
7. นางสาวอิงอร เอี่ยมโอษฐ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ไตรพิพัฒน์โรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางณิชารีย์ หอมจันทร์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ใจเย็นโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
4. นางสุนีย์ ไชยเทพโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางอัมรา พินธะโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายธีรฉัตร เขียวแก้วโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทองมี ประสารทองโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
3. นายทรงธรรม แก้วสุทราโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นางวิภา รอดเอียดโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
5. นางสาววิจิตรา รัตนไชยโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมัตติกา สุทธิสารโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรา สอนคำโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
3. นายชลพงษ์ ทองอุดมโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นางภาวนา พลอินทร์โรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
5. นางรัตติการ์ ศรีประเสริฐโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุนิตย์ กันสุขโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะพร มะลัยเถาว์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ มอญรัตโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสินีนาฏ สุทธิประทีปโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
5. นางสาวสร้อยศิรินทร์ เขตหาญโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมยศ พันธุ์หิมโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณนิภา แก้วสถิตย์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายกำจัด ธรรมขันตีบุคลากรหน่วยงานภายนอกกรรมการ
4. นายภูวณัฐ ศิริโภวกุลโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสมยศ พันธุ์หิมโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณนิภา แก้วสถิตย์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายกำจัด ธรรมขันตีบุคลากรหน่วยงานภายนอกกรรมการ
4. นายภูวณัฐ ศิริโภวกุลโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายณรงค์ พลนวลโรงเรียนสองคอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกศิณี ใจสุขโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ยอดดีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นางสิทธรัตน์ สงึมรัมย์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางเดือนฉาย แวดล้อมญาติโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาคม สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายนิรันดร์ อยู่อ่ำโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตรา สว่างภพโรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา วงค์สนิทโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเกียรติกร สังข์แก้วโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางปาริชาต อุ่นจังหันโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิมาน พันธ์น้อยโรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"กรรมการ
4. นางบัวขวัญ น้อยอ่างโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
5. นางสาววัลภา ปานสุวรรณโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายองอาจ เอื้อสันเทียะโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนารถ ทองอินทร์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
3. นางศรัณย์พร เทียนหอมโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางสุวรรณี พจน์ไพเราะโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิรมล มณีคุ้มโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาพ พานิชตระกูลโรงเรียนดอนพุดวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุธน อารีรักษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
3. นายสำราญ เมืองก้อนโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นางสาวจำลอง นำพาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางจิรวรรณ กาญจนารัตนากรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาคม สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางปานจิตร บรรหารวุฒิไกรโรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัญญา อุ่นใจโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัลลภ สสิกาญจน์โรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
4. นางสาวปัณฑา อัมรานนท์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางพนมลักษณ์ เขม้นเขตรการโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางสุนันทา พุ่มไม้ทองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวรรธน์ สงึมรัมย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาคม สระบุรีกรรมการ
3. นายรัชพล บุตรดีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นางปราณี มุขแจ้งโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
5. นางนันทวัน อวยพรโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นายไพรัช คำศิริโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นายไพรัช คำศิริโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นายไพรัช คำศิริโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นายไพรัช คำศิริโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงดษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ "พัมนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นายไพรัช คำศิริโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทะบาท "พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นายไพรัช คำศิริโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นายไพรัช คำศิริโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นายไพรัช คำศิริโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทะบาท "พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นายไพรัช คำศิริโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นายไพรัช คำศิริโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทะบาท "พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นายไพรัช คำศิริโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นายไพรัช คำศิริโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายชานนท์ แก้วทอนโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ต่วนเอี่ยมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมณฑล เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. นายไพรัช คำศิริโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นายมานพ เอี่ยมยิ้มโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
6. นายปัญญา จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ บุญไทยโรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
8. นายสันติ วรรลยางกรูโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
9. นายศักดา วงษาเลิศโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการ
10. นายสมภูมิ ปริยานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
11. นางสาวอภินุช แก้วทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
12. นางมัทธิกา ชิดชอบโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายศิลป์ชัย สุกัญญีโรงเรียนบ้านหมอ''พัฒนานุกูลกรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายศิลป์ชัย สุุกัญญีโรงเรียนบ้านหมอ''พัฒนานุกูลกรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายศิลป์ชัย สุกัญญีโรงเรียนบ้านหมอ''พัฒนานุกูลกรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายศิลป์ชัย สุกัญญีโรงเรียนบ้านหมอ''พัฒนานุกูลกรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายศิลป์ชัย สุกัญญีโรงเรียนบ้านหมอ''พัฒนานุกูลกรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายศิลป์ชัย สุกัญญีโรงเรียนบ้านหมอ''พัฒนานุกูล''กรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายศิลป์ชัย สุกัญญีโรงเรียนบ้านหมอ''พัฒนานุกูล''กรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายศิลป์ชัย สุกัญญีโรงเรียนบ้านหมอ''พัฒนานุกูล''กรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายศิลป์ชัย สุกัญญีโรงเรียนบ้านหมอ''พัฒนานุกูล''กรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายศิลป์ชัย สุกัญญีโรงเรียนบ้านหมอ''พัฒนานุกูล''กรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายศิลป์ชัย สุกัญญีโรงเรียนบ้านหมอ''พัฒนานุกูล''กรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายศิลป์ชัย สุกัญญีโรงเรียนบ้านหมอ''พัฒนานุกูล''กรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธุ์โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายศิลป์ชัย สุกัญญีโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นาย้้เลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายศิลป์ชัย สุุกัญญีโรงเรียนบ้านหมอ''พัฒนานุกูล''กรรมการ
5. นางภัททิรา ยุุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายศิลป์ชัย สุกัญญีโรงเรียนบ้านหมอ''พัฒนานุกูล''กรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายศิลป์ชัย สุกัญญีโรงเรียนบ้านหมอ''พัฒนานุกูล''กรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายศิลป์ชัย สุกัญญีโรงเรียนบ้านหมอ''พัฒนานุกูล''กรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายศิลป์ชัย สุกัญญีโรงเรียนบ้านหมอ''พัฒนานุกูล''กรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายศิลป์ชัย สุกัญญีโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ พิทักษ์วรพันธ์โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายศิลป์ชัย สุกัญญีโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการ
5. นางภัททิรา ยุรยาตร์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายคณพศ พูลสมบัติโรงเรียนหนองแซงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล แก้วจีนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา แก้วก้อนโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายคณพศ พูลสมบัติโรงเรียนหนองแซงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล แก้วจีนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา แก้วก้อนโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายคณพศ พูลสมบัติโรงเรียนหนองแซงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล แก้วจีนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา แก้วก้อนโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายคณพศ พูลสมบัติโรงเรียนหนองแซงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ พระวัยทางค์โรงเรียนสุธีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเลอศักดิ์ จันทร์นาคโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
4. นายไพศาล แก้วจีนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา แก้วก้อนโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นายธนาพงษ์ พรหมทัศน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นายนพดล นาคพลกรังโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นายธนาพงษ์ พรหมทัศน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นายนพดล นาคพลกรังโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นายธนาพงษ์ พรหมทัศน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นายนพดล นาคพลกรังโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นายธนาพงษ์ พรหมทัศน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นายนพดล นาคพลกรังโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ตาพาลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย ประทุมโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
4. นายวิรัตน์ เลิศล้ำโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ตาพาลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย ประทุมโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
4. นายวิรัตน์ เลิศล้ำโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ตาพาลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุุแครองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย ประทุมโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
4. นายวิรัตน์ เลิศล้ำโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ตาพาลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นายวิชัย ประทุมโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
4. นายวิรัตน์ เลิศล้ำโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ตาพาลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นายวิชัย ประทุมโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ตาพาลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นายวิชัย ประทุมโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ตาพาลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นายวิชัย ประทุมโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ตาพาลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นายวิชัย ประทุมโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้ ''วิมลวิทยาคม"ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ตาพาลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นายวิชัย ประทุมโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้า "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ตาพาลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นายวิชัย ประทุมโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ตาพาลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นายวิชัย ประทุมโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ พันธุ์ชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ตาพาลีโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นายวิชัย ประทุมโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุเเคประธานกรรมการ
2. นายธนาพงษ์ พรหมทัศน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ เลิศล้ำโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยารัตน์ จันทร์ขาวโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุเเคประธานกรรมการ
2. นายธนาพงษ์ พรหมทัศน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ เลิศล้ำโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยารัตน์ จันทร์ขาวโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุเเคประธานกรรมการ
2. นายธนาพงษ์ พรหมทัศน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ เลิศล้ำโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยารัตน์ จันทร์ขาวโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุเเคประธานกรรมการ
2. นายธนาพงษ์ พรหมทัศน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวิรัตน์ เลิศล้ำโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัลยารัตน์ จันทร์ขาวโรงเรียนเสาไห้"วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นายธนาพงษ์ พรหมทัศน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นายนพดล นาคพลกรังโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวินัย คัมภิรานนท์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ วงษ์สง่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นายธนาพงษ์ พรหมทัศน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นายนพดล นาคพลกรังโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพิมลพันธ์ ตุรงค์เรืองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี คำทองโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายอนันท์ วงษ์เเสงโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ ทวีสุขโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพิมลพันธ์ ตุรงค์เรืองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี คำทองโรงเรียนพระพุทธบาท"พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นายอนันท์ วงษ์เเสงโรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"กรรมการ
4. นางสาวจุฑาทิพย์ ทวีสุขโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางภิญญาพัชญ์ เอี่ยมกมลโรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา สุรวัตรโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศืธร ชูประทีปโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นายวสันต์ อินอ่อนโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางภิญญาพัชญ์ เอี่ยมกมลโรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา สุรวัตรโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศืธร ชูประทีปโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นายวสันต์ อินอ่อนโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิื์ ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี คำทองโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา คชฤทธิ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวภาคย์ สนิทจันทร์โรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. นางภัทรพร ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานที่ปรึกษา
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิื์ ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี คำทองโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา คชฤทธิ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
4. นางสาวเสาวภาคย์ สนิทจันทร์โรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. นางภัทรพร ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางภัทรพร ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางพิมลพันธ์ ตุรงค์เรืองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิคม แย้มประดิษฐ์โรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ วะนุยารักษ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรบูรณ์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางภัทรพร ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางพิมลพันธ์ ตุรงค์เรืองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนิคม แย้มประดิษฐ์โรงเรียนหนองแซงวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ วะนุยารักษ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรบูรณ์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายกิตติศักดิื์ ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางสาวศศืธร ชูประทีปโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเสาวภาคย์ สนิทจันทร์โรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา คชฤทธิ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายกิตติศักดิื์ ฉายรัตน์โรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางสาวศศืธร ชูประทีปโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแครองประธานกรรมการ
3. นางชลิตตา เถกิงศรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเสาวภาคย์ สนิทจันทร์โรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา คชฤทธิ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางรจิตรา วงษ์เพิกโรงเรียนสองคอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัทยา กวีศักดิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแครองประธานกรรมการ
3. นางขจี เปรมปรีสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. MissAbang Phidel Usahโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสมถวิล คล้ายกรุดโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางเบญญพร ภัทรโยธินโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Danial William Flewellenโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Lyle Sabadoโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. Mr.Peter Nsugubaโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ทนุวงษ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพุทธิดา เอื้อศรีโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิปกา มาทาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนัยนา ทัพศาสตร์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวประทุมมา กลิ่นหอมโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
4. Mr.Jamil M. Desamitoโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นางสาวนิตยา ลักขณะโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา คัมภิรานนท์โรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี อัคนิจโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายดนัย พึ่งธรรมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. Mr.Pual Hillmanโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ กองบุปผาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางอุษา สุวารีโรงเรียนหนองโดนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชนากานต์ อินทร์เนียมโรงเรียนสุธีวิทยารองประธานกรรมการ
3. MissMaybelle -โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. MissJuannita P. Sabadoโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
5. นางสาวบัวหลง ปราบพานโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
6. นางกาญจนา ดอนจอหอโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ บุญคุ้มโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ควรชมโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุราพร เข็มพงษ์โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
4. Mr.Josilito Panghulan Ortillaโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นายรัฐปราชญ์ ทาจำปาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมิตตา บุญสุวรรณ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ เทศสกุลโรงเรียนประเทียบวิทยาทานรองประธานกรรมการ
3. นางสาวไพรินทร์ ชมภูภูมิโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
4. Mrs.Nataly Bullock Osorioโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชนี สุขสมัยโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางณิชารีย์ เทียมรักษ์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร แสงสะท้านโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. Mr.Alfred Ojong Ayukโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นางสาววรรณิษา เหลี่ยงตระกูลชัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางสาวสริญญา วรสิทธิ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมณี ขุนสูงเนินโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
7. นางอัญชลี พลมนตรีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอัญชลี ยันสำโรงโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี มะโนน้อมโรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวชิรา สุกกระจ่างโรงเรียนหินกองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร อยู่ประยงค์โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. Mr.Jonathan Reece Osorioโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. MissCharesse -โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
6. นายธนาศักดิ์ มูลสภาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางนลินี เดชรังสฤษดิ์โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา เล็กมณีโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นางภัคจิรา มโนปราณีตโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. MissVanessa Petate Vasquezโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Ghong -โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
6. นางสาววิไลวรรณ์ ละมุลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางอุทัยวรรณ นิลสำราญโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคประธานกรรมการ
2. Mr.Aurelien Moreauโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
3. นางสาวสุริยาพร ชาคริตานันท์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสมพิศ พรรดาโรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. MissLiu Ningโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
3. MissZeng Huiโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
4. MissTang Hongโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ แสงทองสุขโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายวรัญญู วงษ์แหยมโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพิม นกยูงแดงโรงเรียนสุธีวิทยารองประธานกรรมการ
3. MissFang Yaqiโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. MissLi Junโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
5. MissGuo Xiao Jinโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
6. นางสาวศศิมา รุ่งสะอาดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายธีระ วงษ์สง่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคประธานกรรมการ
2. MissTsuchiya Akikoโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
3. MissKaori Iwafujiโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางรุ่งศิริ ทิพย์อักษรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายธีระ วงษ์สง่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคประธานกรรมการ
2. MissTsuchiya Akikoโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
3. MissKaori Iwafujiโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางรุ่งศิริ ทิพย์อักษรโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา กลมอ่อนโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเสาวรส บุญทันโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นางโสฬัส อ่องทับน้ำโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
4. MissTeresa Mupas Puruggananโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางเยี่ยมจิต ตติรังสรรค์สุขโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
6. นางนภาพร สอนจรูญโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางราตรี บูรณสันติโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางคะชร ชาญประเสริฐโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นางกรชนก สุวรัตน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแคกรรมการ
4. นางจุรีรัตน์ จิตธนพาณิชโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายปราชญ์ เผือกผาสุขโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจน ไตรทองโรงเรียนหนองแซงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ กันร้ายโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
4. นายเจษฎา ไพศาลธรรมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางกรรมการ
5. นางประไพ ผดุงพันธ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
6. นายอำนาจ โรจนประทักษ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางกรรมการ
8. นายกฤษดา ศรีรางกูลโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ บุญอนันต์โรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
10. นายบัญชา แปลงศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายปราชญ์ เผือกผาสุขโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจน ไตรทองโรงเรียนหนองแซงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ กันร้ายโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
4. นายเจษฎา ไพศาลธรรมโรงเรียนบ้านท่ามะปรางกรรมการ
5. นางประไพ ผดุงพันธ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
6. นายอำนาจ โรจนประทักษ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ พ่วงโพธิ์โรงเรียนบ้านท่ามะปรางกรรมการ
8. นายกฤษดา ศรีรางกูลโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีวีระเทพ บุญอนันต์โรงเรียนหนองโดนวิทยากรรมการ
10. นายบัญชา แปลงศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ มงคลพิชญรักษ์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางยุพดี ไพรวรรณ์โรงเรียนโคกกระท้อนกิติวุฒิวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัฏกาญจน์ วิจารณ์โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
4. นายศรัญญู ศรีพูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีกรรมการ
5. นายบัญชา เพ็ชรบุรีโรงเรียนแก่งคอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุจิน โมทะจิตต์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ สวนใต้โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางราตรี โมทะจิตต์โรงเรียนโคกกระท้อนกิติวุฒิวิทยากรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ เฟื้องฟุ้งโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
5. นางสาวนริศรา ภู่ดนตรีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงพร ใจภิภักดิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีประธานกรรมการ
2. นางอัจรัตน์ เกิดศิริโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"รองประธานกรรมการ
3. นายอธิภัทร ยอดนางรองโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ ก่ำน้ำผึ้งโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ เทือกเถาว์โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวกิ่งฟ้า ใจงามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งกานต์ กองจริตโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกานต์ธีรา ปัญจะทองคำโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางนัยนา อินประดิษฐ์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
5. นางสาวชุติมา อนุวงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวนันทวัน ลี้ภัยเจริญโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธณัฐภรณ์ สนิทมากโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นายเกริกชัย มาสมโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางสาวปาริทัศน์ ญาตินิยมโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
5. นางสาววาสนา จันทร์ลาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอธิวัฒน์ มานพโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นางลัษมน เทียมลมโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นายฐิติกร อยู่สินธุ์โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมกรรมการ
4. นายยงยุทธ ชมไชยโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันทวัน ลี้ภัยเจริญโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางปราณี เณรแตงโรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางนงนุช วามะเกตุโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาวินี บุตรดีโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
4. นางสาวพุทธิชา แย้มวาจาโรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันท์นภัส ชะฎาจิตรโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอรรถพล บุญเลิศธนาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศันชนก พลายเดชโรงเรียนประเทียบวิทยาทานรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภิรญา สายสิริสุขโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการ
4. นางช่อเพชร ครองรักษ์โรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายแสงเพชร คำโพธิ์โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมพ์พร เพ็ชอินทรโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิช ไพรวรรณโรงเรียนหินกองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจริญญา ม่วงจีนโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นายอรรถพล บุญเลิศธนาโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการ
5. นายทศพล พุ่มพวงเกียรติโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
6. นายศันชนก พลายเดชโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ สุธีระกูลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. นางมาลี พรหมเพ็ญโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแครองประธานกรรมการ
3. นางอรอร สาระฤทธิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี กาฬอินทร์โรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ลภัส คำโตนดโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายทศพล พุ่มพวงเกียรติโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นายอธิภัทร ยอดนางรองโรงเรียนประเทียบวิทยาทานรองประธานกรรมการ
3. นายปกรณ์ พืชเงินโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นายสุนทรา พงษ์เฉยโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการ
5. นายศันชนก พลายเดชโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เดชเกตุโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ รักประสงค์โรงเรียนสุธีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอำไพ ปานภาษีโรงเรียนหินกองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสมทรง บรรเริงศรีโรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการ
5. นายมินทร์ชัย สายแก้วโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายทวี ศรีเงินยวงโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ กันร้ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ บุญยโรจน์โรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางอัญชญานี สีตะระโสโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
5. นายขวัญชัย อึ่งผิวโรงเรียนโคกกระท้อนกิติวุฒิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวบงกช ธรรมวิญญาโรงเรียนประเทียบวิทยาทานประธานกรรมการ
2. นางสำราญ บุญนะฤธีโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ มะลาศรีโรงเรียนแก่งคอยกรรมการ
4. นางอุษา ตันติโภคาโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นางณัจนา สุขกรีดโรงเรียนโคกกระท้อนกิติวุฒิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ คชาวงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรีประธานกรรมการ
2. นายปฏิวัติ บุญนะฤธีโรงเรียนแก่งคอยรองประธานกรรมการ
3. นายชินดนัย รักษาแดนโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยากรรมการ
4. นางธาริดา น้อยวัฒนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางสุภาพ ณ เชียงใหม่โรงเรียนประเทียบวิทยาทานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางมานิตย์ บำรุงธรรมโรงเรียนหินกองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพร ทองอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายเชษฐา กวางทองโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีมานะ สวนอุดมโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
5. นายนพดล หอยสังข์โรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี รื่นถวิลโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางอำนวยพร มงคลหมู่โรงเรียนประเทียบวิทยาทานรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิฆัมพร ยอดสร้อยโรงเรียนสุธีวิทยากรรมการ
4. นางเยาวเรช จิตต์ผูกโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการ
5. นางศศิธร วงษ์นุชโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ ไพสารีโรงเรียนแก่งคอยประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี อ่อนไสวโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"รองประธานกรรมการ
3. นางอุทยาน อาจอาษาโรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิกุล ต๊ะทองดีโรงเรียนโคกกระท้อนกิติวุฒิวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ทาปันโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางกานดา พูลสวัสดิ์โรงเรียนหินกองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ หลองทุ่งโรงเรียนหนองแซงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุพัตรา คุลี่โรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"กรรมการ
4. นางสาววิบูลย์ศรี ศรีอุทัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
5. นางอุทิษา อ่วมมั่นโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐชัย สวัสดีโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางไพรวัน วงษ์ศรีโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจำลอง โกมารทัตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีกรรมการ
4. นายรังสรรค์ อินทราโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแคกรรมการ
5. นางสาวพรสวรรค์ ปทานนท์โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงพร สุขธรรม โรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงตา แสนสวยโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ทองฟักโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงพร สุขธรรมโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงตา แสนสวยโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ทองฟักโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางพรรณี มั่งคั่งโรงเรียนสุธีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงตา แสนสวยโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
3. นางหรรษญากาญจน์ อินกอโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางหรรษญากาญจน์ อินกอโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทินี พรหมทาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางสาวไพลิน สร้อยจิตโรงเรียนวังม่วงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ รูปประดิษฐ์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศณี ว่าบ้านพลับโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
3. นางมยุรี บุญเพ็งโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ รูปประดิษฐ์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศณี ว่าบ้านพลับโรงเรียนดอนพุดวิทยากรรมการ
3. นางมยุรี บุญเพ็งโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางดวงพร สุขธรรมโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมยุรี บุญเพ็งโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ รูปประดิษฐ์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางดวงพร สุขธรรมโรงเรียนพระพุทธบาท “พลานุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมยุรี บุญเพ็งโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ รูปประดิษฐ์โรงเรียนสองคอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาววนิดา โกโสภาโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเมริสสา เปี่ยมรุ่งเรืองโรงเรียนสระบุรีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ทองฟักโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่: นายสำราญ ซื่อตรง โทรศัพท์ 083-1081745 e-mail sumran_2516@hotmail.co.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]