สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=63 AND im_school.area_type_id=2 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 แก่งคอย 63 25 17 105 89 12 7 3 108
2 หนองแค "สรกิจพิทยา" 38 35 24 97 67 32 8 14 107
3 ประเทียบวิทยาทาน 29 25 16 70 58 16 4 6 78
4 มวกเหล็กวิทยา 26 27 15 68 52 22 10 14 84
5 หินกองวิทยาคม 4 6 5 15 13 7 4 11 24
6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 3 8 10 21 15 14 5 17 34
7 บ้านท่ามะปรางวิทยา 3 4 4 11 8 3 5 13 16
8 สองคอนวิทยาคม 3 2 5 10 6 2 2 11 10
9 วังม่วงวิทยาคม 2 1 2 5 3 6 5 6 14
10 ซับน้อยเหนือวิทยาคม 1 2 2 5 6 4 2 6 12
11 จำรัสวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 172 135 100 407 317 118 52 101 487