รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ จังหวัดสระบุรี......
ระหว่าง วันที่ 6-7. เดือน .พฤศจิกายน.. พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงเจณิสตา   ทิพย์คูนอก
 
1. นายพินิต  ศรีหาตา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวสรัญญา  แสงเคลือบ
 
1. นายพินิต  ศรีหาตา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงวาสนา  กระจ่างศรี
 
1. นางแสงอุษา  แสนสวย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 1. นางสาวศุทธินี  มงกุฎ
 
1. นางสาวอุมาพร  ทัศนุรักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงเมธาพร   รักแดง
 
1. นายปฐมพงษ์  มะลาศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวเกสรี  บุญศรี
 
1. นางสาวกรองแก้ว  จันทร์อินทร์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงขวัญหทัยรัตน์  มิ่งมาลี
2. เด็กหญิงนารีลักษณ์  ชุ่มชื่น
3. เด็กหญิงปิยาพัชร   หอมกระจาย
 
1. นางสาวมนัญชยา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวธิดาวรรณ  หวังพลาย
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  เอื้อสลุง
3. นางสาววิภาวรรณ  ไพฑูรย์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  รัตนะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงทิพย์สิริน  ศิลเทพาเวทย์
2. เด็กหญิงวิรากานต์  รักวุฒิ
 
1. นางวิภาวรรณ  เรืองวิรัตน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายมนตรี  ไก่แก้ว
2. นางสาวแพรพลอย  ครองตรี
 
1. นางวิภาวรรณ  เรืองวิรัตน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายสุวิจักษ์  ตันทางกูล
 
1. นางสาวศิรปภัสร์  คัมภีระ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นายแบงค์ชาติ  แย้มเกตุ
 
1. นายสิทธิพงษ์  ธงศิลา
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  ศิริบุรี
2. เด็กหญิงนภัสสร  จุนแสง
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  บุญมี
 
1. นางน้ำทิพย์  สุโพธิ์ภาค
2. นางสาวกนกวรรณ  สาลีติด
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวจินดารัตน์  โจจนัน
2. นางสาวณัฐกฤตา  บุญหิรัญโชติ
3. นางสาวณัฐฐา  การณ์สุข
 
1. นายชวัลวิทย์  จินดา
2. นางสาวกนกวรรณ  สาลีติด
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงพัฒนาวดี  แก้วมี
2. เด็กหญิงพิชญา  อุ้มญาติ
3. เด็กชายอนณ  ก้องเรืองเกียรติ
 
1. นางสาวนภาภรณ์  คงเนียม
2. นางแก้วใจ  ชัยศิริ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายกฤชณเดช  อ่อนศรี
2. นางสาวนุสรินทร์  พุกแก้ว
3. นายสหรัฐ  ขยันการ
 
1. นางประนอม  นอบน้อม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สุทธิผาสุก
2. เด็กหญิงอรทัย  คงสมบูรณ์
 
1. นายศักดา  ยอดไฟอินทร์
2. นางสาวนารินทร์  บัลลังสผล
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายกาญจนภูมิ  อินทร์อ่ำ
2. นางสาวสิปาง  สายสุข
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  อิ่มสมัย
2. นางสาวจีรนันท์  แสดงฤทธิ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายธนบดี  พุ่มทอง
 
1. นางพัชรีย์  ช้างงาม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกองวิทยาคม 1. นางสาวสิริวิมล  จินาพุก
 
1. นางสาวศิราณี  ศาตศิลป์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายณัฐ  เกตุศรี
2. เด็กชายพศิน  บุญญาสิทธิ์
3. เด็กหญิงศุทธินี  อินทร์ทะผา
 
1. นางธณัฐฎา  พีพืช
2. นางธัญลักษณ์  ทรัพย์สุข
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวขนิษฐา  เกตุพิบูลย์
2. นายชานนท์  กองหล้า
3. นางสาวสุพรรษา  บุญสุทธิ
 
1. นางศิริเพ็ญ  ศรีท้าว
2. นางสาวนวรัตน์  เชื่อมขุนทด
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ธนูศร
3. เด็กหญิงปภัสวรรณ  สำรีทอง
 
1. นางสาวรุจานันท์  เรืองภัทร์กุลกิจ
2. นางสิวินีย์  จิตรีศัพท์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวปรมี  หวาดด้วงดี
2. นางสาวปวีณา  คันธะนู
3. นางสาวสุนันธิตา  ผาสุขกิจ
 
1. นางธัญลักษณ์  ทรัพย์สุข
2. นางสาวรุจานันท์  เรืองภัทร์กุลกิจ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายยงยศ  ปิไชยญาณ
2. เด็กชายศตวรรษ  อินทร์จันทึก
3. เด็กชายอานนท์  เรือนศรี
 
1. นางวรรณิภา  โพธิ์ทอง
2. นางจุฬาวรรณ  หอยสังข์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 1. นายณัฐพล  สุทธิรอด
2. นายนัฐวุฒิ  สมพฤกษ์
3. นางสาวเมธาวี  ภูแดง
 
1. นางยุพิน  หอมสุข
2. นางอุษณีษ์  บุญทัศโร
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  ราชาสูตร
2. เด็กหญิงวีณัฐฌากานต์  ล้านหล้า
3. เด็กหญิงอาภิสรา  บัวหลวง
 
1. นางสมหมาย  ดีชื่น
2. นางสุคนธา  โพธินุช
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวณัฐกานต์  กล่ำผัก
2. นางสาววริศรา  ศรีนามบุรี
3. นางสาวอทิติยา  กวางทอง
 
1. นางสมหมาย  ดีชื่น
2. นางสุคนธา  โพธินุช
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐชญา  รื่นไว้
2. เด็กหญิงมลฤดี  คงสมบัติ
 
1. นางสายยนต์  พิมพ์จันทร์
2. นางน้ำอ้อย  สำเนียงเพราะ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาววิจิตรา  โชติอำไพรัตนพงษ์
2. นางสาวอารยา  ขาวพันธ์
 
1. นางสาวเข็มทอง  ภูกองชนะ
2. นางสาวปริญดา  สุดสาระ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายพรเทพ  ปิ่นสวาท
2. เด็กชายสิทธิโชค  สืบจุ้ย
 
1. นายสมนาม  ณ เชียงใหม่
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายธนทร  กลิ่นชื่น
2. เด็กชายนพพล  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายสมนาม  ณ เชียงใหม่
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงปนัดดา  สุวรรณเพชร
2. เด็กหญิงภัทริกา  ธงอาษา
3. เด็กหญิงรุจาภา  พลับจุ้ย
4. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงอรทัย  อำพันทอง
 
1. นางภาวนา  พลอินทร์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวนิภาพร  สังฆภูมิ
2. นางสาวปทุมทิพย์  เงินยัง
3. นางสาวสายธาร  อำภาทิพย์
4. นางสาวสุธิดา  วงค์ประเทศ
5. นางสาวสุพัตรา  ฤกษ์ดี
 
1. นางทัศนีย์  ไตรพิพัฒน์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงณุตรา  สันติชัยกุล
2. เด็กชายธนพงศ์  ทองสุข
3. เด็กหญิงปัญทิรา  จันทะศิลา
4. เด็กหญิงสมจินตนา  ปราบสูงเนิน
5. เด็กหญิงสายสุรีย์  อำภาทิพย์
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ทานุ
2. นางนันทวัน  อวยพร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวกุลธิดา  วงศ์เมืองจันทร์
2. นายชยนต์ลักษณ์  จิตสงวนสุข
3. นายณรงค์ฤทธิ์  สอนเชื้อ
4. นางสาวสุดารัตน์  เกตุเทศ
5. นางสาวสุธัญญา  ประโชติ
 
1. นายสหพร  สกนธ์คำแหง
2. นายเอกพล  อุโมงค์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวชนิกานต์  บางเพ็ชร
2. นางสาวชนิดาภา  นาคะ
3. นางสาวณฐินี  ไชยกุล
4. นายณัฐดนัย  คุ้มครอง
5. นายดนุเดช  ซูซา
6. นายถิรนัย  ทิพย์ประเสริฐ
7. นายธีรพันธุ์  บุญทูม
8. นายนฤพนธ์  พรหมศร
9. นางสาวนิตยา  พลภาณุมาศ
10. นายปฏิภาณ  อ่อนดี
11. นายพีรพัฒน์  นาคแกมทอง
12. นายวิรชัย  ภู่เพชร
13. นางสาวศิราณี  สิงห์ใส
14. นายศิริชัย  พุ่มพวงเกียรติ
15. นางสาวศิริลักษณ์  เกตุสุวรรณ
16. นางสาวศุภาวิณี  ทัดกำดัด
17. นายสันติภาพ  สุวรรณสิทธิ์
18. นายอติวิชญ์  พูลสมบัติ
19. นายอนุภาพ  พานทอง
20. นางสาวเสาวลักษณ์  สลัดถ้อย
 
1. นายกิตติพงษ์  ยอดดี
2. นางสาวรัชนาถ  ทองอินทร์
3. นางสาวรัตนา  วิมานลอย
4. นายสำราญ  เมืองก้อน
5. นางจันทร์หอม  วาววงษ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายรัตนสิน  ธนีสัตย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชฎายุ  บุตรศรี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวสราลี  จันทรศร
 
1. นางสาวณภัทร  อุ่มเพชร
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไพบูลย์
2. เด็กชายธนัท  พวงขาว
 
1. นางสาวมยุรา  สอนคำ
2. นายชนาชน  สุวรรณกูฏ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวชมพูนุช  เพ็ญสุทธิชาติบุตร
2. นายนวพล  ศรีจันทร์ทิพย์
 
1. นางปานจิตร  บรรหารวุฒิไกร
2. นางวาสนา  วงค์สนิท
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวกุลณัฐ  บัวส่อง
2. นางสาวจินจิรา  คุ้มเมือง
3. นางสาวน้ำฝน  อินทร์เปือย
4. นางสาวพรรณิดา  มังคะโชติ
5. นางสาววิภาดา  มังคะตะ
6. นางสาววิภาวี  เจริญธรรมสุขใจ
7. นางสาวสุทธิกานต์  หรั่งกรุ่น
8. นางสาวสุธารักษ์  อันชูนี
9. นางสาวอชิรญา  จันทร
10. นางสาวเพียรกิจ  สงค์อุด
 
1. นายกล้า  ลานุสัตย์
2. นายทองสุข  ปานสวัสดิ์
3. นายทองมี  ประสารทอง
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวกรรณิการ์  ขันถม
2. นางสาวกวินทรา  เปรมปรี
3. นางสาวกาญจนา  กึ่งกาศ
4. นางสาวกุลิสรา  ตั้งเฉินเจริญ
5. นางสาวขนิษฐา  วระชินา
6. นางสาวชลธิชา  โสดานิล
7. นางสาวณัฏฐกานต์  โจทย์จันทร์
8. นางสาวณัฐชา  สัมฤทธิ์ดี
9. นางสาวณัฐธิดา  วิจิตรแพทย์
10. นางสาวดุจฤดี  สุวรรณเมฆ
11. นางสาวนันทภรณ์  โพธิ์นอก
12. นางสาวปราณี  มะณีกลม
13. นางสาวลลิตา  ว้าวสำโรง
14. นางสาวลิตา  ทองขาล
15. นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งแพง
 
1. นายกฤติน  หันพิมาย
2. นายประกิต   เตโช
3. นายศิริชัย  นุวงษ์ศรี
4. นางสาวศุภวรรณ  แก้วนารี
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกองวิทยาคม 1. เด็กชายธีรนันท์  อินเปล่ง
2. เด็กหญิงอรอุมา  บุญชั่ง
 
1. นางชญานันท์  ตะถะวิบูลย์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายฉัตรณรงค์  แก้วพลงาม
2. นางสาวสโรชา  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นายวรธน  บุญนุ่ม
2. นายณัฐวุฒิ  เหล่าพิลา
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ยอดพิกุล
 
1. นางรัตนา  ชื่นชอบ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวรัชดา  คำพิมพา
 
1. นางปรานอม  นะราแสง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  พ่วงเผือก
 
1. นางปรานอม  นะราแสง
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวกาญจนาพร  ปัตตาเทสัง
 
1. นายนพพล  มีสง่า
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงชญานี  กลิ่นเทียน
 
1. นายชววุฒิ  ศรทอง
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวอมราพร  ไชยชนะ
 
1. นายประกอบ  คำหล้า
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายธนกร  ขันธะโคตร
 
1. นางรัตนา  ชื่นชอบ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายศักดิ์ชัย  ทองสวัสดิ์
 
1. นายบุญฤทธิ์  ภู่พูล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงบุษญา  กองเนตร
2. เด็กหญิงรสริน  กิ่งหว่ากลาง
 
1. นางรัตนา  ชื่นชอบ
2. นายบุญฤทธิ์  ภู่พูล
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงจิรพร  แผลงศร
 
1. นางรัตนา  ชื่นชอบ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวแพรวพรรณ  ม่วงทะนัง
 
1. นายบุญฤทธิ์  ภู่พล
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐพร  เจริญสุข
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ลายกระบิล
3. เด็กหญิงศศินา  เบญจรัตนานนท์
 
1. นายชววุฒิ  ศรทอง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวจิราพร  ลัทธิกุล
2. นายชุติวัต  เขียวคำ
3. นายเจษฎา  ผิวจันทร์
 
1. นายประกอบ  คำหล้า
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กชายนัฐภูมิ  แสนข้อ
 
1. นางอารี  คำปู่
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวทิพย์ตะวัน  ฝั้นหัวครั้ง
 
1. นางอารี  คำปู่
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พ้นภัย
 
1. นายชัชวาล  อินทสนธิ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวณัฐฐาพร  แจ่มจันทร์
 
1. นายชัยวัฒน์  บุญเพ็ง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี 1. เด็กหญิงอารียา  ชัยแช่มชื่น
 
1. นายชัชวาล  อินทสนธิ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวอรกช  สุดประเสริฐ
 
1. นายชัยวัฒน์  บุญเพ็ง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงชนัฎฎา  บัวทอง
 
1. นางอารี  คำปู่
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาววนาลี  วรรณราช
 
1. นายชัยวัฒน์  บุญเพ็ง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายธนภัทร  โพธิวงษ์
 
1. นายชลธิชา  สุขะ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายอาทิตย์  แก้วพิลา
 
1. นายชลธิชา  สุขะ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เพ็ญเลี้ยง
 
1. นางอารี  คำปู่
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวณัฐพร  ปองดอง
 
1. นางอารี  คำปู่
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวทิพย์ตะวัน  ฝั้นหัวครั่้ง
 
1. นางอารี  คำปู่
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงชนัฎฎา  บัวทอง
2. นางสาวณัฐพร  ปองดอง
3. นางสาวทิพย์ตะวัน  ฝั้นหัวครั้ง
4. เด็กชายนัฐภูมิ  แสนข้อ
5. นายนิติธรรม  สุมาลย์
6. นายปิยะ  ใสสนิท
7. นายพินิพัช  หาเคน
8. เด็กชายภัทรพล  นิลยี่เรือ
9. เด็กชายภาณุพงศ์  เพ็ญเลี้ยง
10. เด็กหญิงศุภากร  ปรีชาพรประเสริฐ
11. นายสุเทพ  เยี่ยมขาว
12. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พงษ์ดี
 
1. นางอารี  คำปู่
2. นายเสกสม   อินทสนธิ
3. นางสาวพจนี  อินทสนธิ
4. นายธีราวัฒน์  พวงพันธุ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายภูวดล  ไตรถาวร
2. นายศักดิธัช  สิงห์ทอง
3. นายอนุรักษ์  วันเพ็ญ
4. นายอลงกรณ์  ปากอุตสาห์
 
1. นายกรพจน์  พูลเมือง
2. นายโดม  นะทะปาน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกุลธิดา  แสงรอด
2. เด็กหญิงชลธิชา  พันธุ์สุมา
3. เด็กหญิงชลลดา  สุขสุแพทย์
4. เด็กชายชัยลักษณ์  ศรีหวัง
5. เด็กชายชัยอนันต์  แดงหนู
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  นาคหัสดี
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ปัญญายงค์
8. เด็กหญิงธารีรัตน์  จันทะบูรณ์
9. นายธุวานนท์  มะโนสา
10. เด็กหญิงนิตา  พลศูนย์
11. เด็กหญิงปนัดดา  ประกาสิต
12. เด็กหญิงปวีณา  กิ่งแก้ว
13. เด็กหญิงปาริชาติ  กิ่งแก้ว
14. เด็กชายพงศธร  คำหลำ
15. เด็กหญิงพรนัชชา  อยู่เจริญ
16. เด็กหญิงมานิตา  บุญเพ็ง
17. เด็กชายยุทธพงษ์  เผดียงฉันท์
18. นางสาวรักษิณา  ศรีเดช
19. นายรัตนชัย  ทรัพย์ปราชญ์
20. เด็กหญิงรุ้งนภา  สุภาเกษม
21. เด็กหญิงวรรณวิมล  รักขันแสง
22. เด็กหญิงวริยา  มีอำนาจ
23. เด็กหญิงวารุณี  รัตนมณี
24. นายศักดิธัช  สิงห์ทอง
25. นางสาวศิรินทรา  เถื่อนแก้วสิงห์
26. เด็กหญิงสสิพงษ์  โพธิ์ทองดี
27. เด็กหญิงสิริมา  สุขวิเศษ
28. เด็กหญิงสุมิตรา  พันธุ์สุมา
29. เด็กหญิงสุวพร  กองยอด
30. นายอนุรักษ์  วันเพ็ญ
31. นายอรรถโกวิท  อินทมาตร
32. นางสาวอินทิรา  เจือไธสง
33. เด็กหญิงเทพสุรีย์  ไวว่อง
34. นางสาวเบียทิคส์  เสือน้อย
35. เด็กหญิงโรสิตา  บุญแจ้ง
 
1. นายกรพจน์  พูลเมือง
2. นายโดม  นะทะปาน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  วงศ์วาน
2. นางสาวกัญญารัตน์  นิยมคุณ
3. นางสาวกัญยาภัค  เชื้อทอง
4. เด็กหญิงคคนางค์  นุ่มยองใย
5. เด็กชายครุรัศมิ์  พึ่งภพ
6. เด็กชายจงฤทธื์  ใจสว่าง
7. เด็กหญิงจิณณรัตน์  ยอดปัญญา
8. นางสาวฉัตรลัดดา  ศรีซองเชษฐ์
9. เด็กหญิงชนากาญจน์  ลีพุด
10. นายชาตรี  ปุญญอมรศรี
11. เด็กหญิงทองสีรุ้ง  โลหะสุวรรณ์
12. เด็กชายธรรณ์ธร  ซื่อผาสุก
13. เด็กหญิงธัญภัค  นุตจรัส
14. เด็กหญิงนันทิยา  ตรีรัตนกุลพร
15. นางสาวนิชานาถ  ศิริทรัพย์
16. เด็กหญิงปวรรณ  โมระเมน
17. เด็กหญิงปิยะพร  บำรุงตา
18. นางสาวพรรณี  จิตสุก
19. นางสาวพรรษมน  พรหมนอก
20. เด็กชายภัทรพล  บุญชำนาญ
21. เด็กหญิงภัทรวดี  ทีนาค
22. เด็กหญิงภาวิณี  มั่งนิมิต
23. นางสาวยุวภรณ์  ทรงงาม
24. นายรัฐกร  โพธิ์ศรี
25. เด็กชายวรวิทย์  ลาทะสุทธิ์
26. เด็กหญิงศรุตา  กุศลสร้าง
27. นายศิษย์ธิเบตร  คำน้อย
28. เด็กชายสรวิทย์  เหงี่ยมดอน
29. นางสาวสายฝน  ใขโพธิ์
30. เด็กหญิงสุมนา  มุ่งซ้อนกลาง
31. เด็กชายสุรสิทธิ์  ภิญโย
32. นางสาวสุรัติยา  พูลทรัพย์
33. เด็กหญิงอภิญญา  วันศิริ
34. นางสาวอัจฉรา  ร่มจำปา
35. เด็กหญิงอารยา  เอสันเทียะ
36. เด็กหญิงอารียา  เนตรสันเที๊ยะ
37. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ศิริบุตร
 
1. นายบุญฤทธิ์  ภู่พูล
2. นายกำธร  มุ่งแฝงกลาง
3. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
4. นายวสันต์  อินอ่อน
5. นางรัตนา  ชื่นชอบ
6. นางสาวปาจรีย์  คำฟองเครือ
7. นายมาโนช  รวยลาภ
8. นายจิรชัย  ทองเสนา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายเจษฎา  ศงศรี
 
1. นายโดม  นะทะปาน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายณัฐกิจติ์  ปัญจะชัย
 
1. นายกรพจน์  พูลเมือง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงสุภาฎา  กิจนิยม
 
1. นายโดม  นะทะปาน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวศิรินทรา  เถื่อนแก้วสิงห์
 
1. นายกรพจน์  พูลเมือง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นายปวพล  ศรีอ่วมบู่
 
1. นายนัฐพล  เรือนทอง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงศรุตา  กุศลสร้าง
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวสุทธิรักษ์  บัวกลิ่น
 
1. นายบุญส่ง  ทุมมี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายธนดล  จำปา
 
1. นายบุญส่ง  ทุมมี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงสุภาฎา  กิจนิยม
 
1. นายกรพจน์  พูลเมือง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวปทิตตา  เขียนแม้น
 
1. นายนัฐพล  เรือนทอง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายธนดล  จำปา
 
1. นายบุญส่ง  ทุมมี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงศิรินภา  บุญมี
 
1. นายบุญส่ง  ทุมมี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวสุทธิรักษ์  บัวกลิ่น
 
1. นายบุญส่ง  ทุมมี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. นายxbpt  .llobm
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จักษุเขียว
3. เด็กหญิงกรกมล  เกตุบุบผา
4. เด็กชายคมกฤษณ์  เกตุศิริ
5. เด็กหญิงจตุพร  แสงสุริยา
6. เด็กชายจิรยุทธ์  สุวงษ์
7. เด็กชายชาญชล  เกิดในแก้ว
8. เด็กชายธนบดี  แนบจันอัด
9. เด็กชายบุญส่ง  ติยะสวัสดิ์
10. เด็กชายบุญอุ้ม  เดชคำ
11. เด็กชายปราโมทย์  จงชิดกลาง
12. เด็กหญิงปาริชาติ  แถมโพธิ์
13. เด็กหญิงปิยะธิดา  น้อยสกุล
14. เด็กหญิงพรรภษา  จันทร์สอางค์
15. เด็กชายภักดี  ขอสินกลาง
16. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สินประเสริฐ
17. เด็กชายภูวรินทร์  วงษ์แก้ว
18. เด็กหญิงมารศรี  โกจินอก
19. เด็กชายรัฐติเทพ  ขอนทอง
20. เด็กชายวัชรินทร์  ศรีบุญเพ็ง
21. เด็กชายศุภกฤต  โสกูล
22. เด็กหญิงอัยรา  กระจายแสง
23. เด็กหญิงอารยา  ชาญประเสริฐ
24. เด็กหญิงอารีย์รัตน์  แซ่ตั้ง
25. เด็กหญิงอิสราภรณ์  โทลา
26. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ใหม่สุวรรณ์
 
1. นางศมนวรรณ์  เชื้อฉ่ำหลวง
2. นายวรกร  มาลาเล็ก
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงจณิสตา  ภูขลัง
2. เด็กหญิงจุภาพร  แสนชมภู
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บุตรดี
4. เด็กชายธนวัฒน์  เทียมภักดี
5. เด็กหญิงปณัฐชา  แป้นประณีต
6. เด็กชายพีรภัทร  สุนันตา
7. เด็กชายภศพงศ์  ทำทาน
8. เด็กชายภูริทัต  สุขเกษม
9. เด็กหญิงอนงค์ทิพย์  มีสิทธิ์
10. เด็กหญิงอัญชลี  โภคามาศ
 
1. นางภิญญาพัชญ์  เอี่ยมกมล
2. นายนพพล  มีสง่า
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายกฤติรักษ์  วรวัฒน์
2. นางสาวขวัญจิรา  สิงภาพ
3. นางสาวจุฑามณี  บุญเศษ
4. นางสาวทิพย์สุดา  ศิริชาติ
5. นางสาวปพิชญา  สุวรรณโชติ
6. นางสาววรดา  คำจันทร์
7. นายอัฐยา  มีสิทธิ์
8. นายเจษฎา  จอดกลาง
9. นายเดชาธร  น้อยนาดี
10. นายเอกลักษณ์  ศรีธรรมา
 
1. นางภิญญาพัชญ์  เอี่ยมกมล
2. นายนพพล  มีสง่า
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงนภัสกร  จันทร์เจริญ
2. เด็กหญิงบุษราพร  วงศ์สวัสดิ์
3. เด็กหญิงปิยะนุช  อุุโต
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  บุญมา
5. เด็กชายศิลา  พรสกุลเลิศชัย
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ไกยสวน
 
1. นายเสกสรร  ฉลาดดี
2. นายอนันท์  วงษ์แสง
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวณัฐญาภรณ์  วันทา
2. นางสาวพัชรินทร์  ขำแป้ง
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ปาลา
4. นางสาวศิริลักษณ์  นามสง่า
5. นางสาวสุนิภา  อุดมเวชภัณฑ์
6. นางสาวโซเกีย  เซ็ท
 
1. นายกิตติศักดิ์  ฉายรัตน์
2. นางภัทรพร  ฉายรัตน์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  อนุจร
3. เด็กหญิงชนันทิดา  เอี่ยมศิริ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  โพทอง
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พนมมา
6. เด็กหญิงพิชญานิน  บุญปุ๋ย
7. เด็กหญิงรุจีรัตน์  นิลงาม
 
1. นางชลิตตา  เถกิงศรี
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวกานต์ธิดา  บุญมาพล
2. นางสาวธิติภรณ์  บุญมี
3. นางสาววรรณิษา  ใจดี
4. นางสาววรัญเรศ  หีบแก้ว
5. นางสาวศิริพร  มีมาเจริญดี
6. นางสาวสิริกร  วีทอง
7. นางสาวสุมิตตานันท์  คงแสนสุข
 
1. นายอนันท์  วงษ์แสง
2. นายเสกสรร  ฉลาดดี
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงคคนางค์  นุ่มยองใย
2. เด็กหญิงทองสีรุ้ง  โลหะสุวรรณ์
3. เด็กหญิงนันทิยา  ตรีรัตนกุลพร
4. เด็กหญิงปิยะพร  บำรุงตา
5. เด็กหญิงภัทราวดี  ทีนาค
6. เด็กหญิงศรุตา  กุศลสร้าง
7. เด็กหญิงสุมนา  มุ่งซ้อนกลาง
8. เด็กหญิงอภิญญา  วันศิริ
9. เด็กหญิงอารยา  เอสันเทียะ
10. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ศิริบุตร
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
2. นายวสันต์  อินอ่อน
3. นางสาวปาจรีย์  คำฟองเครือ
4. นายกำธร  มุ่งแฝงกลาง
5. นางรัตนา  ชื่นชอบ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวกรรณิกา  เสือเอ๋ง
2. นางสาวกานต์ธิดา  บุญมาพล
3. นางสาวธิติภรณ์  บุญมี
4. นางสาววรรณิษา  ใจดี
5. นางสาวศิริพร  มีมาเจริญดี
6. นางสาวสิริกร  วีทอง
7. นางสาวสิริยากร  แสงจันทร์
8. นางสาวสุมิตตานันท์  คงแสนสุข
 
1. นายอนันท์  วงษ์แสง
2. นายเสกสรร  ฉลาดดี
3. นางสุพรรณี  คำทอง
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวฉัตรลัดดา  ศรีซองเชษฐ์
2. นางสาวพรรณี  จิตสุข
3. นางสาวพรรษมน  พรหมนอก
4. นายรัฐกร  โพธิ์ศรี
 
1. นายรัตนา  ชื่นชอบ
2. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นายวิศรุต  แสนคำอ้าย
2. นายสุุเทพ  เยี่ยมขาว
 
1. นางอารี  คำปู่
2. นายณัฐพงศ์  ฉัตรเกษ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงรตญาพร  บรรชรรัตน์
 
1. นางเรณู  อ่ำพันธุ์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายธนกฤต  วงษ์ว่องไว
 
1. นายสมคิด  สุขสมัย
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายชีวิน  เขียวหวาน
 
1. นางรัชนี  สุขสมัย
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงซาแมนต้า  ฮันท์ มูลเพ็ญ
 
1. นางกาญจนา  กอนจอหอ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายณัฐวุฒิ  ทับสาร
 
1. นางสาววิภารัตน์  บุญล้อม
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงฟาติมา  สินศักดิ์โค
 
1. นางสาวมณี  ขุนสูงเนิน
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวสุภาภรณ์  สิทธิประชาราษฎร์
 
1. นางพัชรพร  หอมยิ่ง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงกัฐกาญจน์  ฟองแพร่
2. เด็กหญิงจิรัชญา  จันทชาติ
3. เด็กหญิงณัฐกมล  เจียมภักดี
4. เด็กหญิงสุนันทา  ขุนเทพ
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ฟินดวง
 
1. นางฐิติพร  ยอดดี
2. MissCharesse  -
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายชัยวิจิตร  มุจรินทร์
2. นางสาวประกายดาว  เจริญชอบ
3. นางสาวมนัสนันท์  เลิกชัยภูมิ
4. นายเมธา  บุญศรีพิรัตน์
5. นางสาวเมย์  โซเดทเมย์
 
1. นางนราวดี  ศรีพิทักษ์
2. Mr.Ghong  -
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงพัชราภา  สอนกระจ่าง
 
1. นางสาวสมพิศ  พรรดา
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีวรสาร
 
1. นางสาวสมพิศ  พรรดา
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงวาทินี  ช้างสนธิ์
 
1. นางศศิธร  แสงสะท้าน
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวสุริวิภา  จันทร์ลอย
 
1. นางศศิธร  แสงสะท้าน
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายกฤษฏา  ทองคำ
2. เด็กชายจิรภัทร  โคตราช
3. เด็กชายธนกร  ขันธะโคตร
4. เด็กชายบอย  สุดแสง
5. เด็กชายปรเมษฐ์  เจ๊กจันทึก
6. เด็กชายพีรพัฒน์  เฉลิมวัฒน์
7. เด็กชายอดิศร  จันเดช
8. เด็กชายอดิศร  พึ่งไทย
 
1. นายปราชญ์  เผือกผาสุก
2. นางนันทิชา  โตมะนิตย์
3. นายมินตร์ชัย  สายแก้ว
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. นางสาวขวัญฤดี  แป้นศรีทอง
2. นายนิวัฒน์  กุหลาบ
3. นายรัตนากร  ยศนาง
4. นายสมเกียรติ  พุทธสีมา
5. นายอักษร  วันทอง
6. นายเปรมฤทัย  เปรมปรีดิ์
 
1. นายณัฐวัฒน์  วงศ์ทองเหลือ
2. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ  พ่วงโพธิ์
3. นายจารุพงศ์  ทารักษ์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. นายขจรพล  ทองคำแผ้ว
2. นางสาวจุฑามาส  ตุ้มดีรัง
3. นางสาวณัฐวรรณ  แซ่เฮง
4. นายธนภัทร  ชูทรัพย์
5. นายนิวัฒน์  กุหลาบ
6. นายบุญนำ  จันดี
7. นางสาววราภรณ์  ผอสูงเนิน
8. นายสราวุธ  มีสง่า
9. นายสินชัย  รากพุฒ
10. นายเกรียงไกร  ชัยภูธร
 
1. นายณัฐวัฒน์  วงศ์ทองเหลือ
2. นางรุจาภา  รัตนาพิทักษ์
3. นายณรงค์  ทองคำร้อย
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  สกุลปักษ์
2. เด็กหญิงนริศรา  บุญมา
3. เด็กหญิงวชิรญา  คมศร
 
1. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวจารุวรรณ  สุขคำเมล์
2. นางสาวลินดา  อยู่สุข
3. นางสาววรวรรณ  ตุ้มคง
 
1. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ครึ้มค้างพูล
2. เด็กหญิงพีรยา  นอนเพ็ง
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  มีศรี
 
1. นางสาวรัตน์ดา  สีแสด
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 1. นายยอดชาย  พิภพ
2. นายศักดิ์ชาย  พลสมวงค์
3. นายศุภฤกษ์  ใยขามป้อม
 
1. นายณรงค์  อาจอาษา
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงณัชชา  พักชุมแสง
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  รักยิ้ม
 
1. นายบัญชา  เพ็ชรบุรี
2. นางปราณี  เณรแตง
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายสิรภพ  อุ่นใจ
2. เด็กหญิงเบญญทิพยื  พุ่มพวงเกียรติ
 
1. นางสาวนริศรา  ภู่ดนตรี
2. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวณัฐริกานต์  กลิ่นขจร
2. นางสาวณัฐรียา  หงษ์ไทย
 
1. นางสาวนัฏกาญจน์  วิจารณ์
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  คำโตนด
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงพรพรหม  กฐินสัมมิตร์
2. เด็กชายพศิน  อุ่นคำ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ก่ำน้ำผึ้ง
2. นางนงนุช  วามะเกตุ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวกมลวรรณ  ปิ่นพิลา
2. นางสาวมินตรา  บุศดี
 
1. นายบัญชา  เพ็ชรบุรี
2. นางลักษมน  เทียมลม
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายธนกฤต  พูลศิลป์
2. เด็กหญิงเจนนิษา  หมื่นสีเขียว
 
1. นางสาวนริศรา  ภู่ดนตรี
2. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงอารียา  อำนาพร
2. เด็กหญิงอุมาพร  แผลงศร
 
1. นางสาวปาริทัศน์  ญาตินิยม
2. นายอธิภัทร  ยอดนางรอง
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงนริศรา  แก้วนารี
2. เด็กหญิงปุณยรัตน์  ลวดทอง
 
1. นางสาวธณัฐภรณ์  สนิทมาก
2. นางลักษมน  เทียมลม
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวปนัดดา  พรรณภักตร์
2. นายรุจิพงษ์  สุพัฒน์
 
1. นางสาวธณัฐภรณ์  สนิทมาก
2. นางลักษมน  เทียมลม
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวชนารีย์  สังข์วรรณะ
2. นางสาวทัศนีย์  ศรีแก้ว
 
1. นางณัฏฐยา  กองศรี
2. นางนงนุช  วามะเกตุ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายปฏิภาณ  เขียวสอาด
2. นายไม้ไทย  ลักษณะผ่อง
 
1. นางลักษมน  เทียมลม
2. นายบัญชา  เพ็ชรบุรี
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายจิรกิตติ์  เลิศสกุล
2. เด็กชายพุทธชาติ  เหง้าศิริ
3. เด็กชายวีรภัทร  อุ่มอาษา
 
1. นางสาวจริญญา  ม่วงจีน
2. นางสาววันเพ็ญ  ฟุ้งเฟื่อง
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวจิราวรรณ  ฮาดชมภู
2. นางสาวปิยะภรณ์  เผ่าพวง
3. นายรัชชานนท์  บุตะโคตร
 
1. นางลักษมน  เทียมลม
2. นางสาวธณัฐภรณ์  สนิทมาก
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวมาริษา  นามโพธิ์
2. นางสาวสุพรรษา  เชื้อเมืองพาน
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส  คำโตนด
2. นางนงนุช  วามะเกตุ
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายธนากร  สมณะ
2. เด็กชายนราธิป  จันทร์โท
3. เด็กชายศุภชัย  ศรีสมบัติ
 
1. นายอธิภัทร  ยอดนางรอง
2. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายณัฐวุธ  เอี่ยมไพรฑูรย์
2. นายปิยะพล  หาสีเสียด
3. นายลิขิต  เจริญชอบ
 
1. นายอธิภัทร  ยอดนางรอง
2. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  สังข์จะโป๊ะ
2. เด็กชายวีระพงษ์  ฤทธิ์มหันต์
3. เด็กชายเทียนชัย  เหรียญทอง
 
1. นางไฉไล  หมื่นมี
2. นายนพดล  หอยสังข์
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายปฏิพันธ์  บุญมี
2. นางสาวรุ่งนภา  วงษ์ขอม
3. นางสาวอภิญญา  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นางสุภาพ   ณ เชียงใหม่
2. นายสมนาม  ณ เชียงใหม่
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงจันทมณี  เสือสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุภารวี  ทับสุริย์
3. เด็กหญิงสุริวิภา  ทับสุริย์
 
1. นายปฏิวัติ  บุญนะฤธี
2. นางสาวนลินรัตน์  จันทร์น้อย
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. นางสาวปิยะดา  ลอยโพธิ์
2. นางสาวรุ้งทิพย์  ยิ่งสบาย
3. นายสงกรานค์  ฤทธิ์สุวรรณ
 
1. นางไพรวัน  วงษ์ศรี
2. นางสำราญ  บุญนะฤธี
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายจตุพงษ์  สุ่มยศ
2. เด็กหญิงทิพยรัตน์  บุญชาลี
3. เด็กหญิงพัชรีพร  ศรีคำบล
4. เด็กชายพีรพัฒน์   พาพันธ์ุ
5. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ธรรมวิเศษ
6. เด็กหญิงสิริรัมภา  ลูกแก้ว
 
1. นายปฐมพงษ์  มะลาศรี
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวจรัญญา  พิมพ์ทอง
2. นางสาวนัฐรินธรณ์  ปาผล
3. นายวิโรจน์  รอดนิล
4. นางสาวศิริลักษณ์  บุญเดช
5. นางสาวสุุภัทธา  สุดสุข
6. นางสาวอาภากรณ์  จิตรซื่อตรง
 
1. นายปฐมพงษ์  มะลาศรี
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงรัตนา  ขุนน้อย
2. เด็กหญิงวรีรัตน์  แดงเจริญ
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  จันทร์ตัน
 
1. นางสุภาพ   ณ เชียงใหม่
2. นายสมนาม  ณ เชียงใหม่
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นายทศธรรม  สอนราษฎร์
2. นางสาววรินทร์ธนาตย์  มาตรศิลป์
3. นางสาวสุพัตรา  คงคาสี
 
1. นายเชษฐา  กวางทอง
2. นางสาวเสาวนีย์  ก่ำน้ำผึ้ง
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญแป๊ะ
2. เด็กหญิงพรกนก  ประทุมวงษ์
3. เด็กหญิงภัทราวดี  แสงสกุล
 
1. นายเชษฐา  กวางทอง
2. นางสาวเสาวนีย์  ก่ำน้ำผึ้ง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นายณัฐพงษ์  แก้วเสถียร
2. นางสาวประกายแก้ว  จงอุ้มกลาง
3. นางสาววลัยพร  ท่อทอง
 
1. นายเชษฐา  กวางทอง
2. นางสาวเสาวนีย์  ก่ำน้ำผึ้ง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงชนิสรา  ยิ้มศิริ
2. เด็กหญิงศิริยากร  วิใจยา
3. เด็กหญิงอภิญญดา  พิเนตรโชติ
 
1. นางมยุรา  หัสดินรัตน์
2. นางสาวนลินรัตน์  จันทร์น้อย
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นายภควัฒน์  เพิ่มชีลอง
2. นางสาววิชญาพร  ปัญญายงค์
3. นางสาววิภาวรรณ  ปักษี
 
1. นางมยุรา  หัสดินรัตน์
2. นางสาวนลินรัตน์  จันทร์น้อย
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหินกองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  นิลสน
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เอกมัย
3. เด็กหญิงเกวลิน  จักร์พรรดิ์แก้ว
 
1. นางกานดา  พูลสวัสดิ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวณัฐมล  อ่อนบุญพงษ์
2. นายนิธิ  ไม้แดง
3. นางสาวพรประภา  หลักคำ
 
1. นางอำนวยพร  มงคลหมู่
2. นางบงกช  ธรรมวิญญา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วสีหมอก
2. เด็กหญิงสมปราถนา  ประดิษฐรา
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จันนพคุณ
 
1. นางมยุรา  หัสดินรัตน์
2. นางสุรีรัตน์  ไพรสารี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวกรกช  สุขถนอม
2. นางสาวมลิวัลย์   สีนวน
3. นางสาวเนตรสุวรรณ  อุ้ยสาร
 
1. นางมยุรา  หัสดินรัตน์
2. นางสุรีรัตน์  ไพรสารี
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายศุภโชค  บัวเงิน
 
1. นางกัญญาวีร์  อภิรักษพงศ์
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายภูวดิษฐ์  ธัญโชติพิสุทธิ์
 
1. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวจอมหทัย  สมิทธิเศรษฐ์
2. นายรพีวิทย์  ซ้ายจันทึก
3. นายสุพศิน  ธรรมจิตสกุล
 
1. นางสาวรัตน์ดา  สีแสด
2. นางไฉไล  หมื่นมี
 
155 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  เต็มเกษม
2. เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนมา
 
1. นางสาวสุนันทินี  พรหมทา
2. นางพิมพิราลัย  ดวงจิตต์
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายศราวุธ  เพ็ชรภา
 
1. นางสาววนิดา  โกโสภา
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายอิทธิกร  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนิพา  พุทธนาวงค์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  รูปประดิษฐ์
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวนัทภรณ์  ทองบัวสี
 
1. นางสาววนิดา  โกโสภา
 
160 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นายชัยพร  แพงภูงา
2. นายอุดม  เหนือกอง
 
1. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
2. นายปรีดา  ศรีตำแย