หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-atg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางภิรมย์ ศิริวรรณโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทประธานกรรมการ
2. นางอรทัย พิศวงโรงเรียนวัดหัวตะพานกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ลูกฟักโรงเรียนวัดสามขาวกรรมการ
4. นางอรสา จันทนาโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
5. นางศุจีภรณ์ อยู่สุขโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสำเนียง คำแก้วโรงเรียนวัดห้วยโรงประธานกรรมการ
2. นางปราณี สมอารมณ์โรงเรียนวัดโคศุภราชกรรมการ
3. นางอัมพวัน นุชประภาโรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่นกรรมการ
4. นางสาวสุพิชญา เจริญศิลป์โรงเรียนวัดนางเล่วกรรมการ
5. นางสาวสุรีพร บุญเจริญโรงเรียนวัดทองกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางราศี แสงจักรโรงเรียนวัดถนนประธานกรรมการ
2. นางวรรณา รุ่งแสงโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
3. นางคำเตือน สังข์วิเศษโรงเรียนวัดเซิงหวายกรรมการ
4. นางสอาด พ่วงทองโรงเรียนวัดแก้วกระจ่างกรรมการ
5. นางคณิตถึง พัตตาสิงห์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางณัฐนันท์ อยู่เกษมโรงเรียนอนุบาลวัดนางในประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ผ่องพุฒิโรงเรียนอนุบาลป่าโมกกรรมการ
3. นางมาลินี โพธิ์วิจิตรโรงเรียนวัดป่ามุนีกรรมการ
4. นางศุภรัตน์ วงษ์เลิศโรงเรียนกระทุ่มรายกรรมการ
5. นางประจิตรา บุญศิริโรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสมจิตร์ เพชรสุวรรณโรงเรียนวัดห้วยคันแหลนประธานกรรมการ
2. นางรำพึง นักสอนโรงเรียนวัดโคศุภราชกรรมการ
3. นางประนอม ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
4. นางวรรณี ประหยัดทรัพย์โรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการ
5. นางวิชุดา คงคาโรงเรียนวัดอบทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางขวัญยืน กิ่งทองโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯประธานกรรมการ
2. นางจีรภา แสงอิศราอภิรักษ์โรงเรียนวัดห้วยโรงกรรมการ
3. นางชุลีรัตน์ บุตรดาวงศ์โรงเรียนวัดอบทมกรรมการ
4. นางนาตยา บุญเลิศโรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวจันทนา ใจกว้างโรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิดประธานกรรมการ
2. นางนิศากร ยาไทยโรงเรียนวัดนางเล่วกรรมการ
3. นางจันทนา กันอุปัทว์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นางสาววิไล บุญเนตรโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอุทัยวรรณ เงินทิพย์โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา เทียนมาศโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นางมันทะณี วิเศษสุขโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
4. นางเพ็ญทิพย์ ศุภนครโรงเรียนวัดไชโยกรรมการ
5. นางพรประไพ วงษ์ทองดีโรงเรียนวัดห้วยคันแหลนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย คล้ายเผือกโรงเรียนวัดท่าชุมนุมประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ศรีแจ่มโรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
3. นางเฟื่องฟ้า พูลกสิโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางลาวัณย์ ทองขาวโรงเรียนวัดม่วงคันประธานกรรมการ
2. นางสมใจ นวลสนิทโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา บุญอร่ามโรงเรียนวัดบ้านแกกรรมการ
4. นางรจนา จันทร์ทองโรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการ
5. นางพชร บุษยะกนิษฐ์โรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ จันทร์ทองโรงเรียนวัดทองกลางประธานกรรมการ
2. นางชานิณี คุ้มเกรงโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางอัญชลี บุปผาโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ พงษ์โพธิ์โรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการ
5. นางนิตยา จันทรโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางพัชนิกุล มาลัยวงศ์โรงเรียนวัดหัวสะแกตกประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ แม้นศรีโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
3. นางเกศินี สอนแก้วโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางชะเอม ปรากฏผลโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายโสรส มั่นดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ รุ่งแสงโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล สังข์ทองโรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการ
4. นายบุญเสริม ไวยโชติโรงเรียนวัดยางซ้ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายโสรส มั่นดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางใบชบา เอมประณีตร์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งกรรมการ
3. นางสุกัญญา นาคสัมฤทธิ์โรงเรียนวัดเซิงหวายกรรมการ
4. นางทิพวรรณ ช้างต่อโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายโสรส มั่นดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางมณฑา อินแก้วโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นายสมหวัง จันทวงษ์โรงเรียนชุมชนวัดพายทองกรรมการ
4. นางสมถวิล มั่นดีโรงเรียนวัดทางพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายเสกสรรค์ อรรถยานันทน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางยุพดี ทองพันชั่งโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการ
3. นางสมจิตร อ่วมกลัดโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
4. นางรัตยา เงินแถบโรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา สุขศิริโรงเรียนวัดบ้านแกกรรมการ
6. นางปรานี นรดีโรงเรียนวัดมะขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ อรรถยานันทน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางยุพดี ทองพันชั่งโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการ
3. นางสมจิตร อ่วมกลัดโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
4. นางรัตยา เงินแถบโรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา สุขศิริโรงเรียนวัดบ้านแกกรรมการ
6. นางปรานี นรดีโรงเรียนวัดมะขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายเสกสรรค์ อรรถยานันทน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางยุพดี ทองพันชั่งโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการ
3. นางสมจิตร อ่วมกลัดโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
4. นางรัตยา เงินแถบโรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา สุขศิริโรงเรียนวัดบ้านแกกรรมการ
6. นางปรานี นรดีโรงเรียนวัดมะขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ อรรถยานันทน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางยุพดี ทองพันชั่งโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการ
3. นางสมจิตร อ่วมกลัดโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
4. นางรัตยา เงินแถบโรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา สุขศิริโรงเรียนวัดบ้านแกกรรมการ
6. นางปรานี นรดีโรงเรียนวัดมะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายเสกสรรค์ อรรถยานันทน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวมินตรา อนันตรังสีโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
3. นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ อรรถยานันทน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวมินตรา อนันตรังสีโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
3. นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางประทีปโชติ มากสินธุ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพรรณนพพร สินน้อยโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางจารี กาบเครือโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
4. นายสุเทพ สุกใสโรงเรียนวัดท่าตลาดกรรมการ
5. นางลำใย บุตรน้ำเพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
6. นางกุญชรี ผลประทีปสุริยาโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางประทีปโชติ มากสินธุ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาณี กระจายแสงโรงเรียนวัดลิ้นทองกรรมการ
3. นางพิมพ์นิภา ประยงค์แย้มโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นางประมวล น้อยศรีโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นกรรมการ
5. นางธนิศา ภู่โทสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ พุ่มสุวรรณ์โรงเรียนวัดอบทมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางประทีปโชติ มากสินธ์ุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง ชูชีพโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นางสาววิมล น้อยศรีโรงเรียนวัดชัยสิทธารามกรรมการ
4. นางสาววิไลวรรณ ชนะภัยโรงเรียนวัดชัยสิทธารามกรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ ขอพึ่งโรงเรียนวัดห้วยคันแหลนกรรมการ
6. นางสุมาลี จิตตะวิบูลย์โรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ มั่นอกโรงเรียนบ้านดอนกร่างประธานกรรมการ
2. นายชโลม ผิวผุดโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ พรหมชัยโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นางวิญญู คมคายโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณกรรมการ
5. นางสาวไพเราะ คงรอตโรงเรียนวัดไชโยกรรมการ
6. นางชลธิชา นันทบุตรโรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
7. นางสาวกานต์ฤทัย ชลวิทย์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ ทองคำชูโรงเรียนวัดโพธิวงษ์ประธานกรรมการ
2. นางหงษ์ ศรีวิบูลย์รัตน์โรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการ
3. นางรัตนา ศริญญาวัจน์โรงเรียนวัดถนนกรรมการ
4. นางสาวนฤมล พ่วงประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยคล้ากรรมการ
5. นางสาวสุภัสสรา สนธิ์เจริญโรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการ
6. นางสาวมณีรัตน์ พูลทรัพย์โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์กรรมการ
7. นางสมคิด เกตุทองโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายเสนาะ อำไพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สังข์สอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกรรมการ
3. นางปัญจรีย์ คามีศักดิ์โรงเรียนวัดยางซ้ายกรรมการ
4. นางสาวอนงค์ ดีที่สุดโรงเรียนวัดลิ้นทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายเสนาะ อำไพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สังข์สอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกรรมการ
3. นางปัญจรีย์ คามีศักดิ์โรงเรียนวัดยางซ้ายกรรมการ
4. นางสาวอนงค์ ดีที่สุดโรงเรียนวัดลิ้นทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ สังข์สอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ อำไพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกรรมการ
3. นายดำรงค์ ทองคำชูโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ มั่นอกโรงเรียนบ้านดอนกร่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ สังข์สอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ อำไพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกรรมการ
3. นายดำรงค์ ทองคำชูโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ มั่นอกโรงเรียนบ้านดอนกร่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายเสนาะ อำไพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สังข์สอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกรรมการ
3. นายดำรงค์ ทองคำชูโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ มั่นอกโรงเรียนบ้านดอนกร่างกรรมการ
5. นางสาววันทนา ทรัพย์สินโรงเรียนวัดงิ้วรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายเสนาะ อำไพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สังข์สอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกรรมการ
3. นายดำรงค์ ทองคำชูโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ มั่นอกโรงเรียนบ้านดอนกร่างกรรมการ
5. นางสาววันทนา ทรัพย์สินโรงเรียนวัดงิ้วรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ สังข์สอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ อำไพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ มั่นอกโรงเรียนบ้านดอนกร่างกรรมการ
4. นายดำรงค์ ทองคำชูโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ สังข์สอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ อำไพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ มั่นอกโรงเรียนบ้านดอนกร่างกรรมการ
4. นายดำรงค์ ทองคำชูโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ สังข์สอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเสนาะ อำไพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกรรมการ
3. นายวินัย ทรัพย์ศฤงฆราโรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
4. นายภาณุวัฒน์ อินทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
5. นายณัฐดนัย ประภัสโรทัยครูโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
6. นางสาววรรณประภา ไทยพยัฆโรงเรียนวัดเซิงหวายกรรมการ
7. นางรภิสรา ใยบัวโรงเรียนวัดชัยสิทธารามกรรมการ
8. นางอัญชนา เฉลิมวัฒน์โรงเรียนวัดม่วงคันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเสนาะ อำไพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สังข์สอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกรรมการ
3. นายวินัย ทรัพย์ศฤงฆราโรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
4. นายกฤษณะ ทัพบำรุงโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อกรรมการ
5. นางสาวรัตนา รักลาโรงเรียนวัดโพธิ์เอนกรรมการ
6. นางปัญจรีย์ คามีศักดิ์โรงเรียนวังยางซ้ายกรรมการ
7. นางสาวไพเราะ คงรอตโรงเรียนวัดไชโยกรรมการ
8. นางสาวกาหลง เขียวแก้วโรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการ
9. นางสินีนาฏ อินทร์เพ็ญโรงเรียนวัดรุ้งกรรมการ
10. นางสมคิด เกตุทองโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเสนาะ อำไพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ สังข์สอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกรรมการ
3. นายวินัย ทรัพย์ศฤงฆราโรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
4. นายกฤษณะ ทัพบำรุงโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อกรรมการ
5. นางสาวพีรยาณ์ รักลีลาวัฒน์โรงเรียนวัดโพธิ์เอนกรรมการ
6. นางปัญจรีย์ คามีศักดิ์โรงเรียนวังยางซ้ายกรรมการ
7. นางสาวไพเราะ คงรอตโรงเรียนวัดไชโยกรรมการ
8. นางสาวกาหลง เขียวแก้วโรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการ
9. นางสินีนาฏ อินทร์เพ็ญโรงเรียนวัดรุ้งกรรมการ
10. นางสมคิด เกตุทองโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายุสุรชัย ลีลาขจรจิตโรงเรียนวัดลิ้นทองประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ภู่สุวรรณโรงเรียนวัดม่วงคันกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ พูลทรัพย์โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์กรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ อินทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
5. นายเอกชัย มดแสงโรงเรียนวัดมหาดไทยกรรมการ
6. นายอุเทน ทองเศรษฐีโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
7. นายกฤษณะ ทัพบำรุงโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อกรรมการ
8. นางสาวเมตตา ชูเชิดโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ลีลาขจรจิตโรงเรียนวัดลิ้นทองประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ภู่สุวรรณโรงเรียนวัดม่วงคันกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ พูลทรัพย์โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์กรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ อินทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
5. นายเอกชัย มดแสงโรงเรียนวัดมหาดไทยกรรมการ
6. นายอุเทน ทองเศรษฐีโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
7. นายกฤษณะ ทัพบำรุงโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อกรรมการ
8. นางสาวเมตตา ชูเชิดโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวาทิต ทองเพ็ชรโรงเรียนวัดห้วยโรงประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ แม้นศรีโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
3. นางสมใจ นวลสนิทโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการ
4. นางรจนา จันทร์ทองโรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการ
5. นางชะเอม ปรากฏผลโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวาทิต ทองเพ็ชรโรงเรียนวัดห้วยโรงประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ แม้นศรีโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
3. นางสมใจ นวลสนิทโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการ
4. นางรจนา จันทร์ทองโรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการ
5. นางชะเอม ปรากฏผลโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวาทิต ทองเพ็ชรโรงเรียนวัดห้วยโรงประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ แม้นศรีโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
3. นางสมใจ นวลสนิทโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการ
4. นางรจนา จันทร์ทองโรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการ
5. นางชะเอม ปรากฏผลโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อประธานกรรมการ
2. นางบุญเลิศ พิพิธวิทยาโรงเรียนอนุบาลแสวงหากรรมการ
3. นางวนิดา เสือทรงศีลโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณกรรมการ
4. นางสมลักษณ์ มีใจเย็นโรงเรียนวัดแก้วกระจ่างกรรมการ
5. นางประนอม ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวนริสรา ชูวงษ์โรงเรียนวัดลั่นทมประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ พงษ์เผือกโรงเรียนวัดอบทมกรรมการ
3. นางสมคิด พุ่มพวงโรงเรียนวัดพายทองกรรมการ
4. นางสมปอง ว่องไวโรงเรียนวัดยางมณีกรรมการ
5. นางทิพวัลย์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุขสวัสดิ์ ไพรสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา เก่งการโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์กรรมการ
3. นางนิตยา เพิ่มลาภโรงเรียนวัดบ้านพรานกรรมการ
4. นางพัชนี แสวงวงศ์โรงเรียนวัดลิ้นทองกรรมการ
5. นางลาวัลย์ ทองขาวโรงเรียนวัดม่วงคันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายไตรรงค์ เฉวียงหงษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายฉลอง จันทร์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสำเนียง แก้วก้อนน้อยโรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการ
4. นายฐิติพงษ์ จันทรังษีโรงเรียนวัดเซิงหวายกรรมการ
5. นางสาวธนพร นาคอำไพโรงเรียนชุมชนวัดพายทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายฉลอง จันทร์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสำเนียง แก้วก้อนน้อยโรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการ
4. นายฐิติพงษ์ จันทรังษีโรงเรียนวัดเซิงหวายกรรมการ
5. นางสาวธนพร นาคอำไพโรงเรียนชุมชนวัดพายทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวกัญจน์กมล โพธิ์บุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสมปอง พึ่งเนตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวทองระย้า นัยชิตโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
4. นายประเสริฐ ทองประสมโรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐกรรมการ
5. นางสาวณภัทร จารุสังข์โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
6. นางสาวเกษราภรณ์ เดือนแรมโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายสมปอง พึ่งเนตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญจน์กมล โพธิ์บุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวทองระย้า นัยชิตโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
4. นายประเสริฐ ทองประสมโรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐกรรมการ
5. นางสาวณภัทร จารุสังข์โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
6. นางสาวเกษราภรณ์ เดือนแรมโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายพิสุทธิ์ อัมพรพงศ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายสุขสวัสดิ์ ไพรสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งกรรมการ
3. นางมาลัย โพธิราชาโรงเรียนวัดบ้านชะไวกรรมการ
4. นางสาวนันทนิตย์ เลาหะมงคลรักษ์โรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ ผ่องพุฒิโรงเรียนอนุบาลป่าโมกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวนริสรา ชูวงษ์โรงเรียนวัดลั่นทมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา เกษสังข์โรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ประสาทศิลป์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวิตรี ยิ้มช้อยโรงเรียนอนุบาลแสวงหากรรมการ
5. นางศันสนีย์ มาลีหอมโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อประธานกรรมการ
2. นางสรวีย์ นำสินวิเชษฐ์ชัยโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ ดีที่สุดโรงเรียนวัดลิ้นทองกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ เกษมสุขโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองกรรมการ
5. นายเชษฐ์พันธุ์ ฟองสวัสดิ์โรงเรียนวัดงิ้วรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวกาญจนา ใจยืนโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร สุธาพจน์โรงเรียนอนุบาลวัดนางในรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ เฉลิมรักษ์โรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
4. นางบังบด คล้ายเผือกโรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการ
5. นางวิญญู คมคายโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางชนาลักษณ์ โคงามโรงเรียนวัดจันทร์มณีประธานกรรมการ
2. นางสรามล คำเขื่อนโรงเรียนวัดโพธิ์ทองรองประธานกรรมการ
3. นางละมูล อยู่สุขโรงเรียนวัดโพทุูลกรรมการ
4. นางสำเริง จิตชื่นโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
5. นางอัญชลี บุปผาโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสารี่ คงอ่อนโรงเรียนวัดท่าชุมนุมประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี ไพรสุวรรณโรงเรียนวัดรุ้งกรรมการ
3. นางมาลัย โพธิ์ศรีโรงเรียนวัดยางทองกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ นามมะโรงเรียนวัดไผ่วงกรรมการ
5. นางมัสฐ์ชนก ปลั่งสอนโรงเรียนวัดชัยสิทธารามกรรมการ
6. นางฉวีวรรณ ร่วมพรโรงเรียนวัดเอกราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางกรกมล เหมทานนท์โรงเรียนอนุบาลวัดนางในประธานกรรมการ
2. นางจันทร์แจ่ม ศรีมงคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกรรมการ
3. นางเกศินี สมบุญโรงเรียนวัดทางพระกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเจริญศักดิ์ กระแสร์โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู 2500)ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ แก้วภักดีโรงเรียนวัดโบสถ์ (ประชานุกูล)กรรมการ
3. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลากรรมการ
4. นายสุรชัย เหมือนนิรุทธ์โรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
5. นางอัมพร บำเพ็ญโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเจริญศักดิ์ กระแสร์โรงเรียนวัดสามประชุม (วันครู 2500)ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ แก้วภักดีโรงเรียนวัดโบสถ์ (ประชานุกูล)กรรมการ
3. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลากรรมการ
4. นายสุรชัย เหมือนนิรุทธ์โรงเรียนบ้านหนองเสือกรรมการ
5. นางอัมพร บำเพ็ญโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายบุญมา เปรมปรีโรงเรียนวัดหัวตะพานประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ จันทศรีโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ บัวสกุลโรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
4. นายศุภนิตย์ ศรีสว่างโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
5. นางสุรีพร เรืองสมโรงเรียนวัดอบทมกรรมการ
6. นายมาโนชย์ ธรรมดาโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายบุญมา เปรมปรีโรงเรียนวัดหัวตะพานประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ จันทศรีโรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทองกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ บัวสกุลโรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
4. นายศุภนิตย์ ศรีสว่างโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
5. นางสุรีพร เรืองสมโรงเรียนวัดอบทมกรรมการ
6. นายมาโนชย์ ธรรมดาโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเสถียร พึ่งกันโรงเรียนวัดทางพระประธานกรรมการ
2. นายรัธพล แสงประพาฬโรงเรียนวัดแก้วกระจ่างกรรมการ
3. นายจุมพล สมภาคโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเสถียร พึ่ีงกันโรงเรียนวัดทางพระประธานกรรมการ
2. นายรัธพล แสงประพาฬโรงเรียนวัดแก้วกระจ่างกรรมการ
3. นายจุมพล สมภาคโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเสถียร พึ่งกันโรงเรียนวัดทางพระประธานกรรมการ
2. นายรัธพล แสงประพาฬโรงเรียนวัดแก้วกระจ่างกรรมการ
3. นายจุมพล สมภาคโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางนิตยา จันทรโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา แสงทองโรงเรียนวัดใหม่ทางข้ามกรรมการ
3. นางจันทร์ประภา เมตตาสิทธิกรโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางนิตยา จันทรโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา แสงทองโรงเรียนวัดใหม่ทางข้ามกรรมการ
3. นางจันทร์ประภา เมตตาสิทธิกรโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางนิตยา จันทรโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา แสงทองโรงเรียนวัดใหม่ทางข้ามกรรมการ
3. นางจันทร์ประภา เมตตาสิทธิกรโรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางบุปผา เขียวอุไรโรงเรียนวัดน้ำอาบประธานกรรมการ
2. นางกานต์สินี เอี่ยมดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นายมานิตย์ ศิริเขตร์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางบุปผา เขียวอุไรโรงเรียนวัดน้ำอาบประธานกรรมการ
2. นางกานต์สินี เอี่ยมดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นายมานิตย์ ศิริเขตร์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางชนาภา หมื่นวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นายเผชิญ เรียนชอบโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
4. นายมานพ สุกใสโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางชนาภา หมื่นวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นายเผชิญ เรียนชอบโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
4. นายมานพ สุกใสโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางชนาภา หมื่นวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นายเผชิญ เรียนชอบโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
4. นายมานพ สุกใสโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางบุปผา เขียวอุไรโรงเรียนวัดน้ำอาบประธานกรรมการ
2. นางกานต์สินี ปิ่นดีโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการ
3. นายมานิตย์ ศิิริเขตร์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางชนาภา หมื่นวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นายเผชิญ เรียนชอบโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
4. นายมานพ สุกใสโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางชนาภา หมื่นวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นายเผชิญ เรียนชอบโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
4. นายมานพ สุกใสโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางชนาภา หมื่นวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดยางกรรมการ
3. นายเผชิญ เรียนชอบโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
4. นายมานพ สุกใสโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนศีลขันธารามกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรัียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามประธานกรรมการ
2. นางสำเริง จิตชื่นโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางดาวดี พงษ์พานิชโรงเรียนวัดรุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามประธานกรรมการ
2. นางสำเริง จิตชื่นโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางดาวดี พงษ์พานิชโรงเรียนวัดรุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดาพร ทัศกุลณีโรงเรียนวัดทางพระกรรมการ
3. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
4. นายจเร อนุสุวรรณโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
5. นายสานิต ขจรศิลป์โรงเรียนวัดจันทรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นายสุทน ไม้ทองโรงเรียนประสิทธิวิทยากรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เมืองวัฒนะโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุขอุดมโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ปาลศิริโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
4. นายสุทน ไม้ทองโรงเรียนประสิทธิวิทยากรรมการ
5. นายสมบัติ ทรัพย์ภักดีโรงเรียนวัดถนนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดาพร ทัศกุลณีโรงเรียนวัดทางพระกรรมการ
3. นางโสภี ฉิมฉวีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการ
4. นายจเร อนุสุวรรณโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการ
5. นายสานิต ขจรศิลป์โรงเรียนจัดจันทรารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นางมัสชนก ปลั่งสอนโรงเรียนวัดชัยสิทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นางมัสชนก ปลั่งสอนโรงเรียนวัดชัยสิทธารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลากรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นางมัสชนก ปลั่งสอนโรงเรียนวัดชัยสิทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายภานุพงศ์ ธูปประสมโรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายนพชัย ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายบุญชอบ บุญเมืองโรงเรียนวัดไผ่วงกรรมการ
5. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายภานุพงศ์ ธูปประสมโรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายนพชัย ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายบุญชอบ บุญเมืองโรงเรียนวัดไผ่วงกรรมการ
5. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายภานุพงศ์ ธูปประสมโรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายนพชัย ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายบุญชอบ บุญเมืองโรงเรียนวัดไผ่วงกรรมการ
5. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายภานุพงศ์ ธูปประสมโรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายนพชัย ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายบุญชอบ บุญเมืองโรงเรียนวัดไผ่วงกรรมการ
5. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายภานุพงศ์ ธูปประสมโรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายนพชัย ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายบุญชอบ บุญเมืองโรงเรียนวัดไผ่วงกรรมการ
5. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายภานุพงศ์ ธูปประสมโรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายนพชัย ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายบุญชอบ บุญเมืองโรงเรียนวัดไผ่วงกรรมการ
5. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภานุพงศ์ ธูปประสมโรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายนพชัย ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายบุญชอบ บุญเมืองโรงเรียนวัดไผ่วงกรรมการ
5. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภานุพงศ์ ธูปประสมโรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายนพชัย ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายบุญชอบ บุญเมืองโรงเรียนวัดไผ่วงกรรมการ
5. นางสาวกุหลาบ พรหมเมศโรงเรียนวัดบุญศิริวิทยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นายสนั่น ถิ่นขนอนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นายสนั่น ถิ่นขนอนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นายสนั่น ถิ่นขนอนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นายสนั่น ถิ่นขนอนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นายสนั่น ถิ่นขนอนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นายสนั่น ถิ่นขนอนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นายสนั่น ถิ่นขนอนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นายสนั่น ถิ่นขนอนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายภานุพงศ์ ธูปประสมโรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายอิสรา โรจนะบวรโรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
3. นายนพชัย ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายภานุพงศ์ ธูปประสมโรงเรียนวัดสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายอิสรา โรจนะบวรโรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
3. นายนพชัย ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมณฑิรา บุญประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล สังข์ทองโรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการ
3. นางวนิดา กองกูลโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
4. นางสุรีพร เกศรีโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางมณฑิรา บุญประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล สังข์ทองโรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการ
3. นางวนิดา กองกูลโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
4. นางสุรีพร เกศรีโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางมณฑิรา บุญประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล สังข์ทองโรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการ
3. นางวนิดา กองกูลโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
4. นางสุรีพร เกศรีโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางมณฑิรา บุญประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล สังข์ทองโรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการ
3. นางวนิดา กองกูลโรงเรียนวัดสีบัวทองกรรมการ
4. นางสุรีพร เกศรีโรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางชนาลักษณ์ โคงามโรงเรียนวัดจันทร์มณีประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี กันอุปัทว์โรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
3. นางอรจันทร์ เฟื่องฟุ้งโรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุกรรมการ
4. นางรัชนี แสงโพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางชนาลักษณ์ โคงามโรงเรียนวัดจันทร์มณีประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี กันอุปัทว์โรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
3. นางอรจันทร์ เฟื่องฟุ้งโรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุกรรมการ
4. นางรัชนี แสงโพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางชนาลักษณ์ โคงามโรงเรียนวัดจันทร์มณีประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี กันอุปัทว์โรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
3. นางอรจันทร์ เฟื่องฟุ้งโรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุกรรมการ
4. นางรัชนี แสงโพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางชนาลักษณ์ โคงามโรงเรียนวัดจันทร์มณีประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี กันอุปัทว์โรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
3. นางอรจันทร์ เฟื่องฟุ้งโรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุกรรมการ
4. นางรัชนี แสงโพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นางมัสชนก ปลั่งสอนโรงเรียนวัดชัยสิทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายขวัญเมือง สังข์ประเสริฐโรงเรียนวัดหมื่นเกลาประธานกรรมการ
2. นายอวยพร คล่องณรงค์โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางกุหลาบ มาลัยศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ วงษ์รอตโรงเรียนวัดสามโก้กรรมการ
5. นางมัสชนก ปลั่งสอนโรงเรียนวัดชัยสิทธารามกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวสุชญา พุ่มสวยโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. Ms.Cyntia Andalโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวปุณยาพร จันทวงษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวสุชญา พุ่มสวยโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. Ms.Cyntia Andalโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวปุณยาพร จันทวงษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายพนม สุทธิพงษ์โรงเรียนวัดตลาดใหม่ประธานกรรมการ
2. นายอัญญา สิงห์ศักดิ์ดีโรงเรียนวัดยางซ้ายกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์โรงเรียนวัดยางกรรมการ
4. นางชนาภา หมื่นวงษ์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งกรรมการ
5. นายประยูร ผลทรัพย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือกรรมการ
6. นางสุรารักษ์ บุญวัฒน์โรงเรียนวัดโพธิ์เอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมชัย อ้อเสถียรโรงเรียนวัดราชปักษีประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ทองแดงโรงเรียนวัดยางซ้ายกรรมการ
3. นายกฤษณะ ทัพบำรุงโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อกรรมการ
4. นายไพโรจน์ อินทรโชติโรงเรียนวัดโพธิ์เอนกรรมการ
5. นางสาวโสภิตา ขลังธรรมเนียมโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพิสุทธิ์ อัมพรพงศ์โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางพรรณี สีม่วงโรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบกรรมการ
3. นายสุขสวัสดิ์ ไพรสุวรรณโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งกรรมการ
4. นายอุดม สมบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกรรมการ
5. นายประยูร ผลทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายณนพพล เสนาะดนตรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายอุดม สมบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกรรมการ
3. นางสุพรรณี อินมะณีโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นางสาวสมรัก ยวงเกตุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายณนพพล เสนาะดนตรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายอุดม สมบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกรรมการ
3. นางสุพรรณี อินมะณีโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นางสาวสมรัก ยวงเกตุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายณนพพล เสนาะดนตรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายอุดม สมบูรณ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกรรมการ
3. นางสุพรรณี อินมะณีโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยากรรมการ
5. นางสาวสมรัก ยวงเกตุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางชะเอม ปรากฏผลโรงเรียนวัดหลักแก้วประธานกรรมการ
2. นางเกศินี สอนแก้วโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางคณิตถึง พัตตาสิงห์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ จันทร์ทองโรงเรียนวัดทองกลางประธานกรรมการ
2. นางชานิณี คุ้มเกรงโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางสมจิตร์ เพชรสุวรรณโรงเรียนวัดห้วยคันแหลนกรรมการ
4. นายชาตรี สร้อยสะอาดโรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางราศี แสงจักรโรงเรียนวัดถนนประธานกรรมการ
2. นางพัชนิกุล มาลัยวงศ์โรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
3. นายชาตรี สร้อยสะอาดโรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางราศี แสงจักรโรงเรียนวัดถนนประธานกรรมการ
2. นางพัชนิกุล มาลัยวงศ์โรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
3. นายชาตรี สร้อยสะอาดโรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายสมชาย สุทธิพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา รุ่งเรืองโรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการ
3. นางบุศรินทร์ บุญหิรันดร์โรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สุทธิพันธุ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางปิ่นอนงค์ ช้างพันธุ์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางวาสนา บุญสมโรงเรียนอุบาลวัดนางในกรรมการ
4. นายหลัก ศรีเครือโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางประทีปโชติ มากสินธุ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา พัชาภาโรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
3. นางสาวเผอิญ ถาดทองโรงเรียนวัดคำหยาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายโสรส มั่นดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ ช้างต่อโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการ
3. นางมณฑา อินทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางจารุณี ปานแดงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางบุญตา แย้มจำนันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นายไฉน กระจ่างคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางอุษา เห็นชื่อโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางพชร บุษยะกนิษฐ์โรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
4. นางสาวอรัญญา บุญอร่ามโรงเรียนวัดบ้านแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายเสนาะ อำไพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางบุษบา กระแสร์โรงเรียนวัดสามประชุมกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ ทับทิมเขียวโรงเรียนวัดน้ำอาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ปรางค์ทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางคณิตถึง พัตตาสิงห์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
3. นางสาวปรวี อ่อนสอาดโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางพิศนา สุวรรณพงศ์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ปกป้องโรงเรียนอนุบาลแสวงหากรรมการ
3. นายธรานนท์ คงสมบูรณ์โรงเรียนวัดยางช้ายกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายนพชัย ยอดมั่นโรงเรียนวัดโพธิวงษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชญานิส ทิพวารีโรงเรียนวัดสิทธารามกรรมการ
3. นายพีระ ธงไชยโรงเรียนวัดโพธิ์เอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ ทองคำชูโรงเรียนวัดโพธิวงษ์ประธานกรรมการ
2. นายชัยพร สมจิตต์โรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ บุญเลิศโรงเรียนวัดแก้วกระจ่างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯประธานกรรมการ
2. นายมนัส อินเอกโรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
3. นางสาวเมทินี ตาตะสมิตโรงเรียนวัดอบทมกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯประธานกรรมการ
2. นายมนัส อินเอกโรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
3. นางสาวเมทินี ตาตะสมิตโรงเรียนวัดอบทมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนัส อินเอกโรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
3. นางสาวเมทินี ตาตะสมิตโรงเรียนวัดอบทมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนประสิทธิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนัส อินเอกโรงเรียนวัดกำแพงกรรมการ
3. นางสาวเมทินี ตาตะสมิตโรงเรียนวัดอบทมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายไพบูลย์ น้อยศรีโรงเรียนบ้านดอนกร่างประธานกรรมการ
2. นายปรมะ วิชชุนินทรโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางสุนันทา พัชราภาโรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ น้อยศรีโรงเรียนบ้านดอนกร่างประธานกรรมการ
2. นายปรมะ วิชชุนินทรโรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางสุนันทา พัชราภาโรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายฉลอง จันทร์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายยุทธการ เจียตระกูลโรงเรียนวัดท่าชุมนุมกรรมการ
3. นางสาวบงกช สำราญโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สุทธิพันธุ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายพงษ์กวี นามศรีอุ่นโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ บุญเลิศโรงเรียนวัดแก้วกระจ่างกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางพิศนา สุวรรณพงศ์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ปกป้องโรงเรียนอนุบาลแสวงหากรรมการ
3. นายธรานนท์ คงสมบูรณ์โรงเรียนวัดยางช้ายกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย สุทธิพันธุ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายชัยพร สมจิตต์โรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ บุญเลิศโรงเรียนวัดแก้วกระจ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สุทธิพันธุ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายชัยพร สมจิตต์โรงเรียนวัดถนนกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ บุญเลิศโรงเรียนวัดแก้วกระจ่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสังวาล ช่วงชูโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางยุวดี ใจเฉื่อยโรงเรียนบ้านห้วยคล้ากรรมการ
3. นางฉัตราภรณ์ ขำวงษ์โรงเรียนกระทุ่มรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสังวาล ช่วงชูโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางยุวดี ใจเฉื่อยโรงเรียนบ้านห้วยคล้ากรรมการ
3. นางฉัตราภรณ์ ขำวงษ์โรงเรียนกระทุ่มรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางทิพย์วัลย์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดหนองยางประธานกรรมการ
2. นางทองสุข จันทราภิรมย์โรงเรียนวัดท่าสามัคคีกรรมการ
3. นางณัฎฉฐ์ชานันท์ นันทพฤกษาเดชาโรงเรียนวัดยางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางทิพวัลย์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดหนองยางประธานกรรมการ
2. นางทองสุข จันทราภิรมย์โรงเรียนวัดท่าสามัคคีกรรมการ
3. นางณัฎฉฐ์ชานันท์ นันทพฤกษาเดชาโรงเรียนวัดยางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางบุญมั่น พุ่มสุวรรณโรงเรียนวัดบ้านแกประธานกรรมการ
2. นางยุพิน อันพรพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางกฤษณา เจริญศิริโรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางมลิวัลย์ กฤษอาคมโรงเรียนวัดรุ้งประธานกรรมการ
2. นางทองชุบ อำพันเรืองโรงเรียนชุมชนวัดพายทองกรรมการ
3. นางบุญนำ แสงพลายโรงเรียนวัดยางมณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางวัชรีย์ เงินดีโรงเรียนวัดไชโยประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนประสิทธิวิทยากรรมการ
3. นางกัลยารัตน์ แพรพงษ์ศรีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย ลีลาขจรจิตโรงเรียนวัดลิ้นทองประธานกรรมการ
2. นางประพิณ เงินมากโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางกาญจนา แสงทองโรงเรียนวัดใหม่ทางข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวัชรีย์ เงินดีโรงเรียนวัดไชโยประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชคโรงเรียนประสิทธิวิทยากรรมการ
3. นางกัลยารัตน์ แพรพงษ์ศรีโรงเรียนวัดวันอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ลีลาขจรจิตโรงเรียนวัดลิ้นทองประธานกรรมการ
2. นางประพิณ เงินมากโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
3. นางจันทนา แสงทองโรงเรียนวัดใหม่ทางข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอมรา ภู่สำลีโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางใบชบา เอมประณีตร์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งกรรมการ
3. นางสาวนัยนา ขุนวงษ์โรงเรียนวัดไชยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอมรา ภู่สำลีโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางใบชบา เอมประณีตร์โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งกรรมการ
3. นางสาวนัยนา ขุนวงษ์โรงเรียนวัดไชยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนวลปรางค์ ชิดปรางค์โรงเรียนอนุบาลแสวงหาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ชูวงษ์โรงเรียนวัดโพธิ์เอนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนวลปรางค์ ชิดปรางค์โรงเรียนอนุบาลแสวงหาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ชูวงษ์โรงเรียนวัดโพธิ์เอนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางมาลี แววเพ็ชรโรงเรียนวัดม่วงคันประธานกรรมการ
2. นางพยงค์ ชูช่างโรงเรียนประสิทธิวิทยากรรมการ
3. นางไพรัช คชวงษ์โรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางมาลี แววเพ็ชรโรงเรียนวัดม่วงคันประธานกรรมการ
2. นางพยงค์ ชูช่างโรงเรียนประสิทธิวิทยากรรมการ
3. นางไพรัช คชวงษ์โรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางวัฒนา ทองกัญชรโรงเรียนอนุบาลวัดนางในประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ เผ่นโผนโรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ กระบองเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา ทองกัญชรโรงเรียนอนุบาลวัดนางในประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ เผ่นโผนโรงเรียนวัดหัวสะแกตกกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ กระบองเพชรโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางชูศรี คล่องขยันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางพงษ์ลดา นะราโรงเรียนวัดหลักแก้วกรรมการ
3. นายธนพล สีสุขโรงเรียนวัดจำปาหล่อกรรมการ
4. นางสวรรยา พึ่งเนตรโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทองกรรมการ
5. นางพิชามนญ์ โตปิติโรงเรียนวัดหนองกร่างกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเพลินพิศ ดีชัยโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางยุพิน อัมพรพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธารามกรรมการ
3. นางสาวยุภาพร โสภากุโรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
4. นางรัชนี ไทยธานีโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
5. นางวรรณี คงทองโรงเรียนวัดมหานามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางดวงรัตน์ นาคะปักษิณโรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประธานกรรมการ
2. นางอักษร ศรีเดชโรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่นกรรมการ
3. นางเยาวเรศ รักคำโรงเรียนวัดมะขามกรรมการ
4. นางสาววรรนาฏ ทรัพย์สุวรรณโรงเรียนวัดถนนกรรมการ
5. นางศรีนวล ศรีอ่ำโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสุจิตรา วงศ์วิเศษโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางขนิฏฐา ทองเพ็ชรโรงเรียนวัดห้วยคันแหลนกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ นิลศรีโรงเรียนวัดม่วงคันกรรมการ
4. นางทองสุข สำลีอ่อนโรงเรียนวัดวังน้ำเย็นกรรมการ
5. นางวชิราภรณ์ ธรรมลีโรงเรียนอนุบาลวัดนางในกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปราถนา ยวงลำใยโรงเรียนวัดโพธิ์เอนประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง แก้วก้อนน้อยโรงเรียนวัดลาดเค้ากรรมการ
3. นางสาวเกษราภรณ์ เดือนแรมโรงเรียนชุมชนวัดปราสาทกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรัตนา ทวีกุลโรงเรียนวัดมะขามประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ พินิจมนตรีโรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการ
3. นางสาวชันษา กลับหอมโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัตนา ทวีกุลโรงเรียนวัดมะขามประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ พินิจมนตรีโรงเรียนวัดบ้านป่ากรรมการ
3. นางสาวชันษา กลับหอมโรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางธนิศา ภู่โทสนธิ์โรงเรียนบ้านหนองถ้ำกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ เปอะปันสุขศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ โทร. 08 6783 3684
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]