หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกระทุ่มราย 1 2 1
2 002 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 14 35 15
3 003 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ 20 53 29
4 004 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 26 57 34
5 005 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 5 19 7
6 006 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 17 27 19
7 007 โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 4 6 4
8 008 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 43 99 57
9 019 โรงเรียนบ้านชะไว 9 21 12
10 020 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง 6 15 12
11 021 โรงเรียนบ้านดอนตาวง 6 15 10
12 022 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 8 15 9
13 024 โรงเรียนบ้านศาลาดิน 0 0 0
14 025 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 45 98 64
15 026 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 0 0 0
16 027 โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 10 44 23
17 023 โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด 1 1 1
18 028 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 11 18 14
19 029 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 12 15 14
20 033 โรงเรียนวัดกำแพง 2 3 2
21 037 โรงเรียนวัดขุมทอง 1 1 1
22 036 โรงเรียนวัดข่อย 0 0 0
23 038 โรงเรียนวัดคลองพูล 1 2 1
24 039 โรงเรียนวัดคลองสำโรง 1 1 1
25 040 โรงเรียนวัดคำหยาด 17 30 28
26 043 โรงเรียนวัดงิ้วราย 16 65 30
27 046 โรงเรียนวัดจันทราราม 1 1 1
28 044 โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 3 5 3
29 045 โรงเรียนวัดจันทร์มณี 7 10 10
30 047 โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 7 9 7
31 048 โรงเรียนวัดจุฬามุนี 0 0 0
32 050 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 24 76 25
33 056 โรงเรียนวัดตลาดใหม่ 2 11 2
34 057 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 4 7 7
35 055 โรงเรียนวัดต้นทอง 3 6 6
36 059 โรงเรียนวัดถนน 21 41 23
37 060 โรงเรียนวัดทองกลาง 5 8 7
38 061 โรงเรียนวัดทองเลื่อน 6 8 8
39 063 โรงเรียนวัดทางพระ 9 39 20
40 069 โรงเรียนวัดทำนบ 1 1 1
41 068 โรงเรียนวัดท่า 4 8 7
42 064 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 28 73 47
43 065 โรงเรียนวัดท่าตลาด 8 27 17
44 067 โรงเรียนวัดท่าสามัคคี 5 9 5
45 062 โรงเรียนวัดท่าโขลง 4 9 8
46 066 โรงเรียนวัดท้ายย่าน 0 0 0
47 073 โรงเรียนวัดนางชำ 15 34 21
48 074 โรงเรียนวัดนางเล่ว 9 32 15
49 072 โรงเรียนวัดน้อย 3 10 6
50 075 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 23 64 28
51 076 โรงเรียนวัดบางจักร 1 1 1
52 084 โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม 1 1 1
53 083 โรงเรียนวัดบุญเกิด 1 1 1
54 078 โรงเรียนวัดบ้านป่า 37 61 52
55 298078 โรงเรียนวัดบ้านป่า 1 2 1
56 079 โรงเรียนวัดบ้านพราน 12 38 24
57 081 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 0 0 0
58 082 โรงเรียนวัดบ้านอิฐ 1 3 2
59 080 โรงเรียนวัดบ้านเพชร 8 15 8
60 077 โรงเรียนวัดบ้านแก 7 9 7
61 089 โรงเรียนวัดปลดสัตว์ 1 0 0
62 090 โรงเรียนวัดป่ามุนี 4 7 4
63 094 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 4 14 6
64 103 โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิต 3 10 3
65 105 โรงเรียนวัดมหาดไทย 4 7 4
66 106 โรงเรียนวัดมหานาม 3 3 3
67 107 โรงเรียนวัดมะขาม 56 132 61
68 108 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 1 1 1
69 104 โรงเรียนวัดม่วงคัน 23 48 32
70 109 โรงเรียนวัดยาง 6 13 6
71 110 โรงเรียนวัดยางช้าย 11 19 12
72 111 โรงเรียนวัดยางทอง 7 16 14
73 112 โรงเรียนวัดยางมณี 5 10 7
74 113 โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) 20 28 26
75 115 โรงเรียนวัดรัตนาราม 2 5 3
76 116 โรงเรียนวัดรางฉนวนฯ 1 1 1
77 117 โรงเรียนวัดราชปักษี 2 17 7
78 118 โรงเรียนวัดราชสกุณา 6 9 6
79 119 โรงเรียนวัดรุ้ง 9 14 7
80 120 โรงเรียนวัดละมุด 5 6 6
81 121 โรงเรียนวัดลั่นทม 4 6 4
82 122 โรงเรียนวัดลาดเค้า 5 10 7
83 123 โรงเรียนวัดลาดเป็ด 0 0 0
84 124 โรงเรียนวัดลานช้าง 0 0 0
85 125 โรงเรียนวัดลิ้นทอง 8 19 16
86 126 โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 3 10 6
87 127 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 10 22 11
88 128 โรงเรียนวัดวันอุทิศ 14 21 13
89 129 โรงเรียนวัดศรีกุญชร 1 5 1
90 131 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 0 0 0
91 132 โรงเรียนวัดศาลาดิน 3 2 0
92 133 โรงเรียนวัดสนธิธรรม 4 8 4
93 135 โรงเรียนวัดสว่าง 0 0 0
94 137 โรงเรียนวัดสามขาว 5 12 10
95 138 โรงเรียนวัดสามประชุม 13 21 12
96 136 โรงเรียนวัดสามโก้ 1 2 1
97 139 โรงเรียนวัดสิทธาราม 8 15 12
98 130 โรงเรียนวัดสีบัวทอง 31 86 38
99 140 โรงเรียนวัดสี่ร้อย 4 5 5
100 141 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 29 44 37
101 142 โรงเรียนวัดหนองกร่าง 0 0 0
102 143 โรงเรียนวัดหนองยาง 39 123 73
103 298143 โรงเรียนวัดหนองยาง 2 4 4
104 144 โรงเรียนวัดหมื่นเกลา 0 0 0
105 145 โรงเรียนวัดหลวง 0 0 0
106 146 โรงเรียนวัดหลักแก้ว 22 38 23
107 149 โรงเรียนวัดหัวตะพาน 5 14 10
108 150 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 9 12 12
109 147 โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 0 0 0
110 148 โรงเรียนวัดห้วยโรง 2 4 2
111 152 โรงเรียนวัดอบทม 24 53 36
112 153 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 1 1 1
113 034 โรงเรียนวัดเกษทอง 0 0 0
114 049 โรงเรียนวัดเจ้าบุญเกิด 0 0 0
115 053 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 9 21 13
116 114 โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 6 8 6
117 154 โรงเรียนวัดเอกราช 8 15 14
118 035 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 21 64 37
119 091 โรงเรียนวัดแปดแก้ว 1 5 2
120 041 โรงเรียนวัดโคกพุทรา 4 8 5
121 042 โรงเรียนวัดโคศุภราช 1 1 1
122 085 โรงเรียนวัดโบสถ์ 0 0 0
123 086 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประชานุกูล) 0 0 0
124 087 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฎ์) 10 16 12
125 088 โรงเรียนวัดโบสถ์(ประภาสวิทยาคาร) 13 19 18
126 095 โรงเรียนวัดโพทูล 0 0 0
127 099 โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 16 27 15
128 101 โรงเรียนวัดโพธิ์ 0 0 0
129 097 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 2 2 2
130 098 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 6 10 5
131 100 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 0 0 0
132 096 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 4 10 7
133 102 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 38 81 63
134 151 โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 2 4 2
135 051 โรงเรียนวัดไชยภูมิ 2 2 2
136 052 โรงเรียนวัดไชโย 50 105 68
137 058 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 1 1 1
138 070 โรงเรียนวัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 0 0 0
139 071 โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม 1 2 1
140 092 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 0 0 0
141 093 โรงเรียนวัดไผ่วง 4 10 6
142 165 โรงเรียนอนุบาลบ้านลำสนุ่น 7 12 7
143 157 โรงเรียนอนุบาลป่าโมก 4 15 6
144 162 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 44 80 69
145 298162 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 2 3 3
146 163 โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ 2 4 3
147 164 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 86 264 147
148 298164 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 2 4 3
149 160 โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 2 3 2
150 166 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 16 29 16
151 159 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 2 16 5
152 031 โรงเรียนโรงเรียนวัดไผ่แหลม 0 0 0
153 018 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 7 17 13
154 030 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 6 18 10
155 032 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 3 22 8
156 134 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 17 33 17
157 155 โรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ์ 14 24 15
158 156 โรงเรียนสนิทวิทยา 8 8 7
159 158 โรงเรียนอนุบาลพูนสุข 1 3 1
160 161 โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา 4 8 6
161 167 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 21 58 40
162 009 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน 0 0 0
163 010 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุธาวาส 0 0 0
164 011 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 20 37 20
165 014 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโมก 0 0 0
166 015 โรงเรียนเทศบาลวัดพินิจธรรมสาร 0 0 0
167 017 โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน 0 0 0
168 012 โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง 0 0 0
169 016 โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข 0 0 0
170 013 โรงเรียนเทศบาลวัดโบสถ์วรดิตถ์ 0 0 0
รวม 1424 3227 1984
5211

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ โทร. 08 6783 3684
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]