หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 10 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายบุญสืบ กลิ่นธรรม รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นาบสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นายนพปฎล คงอ่อน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นายสมเกียรติ แก้วมณี รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นางกัลยา มาลัย รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นายสมชัย ปานผาสุข รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นายนันทภพ เคหา รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นายเสกสรรค์ อรรถยานันทน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ นาคพนม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 นายอารักษ์ อินทร์พยุง ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 นายอดิศักดิ์ พรหมศร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการฝ่ายอำนวยการ
14 นางชลธิชา พงษ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
15 นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
16 นางจันทรา จันท์พันแจ้ง รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
17 นายประจักษ์ เกษมสุข ประธานกลุ่มศูนย์เจ้ารพระยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
18 นายบุญสม แช่มชื่น ประธานกลุ่มเมืองทองสัมพันธ์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
19 นายดิเรก บำเพ็ญ ประธานกลุ่มเกษไชโย กรรมการฝ่ายอำนวยการ
20 นายสุวรรณ์ คงมีทรัพย์ ประธานกลุ่มไชโยบูรพา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
21 นายวิทยา รัตนธารากร ประธานกลุ่มป่าโมก กรรมการฝ่ายอำนวยการ
22 นายธีรวุฒิ บุญสอน ประธานกลุ่มพระตำหนัก กรรมการฝ่ายอำนวยการ
23 นายอเนกพงษ์ อ่วมรอต ประธานกลุ่มจินดามณี กรรมการฝ่ายอำนวยการ
24 นายศราวุธ ดีชัย ประธานกลุ่มขุนอินท์ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
25 นางสำเริง ยอดมิ่ง ประธานกลุ่มดอกแก้ว กรรมการฝ่ายอำนวยการ
26 นายพนม สุทธิพงษ์ ประธานกลุ่มวิเศษเมืองทอง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
27 นายวิทยา มีสกุล ประธานกลุ่มพัฒนมิตร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
28 นายสาร สังข์ทองวิเศษ ประธานกล่มสามโก้ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
29 นายสามารถ คงสุข ประธานกลุ่มแสวงหาพัฒนา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
30 นายสรวง นิลดี ประธานกลุ่มบ้านนายแท่น กรรมการฝ่ายอำนวยการ
31 นายสมหมาย เก่งการ ประธานกลุ่มเครือข่ายปฐมวัย กรรมการฝ่ายอำนวยการ
32 นายประจวบ อุ่นน้อย ประธานกลุุ่มเครือข่ายประถมศึกษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
33 นายฉลอง อำพันเรือง ประธานกลุ่มเครือข่ายมัธยมศึกษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
34 นายสมพร ทับสิน ผอ.โรเงรียนอนุบาลแสวงหา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
35 นายสามารถ คงสุข ผอ.โรงเรียนประสิทธิวิทยา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
36 นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านพราน กรรมการฝ่ายอำนวยการ
37 นายกรวิชญ์ เกลี้ยงสะอาด ผอ.โรงเรียนวัดบ้านเพชร กรรมการฝ่ายอำนวยการ
38 นายอรุณ เสนาะคำ ผอ.โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
39 นายสมชัย ยิ้มช้อย ผอ.โรงเรียนบ้านดอนกร่าง กรรมการฝ่ายอำนวยการ
40 นายสำฤทธิ์ สำลีอ่อน ผอ.โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น กรรมการฝ่ายอำนวยการ
41 นายณนพพล เสนาะดนตรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายอำนวยการ
42 นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
43 นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย์ เจ้าหน้าพนักงานธุรการ กรรมการฝ่ายอำนวยการ
44 นายเสกสรรค์ อรรถยานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
45 นายสมชาย สุทธิพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
46 นายปัญญา ปรางค์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
47 นางสุรางค์ เทียนดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
48 นางวไลพร ภูตะมี ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
49 นางบุญเลิศ พิพิธวิทยา ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
50 นางสุมาลี พูลพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
51 นางสาวสุรีพร ชูจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
52 นางดุษฎี อัคควุฒิ ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
53 นางอำนวย ชูช่าง ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
54 นางเรณู แก้วเกตุ ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
55 นางประดับ จรตระการ ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
56 นางสุมาลี สุทธิพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
57 นางสาวิตรี มช้อย ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
58 นางสาวสุกัญญา พิพิธวิทยา ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
59 นางรัชนี ปฐมทอง ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
60 นางนวลปรางค์ ชิดปราง ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
61 นางนิภา เพียรทำ ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
62 นายมนตรี ปกป้อง ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
63 นายภูชิต ช้างพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
64 นางพเยาว์ ศรีแจ่ม ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
65 นางสาวอารีย์ ก๋งฉิน บุคลากรวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลแสงหา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
66 นายสมพร ทับสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา ประธานศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
67 นายบุญยิ่ง เชื้อนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีบัวทอง รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
68 นางชนาลักษณ์ โคงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์มณี รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
69 นางอัญชลี ชูจิตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแสวงหา
70 นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพราน ประธานศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
71 นายสุเทพ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
72 นายณุภาพล ตรีธนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยาง รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
73 นายสมบัติ พูลกสิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองเลื่อน รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
74 นายเสกสรรค์ อรรถยานันท์ ผู้อำนวยการนิเทศ ติดตามฯ สพป.อ่างทอง ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
75 นายโสรส มั่นดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
76 นางประทีปโชติ มากสินธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
77 นายศักดิ์ชัย เพิ่มลาภ ครู โรงเรียนวัดบ้านพราน ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
78 นางนิตยา เพิ่มลาภ ครู โรงเรียนวัดบ้านพราน ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
79 นายวิชัย รัศมีวงษ์จันทร์ ครู โรงเรียนวัดบ้านพราน ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
80 นางคำนวณ จันทร์มณี ครู โรงเรียนวัดบ้านพราน ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
81 นางชุฏินันท์ เกตุแก้วทอง ครู โรงเรียนวัดบ้านพราน ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
82 นางเบญจมา บุญผ่อง ครู โรงเรียนวัดทองเลื่อน ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
83 นางสาวมาลา ถนอมทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดบ้านแก ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
84 นางเสาวภา ทองระย้า ครู โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
85 นางปนัฑดา บุญสอน ครู โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
86 นางวรรณา ชุนหคาม ครู โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
87 นางนวลฉวี สอดส่อง ครู โรงเรียนวัดหนองยาง ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
88 นางสุนันทา มั่นเมือง ครู โรงเรียนวัดหนองยาง ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
89 นางทิพย์ ชอบทำดี ครู โรงเรียนวัดหนองยาง ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
90 นางประภาพัน สุขสำราญ ครู โรงเรียนวัดทองเลื่อน ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
91 นางชมพูนุท เริ่มรัตน์ ครู โรงเรียนวัดทองเลื่อน ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
92 นางวันดี สุวรรณศรี ครู โรงเรียนวัดบ้านแก ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
93 นางสาวนารินทร์ เชื้อสุวรรณ ครูจ้างสอน โรงเรียนวัดบ้านพราน ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
94 นางสาววิริญจ์ แก้วช้าง ครุูจ้างสอน โรงเรียนวัดบ้านพราน ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
95 นางชลกร โสพิน ครู อบต.ศรีพราน ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
96 นางสาวหนึ่งนภา ทองพันธ์ ครู อบต.ศรีพราน ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
97 นายมนัส เจริญลาภ นักการฯ โรงเรียนวัดบ้านพราน ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
98 นางสาวกาญจนา งามขำ ครู โรงเรียนวัดบ้านพราน ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
99 นายศุภเชษฐ์ โคงาม ธุรการ โรงเรียนวัดหัวสะแกตก ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านพราน
100 นายกรวิชญ์ เกลี้ยงสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเพชร ประธานศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านเพชร
101 นายเสนาะ อำไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ/สพป.อ่างทอง ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านเพชร
102 นายณรงค์ สังข์สอาด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านเพชร
103 นายธีรวัช แย้มเทศ ครู โรงเรียนวัดบ้านเพชร ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านเพชร
104 นางจิตรา แสงสว่าง ครู โรงเรียนวัดบ้านเพชร ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านเพชร
105 นางสุกัญญา เข็มกลัดเงิน ครุ โรงเรียนวัดบ้านเพชร ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านเพชร
106 น.ส.ณัฐวีณ์ เขมะศิริโชติ ครูโรงเรียนวัดบ้านเพชร ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านเพชร
107 นางวารี นิลดี ครุ โรงเรียนวัดบ้านเพชร ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านเพชร
108 นางบุญไทย จิตต์ชื่น ครุ โรงเรียนวัดบ้านเพชร ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านเพชร
109 นางรจณา กลุ่มไหม ครุ โรงเรียนวัดบ้านเพชร ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านเพชร
110 นายเสน่ห์ ก้าวหน้าชัยถาวร ครุ โรงเรียนวัดบ้านเพชร ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านเพชร
111 นายสมศักดิ์ กุลปรีชานันท์ ครุ โรงเรียนวัดหัวสะแกตก ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านเพชร
112 นายประดิษฐ์ บัวสกุล ครุ โรงเรียนวัดหัวสะแกตก ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านเพชร
113 นายบุญพา ฤกษ์ฉวี ครุ โรงเรียนวัดรัตนราม ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านเพชร
114 น.ส.กนกพร ชอบชม ธุรการโรงเรียนวัดบ้านเพชร ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านเพชร
115 นางอุมาภรณ์ ทรัพย์ศิริ ครุ โรงเรียนวัดบ้านเพชร ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดบ้านเพชร
116 นายสามารถ คงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนประสิทธิวิทยา ประธานศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
117 นายสมดี เพียรการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ รองประธานศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
118 นายสมชาย สุทธิพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
119 นางจารุณี ปานแดง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
120 นายไฉน กระจ่างคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.อ่างทอง ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
121 นายพูลสวัสดิ์ สารประดิษฐ์ ครูโรงเรียนประสิทธืวิทยา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
122 นายสัมฤทธิ์ สิงห์ห่วง ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
123 นางรัชนีย์บูรณ์ สารประดิษฐ์ ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
124 นางวาสนา วงค์แย้ม ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
125 นางวสาวมณีรัตน์ สิทธิโชค ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
126 นางเบญจมาศ วิหารธรรมเม ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
127 นางขวัญยืน กิ่งทอง ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
128 นายสุทน ไม้ทอง ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
129 นางเตือนใจ สุดดีพงษ์ ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
130 นางชนาพร เทียนแก้ว ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
131 นางวิทิวดี พันธู์เจริญ ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
132 นางพยงค์ ชูช่าง ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
133 นางละมัย เพียรการค้า ครูโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
134 นางสาวกาญจนา เทียนมณี ครูโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
135 นางนิตยา สุดประเสริฐ ครูโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
136 นางเสาวณีย์ ปลูกงาม ครูโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
137 นายประเทือง ปลูกงาม ครูโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
138 นางนิตยา จันทร ครูโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
139 นางสาวสุภัคพรรณ สารประดิษฐ์ บุคลากรคณิตศาสตร์ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
140 นางสาวปวีณา ช่างเหล็ก ครูจ้างสอนโรงเรียนประสิทธิวิทยา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
141 นางสาวน้ำเพชร แจ่มทอง ครูจ้างสอนโรงเรียนประสิทธิวิทยา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
142 นายอธิพัชร์ ล้อประดิษฐ์กุล ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
143 นางสาวสุบงกช เกษโกมล ครูอบต.ห้วยไผ่ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
144 นายสมบัติ ศิลประเสริฐ ครูโรงเรียนประสิทธิวิทยา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
145 นางสาวสุกัญญา พุ่มมาลา ธุรการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนประสิทธิวิทยา
146 นายสมชัย ยิ้มช้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ ประธานศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ
147 นางจารุณี ปานแดง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ
148 นายไฉน กระจ่างคุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ
149 นายไพบูลย์ น้อยศรี ครู โรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ
150 นางกาญจนา สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ
151 นางสาววิธาดา นิลอนันต์ ครู โรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ
152 นายสมควร แสงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ
153 นางดรุณี เสนาะคำ ครู โรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ
154 นางพรทิพย์ อัคควุฒิ ครู โรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ
155 นายสมพงศ์ สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ
156 นางนิภา ขาวผ่อง ครู โรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ
157 นางวารีย์ แจ่มแจ้ง ครู โรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ
158 นางสายัณห์ มะลิทอง ครู โรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ
159 นางวิเชียร สุทิน ครู โรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ
160 นายจิรัฐพงศ์ ฉัตรกิตติชัย ครู โรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ
161 นางสาวสิตาเพ็ญ วัฒนผล บุคลากรคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ
162 นายปัญญา ปกป้อง ครู โรงเรียนวัดจันทร์มณี ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ
163 นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์ ครู โรงเรียนวัดยาง ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ
164 นายจรัญ บุญผ่อง ครู โรงเรียนวัดจันทร์มณี ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ
165 นางอารี แตงอ่อน ครู โรงเรียนวัดจันทร์มณี ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ
166 นางสุภาลักษณ์ สอดส่อง ครู อบต.วังน้ำเย็น ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ
167 นางสาลี่ สิทธิญา ครู อบต.วังน้ำเย็น ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ
168 นายชัยวัฒน์ มั่นอก ครู โรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ
169 นางสาววิลาสินี พีรนันทปัญญา ธุรการโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ
170 นายสมหมาย เก่งการ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ประธานศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
171 นายณนพพล เสนาะดนตรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
172 นางศิวพร สว่างโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
173 นายฉลอง จันทร์ทอง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
174 นายมานะ สารภี รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
175 นางวารีทิพย์ คงศรี รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
176 นางจิตรลดา ลีลากร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
177 น.ส.สมรัก ยวงเกตุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
178 น.ส.รัฐพร งามรุ่่งโรจน์ นักวิชาการการศึกษาชำนาญการ ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
179 น.ส.ชื่นฤทัย ยวงเกตุ เจ้าหน้าที่ สพป.อ่างทอง ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
180 นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
181 น.ส.บุบผา เพ็งอาทิตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
182 นายอรุณ เสนาะคำ ผู้อำนวการโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ประธานศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
183 นายสัมฤทธิ์ สำลีอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น ประธานศูนย์การจัดการแข่งขันวัดวังน้ำเย็น
184 นายปัญญา ปรางค์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
185 นางสาวสมรัก ยวงเกตุ นักวิชาการชำนาญการ ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
186 นายงำพล ทรงสกุล ครู โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
187 นางจำเนียร หาญเชิงชัย ครู โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
188 นางชูศรี ทองแดง ครู โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
189 นายธวัช อุ้มญาติ ครู โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
190 นายไพโรจน์ นิ้ววิจิตร ครู โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
191 นายภัทร์ธเนศ แต่งงาม ครู โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
192 นางกรรณิการ์ ก้าวหน้าชัยถาวร ครู โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
193 นางปรีชญา แต่งงาม ครู โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
194 นายผจญ คงบุรี ครู โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
195 นางทองสุข สำลีอ่อน ครู โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
196 นางสาวสุทธีรา โคงาม ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
197 นางสาวหทัยทิพย์ พิศวง บุคลากร ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
198 นายประภาส วรรณคาม ครู โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
199 นางสาวโชติรส รุ่งเรือง ธุรการโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น ศูนย์จัดการแข่งขันโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
200 นางสาวอังคณารัตน์ เรืองฤทธิ์ บุคลากร โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
201 นายสมปอง พึ่งเนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
202 นายสำเนียง โคงาม ครู โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
203 นางสุเนตร ชัยศิริ บุคลากร โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
204 นายวิชัย นาคยรรยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
205 นางสาวศิริจรรยา ทันศรี ครู โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
206 นางสาวพัชรี กุลสิทธิไชย ครู โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
207 น.ส.กัญจน์กมล โพธิ์บุญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
208 นางเสาวนีย์ บุญเลิศ ครุ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
209 นายมนตรี เผือกทอง ครุ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
210 นางจันทิมา ชูใจ ครุ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
211 นางสมลักษณ์ มีใจเย็น ครุ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
212 นางอนงค์ ทับสิน ครุ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
213 นางดวงมณี ทวีทะกิจ ครุ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
214 นางศิวรัตน์ ใคร้มุกข์ ครุ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
215 นางสะอาด พ่วงทอง ครุ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
216 นายวิจิตร ภู่ประดับ ครุ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
217 นางสำเริง วงษ์เจริญ ครุ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
218 นายรัธพล แสงประพาฬ ครุ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
219 นางศศิพิมล ฤทธิ์เดช ครุ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ศูนย์การจัดการแข่งขันโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง
220 นายนพปฏล บุญพงษ์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
221 นายณนพพล เสนาะดนตรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายเลขานุการ
222 ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ นาคพนม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการฝ่ายเลขานุการ
223 นางจิตรลดา ลีลากร นักชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
224 นางสาวสมรัก ยวงเกตุ นักชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
225 นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรตน์ นักชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
226 นางสาววิลาสินี พีรนันทปัญญา ธุรการโรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
227 นางสาวกนกพร ชอบชม ธุรการโรงเรียนวัดบ้านเพชร กรรมการฝ่ายเลขานุการ
228 นายศุภเชษฐ์ โคงาม ธุรการโรงเรียนวัดหัวสะแกตก กรรมการฝ่ายเลขานุการ
229 นางสาวโชติรส รุ่งเรือง ธุรการโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น กรรมการฝ่ายเลขานุการ
230 นางสาวสุกัญญา พุ่มมาลา ธุรการโรงเรียนอนุบาลแสวงหา กรรมการฝ่ายเลขานุการ
231 นางสาวนิจนภา มุ่งรวยกลาง ธุรการโรงเรียนวัดสีบัวทอง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
232 นางสาวนฤมล แววทอง ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า กรรมการฝ่ายเลขานุการ
233 นางสาวชนุตพร พ่วงประเสริฐ ธุรการโรงเรียนวัดรางฉนวนฯ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
234 นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ นักชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
235 นางสาวบุบผา เพ็งอาทิย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
236 นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
237 นายสรวง นิลดี ประธานกลุ่มบ้านนายแท่น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
238 นายสามารถ คงสุข ประธานกลุ่มแสวงหาพัฒนา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
239 นายสมพร ทับสิน ผอ.โรเงรียนอนุบาลแสวงหา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
240 นายสมดี เพียรการค้า ผอ.โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
241 นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านพราน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
242 นายกรวิชญ์ เกลี้ยงสะอาด ผอ.โรงเรียนวัดบ้านเพชร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
243 นายอรุณ เสนาะคำ ผอ.โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
244 นายสมชัย ยิ้มช้อย ผอ.โรงเรียนบ้านดอนกร่าง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
245 นายสัมฤทธิ์ สำลีอ่อน ผอ.โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
246 นายศักดิ์ชัย เพิ่มลาภ ครู โรงเรียนวัดบ้านพราน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
247 นางสาวศิริจรรยา ทันศรี ครู โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
248 นางนิตยา สุดประเสริฐ ครูโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
249 นายเสน่ห์ ก้าวหน้าชัยถาวร ครูโรงเรียนวัดบ้านเพชร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
250 นายภูชิต ช้างพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
251 นายพูลสวัสดิ์ สารประดิษฐ์ ครู โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
252 นางวิเชียร สุทิน ครู โรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
253 นางปรีชญา แต่งงาม ครู โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
254 นายวิศิษฐ์ เจริญสันต์ ครู โรงเรียนวัดทางพระ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
255 นายวิเชียร เดชฟุ้ง ช่างสี ช.๔ โรงเรียนวัดสว่าง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
256 นายสมบัติ กลิ่นกุหลาบ ผอ.กลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
257 นางสุฑาวรรณ สิริอัคคะโชติ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
258 นางสาวสุภาวรัตน์ สมานพันธ์สกุล นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
259 นายสรวง นิลดี ประธานกลุ่มบ้านนายแท่น กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
260 นายสามารถ คงสุข ประธานกลุ่มแสวงหาพัฒนา กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
261 นายสำราญ ชักนำ ผอ.โรงเรียนวัดหัวสะแกตก กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
262 นายสมดี เพียรการค้า ผอ.โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
263 นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านพราน กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
264 นายกรวิชญ์ เกลี้ยงสะอาด ผอ.โรงเรียนวัดบ้านเพชร กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
265 นายสมบัติ พูลกสิ ผอ.โรงเรียนวัดทองเลื่อน กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
266 นายสัมฤทธิ์ สำลีอ่อน ผอ.โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
267 นางชนาลักษณ์ โคงาม ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์มณี กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
268 นายอรุณ เสนาะคำ ผอ.โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
269 นายณุภาพล ตรีธนะ ผอ.โรงเรียนวัดหนองยาง กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
270 นางอัญชลี ชูจิตร ผอ.โรงเรียนวัดรางฉนวน มิตรภาพที่ ๒๐๒ กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
271 นายสุเทพ บุญชู ผอ.โรงเรียนวัดดอนกว่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
272 นายสุรชัย เหมือนนิรุทธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเสือ กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
273 นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์ รก.ผอ.โรงเรียนวัดยาง กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
274 นายบุญพา ฤกษ์ฉวี รก.ผอ.โรงเรียนวัดรัตนาราม กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
275 นายบุญยิ่ง เชื้อนิล ผอ.โรงเรียนวัดสีบัวทอง กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
276 นายสมพร ทับสิน ผอ.โรเงรียนอนุบาลแสวงหา กรรมการฝ่ายพิธีเปิดและการแสดง
277 นายสมชัย ปานผาสุข รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายปฏิคม
278 นายสรวง นิลดี ประธานกลุ่มบ้านนายแท่น กรรมการฝ่ายปฏิคม
279 นายสามารถ คงสุข ประธานกลุ่มแสวงหาพัฒนา กรรมการฝ่ายปฏิคม
280 นายสมดี เพียรการค้า ผอ.โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
281 นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านพราน กรรมการฝ่ายปฏิคม
282 นายกรวิชญ์ เกลี้ยงสะอาด ผอ.โรงเรียนวัดบ้านเพชร กรรมการฝ่ายปฏิคม
283 นายอรุณ เสนาะคำ ผอ.โรงเรียนวัดดอนกว่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายปฏิคม
284 นายสัมฤทธิ์ สำลีอ่อน ผอ.โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น กรรมการฝ่ายปฏิคม
285 นายสมพงศ์ สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม
286 นางเสาวนีย์ บุญเลิศ ครู โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง กรรมการฝ่ายปฏิคม
287 นางสาวกาญจนา เทียนมณี ครูโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม
288 นางสาวณัฐวีณ์ เขมะศิริโชติ ครูโรงเรียนวัดบ้านเพชร กรรมการฝ่ายปฏิคม
289 นางสาวอารีย์ ก๋งฉิน ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา กรรมการฝ่ายปฏิคม
290 นางรัชนีย์บูรณ์ สารประดิษฐ์ ครู โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ กรรมการฝ่ายปฏิคม
291 นายวิชัย รัศมีวงษ์จันทร์ ครู โรงเรียนวัดบ้านพราน กรรมการฝ่ายปฏิคม
292 นายประภาส วรรณคาม ครู โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น กรรมการฝ่ายปฏิคม
293 นางนิทรา อุ่นทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายปฏิคม
294 นางนพวรรณ ดนตรี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
295 นางนพวรรณ ดนตรี นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
296 นางสาวเจริญ วงษ์อ่อน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
297 นางสุภาพ ตรุณวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
298 นางนันทยา โสภณสรัญญา นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
299 นางสาวนาถอนงค์ อ่อนจิตร นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
300 นางเพ็ญศรี พรพึงพระกาฬ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
301 นายปัญจพงษ์ สมสาร์ นิติกรปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
302 นางสาวสาวิตรี โตตะเภา นิติกรปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
303 นางสาวเพ็ญศรี สว่างเดือน นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
304 นายสุรสิทธิ์ ภูแฉล้ม เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กรรมการฝ่ายปฏิคม
305 นายอดิศักดิ์ พรหมศร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการฝ่ายปฏิคม
306 นางอุทัย จงประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
307 นางธมกร ธรณ์ภวัต นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ กรรมการฝ่ายปฏิคม
308 นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
309 นายบุญสืบ กลิ่นธรรม รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
310 นายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
311 นายนพปฏล บุญพงษ์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
312 นายนันทภพ เคหา รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
313 นายนันทภพ เคหา รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
314 นายสรวง นิลดี ประธานกลุ่มบ้านนายแท่น กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
315 นายสามารถ คงสุข ประธานกลุ่มแสวงหาพัฒนา กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
316 นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านพราน กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
317 นายกรวิชญ์ เกลี้ยงสะอาด ผอ.โรงเรียนวัดบ้านเพชร กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
318 นายสัมฤทธิ์ สำลีอ่อน ผอ.โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
319 นายอรุณ เสนาะคำ ผอ.โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
320 นายสมชัย ยิ้มช้อย ผอ.โรงเรียนวัดดอนกว่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
321 นายสมพร ทับสิน ผอ.โรเงรียนอนุบาลแสวงหา กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
322 นางวัชรี ปัทมโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
323 นางวิภา สาธิตะกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
324 นางไพฑูรย์ จิตใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
325 นางเกษราภรณ์ นิ่มพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
326 นางเครือมาศ เจียรนัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
327 นางสาวปราณี อยู่สุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
328 นางกมลวรรณ ยี่สุ่นศรี เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
329 ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ นาคพนม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
330 นางสาวอารีย์ บุญเสริม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้
331 นายบุญสืบ กลิ่นธรรม รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายการเงิน
332 นางชลธิชา พงษ์ศรี ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการฝ่ายการเงิน
333 นางสาวอรุณี จึงสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายการเงิน
334 นางธัญญารัตน์ จันทร์แก้ว นักวิชการพัสดุ ชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
335 นางสาวสุภา พงษ์หวั่น นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
336 นางอรนุช ชูเทียน เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงิน
337 นางอัมพรรณ หอมกรุ่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงิน
338 นางอังคนา อินสุวรรณ เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน กรรมการฝ่ายการเงิน
339 นางสาววารุณี พวงสุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
340 นางสาวสุนีย์ ควรมิตร นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ กรรมการฝ่ายการเงิน
341 นายนันทภพ เคหา รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายสถานที่
342 นายสรวง นิลดี ประธานกลุ่มบ้านนายแท่น กรรมการฝ่ายสถานที่
343 นายสามารถ คงสุข ประธานกลุ่มแสวงหาพัฒนา กรรมการฝ่ายสถานที่
344 นายสมดี เพียรการค้า ผอ.โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
345 นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านพราน กรรมการฝ่ายสถานที่
346 นายกรวิชญ์ เกลี้ยงสะอาด ผอ.โรงเรียนวัดบ้านเพชร กรรมการฝ่ายสถานที่
347 นายอรุณ เสนาะคำ ผอ.โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง กรรมการฝ่ายสถานที่
348 นายสมชัย ยิ้มช้อย ผอ.โรงเรียนวัดดอนกว่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) กรรมการฝ่ายสถานที่
349 นางชนาลักษณ์ โคงาม ผอ.โรงเรียนวัดจันทร์มณี กรรมการฝ่ายสถานที่
350 นางอัญชลี ชูจิตร ผอ.โรงเรียนวัดรางฉนวน มิตรภาพที่ ๒๐๒ กรรมการฝ่ายสถานที่
351 นายสัมฤทธิ์ สำลีอ่อน ผอ.โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น กรรมการฝ่ายสถานที่
352 นายสมบัติ พูลกสิ ผอ.โรงเรียนวัดทองเลื่อน กรรมการฝ่ายสถานที่
353 นายศักดิ์ชัย เพิ่มลาภ ครู โรงเรียนวัดบ้านพราน กรรมการฝ่ายสถานที่
354 นางนิตยา สุดประเสริฐ ครูโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
355 นางสาวกาญจนา งามขำ ครู โรงเรียนวัดบ้านพราน กรรมการฝ่ายสถานที่
356 นางชุฎินันท์ เกตุแก้วทอง ครู โรงเรียนวัดบ้านพราน กรรมการฝ่ายสถานที่
357 นายสมควร แสงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
358 นางวารีย์ แจ่มแจ้ง ครู โรงเรียนบ้านดอนกร่างฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
359 นายธีววัช แย้มเทศ ครูโรงเรียนวัดบ้านเพชร กรรมการฝ่ายสถานที่
360 นางสุกัญญา เข็มกลัดเงิน ครูโรงเรียนวัดบ้านเพชร กรรมการฝ่ายสถานที่
361 นายวิจิตร ภู่ประดับ ครู โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง กรรมการฝ่ายสถานที่
362 นายมนตรี เผือกทอง ครู โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง กรรมการฝ่ายสถานที่
363 นางนิตยา จันทร ครูโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
364 นางละมัย เพียรการค้า ครูโรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
365 นายพูลสวัสดิ์ สารประดิษฐ์ ครู โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
366 นางรัชนีย์บูรณ์ สารประดิษฐ์ ครู โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
367 นางสาวมณีรัตน์ สิทธิโชค ครู โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ กรรมการฝ่ายสถานที่
368 นายมนตรี ปกป้อง ครู โรงเรียนอนุบาลแสวงหา กรรมการฝ่ายสถานที่
369 นายผจญ คงบุรี ครู โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น กรรมการฝ่ายสถานที่
370 นางสาวสุทธีรา โคงาม ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น กรรมการฝ่ายสถานที่
371 นายภัทร์ธเนศ แต่งงาม ครู โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น กรรมการฝ่ายสถานที่
372 นางทิพวัลย์ วงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนวัดหนองยาง กรรมการฝ่ายสถานที่
373 นางสาวสุดารัตน์ เผ่นโผน ครู โรงเรียนวัดหัวสะแกตก กรรมการฝ่ายสถานที่
374 นางบุญมั่น พุ่มสุวรรณ ครู โรงเรียนวัดบ้านแก กรรมการฝ่ายสถานที่
375 นายนภดล บุษบงค์ ครู โรงเรียนทองเลื่อน กรรมการฝ่ายสถานที่
376 นางอุบล พวงลูกอิน พนักงานราชการโรงเรียนวัดบ้านแก กรรมการฝ่ายสถานที่
377 นายสุทธิ ภู่ประสงค์ ผู้ช่วยครูโรงเรียนวัดสีบัวทอง กรรมการฝ่ายสถานที่
378 นายธีรภัทร ชื่นอุรา ครูจ้างสอนโรงเรียนอนุบาลแสวงหา กรรมการฝ่ายสถานที่
379 นายเอนก คุ้มชื่น ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลแสวงหา กรรมการฝ่ายสถานที่
380 นายสุพจน์ นาคโชติ ช่างสี ช.๔ โรงเรียนวัดหมื่นเกลา กรรมการฝ่ายสถานที่
381 นายเฉลียว พุ่มมาลา ช่างสี ช.๔ โรงเรียนวัดหัวสะแกตก กรรมการฝ่ายสถานที่
382 นายสุกิจ ชื่นอุรา ช่างสี ช.๔ โรงเรียนวัดยาง กรรมการฝ่ายสถานที่
383 นายจำนงค์ อ่อนนิ่ม ช่างสี ช.๔ โรงเรียนสีบัวทอง กรรมการฝ่ายสถานที่
384 นายสุรัตน์ มีมั่น ช่างสี ช.๔ โรงเรียนบ้านหนองเสือ กรรมการฝ่ายสถานที่
385 นายชูเกียรติ ทรงกุล ช่างสี ช.๔ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น กรรมการฝ่ายสถานที่
386 นายวินัย พึ่งพิเพัฒน์ ช่างสี ช.๔ โรงเรียนวัดจันทร์มณี กรรมการฝ่ายสถานที่
387 นายปรีชา สาสนะ ช่างสี ช.๔ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง กรรมการฝ่ายสถานที่
388 นายสมพร ทับสิน ผอ.โรเงรียนอนุบาลแสวงหา กรรมการฝ่ายสถานที่
389 นายณนพพล เสนาะดนตรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่
390 นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ นักชาการศึกษา ชำนาญการ กรรมการฝ่ายสถานที่
391 นางสาวบุบผา เพ็งอาทิย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กรรมการฝ่ายสถานที่
392 นายสมปอง คงอ่อน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
393 นายนพปฏล บุญพงษ์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
394 นางกัลยา มาลัย รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง กรรมการฝ่ายกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
395 นายประจักษ์ เกษมสุข ประธานกลุ่มศูนย์เจ้ารพระยา กรรมการฝ่ายกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
396 นายบุญสม แช่มชื่น ประธานกลุ่มเมืองทองสัมพันธ์ กรรมการฝ่ายกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
397 นายดิเรก บำเพ็ญ ประธานกลุ่มเกษไชโย กรรมการฝ่ายกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
398 นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผู้ดูแลระบบโปรแกรมและรายงานผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ โทร. 08 6783 3684
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]