รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 10 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงกนกพชร  โชติลือ
 
1. นางภิรมย์  ศิริวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงวัลลี  สมประสงค์
 
1. นางณัฐนันท์  อยู่เกษม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กหญิงสโรชา  จอมพงษ์รื่น
 
1. นางคณิตถึง  พัตตาสิงห์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  แสงจันทร์
 
1. นางพิมพ์นิภา  ประยงค์แย้ม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  รักษา
 
1. นางสารภี  หงษ์สงวนศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. นางสาวเกศราภรณ์  จันทรังษี
 
1. นายธงชัย  คล้ายเผือก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  มีศิลป์
 
1. นางละมัย  เพียรการค้า
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงสิรญาดา  เอี่ยมละมัย
 
1. นางนิศากร  ยาไทย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กหญิงสสิธร  ทวีสุข
 
1. นางนาตยา  นิลเลิศ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กหญิงชฎาพร  คชชาญ
2. เด็กหญิงวัชรีวัลย์  ทองสมบัติ
3. เด็กหญิงอฐิติยา  เล้าสุริพงศ์
 
1. นางลาวัณย์  ทองขาว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงปาลิตา  อ้นสุข
2. เด็กหญิงเมธาพร  ฉันท์แต่ง
 
1. นางชานิณี  คุ้มเกรง
2. นางสายทอง  เข็มทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หอมหวล
2. เด็กหญิงมุธิตา  นันทะพันธ์
 
1. นางสมใจ  นวลสนิท
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายภูรินทร์  หมั่นดี
 
1. นางไขศรี  สุขลาภ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายธนัช  ชุติมานุกูล
 
1. นางกุญชรี  ผลประทีปสุริยา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางช้าย 1. นายณรงค์  วงษ์ศิริ
 
1. นายบุญเสริม  ไวยโชติ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ชัยศิรินทร์
2. เด็กชายรัตนพล  ขอพึ่ง
3. เด็กชายศิวกร  จันทร์เทพ
 
1. นายเฉลิม  มีใจเย็น
2. นางสาวภัณฑิลา  ภู่ระหงษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายปารมี  ธีรนิธิ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  หิรัญรักษ์
3. เด็กชายศุวัฒน์  สีดาคำ
 
1. นางสุริยา  เกิดคง
2. นางสาวปรวี  อ่อนสะอาด
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สอนรอด
2. เด็กหญิงทวีพร  ทำไถ
3. เด็กหญิงสุธาสินี  โพธิ์ศรี
 
1. นางบูรณา  ศรีบุญเรือง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายสิรภัทร  ทหราวานิช
2. เด็กชายอภิชัจ  วุ่นวงค์
 
1. นายประสงค์  กิตติมาสกุล
2. นางสาวปาริชาติ  กิตติมาสกุล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางช้าย 1. นายสมพงษ์  โพธิ์จันทร์
2. นายเสรี  ขอพึ่ง
 
1. นายบุญเสริม  ไวยโชติ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายศิกษก  ปั้นงาม
 
1. นายอุเทน  ทองเศรษฐี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กชายธนภัทร  นุชเจริญ
 
1. นางสาววิมล  น้อยศรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ยิ้มสาระ
 
1. นางสาววิมล  น้อยศรี
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  หาญตระกูล
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  กิตติวิริยะ
3. เด็กชายภัทรพล  ชีระภากร
 
1. นางมานิดา  สุวพันธุ์
2. นางสาวโอศฑี  จังจริง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขน้อย
2. เด็กชายจิรายุทธ  เอี่ยมสอาด
3. เด็กหญิงปิยนันท์  ธัญญเจริญ
 
1. นางสมคิด  เกตุทอง
2. นางนวลฉวี  สอดส่อง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงปริญดา  เผ่าศรีทองคำ
2. เด็กหญิงรักษสุดา  รักวงษ์วาน
3. เด็กหญิงวริศรา  ลีวรรณเจริญ
 
1. นางสาวโอศฑี  จังจริง
2. นางสาวกานต์ฤทัย  ชลวิทย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อินทร์สืบวงษ์
2. เด็กหญิงชนกสุดา  ธรรมจารี
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ  สุขนิมิตร
 
1. นางสาวไพเราะ  คงรอต
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายจักรภัทร  มาระยาท
2. เด็กชายณัฐกมล  ชักนำ
3. เด็กหญิงปุณยวีร์  เกตุปาน
 
1. นายภานุวัฒน์  อินทร์แก้ว
2. นางสาวชัชรา  ควรเนตร
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กหญิงพาวินี  จันทร์น่วม
2. เด็กหญิงลักขณา  สัตบุศน์
3. เด็กหญิงอริสรา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวสิรินารถ  แก้วภักดี
2. นายสวัสดิ์  มาเยอะ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงปารมี  มืดอินทร์
2. เด็กหญิงสุพิชญา   สุภาเลิศ
3. เด็กหญิงอชิรญา  แสงวิภาสนภาพร
 
1. นางสาวกานต์ฤทัย  ชลวิทย์
2. นางสาวโอศฑี  จังจริง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กหญิงขวัญสิริ  สัจจา
2. เด็กหญิงปนัดดา  เตี่ยวขุ้ย
3. เด็กหญิงประภัสสร  เที่ยงแท้
 
1. นางทัศนีย์  ภู่สุวรรณ
2. นางอัญชนา  เฉลิมวัฒน์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กหญิงดรุณี  คำฝอย
2. เด็กหญิงศิรินภา  อู่ทอง
 
1. นางทัศนีย์  ภู่สุวรรณ
2. นางอัญชนา  เฉลิมวัฒน์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายณฐกฤต  ธูปแก้ว
2. เด็กชายวีรเทพ  ศิลามาศ
 
1. นายภานุวัฒน์  อินทร์แก้ว
2. นายอุเทน  ทองเศรษฐี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาดไทย 1. เด็กชายสหรัตน์   อ้นไชยะ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ไตรรัตน์
 
1. นายเอกชัย  มดแสง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มราย 1. เด็กชายวุฒิชัย  เฉลยรักษ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เรืองฉาย
 
1. นายสมศักดิ์  วงษ์เลิศ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 1. เด็กชายปิยพนธ์  แซ่เฮ่อ
2. เด็กชายไตรภพ  แซ่เฮ่อ
 
1. นายกฤษณะ  ทัพบำรุง
2. นางสาวจินดารัตน์  วงษ์บุญ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กชายนิรันดร์  พรประดับ
2. เด็กชายราเชน  จี่มุข
 
1. นางทัศนีย์  ภู่สุวรรณ
2. นางอัญชนา  เฉลิมวัฒน์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทำนา
2. เด็กชายสราวุช  จันทรฤทธิ์
 
1. นายอิศรา  โรจนบวร
2. นางขวัญยืน  กำจร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงจันทิมา  เกตุกุล
2. เด็กหญิงณัฐสินี  น้ำเพชร
3. เด็กหญิงลัทธพรรณ  สถาวร
4. เด็กชายวสิษฐ์พล  ชำนาญผล
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์  พ่วงศรีรักษา
 
1. นางจำเนียร  หาญเชิงชัย
2. นางสาวหทัยทิพย์  พิศวง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลายบัว
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ยอพันดุง
3. เด็กหญิงธัศรัศน์  ชัยสิทธิเรืองกุล
4. เด็กหญิงปุณภา  เทียนชัย
5. เด็กชายรักสกุล  เอี่ยมสำอาง
 
1. นางเสริมบุญ  รสโอชา
2. นางสาววารุณี  พุฒิโชติ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กหญิงกมลชนก  หวลอาวรณ์
2. เด็กหญิงจันทร์ทนี  บุุญกิจ
3. เด็กหญิงอนุรักษ์คณา  พุ่มมาลา
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  พันธ์กลับ
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสงอ่อน
 
1. นางจำเนียร  หาญเชิงชัย
2. นางสาวหทัยทิพย์  พิศวง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 1. เด็กชายธนพัฒน์  ปิ่นดี
2. เด็กชายธีรยุทธ  แสงประเสริฐ
3. เด็กหญิงนราภรณ์  สุขะ
4. เด็กหญิงมณฑิรา  ชื่นทิพย์
5. เด็กหญิงสิรินภา  สว่างศรี
 
1. นางวนิดา  เสือทรงศิล
2. นางสาวอมรรัตน์  พันธุ์พิมพ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ครองตน
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก้วกลัด
3. เด็กหญิงมารุณี  นาคน้อย
4. เด็กหญิงวาสนา  นฤมิตร
5. เด็กหญิงสุกฤตา  พงษ์กะชา
 
1. นางทิพวัลย์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวยุพิน  ไกรทองศุกร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไตรเสนีย์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เกินจันทร์
3. เด็กหญิงทิภาพร  มงคลทอง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชะนะพันธ์
5. นางสาวสุภาวดี  พานทอง
 
1. นางกฤษณา  เจริญศิริ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 1. นางสาวชมพูนุช  พูลโคก
2. นายชลัมพ์  จันทร์เศรษฐี
3. นางสาวภารดี  ปิ่นเมฆ
4. นางสาวศิริพร  สายอาทิตย์
5. นางสาวเกศราภรณ์  จันทรังษี
 
1. นายยุทธการ  เจียตระกูล
2. นางสาวศิริพร  ทับเกตุแก้ว
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายก้องภพ  พึ่งทรัพย์
2. เด็กชายจิณณวัฒน์  จิตเสนาะ
3. เด็กหญิงชณัชชา  กองกาย
4. เด็กชายชัชนันท์  จิตคง
5. เด็กหญิงฐิติวรดา  อ่ำทุุ้ง
6. เด็กหญิงณิชา  มาอินทร์
7. เด็กชายธนวัฒน์  บุญฤทธิ์
8. เด็กชายธีรพงษ์  งามขำ
9. เด็กชายปิยกุล  แทนกลาง
10. เด็กหญิงปีย์วรา  เปรมอมรกิจ
11. เด็กหญิงมณีนภา  วัฒนา
12. เด็กหญิงรตนกร  ชูทรัพย์
13. เด็กชายวสันต์  อินทร์แก้ว
14. เด็กชายวิษณุพงศกร  พาราชฎร
15. เด็กชายศุภวิชญ์  รังษีสันติวานนท์
16. เด็กชายอนุภัทร  ภุเร็น
17. เด็กหญิงเขมจิรา  ศาสตร์ประสิทธิ์
18. เด็กชายเจษฎา  จันทร์ระยับ
19. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ด่านสวัสดิ์
20. เด็กหญิงโสภิตนภา  พิมพ์ทอง
 
1. นางวารีทิพย์  คงศรี
2. นางมณทิรา  บุญประดิษฐ์
3. นางสาวพัสสมล  วงษ์ทองดีพสุ
4. นางสาววีรยา  บุญมา
5. นางสาวนิศาลักษณ์  ผิวโต
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ 1. เด็กหญิงธนัชชา  กวางทอง
 
1. นายสายัณต์  อังกูรขจร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงศรัณยา  คล้ายมาลี
 
1. นายพัฒนะ  ทรงชาติ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กชายอาทิตย์  คำเพิ่ม
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  เดือนแรม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายนันท์นภัส  โพธิ์กระจ่าง
2. เด็กหญิงศศิกานท์  ดวงปฏิ
 
1. นายนิคม  มานะดี
2. ดร.กรกมล  เหมทานนท์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทร์มณี 1. เด็กชายนิสิต  ช่างทำ
2. เด็กหญิงอรจิรา  จั่นสำอางค์
 
1. นางชนาลักษณ์  โคงาม
2. นางสาวนริศรา  ธงชัย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 1. เด็กชายจำเริญ  เจริญผล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกตุนวม
 
1. นางสาวิตรี  ยิ้มช้อย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เถื่อนรอด
2. เด็กหญิงจิรยา  พลสิทธิ์
3. เด็กหญิงณัชชา  อินนุ่มพันธ์
4. เด็กหญิงทาริกา  บุรัชกาล
5. เด็กหญิงบัญฑิตา  หลวงพันเทา
6. เด็กหญิงผจงจิตต์  เดชผลิต
7. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สาธุเสน
8. เด็กหญิงพีรดา  บางรางโรจน์
9. เด็กหญิงมุธิตา  บุญมี
10. เด็กหญิงลักษิกา  เด่นดวง
 
1. นางสุนิดา  พรายรักษา
2. นางเพ็ญนิภา  เจียระผกานนท์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงกิตติมา  กิจรันต์
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชานันท์  จำเนียรทอง
3. เด็กหญิงธันยพร  มีพัฒนะ
4. เด็กหญิงธิมาพร  อุบัติ
5. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เจิมดี
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วพล
7. เด็กหญิงพรนภา  ดัดใจเที่ยง
8. เด็กหญิงพิญาดา  ปรีชา
9. เด็กชายพิมพ์พิศา  โพธิ์เจริญ
10. เด็กหญิงลักขณา  อิ่มวิบูลย์
11. เด็กหญิงวีรยา  พึ่งประสิทธิ์
12. เด็กหญิงสุชาดา  บุญบำรุง
13. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  แตงสุข
14. เด็กหญิงอรวรา  เป้ารุ่ง
15. เด็กหญิงอาทิตยา  สาตรสนอง
 
1. นางอมรารัตน์ธนัน  นิสะโสกะ
2. นายฐาปกรณ์  คงสุวรรณ์
3. นางทองเจือ  รักษาสัตย์
4. นางชลภัสสรณ์  เชียงกุล
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กหญิงกชกร  เชียงหนุ้น
2. เด็กหญิงขนิษฐา  บวร
3. เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ผลโภชน์
4. เด็กหญิงจิดาภา  นิลแก้ว
5. เด็กหญิงจีรนันท์  โคกอ่อน
6. เด็กหญิงฐิติภา  เฉลิมพงษ์
7. เด็กหญิงธันยพร  เจริญทรัพย์
8. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กลิ่นเอี่ยม
9. เด็กหญิงปราณี  อยู่นาน
10. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  เครือทอง
11. เด็กหญิงศิริพร  มูลแก้ว
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  พุ่มจันทร์
13. เด็กหญิงสุวิมล  บวร
14. เด็กหญิงอรนภา  เครือแก้ว
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วุฒิอ่อน
 
1. นางจันทิมา  ชูใจ
2. นางสาวพัชรี  กุลสุทธิไชย
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายยศวีร์  ทองมูล
2. เด็กหญิงเทวิกา  สหประชากิจ
 
1. นางอัมพร  บำเพ็ญ
2. นายชาติชาย  เกิดธรรม
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงชยุดา  สายรัตน์
2. เด็กชายปารเมศ  ภักดีพงษ์
 
1. นายกิตติภพ  ปั้นดำ
2. นายสุรเดช  มีทรัพย์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายอภิชัย  อ่อมรัศมี
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายสุรศักดิ์  เขียวน้อย
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  พงษ์จันทร์
 
1. นายสมนึก  สาทจีนพงษ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  แก้วกัลยา
 
1. นางนิตยา  จันทร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงณัฐวินุช  สง่าเนตร
 
1. นางสาวกาหลง  เขียวแก้ว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทะนานทอง
 
1. นางสาววัลลภา  วงษ์์สนอง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถนน 1. เด็กชายสีหราช  ขำประหนด
 
1. นางกานต์สินี  เอี่ยมดี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภู่ขาว
 
1. นางวัชรี  เงินดี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถนน 1. เด็กหญิงณัฐรพีร์  พัดจันทร์หอม
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  สดใส
 
1. นางกานต์สินี  เอี่ยมดี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กชายทศพล  อินชูรัญ
2. เด็กชายศุภชัย  กรพันธุ์
 
1. นางสุกัญญา  นาคสัมฤทธิ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซิงหวาย 1. เด็กหญิงนุชจรี  ถนอมวงษ์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  อาจติ
 
1. นางสุกัญญา  นาคสัมฤทธิ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กชายตะลันต์พร  แสงสด
 
1. นายรัธพล  แสงประพาฬ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กชายณพล  คันฐี
2. เด็กชายปิยเชษฐ์  รอดงาม
3. เด็กชายพงศกร  เต่าทอง
 
1. นางสุมาลี  สาทจีนพงษ์
2. นายสมนึก  สาทจีนพงษ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพุทรา 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เกษโร
2. เด็กชายวัลลภ  พึ่งแสง
3. เด็กชายศิริมงคล  สมรส
 
1. นางธัชพรรณภัส  พุ่มสุวรรณ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางพระ 1. เด็กชายพงศกร   เกิดภาคี
2. เด็กชายวรวุฒิ    บัวสอาด
3. เด็กชายวุฒิชัย    เพ็ชรรัตน์
 
1. นายเสถียร  พึ่งกัน
2. นายนางจินตนา  มีใจเย็น
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริบุญคุณ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรุ้ง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ์  จันคีรี
 
1. นางดาวดี  พงษ์พานิช
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  โคกอ่อน
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายกิตติพร  ม่วงย้อย
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กชายธนธรณ์  สระสม
 
1. นายสุทน  ไม้ทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฉลาดคิด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงสุพิชญา  จั่นทอง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงลัดดา  บ่อทอง
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กหญิงพรรณวสา  ประดิษฐ์ทรัพย์
 
1. นายนิรันดร์  ปาลศิริ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กชายภานุเดช  บุญเปีย
 
1. นายสำฤทธิ์  สำลีอ่อน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงอลิสา  อาจหาญ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สำอางผิว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามประชุม 1. เด็กหญิงปัทมา  มีบุญ
 
1. นางอุบล  โกสุม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อยู่กลิ่น
 
1. นายนพรัตน์  พวงสมบัติ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงพรนภัส  มีแตร
 
1. นายนพรัตน์  พวงสมบัติ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 1. เด็กชายวรพงษ์  แซ่ท้าว
 
1. นางสุชาดา  หิรัญชัย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เพชรประสม
 
1. นายจเร  อนุสุวรรณ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กหญิงกนกพร  ระหัส
 
1. นางสำเริง  จิตชื่น
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงชนาภัทร  จันทร์กลั่น
2. เด็กหญิงปรางปรียา  ปานโต
3. เด็กหญิงพีรดา  เรียนหัตถกรรม
4. เด็กชายพีรภัจจ์  เพิ่มศักดิ์
5. เด็กหญิงมณฑิรา  อัปกาญจน์
6. เด็กหญิงมาลิสา  โกศิยะกุล
7. เด็กหญิงสิรญาดา  เอี่ยมละมัย
8. เด็กหญิงอลิสา  อาจหาญ
9. เด็กหญิงเพชรลดา  พรมสันต์
 
1. นางนิศากร  ยาไทย
2. นางสาวกนกวรรณ  สำอางผิว
3. นางสาวรัชดา  ทองสุข
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กหญิงชนาภัทร  จันทร์กลั่น
2. เด็กชายชโยธร  เพียรเก็บ
3. เด็กชายธีรสิทธิ์  สุนทรนันท์
4. เด็กหญิงนพเก้า  จำนงค์เวช
5. เด็กชายประพัฒน์สร  ผลธุสะ
6. เด็กชายพีรภัจจ์  เพิ่มศักดิ์
7. เด็กชายภูริภัทร์  แย้มทิพย์
8. เด็กหญิงมณฑิรา  อัปกาญจน์
9. เด็กหญิงมาลิสา  โกศิยะกุล
10. เด็กชายวรวิทย์  จันทร์อ่อน
11. เด็กหญิงศศิวิมล  ภู่เจริญวัฒน์
12. เด็กหญิงสิรญาดา  เอี่ยมละมัย
13. เด็กหญิงอลิสา  อาจหาญ
14. เด็กชายอ่างทอง  ทรัพย์ทองใบ
15. เด็กหญิงเพชรลดา  พรมสันต์
 
1. นางนิศากร  ยาไทย
2. นางอนงค์ศิริ  ฐิตานุวัฒน์
3. นางสาวรัชดา  ทองสุข
4. นางสาวกนกวรรณ  สำอางผิว
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายกิตติพร  ม่วงย้อย
2. เด็กชายจักรพงษ์  เที่ยงตรง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริบุญคุณ
4. เด็กชายนริศ  มีคุณากร
5. เด็กหญิงนุชนาฏ  โคกอ่อน
6. เด็กชายมนตรี  รุ่งแจ้ง
7. เด็กชายรัฐชการ  คุ้มแจ้ง
8. เด็กชายสุธิพงษ์  โพธิ์กัน
9. เด็กหญิงสุพิชญา  จั่นทอง
10. เด็กหญิงอัจฉรา  นูมหันต์
11. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฉลาดคิด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
2. นายสุทธิ  ภู่ประสงค์
3. นายพิสุทธิ์  ภิรมย์ธรรม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. นายกฤษดา  อู่ทอง
2. เด็กชายกิตติพร  ม่วงย้อย
3. เด็กชายกิตติภัทร  ศรแก้วดารา
4. เด็กชายจักรพงษ์  เที่ยงตรง
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุขมล
6. เด็กชายณัฐนนท์  ประมูลศรี
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริบุญคุณ
8. เด็กหญิงธัญชนก  พงษ์ศรี
9. เด็กชายนริศ  มีคุณากร
10. เด็กหญิงนุชนาฏ  โคกอ่อน
11. เด็กชายมนตรี  รุ่งแจ้ง
12. เด็กชายรัฐชการ  คุ้มแจ้ง
13. เด็กหญิงลัดดา  บ่อทอง
14. เด็กชายวีรวัฒน์  สราคำ
15. เด็กหญิงสาริษา  วงษ์ทองดี
16. เด็กชายสุธิพงษ์  โพธิ์กัน
17. เด็กหญิงสุธิสา  ชมภูนุช
18. เด็กหญิงสุพิชญา  จั่นทอง
19. เด็กหญิงอัจฉรา  นูมหันต์
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฉลาดคิด
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขอุดม
2. นายสุทธิ  ภู่ประสงค์
3. นายพิสุทธิ์  ภิรมย์ธรรม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายกรพงษ์  ทรงสม
2. เด็กหญิงกฤษณา  ผิวบาง
3. เด็กหญิงกาญจนา  ชาญธรรม
4. เด็กหญิงกาญจนา  ขอพึ่ง
5. เด็กหญิงจันทนา  ศรีเมือง
6. เด็กหญิงจีระนันท์  แก้วศรีนวม
7. เด็กหญิงฉันท์สินี  แสงแก้ว
8. เด็กหญิงชุตินันท์  มะนาวหวาน
9. เด็กหญิงชุุภาพร  เกิดมนตรี
10. เด็กหญิงฐิติยา  ศิริพงษ์
11. เด็กหญิงทิพย์นภา  ถนอมทรัพย์
12. เด็กชายนพดล  เกตุนาค
13. เด็กหญิงปทุมพร  สุขมหันต์
14. เด็กหญิงปลายฟ้า  คงบุญ
15. เด็กหญิงปัถวิกรณ์  ปาทัด
16. เด็กหญิงพิมพ์พร  ภู่ประดับ
17. เด็กชายภารดร  เวียงวงษ์
18. เด็กหญิงวนิดาพร  มั่นเมือง
19. เด็กหญิงวรรณฉัตร  มีศรี
20. เด็กชายวรากร  ดาทอง
21. เด็กชายวัทนพร  ภู่ประดับ
22. เด็กหญิงวาสนา  ศรทอง
23. เด็กหญิงวาสนา  ล้อมวงษ์
24. เด็กชายวิทยา  นาคสิงห์
25. เด็กหญิงศิริพร  มากเกษม
26. เด็กหญิงสุดารัตน์  พงษ์กะชา
27. เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญปลีก
28. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองประดิษฐ
29. เด็กหญิงอรอนงค์  ประวัติ
30. เด็กหญิงอริสา  กาเลี่ยน
31. เด็กหญิงอารีรัตน์  สะราคำ
32. เด็กหญิงเกษณี  แต่งงาม
33. เด็กหญิงเสาวณีย์  สาคร
 
1. นายณุภาพล  ตรีธนะ
2. นางมนทิรา  แสงทอน
3. นายศุภกร  นาคประสิทธิ์
4. นายประวัติ  ชาดำ
5. นางสุนันทา  มั่นเมือง
6. นางทิพวัลย์  วงศ์สุวรรณ
7. นางสาวยุพิน  ไกรทองศุกร์
8. นายคนึง  เจียรนันท์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 1. เด็กชายคมกฤติ  ผลจันทร์
2. เด็กชายธนบูรณ์  บุญสน่ำ
3. เด็กชายธนากร  แย้มเทศ
4. เด็กชายอรรถชัย  มีแก้ว
 
1. นายมนตรี  ปกป้อง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) 1. เด็กชายเกรียงไกร  อินขำ
 
1. นางสาววัลลภา  วงษ์สนอง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามประชุม 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  กลิ่นทอง
 
1. นางสาวอัญชลี  กันอุปัทว์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กชายธิติพงศ์  ต้นคำ
 
1. นางสาวรัตนา  รุ่งเรือง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดละมุด 1. เด็กหญิงไพลิน  โพธิ์ย้อย
 
1. นางสาวอำภานี  ศรีราม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กชายรัชชานนท์  สินน้อย
 
1. นางศันสนีย์  มาลีหอม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กหญิงศศิพร  ผดุงชัย
 
1. นางสมใจ  การุณวงษ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กชายจักรชัย  กมลเพ็ชร
 
1. นายเติมศักดิ์  วงศ์นพหิรัญ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กหญิงสสิธร  ทวีสุข
 
1. นายสมนึก  เทียมทัน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กชายรณกฤต  ประเสริฐสุข
 
1. นางสดศรี  หงุ่ยเจริญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงนิษิตา  หนูทอง
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กชายจักรชัย  กมลเพ็ชร
 
1. นายหลัก  ศรีเครือ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  แว่นแก้ว
 
1. นางสาวรัตนา  รุ่งเรือง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายนฤปนาท  รักยงค์
 
1. นางเรณู  ศรีชมชื่น
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักแก้ว 1. เด็กหญิงพัชริดา  พรมรัตน์
 
1. นางวรรณี  สกุลพันธุ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กชายอรรถกร  แก่นคิรี
 
1. นางศันสนีย์  มาลีหอม
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พูลผล
 
1. นายสมนึก  เทียมทัน
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กหญิงฉัตรษฎา  สุขแสวง
2. เด็กชายณฐวัฒน์  ทัพวิเศษ
3. เด็กชายบรรหาร  เส็งหะพันธุ์
4. เด็กหญิงรติการ์  สกุลพงษ์
5. เด็กหญิงอนุวรรณ  ทวีสิงห์
6. เด็กชายเศรษฐี  แสงศรี
7. เด็กหญิงแพรวพรรณ  จอมไกร
8. เด็กชายไกรสร  ช่ออุบล
 
1. นายสมนึก  คำแก้ว
2. นายสมชาย  ใจเฉื่อย
3. นางยุวดี  ใจเฉื่อย
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เลิศพงษ์
2. เด็กหญิงชาลินี  ส้มแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐนรี  โลมะบรรณ์
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  โพธิ์เกตุ
5. เด็กชายธรรมธร  ชมภู่
6. เด็กชายภานุรุจ  จั่นประดับ
7. เด็กชายศุภรัตน์  ขันธวิธี
8. เด็กชายเจษฎากร  จ่างเจริญ
 
1. นางมณทิรา  บุญประดิษฐ์
2. นางสาวพัสสมล  วงษ์ทองดีพสุ
3. นางสาววีรยา  บุญมา
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กหญิงกัญฐิมา  ด้วงทอง
2. เด็กหญิงธนพร  ทรงรักษา
3. เด็กหญิงพัชรพร  อินทร์ใย
4. เด็กหญิงรจรินทร์  สุขอยู่
5. เด็กหญิงลักษฎาภรณ์  สิงห์ทอง
6. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ท้าวโกษา
 
1. นายสมนึก  คำแก้ว
2. นางยุวดี  ใจเฉื่อย
3. นางสาวลลิตา  เรืองศรี
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคำหยาด 1. เด็กหญิงนิภาพร  ปิดตะคุ
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  สบาย
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แถมจำเริญ
4. เด็กหญิงสมรักษ์  สาโย
5. เด็กหญิงสุรีย์พร  พ่วงนิ่ม
6. เด็กหญิงโสรยา  รักใคร่
 
1. นางสาวสิริรัตน์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวเผอิญ  ถาดทอง
3. นางเกศินี  วารีรัตน์
4. นางสาวเบญจมาภรณ์  บุบผาชาติ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงฐาปณีย์  มณีโชติ
2. เด็กหญิงณิชา  รื่นยศ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันไทย
4. เด็กหญิงปัณณธร  ประเสริฐศิลป์
5. เด็กหญิงมณฑกานต์  ปวริศ
6. เด็กหญิงวรพรรณ  โพธิ์เจริญ
7. เด็กหญิงสุนิสา  หาศะศรี
8. เด็กหญิงโชติกา  เจริญใจ
 
1. นางมณทิรา  บุญประดิษฐ์
2. นางสาวพัสสมล  วงษ์ทองดีพสุ
3. นางสาววีรยา  บุญมา
4. นางสาวนิศาลักษณ์  ผิวโต
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไตรเสนีย์
2. เด็กหญิงจิตตรา  แก้วดี
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เกินจันทร์
4. เด็กหญิงทิภาพร   มงคลทอง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชะนะพันธ์ุ
6. เด็กหญิงนริศรา  ใหญ่โต
7. เด็กหญิงนัฐสรามล   นามวิจิตร์
8. เด็กหญิงราตรี  ทรงงาม
9. เด็กหญิงศิริพร  ประเทือง
10. เด็กหญิงสุภาวดี  พานทอง
11. เด็กหญิงสุุกัญญา  โต๊ะละแบสลาม
 
1. นางกฤษณา  เจริญศิริ
2. นางสาวรัตนา  รอดสวัสดิ์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชปักษี 1. เด็กหญิงกันย์ณภัทร  แก้วตามกัน
2. เด็กชายจิรานุวัฒน์  แสงศรี
3. เด็กหญิงดรุณีพร  บุญเกิด
4. เด็กหญิงธนภรณ์  พุทธวงษา
5. เด็กชายธนากร  เชื่อมสมพงษ์
6. เด็กหญิงธันยพร  เปรมประเสริฐ
7. เด็กชายธีรพล  กองมิตรชัย
8. เด็กชายนวพล  กล่ำวิเศษ
9. เด็กหญิงนาดาว  สุมานิก
10. เด็กหญิงพัชราภร  นาคดี
11. เด็กหญิงวรัทยา  รื่นทรัพย์
12. เด็กชายสันติศักดิ์  ราชคำ
13. เด็กหญิงสุวรรณนีย์  รักบุญ
14. เด็กชายอัครพล  สุขวิเศษ
15. เด็กชายอัมรินทร์  บุญสะ
16. เด็กชายอำพล  บุญสะ
 
1. นางประคอง  อ้อเสถียร
2. นางโสภิณ  สังขพันธ์
3. นางสาวสุพิชญา  บุญมีนิยม
4. นางวันเพ็ญ  ชูอินทร์
5. นายเฉลิมชัย  อ้อเสถียร
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กชายภาคภูมิ  แก้วปลั่ง
2. เด็กหญิงวิจิตรา  ยอดมีกลิ่น
3. เด็กชายสุริยันต์  ชะเอม
4. เด็กชายอนุรักษ์  อินธนู
5. เด็กชายอนุวัฒน์  เพชรประสม
 
1. นางบุบผา  เขียวอุไร
2. นางวราภรณ์  แม้นศรี
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  ศรีสะอาด
2. เด็กชายศักดิ์พล  คล้ายจือ
 
1. นางสาวสุภัคพรรณ  สารประดิษฐ์
2. นางสาวน้ำเพชร   แจ่มทอง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงภัคจิรา  กล่อมปัญญา
 
1. นางกรรณิกา  แสงทอง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงปัณณฑัต  วัฒนะวงศ์
 
1. นางอุษา  เห็นชื่อ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  แว่นแก้ว
 
1. นางสาวรัตนา  รุ่งเรือง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงกรณิการ์  โกศัย
 
1. นายพัฒนะ  ทรงชาติ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหานาม 1. เด็กหญิงณิชา  คงมีทรัพย์
 
1. นางสาววรรณี  โนจิตร
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงศจีนรา  เหลืองเกื้อกูลชัย
 
1. นางสุพัฒตรา  วันดี
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กหญิงชญานิศ  รุ่งเรือง
 
1. นางขวัญจิรา  อินทร์เอี่ยม
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายนฤบดินทร์  ตราประยูร
 
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายชนกันต์  โพธิ์พึ่ง
2. เด็กหญิงณัชชา  กล่ำตา
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชนะรส
4. เด็กหญิงเบญทราย  หวังสะและฮ์
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ปานฉ่ำ
 
1. นางสาวสุมาลี  จิลดล
2. นายปัญญา  ลาวัลย์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงศิริประภา  หมากสุข
 
1. นางสาวจุลัยลักษณ์  ละราคี
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายจักรพงษ์  เผือกทอง
2. เด็กหญิงจิรัตติกาล  อิ่มสง่า
3. เด็กหญิงวรรนิษา  ทองมั่นจันทร์
4. เด็กชายวีร์ศวกร  แก้วโชตินิรันดร์
5. เด็กชายสรศักดิ์  อุ่นละม้าย
6. เด็กชายอนุวัฒน์  อิ่มสำอางค์
 
1. นางสุรสิทธิ์  บุตรดาวงศ์
2. นางปรารถนา  บุญสง
3. นายวิสุทธิ์  โตปิติ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กหญิงจันทิมา  ชาวบางงาม
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พวงภู่
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เถาอินทร์
4. เด็กหญิงวิภาภรณ์  ฉ่ำสกุล
5. เด็กหญิงอริษา  ฉ่ำสกุล
6. เด็กหญิงเนตรชนก  อาจศรี
 
1. นายสมพร  ชมมณฑา
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายจักรพงษ์  สุขสุวรรณ์
2. เด็กชายภาคภูมิ  ธรรมแพทย์
3. เด็กชายมาตาฮาลี  พรหมมี
4. เด็กชายยุทธิพงษ์  หวังอารีย์
5. เด็กชายรังสิมันต์  ชาวชะไว
6. เด็กชายสิริชัย  จิรนันทนพงศ์
7. เด็กชายอรรถกร  เค้ามั่น
8. เด็กชายอุมาส  สาสุข
 
1. นายธานี  อยู่สมบูรณ์
2. นายกฤษณชัย  จันทรศร
3. นางปราณี  นรดี
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วันทอง
2. เด็กหญิงดวงดาว  บุตรโสภา
3. เด็กหญิงดาว  สังเกตกิจ
4. เด็กชายนนทกานต์  พรพระ
5. เด็กชายนัทธพงศ์  เฉลิมจิตต์
6. เด็กชายนิพนธ์  วงษ์ชัยยะ
7. เด็กหญิงหฤทัย  วงษ์อ่อน
8. เด็กหญิงอรนีย์  รักษาภาค
9. เด็กหญิงอรนุช  รักษาภาค
10. เด็กชายเจษฎา  วงษ์ชัยยะ
 
1. นางภาวินี  แก้วมณี
2. นางทองชุบ  อำพันเรือง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลป่าโมก 1. เด็กหญิงชลธิชา  ขันธศักดิ์
2. เด็กหญิงณัฏติกาล  เหรียญทอง
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ปิ่นแก้ว
4. เด็กหญิงณิชนันทน์  สาธุธรรม
5. เด็กหญิงนิภาพร   บุญเงิน
6. เด็กชายปฏิภาณ   คัชวงค์
7. เด็กชายมัชชา  เพียรยิ่ง
8. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ขำคม
9. เด็กหญิงสุพิชญา  ตราชู
10. เด็กหญิงอรวรรณ  เหรียญทอง
 
1. นางสาวธนพร  นาคอำไพ
2. นางชะอุ้ม  หิรัญโญภาส
3. นางรัตนาภรณ์  ผ่องพุฒิ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กหญิงทัศนีย์  แนบเนียน
2. เด็กหญิงนนท์ฐิชา  เทียบเฮียง
3. เด็กหญิงวิจิตรา  ยอดมีกลิ่น
4. เด็กหญิงศิริขวัญ  มานะชีพ
5. เด็กหญิงโชติรส  นัยชิต
 
1. นางวราภรณ์  แม้นศรี
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิทธาราม 1. เด็กหญิงพรพิมล  นพเกียรติ
2. เด็กหญิงพิชยา  เพ็ชรพ่วงพันธุ์
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญสิทธิ์
 
1. นางนันทิยา  นาคพนม
2. นายภาณุพงศ์  ธูปประสม
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 1. เด็กหญิงธาริณี  ประกอบเสียง
2. เด็กหญิงนิภาดา  ทองโปรย
3. เด็กหญิงมาริสา  ห่วงศรี
 
1. นางรัชนี  ปฐมทอง
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าตลาด 1. เด็กหญิงปริชาต  มะนูญ
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  โพธิ์พฤกษาวงศ์
3. เด็กหญิงศศินันท์  เพ็ชรรักษ์
 
1. นางสมพิศ  ยะสุตา
2. นางอุทัยศรี  เงินปาน
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถนน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ไชยสันต์
2. เด็กชายสมชาย  ประดิษฐ์ประเสริฐ
3. เด็กชายอัมรินทร์  แจ้งบุรี
 
1. นางราศี  แสงจักร์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงรรรรร  หนุมาน
2. เด็กหญิงวันวิสา  นาคนิยม
 
1. นางสาวรัตนา  รุ่งเรือง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายพีรยุทธ  เย็นบำรุง
2. เด็กชายสิรวิชญ์   รุ่งโรจน์วัฒนา
 
1. นางสาวปิยะธิดา  นรารักษ์
2. นางสาวเกวลี  ศรีคชไกร
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กชายกรพงษ์  ทรงสม
2. เด็กชายเสกสรรค์  ทัสสา
 
1. นางนวลฉวี  สอดส่อง
2. นางสาวรสชรินทร์  ศิริสลุง
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  เลิศนันทกุล
2. เด็กหญิงพัฒน์สินันท์  สุ่มทอง
 
1. นางทิพวรรณ  ช้างต่อ
2. นางสมจิต  อ่วมกลัด
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองประดิษฐ
2. เด็กหญิงเกษณี  แต่งงาม
 
1. นางทิพย์  ชอบทำดี
2. นางสมคิด  เกตุทอง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงวนิดา  เรืองประกาย
2. เด็กหญิงเจนณิสตา  เอี่ยมโต
 
1. นางบุญตา  แย้มจำนัน
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายกาณฑ์  เลิศจรัสพงศ์
 
1. นางทิพวรรณ  ช้างต่อ
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กหญิงนัทศิมา  สกุณี
2. เด็กหญิงเมธาวี  ชุ่มชื่น
 
1. นายศราวุฒิ  ขุนไกร
2. นายสมนึก  คำแก้ว
 
149 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำอาบ 1. เด็กชายธนภูมิ  เจนขจร
2. เด็กชายนัฏวัฒน์  รอดฤดี
 
1. นางสุธาทิพย์  แสงทอง
2. นางสาวสุภาภรณ์  กลิ่นประศรี
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  วันศุกร์
2. เด็กหญิงนภสร  จานโอ
3. เด็กหญิงนิดา  หอมฉวี
 
1. นางสาวทิพวัลย์  พึ่งแก้ว
2. นายฉลอง  อำพันเรือง
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กชายพายุ  เจียมมี
2. เด็กหญิงสุธาสินี  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวเมทินี  ตาตะสมิต
 
152 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงกิตติยา  กลิ่นธูป
2. เด็กหญิงธัญเรศ  หนูเขียว
 
1. นางสาวเมทินี  ตาตะสมิต
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 1. เด็กชายภัทรนันท์  ประคองจิตร์
2. เด็กชายสนธยา  วรรณโต
 
1. นายปรมะ  วิชชุชนินทร
2. นายนวทัศน์   ศรีกระจ่าง
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอบทม 1. เด็กหญิงธัญทิพ  แจ่มจันทร์
2. เด็กชายปารเมศ  คงอ่อน
 
1. นางสาวเมทินี  ตาตะสมิต
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายธีรพันธ์  พินดิส
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ม่วงแย้ม
 
1. นางสาวสิริมา  วงษ์นรินทร์
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงผ้าทิพย์  พนมยงค์
2. เด็กหญิงพัชรีพร  แย้มพลาย
 
1. นางสาวกาหลง  เขียวแก้ว
2. นางเบญจมาศ  ยงเขตร์กิจ
 
157 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงธิติมา  อิ่มอุไร
2. เด็กหญิงนัฐกานต์  ใจแสน
 
1. นางสาวทิพวัลย์  พึ่งแก้ว
2. นายฉลอง  อำพันเรือง
 
158 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายรัชชะพล  อับดุลเลาะ
2. เด็กชายอิทธิชัย  อิ่มพร
 
1. นางสาวสิริมา  วงษ์นรินทร์
 
159 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์อินทร์
2. เด็กหญิงวรรณษา  ชูเชิด
 
1. นางพิศนา  สุวรรณพงศ์
2. นางรัชนีพร  ลือสมุทร
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชาญชานน  รังผึ้ง
2. เด็กชายพีรวัชร  สุวรรณไตรย์
3. เด็กชายวิทยา  อาลีมินทร์
 
1. นางพิศนา  สุวรรณพงศ์
2. นางรัชนีพร  ลือสมุทร
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  ปานทอง
2. เด็กชายสุวัจน์  ยิ้มศิริ
3. เด็กหญิงอรสา  โสพรม
 
1. นายรัธพล  แสงประพาฬ
2. นางสาวศิริจรรยา  ทันศรี
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กชายชัยพร  แต่งอ่อน
2. เด็กชายพีรนัฐ  พึ่งเจริญ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีวิเชียร
 
1. นายสมชาย  ใจเฉื่อย
2. นางยุวดี  ใจเฉื่อย
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางทอง 1. เด็กชายกิตตินันท์  บุญรื่น
2. เด็กหญิงพรรณพัชร  เจริญศิลป์
3. เด็กหญิงสุนันทา  ชื่นอารมณ์
 
1. นายไพรัช  ศรีเมฆ
2. นางมาลัย  โพธิ์ศรี
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงนริศรา  ใหญ่โต
2. เด็กหญิงศิริพร  ประเทือง
3. เด็กชายเทวพล  อินทร์ถาวร
 
1. นางกฤษณา  เจริญศิริ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงคีตภัทร  พวงสีเงิน
2. เด็กหญิงญาณธิชา  พุธประเสริฐ
3. เด็กหญิงณัชชา  หมายอมกลาง
4. เด็กหญิงถิรกาญน์  แก้วสว่าง
5. เด็กหญิงธนพร  พงษ์บุญ
6. เด็กหญิงรัชดาภร  ธาระทรัพย์
 
1. นายภราดร  นันทารัมภ์
2. นางฉวีวรรณ  นันทารัมภ์
3. นางสาวโสภิตา  ขลังธรรมเนียม
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 1. เด็กหญิงนัฐวรรณ  อาจชนะ
2. เด็กหญิงนิภาพร  พัฒผล
3. เด็กหญิงนุชจรี  ศรีงามฉ่ำ
4. เด็กหญิงพัทราภรณ์  ชื่นห่วงทรัพย์
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีวิเชียร
6. เด็กหญิงสุกัญญา  เฉลิมจันทร์
 
1. นายสมนึก  คำแก้ว
2. นายสมชาย  ใจเฉื่อย
3. นางยุวดี  ใจเฉื่อย
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 1. เด็กหญิงนฤภร  ทองบำเพ็ญ
2. เด็กชายปิยะพนธ์  บัวทอง
3. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  กันศิริ
 
1. นางจำเนียร  มีแก้วน้อย
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายพลพัฒน์  ประยูรสอน
2. เด็กหญิงรวิภา  ชินตาปัญญากุล
3. เด็กหญิงลลิตา  เยื้อนแย้ม
 
1. นางรัชนีพร  ลือสมุทร
2. นางประพิณ  เงินมาก
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองยาง 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  คงบุญ
2. เด็กหญิงสุุชานรี  แตงอ่อน
3. เด็กหญิงอรวี  ทรงวิเชียร
 
1. นางทิพวัลย์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวยุพิน  ไกรทองศุกร์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 1. เด็กชายพงศธร  ไสวอมร
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ตามเมืองปักษ์
3. เด็กชายวรวัชร  สายะประดิษฐานนท์
 
1. นางพิกุล  แสงวิภาสนภาพร
2. นางสุนันทา  ทรงความดี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กหญิงชญานิศ  รุ่งเรือง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  งามนนท์
3. เด็กชายอภิชาติ  แจ่มปัญญา
 
1. นางวัชรี  เงินดี
2. นางรัตนา  รัตนราศรี
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามขาว 1. เด็กชายจีรศักดิ์  อ่อนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แก้วภักดี
3. เด็กหญิงศิลาพร  บำรุงเขต
 
1. นางสาวมณฑา  จิตตชื่น
2. นางเสาวนีย์  ลูกฟัก
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 1. เด็กหญิงพรณัชชา  บุญตา
2. เด็กหญิงพิชญาพร   คงวิวัฒน์ไพศาล
3. เด็กหญิงวรนุช  อุดมทัศน์
 
1. นางสมเจตน์  พิมพ์สงวน
2. นางสาวนฤมล  ศรีนาค
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชโย 1. เด็กหญิงปณาลี  ทองศักดิ์
2. เด็กหญิงวิดารา  คล้ายสุรินทร์
3. เด็กหญิงสลารัตน์  สะใบหอม
 
1. นางวัชรี  เงินดี
2. นางสาวพิมพ์รัตน์  ปัทมโรจน์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กหญิงรัตตายุ  แสงภู่
2. เด็กหญิงศศิกานต์  สิทธิ์น้อย
3. เด็กหญิงสุธาสินี  สุคต
 
1. นางมาลี  แววเพ็ชร
2. นางรุจิรา  จิตรีนิตย์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านป่า 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทับดวง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เจือจาน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  หาจักร
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ศัพทเสวี
2. นางสาวกาหลง  เขียวแก้ว
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพุทรา 1. เด็กหญิงพลอยนรินทร์  รอตสถิตย์
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พรมรื่น
3. เด็กหญิงศศิกานต์  สุขมนต์
 
1. นางธัชพรรณภัส  พุ่มสุวรรณ
2. นางเกษร  พึ่งอุทัยศรี
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กชายอนุชิต  จั่นเพชร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ฉิมธนู
 
1. นางวันรพี  สนธิบ่าย
 
179 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 1. เด็กหญิงเมษา  บุญประสพ
 
1. นางสุเนตร  ชัยศิริ
 
180 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แตงหวาน
2. เด็กหญิงปรีญา  เชื้อบุญ
3. เด็กชายสมรัก  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวอุษา  วิทยาการ
2. นางอัญชลี   ม่วงศรีจันทร์
 
181 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา 1. เด็กหญิงบุญยรัศมิ์  เพ็ชร์คุ้ม
2. เด็กหญิงภัครัชญ์  บำรุงรักษา
3. เด็กชายศุภณัฐ  เมฆพยัพ
 
1. นางพรพิม  ทองหยด
2. นางอรทัย  พึ่งวงศ์ญาติ
 
182 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ล้อมวงษ์
 
1. นางสาวพิมพ์  นิลศรี
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงนลิน  น้ำทอง
 
1. นางสาวิตรี  โคตรพัฒน์
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายจิรายุ  ไขขุนทด
 
1. นางดนฤดี  ธรรมจารี
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สมพงษ์ศรี
 
1. นางสาวณัฐนรีภัทร  ฐิติกาล
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อย 1. เด็กชายอิสรากรณ์  บุญติ๊บ
 
1. นางสุภาพ  นาคพนม
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายรุ่งตะวัน  สำรีอ่อน
 
1. นางพนิดา  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กชายวีระกรณ์  ณวัลย์
 
1. นางเบ็ญจพร  พึ่งประสิทธิ์
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  สมพงษ์ศรี
 
1. นางสาวณัฐนรีภัทร  ฐิติกาล
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงคัน 1. เด็กชายธนาธร  อาจมุนี
2. เด็กชายภานุพงศ์  กลัดแก้ว
3. เด็กชายสิระภพ  ขอพึ่ง
 
1. นางลาวัณย์  ทองขาว
 
191 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายรณกร  มูลสุวรรณ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  พุทธชาติ
 
1. นางพนิดา  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
2. นางทิพวรรณ  ช้างต่อ
 
192 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กหญิงจิติมา  ทองน้ำเงิน
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ธีโรภาส
 
1. นางพนิดา  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
2. นางมะลิวัลย์  วิบูลย์ผล
 
193 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชนาธิป  ภู่ระหงษ์
2. เด็กหญิงผุสดี  โพธิ์พันธ์
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
2. นางสาวสุมิตรา  สำลี
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปานโต
 
1. นางนิตยา  จันทร
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางเล่ว 1. เด็กชายธนวัฒน์  วรรณลักษณ์
 
1. นางสาวทวี  เหล่ามงคลชัยศรี
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์เกตุ
 
1. นางสาววิภาวดี  ศุขะพันธุ์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 1. เด็กชายยุทธชัย  โตมอญ
 
1. นายสมนึก  สาทจีนพงษ์
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีบัวทอง 1. เด็กชายอนุชา  จันทร์พันธ์โสม
 
1. นางสาวชญานิส  แจ่มกระจ่าง
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 1. เด็กชายอดิเทพ  คงวังทอง
 
1. นายธรรมนูญ  บุญจันทร์
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 1. เด็กชายชยุต  เสมหร่ำ
 
1. นางพนิดา  โชคพิพัฒน์ไพบูลย์
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กหญิงการเกต  น้ำทอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ชูวงษ์
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายชนาธิป  ภู่ระหงษ์
2. เด็กหญิงผุสดี  โพธิ์พันธ์
3. เด็กชายภาณุพงษ์  สว่าอรุณ
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
2. นางสาวสุมิตรา  สำลี
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กชายศักดิ์ดา  โพธิ์น้อย
2. เด็กชายอภิรักษ์  อยู่สอาด
3. เด็กชายเดชานุวัฒน์  เพ็งศรี
 
1. นางสาวล้อมดาว  ภู่เจริญ
2. นางสาวปราถนา  ยวงลำใย
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 1. เด็กชายธงชัย  วงศ์ดี
2. เด็กชายธนภัทร  มีคงเดิม
3. เด็กหญิงนุชชา  ใยสำลี
 
1. นายไพโรจน์  อินทรโชติ
2. นางสาวปราถนา  ยวงลำใย
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กหญิงวันทนา  ด่านดำรงค์ศักดิ์
2. เด็กชายอิศราวุฒิ  คุ้มลาภ
 
1. นางสาวสิริมา  วงษ์นรินทร์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชปักษี 1. เด็กชายปฏิภาณ  แย้มกลีบ
 
1. นางสาวพรนานา  อัจฉราวดี
2. นางสาวจิรนุช  ศาสนะสนธิ
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะขาม 1. เด็กชายทวีโชค  ทัศนุรักษ์
2. เด็กชายเรวัช  ชัยยะเจริญ
 
1. นางสาวสิริมา  วงษ์นรินทร์
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายกิติมา  สุขใส
2. เด็กหญิงฐิติพงศ์  คุ้นประเสริฐ
3. เด็กหญิงวิภาณี  ระหารไทย
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
2. นางสาวมุจรินทร์  คำดีรักษ์
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1. เด็กชายนภัสกร  แก้วไชยเนียม
2. เด็กชายสาธิต  ทรัพยาอาภรณ์
3. เด็กชายสาธิต  ทรัพย์อาภรณ์
 
1. นางสุนทรี  สายสุทธิ
2. นางสายรุ้ง  วรธนากร