หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-aya2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางศรินญา พงษ์สอิ้งโรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางอนันทวดี เฟื่องศรีโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
3. นางนฤมล ภู่เจริญโรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางสาวศุภลักษณ์ สาระยามโรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
5. นางสาวปนวรรณ บุราครโรงเรียนวัดหญ้้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางขันทอง ทูคำมีโรงเรียนวัดสุคนธารามประธานกรรมการ
2. นางสาววันชุลี ประจิตรานุรักษ์โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวดาวรุ่ง หมีทองโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)กรรมการ
4. นางสาวพะยอม อาจสมัยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)กรรมการ
5. นางวรรณี จาดสุวรรณโรงเรียนวัดไชยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสุรีย์พร รักษาพรโรงเรียนวัดไทรโสภณประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณศรี ศักดิ์ศรีโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์กรรมการ
3. นางเตือนใจ ทรงกำพลโรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการ
4. นางยุพยงค์ ศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
5. นางสาวชญาณิสา วิสิษฐศาสตร์โรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางประเทือง หอมระรื่นโรงเรียนวัดสุทธาวาสประธานกรรมการ
2. นางปราณี กองจินดาโรงเรียนโคกตาพรหมกรรมการ
3. นางสาวอรชร พัตฤาษีโรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)กรรมการ
4. นางวันดี ภิญญมิตรโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ปรีชาโรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ บุญรอดโรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางอำนวย จีระวุฒิโรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางกรุณา เที่ยงดีฤทธิ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ สุภาพพรมโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อยกรรมการ
4. นางสาวสุกัลยา พรมหอมโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการ
5. นางมุกดา ยิ่งนึกโรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์กรรมการ
6. นางดวงใจ ม่วงคำโรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)กรรมการ
7. นางเบญจวรรณ เกิดทรัพย์โรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางรุ้งนภา กษิดิศโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราพรรณ วรรณสินธ์ุโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดในกรรมการ
3. นางสาวบุญเสริม เพ็งพงษ์โรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร)กรรมการ
4. นายนพพล เทียมเศวตโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
5. นางสาววรรณภา เนคมานุรักษ์โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางน้ำค้าง เหมือนเพชรโรงเรียนวัดสนามไชยประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี มงคลวัยโรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)กรรมการ
3. นางสาววิภา ธีระเกตุโรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)กรรมการ
4. นางกนกวรรณ คำมุลมาโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
5. นางคนึง ผาสุขชีวันโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางพรรณิภา จรเสถียรโรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)ประธานกรรมการ
2. นางสมทรง อัตตะสาระโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาววรางคณา เสนสมโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรดกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ข้อสว่างโรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางศศิณา กันทมูลโรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)กรรมการ
6. นางสาวจุฬาลักษณ์ ชินคำโรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ (๒๘๙)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสมพร รัศมีสว่างโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางจิรายุ พวงพะยอมโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์กรรมการ
3. นางดวงกมล พานิชพงษ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
4. นางสาวมนัชยา พรมบุตรโรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)กรรมการ
5. นางเย็นจิตต์ เหมราโรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางชนิดา ยินดีเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา วีระสัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2รองประธานกรรมการ
3. นางวันทนา ธาราวรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2กรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส บางบาลโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการ
5. นางสุรียพร รักษาพรโรงเรียนวัดไทรโสภณกรรมการ
6. นางศิริธร ปาระแก้วโรงเรียนวัดหัวเวียง(เขมสุทธิวิทยาคาร)กรรมการ
7. นางสาวอรุณศรี ศักดิ์ศรีโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์กรรมการ
8. นางพินิจ แสงอรุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายไพจิตร โชตินิสากรณ์โรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล"ประธานกรรมการ
2. นายบุญชอบ ลาภเวชโรงเรียนวัดลาดระโหงกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส บางบาลโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการ
4. นางสาวอนุสรา คงกระพันธ์โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)กรรมการ
5. นางจงรักษ์ พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสมพร รัศมีสว่างโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาคร สุขเกษมโรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายพรพล ใจปราณีโรงเรียนวิทยานนท์กรรมการ
4. นางกาญจนา ภิรมย์ทองโรงเรียนวัดไทรโสภณกรรมการ
5. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางนิตยา ไพรสันต์โรงเรียนวัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางอัฐพร วรรณวงษ์โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางอัจฉรา วรโพธิ์โรงเรียนวัดฤกษ์บุญมีกรรมการ
4. นางสาววีรยา สรรพวัฒน์โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)กรรมการ
5. นางสาวภัทรลดา วุฒิสนิทโรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)กรรมการ
6. นางสาวอุษา พรหมรินทร์โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)กรรมการ
7. นางสาววิไลพร สุดสวาสดิ์โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)กรรมการ
8. นางอาลิตา เส้นขาวโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสนั่น ไพรสันต์โรงเรียนวัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางคะนึง พิสมัยโรงเรียนวัดรางจระเข้กรรมการ
3. นางสาวสุณี พยัคฆวงษ์โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)กรรมการ
4. นายวันชัย พุ่มมรินทร์โรงเรียนวัดสามเพลงกรรมการ
5. นางสาวแววตา เข็มมณีโรงเรียนวิทยานนท์กรรมการ
6. นายสุชาติ เกตุถินโรงเรียนวัดฤกษ์บุญมีกรรมการ
7. นายธีทัต ปิตินันท์โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขตกรรมการ
8. นางสาวอุทุมพร เฉลิมรมย์โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจรัญ จงเจริญโรงเรียนวัดไชยภูมิประธานกรรมการ
2. นายวีระพล ไวยมิตราโรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ (๒๘๙)กรรมการ
3. นางสาวกองวดี ดวงจันทร์โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)กรรมการ
4. นายราชสิทธิ์ ถีวุฒิตาโรงเรียนวัดสง่างามกรรมการ
5. นางวิภาวัลย์ เงาโพธิ์โรงเรียนบ้านแถววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางปิยนุช หามนตรีโรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสุญดา เนตระชาติโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
3. นายทองคำ นาสมตรึกโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)กรรมการ
4. นายเจษฎา มะณียศโรงเรียนรอซีดีกรรมการ
5. นางสาวอรทัย มหาชื่นใจโรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสำลี สุขสมโฉมโรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ หอมจันทร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ บูรณะโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ นวมอุ่นโรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางมนชิดา ไกรไธสงโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางปิยนุช หามนตรีโรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุญดา โตไพบูลย์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
3. นายทองคำ นาสมตรึกโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)กรรมการ
4. นายเจษฎา มะณียศโรงเรียนรอซีดีกรรมการ
5. นางสาวอรทัย มหาชื่นใจโรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสำลี สุขสมโฉมโรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ หอมจันทร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)กรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ บูรณะโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ นวมอุ่นโรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางมนชิดา ไกรไธสงโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายประยุทธ พึ่งวงษ์โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย พวงพยอมโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวจำนง จั่นวิจิตรโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
4. นางสาวกองวดี ดวงจันทร์โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสาววิมลรัตน์ เทียนวิมลชัยโรงเรียนอุปลพันธ์ุโรจนประสิทธิ์กรรมการ
6. นางประกายแก้ว ภู่สะอาดโรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ พึ่งวงษ์โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย พวงพยอมโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวจำนง จั่นวิจิตรโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
4. นางสาวกองวดี ดวงจันทร์โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)กรรมการ
5. นางสาววิมลรัตน์ เทียนวิมลชัยโรงเรียนอุปลพันธ์ุโรจนประสิทธิ์กรรมการ
6. นางประกายแก้ว ภู่สะอาดโรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางวราภรณ์ ฤทธิสินโรงเรียนวัดโพธิ์ (บางบาล)ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล มณีกุลโรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นางมาลัย บุญอนันต์โรงเรียนวัดดอนพัฒนารามกรรมการ
4. นางเดือนฉาย สว่างแสงโรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา โตลอยโรงเรียนรอซีดีกรรมการ
6. นางสาวพิมพวรรณ์ คงสกุลโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
7. นางสาวปิยวรรณ หอมจันทร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)กรรมการ
8. นางสาวปวีณา สินเถาว์โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์)กรรมการ
9. นายสรศักดิ์ ธนภัทรพงศ์โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
10. นายศราวุฒิ ภูพาทีโรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)กรรมการ
11. นางสาวนุจรี ไพบูลย์โรงเรียนวัดทางยาวกรรมการ
12. นายธันวา บุกกลางโรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)กรรมการ
13. นางสาวธัญญาภรณ์ ชมรุ่งโรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา"กรรมการ
14. นางสาววัฒนา สุขราชกิจโรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)กรรมการ
15. นางสาวนุชจรินทร์ คำลำเภาโรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ ฤทธิสินโรงเรียนวัดโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนา สุขราชกิจโรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางนฤมล มณีกุลโรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นางมาลัย บุญอนันต์โรงเรียนวัดดอนพัฒนารามกรรมการ
5. นางเดือนฉาย สว่างแสงโรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์กรรมการ
6. นางสาวกาญจนา โตลอยโรงเรียนรอซีดีกรรมการ
7. นางสาวพิมพวรรณ์ คงสกุลโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
8. นางสาวปวีณา สินเถาว์โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์)กรรมการ
9. นายสรศักดิ์ ธนภัทรพงศ์โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวนุจรี ไพบูลย์โรงเรียนวัดทางยาวกรรมการ
11. นายธันวา บุกกลางโรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)กรรมการ
12. นางคนึง พิศมัยโรงเรียนวัดรางจระเข้กรรมการ
13. นางสาวนุชจรินทร์ คำลำเภาโรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายจรัญ จงเจริญโรงเรียนราษฎร์ศุภประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสำลี สุขสมโฉมโรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา"กรรมการ
3. นางน้ำผึ้ง สายด้วงโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวจิรัฐติกาล คดีเวียงโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
5. นางสาวรัตยา สอนดีโรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)กรรมการ
6. นางสาวภัทรลดา วุฒิสนิทโรงเรียนจรัลวิทยาคาร(มิตรภาพที่ 57)กรรมการ
7. นายสุชาติ เกตุถินโรงเรียนวัดฤกษ์บุญมีกรรมการ
8. นางสาวอุทุมพร เฉลิมรมย์โรงเรียนเชียงรากน้อย(ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์กรรมการ
9. นายวีระพล ไวยมิตราโรงเรียนวัดอินทอารีกรรมการ
10. นางสาวชนินทรา ปางลีลาศโรงเรียนรอซีดีกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางกาญจวรรณ ปรีชาชาญโรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางกุลวดี อัศวเสนาโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
3. นางสาวจำลอง แสงทองโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
4. นางลำยอง ภู่ดีโรงเรียนวัดโพธิ์(ผักไห่วิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา แสงภาราโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)กรรมการ
6. นางสาวนาถตยา นพรัตน์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
7. นางเนาวรัตน์ แสงเดือนโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววันดี ทรัพย์สัมฤทธิ์โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร ตรีโอสถโรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางวิภาภรณ์ อิ่มใจโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางภิชญา ดวงประเสริฐโรงเรียนวัดบ้านแคประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา ไวยบทโรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
3. นายสมชาย เจริญทรัพย์โรงเรียนวัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวอารีวรรณ์ น้อยดีโรงเรียนวัดไชยภูมิประธานกรรมการ
2. นายระยอง เหลืองคำโรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)กรรมการ
3. นางสาวศิริเพ็ญ จันทรวิบูลย์โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายวันชัย พุ่มมรินทร์โรงเรียนวัดสามเพลงประธานกรรมการ
2. นางวาสนา น่าดูโรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)กรรมการ
3. นางสาวสมพิศ ลาภภักดีโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายถวิล แสนสิทธิสกุลเลิศโรงเรียนวัดจรเข้ไล่ประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ สุขมะโนโรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)กรรมการ
3. นางศิริพร เซ่งเถี้ยนโรงเรียนวัดทางยาวกรรมการ
4. นางศศิวิมล พึ่งอวยผลโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายเมธี เฉลยศาสตร์โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ หล่อสุวรรณโรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)กรรมการ
3. นางสุนันทา ยินดีรมย์โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)กรรมการ
4. นางสาววารุณี ไพโรจน์โรงเรียนรอซีดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีจิรัตน์ อยู่ยืนโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางถวิล งามพรมโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรดกรรมการ
3. นางละออง ขันธศุภโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางวราพร ิอินทร์สนองโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลี เกือกแก้วโรงเรียนวัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)กรรมการ
3. นางณัฐภัทร ชูศรีโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทองหยด อำพันศิริโรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เริงใจโรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา"กรรมการ
3. นางสาวสัมฤทธิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดคู้สลอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายปราโมทย์ ศรีทองโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มากประมูลโรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาววารี สาระยานโรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายเกียรติพงศ์ ภาคผลโรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ กษิดิษโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวน้ำอ้อย สุนทรพฤกษ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวมาลัย ธารมัติโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายธณวัฒน์ คล้ายนัครัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ ศรีทองโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มากประมูลโรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ กษิดิศโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววารี สาระยานโรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเกียรติพงศ์ ภาคผลโรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางสาวน้ำอ้อย สุนทรพฤกษ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวมาลัย ธารมัติโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายธนวัฒน์ คล้ายนัครัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ ศรีทองโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มากประมูลโรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ กษิดิศโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววารี สาระยานโรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเกียรติพงศ์ ภาคผลโรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นางสาวน้ำอ้อย สุนทรพฤกษ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวมาลัย ธารมัติโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายธนวัฒน์ คล้ายนัครัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ศรีทองโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์กรรมการ
2. นายณรงค์ มากประมูลโรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาววารี สาระยานโรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายเกียรติพงศ์ ภาคผลโรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ กษิดิษโรงเรียนวััดราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวน้ำอ้อย สุนทรพฤกษ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางมาลัย ธารมัติโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายธณวัฒน์ คล้ายนัครัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ศรีทองโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ มากประมูลโรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาววารี สาระยานโรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายเกียรติพงศ์ ภาคผลโรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ กษิดิษโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางสาวน้ำอ้อย สุนทรพฤกษ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวมาลัย ธารมัติโรงเรียนวัดราษฎร์บำุรงกรรมการ
8. นายธณวัฒน์ คล้ายนัครัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)กรรมการ
9. นางอังคณา สุวรรณพยัคฆ์โรงเรียนเชียงรากน้อยฯกรรมการ
10. นางสาวกันทิมา ยิ้มละม้ายโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีเสรี ปาระแก้วโรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปลิดา เนื้อทองโรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์)กรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ หอมชื่่นโรงเรียนวัดสง่างามกรรมการ
4. นายบันลือ โอฬารฤกษ์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
5. นางกฤษณา ไตรสาครโรงเรียนวัดบางซ้ายในกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีเสรี ปาระแก้วโรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปลิดา เนื้อทองโรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์)กรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ หอมชื่่นโรงเรียนวัดสง่างามกรรมการ
4. นายบันลือ โอฬารฤกษ์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
5. นางเมย์ชญาน์ บำรุงอุดมรัตน์โรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขตกรรมการ
6. นายสมพงษ์ อารีเจริญโรงเรียนวัดตะกูกรรมการ
7. นางกฤษณา ไตรสาครโรงเรียนวัดบางซ้ายในกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา คหินทพงศ์โรงเรียนวัดลาดระโหงประธานกรรมการ
2. นายบุญลือ คล้ายนัครัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ชื่นสุนทรโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายบงกช กลีบบัวขวัญโรงเรียนวััดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)กรรมการ
5. นางศรีนวล จันทรวิบูลย์โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายแจ่ม ธาราวรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร)ประธานกรรมการ
2. นางนุชรินทร์ ยอดที่รักโรงเรียนหงสระประภาสประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวยุพา ปิ่นกาญจนนาวีโรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณารามกรรมการ
4. นางอลิสา บุตรชานนท์โรงเรียนรอซีดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายแจ่ม ธาราวรโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร)ประธานกรรมการ
2. นางปัญจพัฒน์ ธรรมาวุฒิโรงเรียนคอตันกรรมการ
3. นางสมปอง ปุยสุวรรณโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)กรรมการ
4. ดร.ไพฑูรย์ ฤทธิ์กระโทกโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
5. นางอลิสา บุตรชานนท์โรงเรียนรอซีดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย บุญวัฒน์โรงเรียนวัดบ้านสร้างประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ไชยชมภูโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ สาระยามโรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
4. นางอำพร ธรรมสมพงษ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)กรรมการ
5. นางสาวอุทิศ สราญชื่นโรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชัยยะ ชมวิชาโรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฒน์ ศิริเสนาโรงเรียนวัดบางซ้ายในกรรมการ
3. นางน้ำผึ้ง จตุพรโรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายชุมพล มณีโชติโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ ดำเนินโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางณิชาภัทร เที่ยงดีฤทธิ์โรงเรียนอุปลพันธ์ุโรจนประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวสิรินาถ สว่างพิทักษ์โรงเรียนวััดท่าซุงทักษิณารามกรรมการ
5. นางสาวภพกมล มุขศรีโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
6. นายชาติชาย วิชัยขัทคะโรงเรียนวัดเทพสนทวารีกรรมการ
7. นางศิริธร ปาระแก้วโรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายศักดิ์ชาย รัชนีกรโรงเรียนวัดโบสถ์รองประธานกรรมการ
2. นายสุพรรณ ประศรีโรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)กรรมการ
3. นางสมพิศ ลาสอนโรงเรียนวััดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)กรรมการ
4. นางธนภร เกิดนาวีโรงเรียนวัดทางยาวกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ศรีมานพโรงเรียนเสริมปัญญา (ไวยกัญญาอนุเคราะห์)กรรมการ
6. นางศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์โรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
7. นางสาวธนัชชา เขียวหวานโรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายทรงวุฒิ แก้วเรียนโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงประธานกรรมการ
2. นางบุญเริ่ม สุพัฒฑาโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
3. นางมณี สุขศรีโรงเรียนวัดสามเพลงกรรมการ
4. นางสาวผาณิต ไวปรีชีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร)กรรมการ
5. นางศันสนีย์ เทสถิตย์โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางชบา โรจนะเสนโรงเรียนวัดเชิงเลนประธานกรรมการ
2. นายสมชาย รุ่งพานิชโรงเรียนวัดคู้สลอดกรรมการ
3. นางบัวไข กองไตรย์โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)กรรมการ
4. นางจินดา มณีโชติโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายรักศักดิ์ ศรีทองโรงเรียนวัดปราสาททองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา ไพรศรีโรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวรัตน์ พันธ์ุเอี่ยมโรงเรียนวัดทางยาวกรรมการ
3. นายประจบ สุทธิลักษณ์โรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
4. นางสาวน้้ำอ้อย สุนทรพฤกษ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายกมล รอดยิ่งโรงเรียนวัดดอนพัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางกันยา เจริญถ้อยโรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์ชุดา ลือจรัสพงษ์โรงเรียนวัดสามตุ่มประธานกรรมการ
3. นางศุภวรรณ ทองอยู่ยืดโรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)กรรมการ
4. นางวราภรณ์ สงละออโรงเรียนวัดหญ้้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)กรรมการ
5. นางอุไร จันทร์สว่างโรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)กรรมการ
6. นางสาวรินจิรา เผือกวัดโรงเรียนวัดชีปะขาว "รัฐราษฎร์บูรณะ"กรรมการ
7. นางยุพิน ลาภเวชโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)กรรมการ
8. นางนารี แก้วแสงเอกโรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการ
9. นางสาวอรทัย มหาชื่นใจโรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
10. นายณรงค์ มากประมูลโรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสมยศ มีศิลป์โรงเรียนลาดบัวหลวงประธานกรรมการ
2. นายประยูร สุขจิตรโรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัยประธานกรรมการ
3. นางอารีย์ สีนิลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร)กรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา จำปาเตี้ยโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
5. นางสาวสมจิต สุขสุภาพโรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
6. นางเกศรี ไชยเผือกโรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยากรรมการ
7. นางสาวรสิตา นิลพัฒน์โรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
8. นางลออง ขันธศุภโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)กรรมการ
9. นางสยุมพร ไหวฉลาดโรงเรียนวัดบางกระทิง (พิศิษฐ์วิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
10. นางอัญชลี ไกรสัมฤทธิ์โรงเรียนวัดสุทธิรุจิรารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร จำปางามโรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสุรภี ทองนาคโรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวิบูลย์ เพ็งพงษ์โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางยมนา เพียรทองโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)กรรมการ
5. นางอัมพรพรรณ รู้วิชาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายธีร์รัฐ สุวรรณคีรีรัฐโรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายถวิล เจริญไทยโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นายสุรินทร์ รู้วิชาโรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา"กรรมการ
4. นางบรรจง ราตรีโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างกรรมการ
5. นางดารณี ส้มเกลี้ยงโรงเรียนวัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์)กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายโสภณ โฮมหุ้มแก้วโรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ บู่บางโรงเรียนสินสังวาลย์อุทิศกรรมการ
3. นายปราโมทย์ สุขสาธุโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย รัชนีกรโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
5. นายธนู มหรรณพโรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)กรรมการ
6. นายสุราษฎร์ กาญจนภูมิโรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)กรรมการ
7. นายสมศักดิ์ มงคลธงโรงเรียนวัดเศวตศิลารามกรรมการ
8. นายณัฐวรรธน์ เอี่ยมหร่ำโรงเรียนปราสาททองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุเนตร นิโรจน์โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123)ประธานกรรมการ
2. นายประยูร สุขจิตรโรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัยกรรมการ
3. นายสง่า ราตรีโชติโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นายสืบศักดิ์ สืบตระกูลโรงเรียนวัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายณรงค์ คงคาอำนวยสุขโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)กรรมการ
6. นายเอื้อน ตะกุดแจ่มโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
7. นางสาววาสนา โง้วสกุลโรงเรียนวััดบ้านสร้างกรรมการ
8. นายสมพล สมสืบโรงเรียนปราสาททองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายนิคม กิจเฉลาโรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นายสฤษดิ์ เอี่ยมศิริโรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)กรรมการ
3. นายโฆษิต คมสันโรงเรียนวัดโพธิ์ (อ.บางปะอิน)กรรมการ
4. นายอิสระ พานิชชอบโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)กรรมการ
5. นายนราวิน ไวยมาลาโรงเรียนวััดเชิงเลนกรรมการ
6. นายเทวัญ จาดสุวรรณโรงเรียนวัดไชยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายโชค ปุยอ๊อดโรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล เวชวงษ์โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อยกรรมการ
3. นายกมล รอดยิ่งโรงเรียนวัดดอนพัฒนารามกรรมการ
4. นายสมยศ บุญฤทธิ์โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)กรรมการ
5. นายสุชาติ รักซ้อนโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
6. นางสาวรุ่งนภา นัยยุติโรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)กรรมการ
7. นายวิชอบ มั่งมีโรงเรียนบ้้านแถววิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายบุญลือ คล้ายนัครัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สังข์งามโรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางวรรณศิริ ไชยรัตน์โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายปรีชา แย้มโสภาโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รื่นสุนทรโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรดกรรมการ
6. นางสาววิราพร เหลาลาภะโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายบุญลือ คล้ายนัครัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สังข์งามโรงเรียนวััดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางวรรณศิริ ไชยรัตน์โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายปรีชา แย้มโสภาโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รื่นสุนทรโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรดกรรมการ
6. นางวิราพร เหลาลาภะโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ คล้ายนัครัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สังข์งามโรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางวรรณศิริ ไชยรัตน์โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายปรีชา แย้มโสภาโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รื่นสุนทรโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรดกรรมการ
6. นางสาววิิราพร เหลาลาภะโรงเรียนวััดชุมพลนิกายารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ์ กันตรงโรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายเอื้อน ตะกุดแจ่มโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
3. นายกรร คล้ายสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ กิตติจตุรพรโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
5. นายสมยศ เอียวสวัสดิ์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ กันตรงโรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายเอื้อน ตะกุดแจ่มโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
3. นายกรร คล้ายสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ กิตติจตุรพรโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
5. นายสมยศ เอียวสวัสดิ์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ กันตรงโรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายเอื้อน ตะกุดแจ่มโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
3. นายกรร คล้ายสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
4. นายชาญวิทย์ กิตติจตุรพรโรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
5. นายสมยศ เอียวสวัสดิ์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ คล้ายนัครัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สังข์งามโรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางวรรณศิริ ไชยรัตน์โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายปรีชา แย้มโสภาโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาววิราพร เหลาลาภะโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ คล้ายนัครัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สังข์งามโรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางวรรณศิริ ไชยรัตน์โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายปรีชา แย้มโสภาโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รื่นสุนทรโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรดกรรมการ
6. นางสาววิราพร เหลาลาภะโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประสงค์ อมรโรงเรียนวัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางกวินธิดา เดชเจริญโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นางสาวอรษา จิตประพันธ์ุโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์กรรมการ
4. นายุบุญสม ศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประสงค์ อมรโรงเรียนวัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางกวินธิดา เดชเจริญโรงเรียนวััดบ้านสร้างกรรมการ
3. นางสาวอรษา จิตประพันธ์ุโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์กรรมการ
4. นายบุญสม ศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ อมรโรงเรียนวัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางกวินธิดา เดชเจริญโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นางอรษา จิตประพันธ์ุโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์กรรมการ
4. นายบุญสม ศักดิ์ศรีโรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ คล้ายนัครัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย สังข์งามโรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางวรรณศิริ ไชยรัตน์โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายปรีชา แย้มโสภาโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ รื่นสุนทรโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรดกรรมการ
6. นางสาววิราพร เหลาลาภะโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายบงกช กลีบบัวขวัญโรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางจรินทร์ทิพย์ ศรีทับทิมโรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์)กรรมการ
3. นายกมล รอดยิ่งโรงเรียนวัดดอนพัฒนารามกรรมการ
4. นายพีระพงษ์ ภาศักดีโรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายบงกช กลีบบัวขวัญโรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางจรินทร์ทิพย์ ศรีทับทิมโรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์)กรรมการ
3. นายกมล รอดยิ่งโรงเรียนวััดดอนพัฒนารามกรรมการ
4. นายพีระพงษ์ ภาศักดีโรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา"กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายบงกช กลีบบัวขวัญโรงเรียนวัดนาคสโมสร (โบราณญาณบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรินทร์ทิพย์ ศรีทับทิมโรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์)กรรมการ
3. นายกมล รอดยิ่งโรงเรียนวัดดอนพัฒนารามกรรมการ
4. นายพีระพงษ์ ภาศักดีโรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา"กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายธวัช นิสัยสมโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ พฤฒากรณ์โรงเรียนปราสาททองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายธวัช สุขสมสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ พฤฒากรณ์โรงเรียนปราสาททองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)กรรมการ
2. นายธวัช นิสัยสมโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ พฤฒากรณ์โรงเรียนปราสาททองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายธวัช สุขสมสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ พฤฒากรณ์โรงเรียนปราสาททองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายธวัช นิสัยสมโรงเรียนวััดสุคนธารามกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ พฤฒากรณ์โรงเรียนปราสาททองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายธวัช สุขสมสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ พฤฒากรณ์โรงเรียนปราสาททองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายธวัช นิสัยสมโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ พฤฒากรณ์โรงเรียนปราสาททองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายธวัช สุขสมสังข์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ พฤฒากรณ์โรงเรียนปราสาททองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ น่วมใยโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารกรรมการ
2. นางดารณี บัณฑิตสาธิสรรค์โรงเรียนวัดโบสถ์สมกรรมการ
3. นางสาวนำ้ฝน กรีวารีโรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล"กรรมการ
4. นางสนธยา สำรวยผลโรงเรียนวัดโสภณเจติการามกรรมการ
5. นางสาวสมาพร สมสืบโรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ น่วมใยโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดารณี บัณฑิตสาธิสรรค์โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัยกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน กรีวารีโรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล"กรรมการ
4. นางสนธยา สำรวยผลโรงเรียนวัดโสภณเจติการามกรรมการ
5. นางสาวสมาพร สมสืบโรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ น่วมใยโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดารณี บัณฑิตสาธิสรรค์โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัยกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน กรีวารีโรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล"กรรมการ
4. นางสนธยา สำรวยผลโรงเรียนวัดโสภณเจติการามกรรมการ
5. นางสาวสมาพร สมสืบโรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ น่วมใยโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดารณี บัณฑิตสาธิสรรค์โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัยกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน กรีวารีโรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล"กรรมการ
4. นางสนธยา สำรวยผลโรงเรียนวัดโสภณเจติการามกรรมการ
5. นางสาวสมาพร สมสืบโรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ น่วมใยโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดารณี บัณฑิตสาธิสรรค์โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัยกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน กรีวารีโรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล"กรรมการ
4. นางสนธยา สำรวยผลโรงเรียนวัดโสภณเจติการามกรรมการ
5. นางสาวสมาพร สมสืบโรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ น่วมใยโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดารณี บัณฑิตสาธิสรรค์โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัยกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน กรีวารีโรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล"กรรมการ
4. นางสนธยา สำรวยผลโรงเรียนวัดโสภณเจติการามกรรมการ
5. นางสาวสมาพร สมสืบโรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ น่วมใยโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดารณี บัณฑิตสาธิสรรค์โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัยกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน กรีวารีโรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล"กรรมการ
4. นางสนธยา สำรวยผลโรงเรียนวัดโสภณเจติการามกรรมการ
5. นางสาวสมาพร สมสืบโรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ น่วมใยโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดารณี บัณฑิตสาธิสรรค์โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัยกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน กรีวารีโรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล"กรรมการ
4. นางสาวสมาพร สมสืบโรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ น่วมใยโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวดารณี บัณฑิตสาธิสรรค์โรงเรียนวััดโบสถ์สมพรชัยกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน กรีวารีโรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล"กรรมการ
4. นางสนธยา สำรวยผลโรงเรียนวัดโสภณเจติการามกรรมการ
5. นางสาวสมาพร สมสืบโรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ น่วมใยโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดารณี บัณฑิตสาธิสรรค์โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัยกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน กรีวารีโรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล"กรรมการ
4. นางสนธยา สำรวยผลโรงเรียนวัดโสภณเจติการามกรรมการ
5. นางสาวสมาพร สมสืบโรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ น่วมใยโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดารณี บัณฑิตสาธิสรรค์โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัยกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน กรีวารีโรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล"กรรมการ
4. นางสนธยา สำรวยผลโรงเรียนวัดโสภณเจติการามกรรมการ
5. นางสาวสมาพร สมสืบโรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ น่วมใยโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดารณี บัณฑิตสาธิสรรค์โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัยกรรมการ
3. นางสาวน้ำฝน กรีวารีโรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล"กรรมการ
4. นางสนธยา สำรวยผลโรงเรียนวัดโสภณเจติการามกรรมการ
5. นางสมาพร สมสืบโรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ กิจอรุณโรงเรียนวัดจรเข้ไล่ประธานกรรมการ
2. นายธเนศ อุกระโทกโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
3. นายส่องแสง รักชูช่วงโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ กิจอรุณโรงเรียนวัดจรเข้ไล่ประธานกรรมการ
2. นายธเนศ อุกระโทกโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
3. นายส่องแสง รักชูช่วงโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ กิจอรุณโรงเรียนวัดจรเข้ไล่ประธานกรรมการ
2. นายธเนศ อุกระโทกโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
3. นายส่องแสง รักชูช่วงโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ กิจอรุณโรงเรียนวัดจรเข้ไล่ประธานกรรมการ
2. นายธเนศ อุกระโทกโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
3. นายส่องแสง รักชูช่วงโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายทวี ดีวิหกโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
3. นายณรงค์ ชุ่มโชคดีโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นายประเวศ นิลเจียรนัยโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
5. นายพิศณุ ฤทธิศรโรงเรียนวัดกระโดงทองกรรมการ
6. นายอนุสรณ์ วัชรเวทโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายทวี ดีวิหกโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
3. นายณรงค์ ชุ่มโชคดีโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นายประเวศ นิลเจียรนัยโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
5. นายพิศณุ ฤทธิศรโรงเรียนวัดกระโดงทอง(พิบูลประสิทธิ์)กรรมการ
6. นายอนุสรณ์ วัชรเวทโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายทวี ดีวิหกโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
3. นายณรงค์ ชุ่มโชคดีโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นายประยุทธ นิลเจียรนัยโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
5. นายพิศณุ ฤทธิศรโรงเรียนวัดกระโดงทอง(พิบูลประสิทธิ์)กรรมการ
6. นายอนุสรณ์ วัชรเวทโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายศุภพัฒ ดำเนินโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย แก้วเจริญโรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยะศึกษา)กรรมการ
3. นายประเวศ นิลเจียรนัยโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
4. นายพิศณุ ฤทธิศรโรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายศุภพัฒ ดำเนินโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย แก้วเจริญโรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยะศึกษา)กรรมการ
3. นายประเวศ นิลเจียรนัยโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
4. นายพิศณุ ฤทธิศรโรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายศุภพัฒน ดำเนินโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย แก้วเจริญโรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยะศึกษา)กรรมการ
3. นายประเวศ นิลเจียรนัยโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
4. นายพิศณุ ฤทธิศรโรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ ชุ่มโชคดีโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย บ่างสุวรรณโรงเรียนคอตันกรรมการ
3. นายศิริพงษ์ บำเรอวงษ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ วงศ์จันทร์โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายทวี ดีวิหกโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย ใจแป้โรงเรียนวัดไชยภูมิกรรมการ
4. นายณรงค์ ชุ่มโชคดีโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายประเวศ นิลเจียรนัยโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
6. นายศิริพงษ์ บำเรอวงษ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
7. นายอนุสรณ์ วัชรเวทโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)กรรมการ
2. นายทวี ดีวิหกโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย ใจแป้โรงเรียนวัดไชยภูมิกรรมการ
4. นายณรงค์ ชุ่มโชคดีโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายประเวศ นิลเจียรนัยโรงเรียนวััดปิ่นแก้วกรรมการ
6. นายศิริพงษ์ บำเรอวงษ์โรงเรียนวััดวังชะโดกรรมการ
7. นายอนุสรณ์ วัชรเวทโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
8. นางสายสร้อย แช่มช้อยโรงเรียนวัดใหม่ต้านทานกรรมการ
9. นายกิตติ ชุ่มชื่นดีโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
10. นายนิติพร มะเนาวัศร์โรงเรียนเชียงรากน้อยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสายสร้อย แช่มช้อยโรงเรียนวัดใหม่ต้านทานประธานกรรมการ
2. นางนิธิพร พเนาว์ศรีโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
3. นายกิติ ชุ่มชื่นดีโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายทวี ดีวิหกโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย ใจแป้โรงเรียนวัดไชยภูมิกรรมการ
4. นายณรงค์ ชุ่มโชคดีโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายประเวศ นิลเจียรนัยโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
6. นายศัิริพงษ์ บำเรอวงษ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
7. นายอนุสรณ์ วัชรเวทโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายทวี ดีวิหกโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย ใจแป้โรงเรียนวัดไชยภูมิกรรมการ
4. นายณรงค์ ชุ่มโชคดีโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายประเวศ นิลเจียระไนโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
6. นายศิริพงษ์ บำเรอวงษ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
7. นายพิศณุ ฤทธิศรโรงเรียนวัดกระโดงทอง(พิบูลประสิทธิืื์)กรรมการ
8. นายอนุสรณ์ วัชรเวทโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายทวี ดีวิหกโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย ใจแป้โรงเรียนวัดไชยภูมิกรรมการ
4. นายณรงค์ ชุ่มโชคดีโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายประเวศ นิลเจียระไนโรงเรียนวััดปิ่นแก้วกรรมการ
6. นายศิริพงษ์ บำเรอวงษ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
7. นายพิศณุ ฤทธิศรโรงเรียนวัดกระโดงทองกรรมการ
8. นายอนุสรณ์ วัชรเวทโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายทวี ดีวิหกโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
3. นางสาวศักดิ์ชาย ใจแป้โรงเรียนวัดไชยภูมิกรรมการ
4. นายณรงค์ ชุ่มโชคดีโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายประเวศ นิลเจียระไนโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
6. นายศิริพงษ์ วัชรเวทโรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
7. นายพิิศณุ ฤทธิศรโรงเรียนวัดกระโดงทอง(พิบูลประสิทธิืื์)กรรมการ
8. นายอนุสรณ์ วัชรเวทโรงเรียนวััดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายทวี ดีวิหกโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย ใจแป้โรงเรียนวััดไชยภูมิกรรมการ
4. นายณรงค์ ชุ่มโชคดีโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายประเวศ นิลเจียรนัยโรงเรียนวััดปิ่นแก้วกรรมการ
6. นายศิริพงษ์ บำเรอวงษ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
7. นายอนุสรณ์ วัชรเวทโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)กรรมการ
2. นายทวี ดีวิหกโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย ใจแป้โรงเรียนวัดไชยภูมิกรรมการ
4. นายณรงค์ ชุ่มโชคดีโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายประเวศ นิลเจียระไนโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
6. นายศิริพงษ์ บำเรอวงษ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
7. นายอนุสรณ์ วัชรเวทโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
8. นายพิศนุ ฤทธิศรโรงเรียนวัดกระโดงทอง(พิบูลประสิทธิ์)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)กรรมการ
2. นายทวี ดีวิหกโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย ใจแป้โรงเรียนวัดไชยภูมิกรรมการ
4. นายณรงค์ ชุ่มโชคดีโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายประเวศ ินิลเจียรนัยโรงเรียนวััดปิ่นแก้วกรรมการ
6. นายศิริพงษ์ บำเรอวงษ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
7. นายอนุสรณ์ วัชรเวทโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายทวี ดีวิหกโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย ใจแป้โรงเรียนวัดไชยภูมิกรรมการ
4. นายณรงค์ ชุ่มโชคดีโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายประเวศ นิลเจียรนัยโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
6. นายศิริพงษ์ บำเรอวงษ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
7. นายอนุสรณ์ วัชรเวทโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายทวี ดีวิหกโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
3. นายณรงค์ ชุ่มโชคดีโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
4. นายประเวศ นิลเจียระไนโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
5. นางพิศณุ ฤทธิศรโรงเรียนวัดกระโดงทอง(พิบูลประสิทธิ์)กรรมการ
6. นายอนุสรณ์ วัชรเวทโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายทวี ดีวิหกโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย ใจแป้โรงเรียนวัดไชยภูมิกรรมการ
4. นายณรงค์ ชุ่มโชคดีโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายศิริพงษ์ บำเรอวงษ์โรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
6. นายอนุสรณ์ วัชรเวทโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางรุ่งฟ้า แดนนารินโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายทวี ดีวิหกโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
3. นายศักดิ์ชาย ใจแป้โรงเรียนวัดไชยภูมิกรรมการ
4. นายณรงค์ ชุ่มโชคดีโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายประเวศ นิลเจียรนัยโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
6. นายศิริพงษ์ บำเรอวงษ์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวพิิจิตรา พิณมณีโรงเรียนอุปลพันธ์ุโรจนประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา เลขะพันธ์โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางณิชาภา หนูสมจิตต์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ภููู่ธรรมโรงเรียนวัดดอนพัฒนารามกรรมการ
5. นางสาวมธุรส วงศ์อำไพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวพิจิตรา พิณมณีโรงเรียนอุปลพันธ์ุโรจนประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา เลขะพันธ์โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางณิชาภา หนูสมจิตต์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ภู่ธรรมโรงเรียนวััดดอนพัฒนารามกรรมการ
5. นางสาวมธุรส วงศ์อำไพโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายนลัทวิชช์ พันธุ์มณีโรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศสุนีย์ จูงใจโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดในกรรมการ
3. นางวรรณเพ็ญ ภิญญมุขสาพงศ์โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างกรรมการ
4. นางสาวเบญจลักษณ์ ห่ำเจริญโรงเรียนวััดสุคนธารามกรรมการ
5. นางสาวบุณยนุช ประมูลมากโรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยะศึกษา)กรรมการ
6. นางสาวสุนิสา ชูชัยยะโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายนลัทวิชช์ พันธุ์มณีโรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศสุนีย์ จูงใจโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดในกรรมการ
3. นางวรรณเพ็ญ ภิญญมุขสาพงศ์โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างกรรมการ
4. นางเบญจลักษณ์ ห่ำเจริญโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
5. นางสาวบุณยนุช ประมูลมากโรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยะศึกษา)กรรมการ
6. นางสาวสุนิสา ชูชัยยะโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายนลัทวิชช์ พันธ์ุมณีโรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศสุนีย์ จูงใจโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดในกรรมการ
3. นางวรรณเพ็ญ ภิญญมุขสาพงศ์โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างกรรมการ
4. นางเบญจลักษณ์ ห่ำเจริญโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
5. นางสาวบุณยนุช ประมูลมากโรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยะศึกษา)กรรมการ
6. นางสาวสุนิสา ชูชัยยะโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายนลัทวิชช์ พันธุ์มณีโรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางเกศสุนีย์ จูงใจโรงเรียนวััดเจ้าเจ็ดในกรรมการ
3. นางณัชชา ภิญญมุขสาพงศ์โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างกรรมการ
4. นางเบญจลักษณ์ ห่ำเจริญโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
5. นางสาวบุณยนุช ประมูลมากโรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยะศึกษา)กรรมการ
6. นางสาวสุนิสา ชูชัยยะโรงเรียนวััดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายนลัทวิชช์ พันธุ์มณีโรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศสุนีย์ จูงใจโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดในกรรมการ
3. Mr.วรรณเพ็ญ ภิญญมุขสาพงศ์โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างกรรมการ
4. นางเบญจลักษณ์ ห่ำเจริญโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
5. นางสาวบุณยนุช ประมูลมากโรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยะศึกษา)กรรมการ
6. นางสาวสุนิสา ชูชัยยะโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางบังอร กัลลประวิทย์โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราฉวี เอกจริยวงศ์โรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี มงคลแท้โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)กรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ภักดีรักษ์โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)กรรมการ
5. นางสำรวย โยธาไพรโรงเรียนวัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางวัชรี เครือเมฆโรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางศิวาพร รัตนศรีโรงเรียนวัดสง่างามกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ คงมั่งโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์กรรมการ
4. นางณัฐวีณ์ เมธีพัชรพงษ์โรงเรียนบ้านแถววิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์วาสน์โรงเรียนปราสาททองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายสำราญ ไกรสินธ์ุโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัชยา สีสะอาดโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ แจ่มแจ้งโรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายสุวัฒน์ สุขวิหารโรงเรียนวัดสุทธาวาสกรรมการ
5. นางสาวสุจิรา ภักดีโรงเรียนวัดทางยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวศรีวิไลย์ ฤกษ์กำยีโรงเรียนวัดดอนพัฒนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา พรรณปัญญาโรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา แก้วสมบัติโรงเรียนวัดสามเรือนกรรมการ
4. นางทัศนีย์ วนิชชากรโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา ปิ่นปักโรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวเบญจมาศ ทองโสมโรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัยประธานกรรมการ
2. นางนิสารัตน์ มังสาทองโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการามประธานกรรมการ
3. นางสาวนิรา ขุนทองชมาตย์โรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการ
4. นางสาวภัคจิรา บ่อไทยโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการ
5. นางเพ็ญนภา อาดำโรงเรียนรอซีดีกรรมการ
6. นางสาวอรัญญา นนยะโสโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)กรรมการ
7. นายประสิทธิ์ กันตรงโรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)กรรมการ
8. นางสาวสุภาภรณ์ โฮกเส็งโรงเรียนวัดสามเพลงกรรมการ
9. นางสาวมณฑา มงคลแท้โรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
10. นางไสว คนึงเหตุโรงเรียนอุปลพันธ์ุโรจนประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา ป่าใหญ่โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ พูลประสาธน์พรโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวกนกภรณ์ พุทธมาโรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา"กรรมการ
4. นางณัฐฐามณี ศรีจอมขวัญโรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ งามนักโรงเรียนวัดเปรมปรีชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางนฐินันท์ สามสีโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ กิ่งทองโรงเรียนวัดโสภณเจติการามประธานกรรมการ
3. นายกนกศักดิ์ จินภูฮวดโรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์กรรมการ
4. นางสาวอรณี สวนทะโชติโรงเรียนวัดบางซ้ายในกรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร โพธิ์สามต้นโรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)กรรมการ
6. นางสาววิไลพร สุดสวาสดิ์โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)กรรมการ
7. นางสาวจุฑามาศ สงวนเผ่าโรงเรียนบ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)กรรมการ
8. นางศิวพร รัตนศรีโรงเรียนวัดสง่างามกรรมการ
9. นางดารณี นิโรจน์โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
10. นางณัฐนันท์ วงษ์กลมโรงเรียนวัดบ้านแพน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางเทียมใจ ขันธวรรณาโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดในประธานกรรมการ
2. นางสาวหฤทัย วางอภัยโรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวคริญญา ลามุลโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ ขำนิลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)กรรมการ
5. นางสาวอลงกรณ์ สิมลาโรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ (๒๘๙)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางปัทมาวรรณ รุ่งอุทัยโรงเรียนวัดบ้านสร้างประธานกรรมการ
2. นางสาวนิติยา เหล่าเดชโรงเรียนโคกตาพรหมกรรมการ
3. นางสาวฮุสนา เรืองปราชญ์โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ธวัล สุวรรณสุระโรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
5. นางพัชรี นิกรโสมโรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญชู สุขเกษมโรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ ลาภอุดมโรงเรียนวัดดอนพัฒนารามกรรมการ
3. นางอิงสุดา ขลังธรรมเนียมโรงเรียนอุปลพันธ์ุโรจนประสิทธิ์กรรมการ
4. นายปิยพัชร ตาลรัตน์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ สำรวยผลโรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุบรรณ เนื้อทองโรงเรียนวัดสุทธิรุจิรารามกรรมการ
3. นางรัตนา ทองเนื้อแปดโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นายพงศ์เพชร แนบกลางโรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)กรรมการ
5. นางสาวลาวัลย์ สงค์ทองโรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสายรุ้ง แก้วเก็บคำโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรดประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา ธิพงษ์สันต์โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ผาลีโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
4. นางสุนันท์ ทองสุขโรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวประภาพร ผาจันทร์โรงเรียนวัดหญ้้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสายรุ้ง แก้วเก็บคำโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรดประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา ธิพงษ์สันต์โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ผาลีโรงเรียนวัดปิ่นแก้วกรรมการ
4. นางสุนันท์ ทองสุขโรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวประภาพร ผาจันทร์โรงเรียนวัดหญ้้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีมานิต พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยะศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นายทวี หวานล้ำโรงเรียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เทียนบูชาโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสำลี สุขสมโฉมโรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา"กรรมการ
5. นายพันธ์ภิพรต รังษิโยโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการ
6. นายภาณุมาศ ตามเพิ่มโรงเรียนวััดตลาด (อุดมวิทยา)กรรมการ
7. นางสาวสุกัลยา พรมหอมโรงเรียนวัดมฤคทายวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายจิรเดช หาธะนีโรงเรียนวัดธรรมนาวาประธานกรรมการ
2. นายทวีทรัพย์ การะพิมพ์โรงเรียนวัดชีปะขาว "รัฐราษฎร์บูรณะ"กรรมการ
3. นายณรงค์ สุขเกษมโรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยะศึกษา)กรรมการ
4. นายสุพจน์ เกิดผลหลากโรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นายสุรมนตรี วิไลจิตต์โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรดกรรมการ
6. นายปัญญา หลาวเพ็ชรกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสามเรือนกรรมการ
7. นางสาวมนชยา จิิตตรีงามโรงเรียนราษฎร์นิรมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสันต์ อินชูรัญโรงเรียนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายณัฐทิศ นุชนาฏโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายสมนึก เฟื่องอักษรโรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยะศึกษา)กรรมการ
4. นายวีรศักดิ์ ภาคีรุณโรงเรียนวัดเปรมปรีชากรรมการ
5. นายอรรคพล ฤกษ์นาวีโรงเรียนวัดธรรมนาวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวปราณี ทัดดอกแก้วโรงเรียนวัดบ้านแคประธานกรรมการ
2. นางสุขฤทัย ใหม่พรหมมาโรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล"กรรมการ
3. นางโสภิต รัชนีกรโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายธีระพล ผดุงทรัพย์โรงเรียนวัดสุคนธารามกรรมการ
5. นางจารุวรรณ จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายทรงวุฒิ แก้วเรียนโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงประธานกรรมการ
2. นายปรีชา เริงอนันต์โรงเรียนวัดไทรโสภณกรรมการ
3. นางธนิดา ขุนศรีรักษาโรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)กรรมการ
4. นางจิดาภา อัศวพลังชัยโรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์)กรรมการ
5. นางวรรณศิริ ไชยรักษ์โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสุพรรณี สุขสาธุโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมณฑา สนามแจงโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการามกรรมการ
3. นางสาวชนันธร เมืองอยู่โรงเรียนชุุมชนวัดบางซ้ายนอกกรรมการ
4. นางศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์โรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี สุขสาธุโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมณฑา สนามแจงโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการามกรรมการ
3. นางสาวชนันธร เมืองอยู่โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอกกรรมการ
4. นางศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์โรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประเวช สว่างแสงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาฉัตร พูลเพ่ิมโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา นิลทุ้ยโรงเรียนราษฎร์นิรมิตรกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวปวีณา หลีกเมฆโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อยประธานกรรมการ
2. นางน้ำผึ้ง จตุพรโรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
3. นายรัฏฐพิชญ์ แถมจันทร์โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดในกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพิชชา กิจลาภโรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางทัศมา ศิริเสนาโรงเรียนวัดบางซ้ายในกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจินดา สะมะโนโรงเรียนวัดนกกระจาบประธานกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ แสนสุขโรงเรียนวััดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)กรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ กษิดิศโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนิรุธ เล็กโสภีโรงเรียนสัตตปทุมบำรุงประธานกรรมการ
2. นายธีรวัฒน์ คล้ายนัครัญโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)กรรมการ
3. นางสาวรสิตา นิลพัฒน์โรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย แจ่มทับทิมโรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายจารุกิตต์ แจ้งวิถีโรงเรียนวัดบ้านแคกรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ หอมจันทร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายประยุทธ พึ่งวงษ์โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายกนกศักดิ์ จินภูฮวดโรงเรียนวััดทำเลไทยโปรดสัตว์กรรมการ
3. นายณัฐพล ณรงค์เดชาโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ พึ่งวงษ์โรงเรียนวััดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายกนกศักดิ์ จินภูฮวดโรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์กรรมการ
3. นายณัฐพล ณรงค์เดชาโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางพิศเพ็ญ คงไวยโรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา จุงใจโรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)กรรมการ
3. นายชัยยะ ชมวิชาโรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาววาสนา โง้วสกุลโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ พิญญะชิตโรงเรียนวัดไชยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางพิศเพ็ญ คงไวยโรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา จุงใจโรงเรียนวัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)กรรมการ
3. นางสาวรสิตา นิลพัฒน์โรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
4. นายชัยยะ ชมวิชาโรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางศิริรัตน์ พิญญะชิตโรงเรียนวัดไชยภูมิกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายประเวช สว่างแสงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ เทศแย้มโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ศารทูลวาณิชโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)กรรมการ
4. นายยศกร คุ้มดีโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธนชัย อยู่มั่่นโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชัยยะ ชมวิชาโรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ ศิริเสนาโรงเรียนวัดบางซ้ายในกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประเวช สว่างแสงโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาฉัตร พูลเพิ่มโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา นิลทุ้ยโรงเรียนราษฎร์นิรมิตรกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายกมล สังข์เมืองโรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางวิรงรอง เพ็งพงษ์โรงเรียนวัดทำใหม่กรรมการ
3. นางชะมัยพร ยะมันโตโรงเรียนอุปลพันธ์ุโรจนประสิทธิ์กรรมการ
4. นางกำไร จิตรีญาติโรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสละ พุ่มพฤกษ์โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางบุญส่ง แจ่มดวงโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางอารีย์ ทองลิ่มโรงเรียนวััดเจ้าเจ็ดในกรรมการ
4. นายอาวุธ จันทร์เอียงโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางตรึงตรา เรืองปราชญ์โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตร ไกรชิตโรงเรียนชายนาพัฒนา (สนิท สำเนียงอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางนวลอนงค์ พรรณประทุมโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ กิจโรณีโรงเรียนวัดทางหลวงกรรมการ
5. นางมณี สุขศรีโรงเรียนวัดสามเพลงกรรมการ
6. นางพรรณภิมล ประคุณคงชัยโรงเรียนวััดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางมณี สุขศรีโรงเรียนวัดสามเพลงประธานกรรมการ
2. นางนวลอนงค์ พรรณประทุมโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ กิจโรณีโรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางจารุวรรณ หอมชื่นโรงเรียนวัดสง่างามประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ สังข์เมืองโรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)กรรมการ
3. นางอรุโณทัย ยุ่นประสงค์โรงเรียนรอซีดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางยุพิน บัวพลโรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)ประธานกรรมการ
2. นางสำอาง ผิวนวลโรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์กรรมการ
3. นางวัฒนา บางกระโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอุไร จันทร์สว่างโรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางปรารถนา จงเจริญโรงเรียนวัดไชยภูมิกรรมการ
3. นางชวนพิศ เวชมีโรงเรียนวััดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)กรรมการ
4. นางรสสุคนธ์ ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
5. นายภัทรพงษ์ ทิพรังศรีโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)กรรมการ
6. นางพินิต อภิสนธิ์โรงเรียนวัดสามเพลงกรรมการ
7. นางสาวขวัญตา พรรณปัญญาโรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายบุญลือ โอฬารฤกษ์โรงเรียนวัดแจ้งประธานกรรมการ
2. นายสิทธิ เหมือนเพชรโรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการ
3. นางปราณี กิจสมุทรโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
4. นายเฉลียว อยู่ยืนโรงเรียนชายนาพัฒนา (สนิท สำเนียงอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายทวิช เสือทรงศีลโรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล แจ้งเกษมสุขโรงเรียนวัดตรีพาราสีมาเขตกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เซ่งเถี้ยนโรงเรียนบ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)กรรมการ
4. นายภัทรพงศ์ ทิพรังศรีโรงเรียนเชัยงรากน้อยกรรมการ
5. นางเต็มศิริ พานทองโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ทองคำโรงเรียนวัดท่าดินแดงประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ วิริยะเกียรติโรงเรียนวัดอมฤต (สุทธิประสิทธิ์)กรรมการ
3. นายเรืองศักดิ์ ภาคีพรโรงเรียนวัดเชิงเลนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางบุญเรือน เกตุพงษ์โรงเรียนปราสาททองวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเครือวัลย์ อ้อพงษ์โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ เอกนิคมโรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเฉลิมศรี กิจเฉลาโรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางปรมาภรณ์ เต็มแป้นโรงเรียนวัดรางจระเข้กรรมการ
3. นางวาสนา กลิ่นบำรุงโรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสยุมพร ไหวฉลาดโรงเรียนวัดบางกระทิง (พิศิษฐ์วิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางคารมย์ สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนวัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)กรรมการ
3. นางวิสา คุูณทวีโรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางยุพา เอี่ยมพ่อค้าโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสุนารี นาคศรีโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดในกรรมการ
3. นางจินตนาพร พุกเพชรโรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายรุจา จิตรไชยศิริโรงเรียนบางไทรประธานกรรมการ
2. นางศุทธินี อุณหะโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ชำนิโรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา)กรรมการ
4. นางเอมอร วงษ์เสนาโรงเรียนวัดไทรโสภณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนิตยา เจริญสุขโรงเรียนวััดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร อิสลามโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์กรรมการ
3. นางสมบัติ เอี่ยมแก้วโรงเรียนวัดจระเข้ไล่กรรมการ
4. นางนิลบล แสงเปี่ยมโรงเรียนวัดสนามไชยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางนัยนา เนตินาคโรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)กรรมการ
2. นางเทียมจันทร์ เรืองเกษมโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
3. นางราตรี พงษ์แดงโรงเรียนชายนาพัฒนา (สนิท สำเนียงอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเดือนฉาย สว่างแสงโรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ประธานกรรมการ
2. นางนัยนา เนตินาคโรงเรียนวัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)กรรมการ
3. นางเทียมจันทร์ เรืองเกษมโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
4. นางชะม้อย สนั่นนารีโรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร)กรรมการ
5. นางราตรี พงษ์แดงโรงเรียนชายนาพัฒนา (สนิท สำเนียงอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางนงลักษณ์ สนธิสุวรรณโรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา"ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ การพจน์โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพยวรรณ ไตรสารศรีโรงเรียนวัดอนุกุญชรารามกรรมการ
4. นางบุญเรียม ธาราชัยโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ชิราพรโรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
6. นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมรินทร์โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)กรรมการ
7. นางบุุญเรือน เดชเจริญโรงเรียนวัดชีปะขาว "รัฐราษฎร์บูรณะ"กรรมการ
8. นางประภา สังข์งามโรงเรียนวัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)กรรมการ
9. นางวรารัช เกษเลิศปัญญาโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรดกรรมการ
10. นายสมชัย สินธุศิริโรงเรียนวัดนาคสโมสรกรรมการ
11. นางสาวธัญวรัตม์ สาริกาโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
12. นายเดชวิทย์ ศรีสังวาลย์โรงเรียนปราสาททองวิทยากรรมการ
13. นางสาวปวีณรภัส เรือนชนานนท์โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)กรรมการ
14. นางกุลวณิช แก้วสถิตย์โรงเรียนวัดปราสาททองวิทยากรรมการ
15. นางอุษณีย์ ดัสดุลโรงเรียนวััดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสำอางค์ ตุลชาติโรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี ศรีทองโรงเรียนหงประภาสประสิทธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางปทุม คุ้มดีโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสอิ้ง ภาคทรัพย์ศรีโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยากรรมการ
5. นางสมใจ กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ ศรีบุญเรือนโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)กรรมการ
7. นางสุพรรณนา การสมธรโรงเรียนวัดฤกษ์บุญมีกรรมการ
8. นางสุภัชลักษณ์ เพิ่มพูนบวรโรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์กรรมการ
9. นางทมการ เวทการโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)กรรมการ
10. นางรัตนา สุวินทรากรโรงเรียนวัดจุฬามณี กรรมการ
11. นางสาวปฐมพร บุญรักษ์โรงเรียนวัดคู้สลอดกรรมการ
12. นางบุญญารัตน์ คูหาโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
13. นางสาวภารณี เศรษฐวงศ์สินโรงเรียนวััดทางยาวกรรมการ
14. นางจรัสศรี การมิตรีโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพรทิพย์ สินศิริโรงเรียนศรีบางไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกพร สุภิสิทธิ์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามรองประธานกรรมการ
3. นางสง่า เปลื้องทุกข์โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางวรรณลักษณ์ ลาภหลายโรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวจุฑาพร ไม้อบเชยโรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล"กรรมการ
6. นางสาวสมทรง แสงใยมณีโรงเรียนวัดยมกรรมการ
7. นางสาววิภาวรรณ ทรัพย์บุญโรงเรียนบ้านบางกระสั้นกรรมการ
8. นางทิพวรรณ วงษ์ทองโรงเรียนวัดลาดระโหงกรรมการ
9. นางสาวสิริญญา โกษะโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการามกรรมการ
10. นางวาสนา ทองไทยโรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)กรรมการ
11. นางสุวรรณี วันละคำโรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)กรรมการ
12. นางสาวมะลิ ถือชัยโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)กรรมการ
13. นางสาวสุลาวัลย์ ยอดเครือวัลย์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
14. นางทองใบ เจนตะโคโรงเรียนวัดตาลานเหนกรรมการ
15. นางสาววันเพ็ญ พราหมเอกโรงเรียนวัดดอนลานกรรมการ
16. นางทักษพร ไทยแท้โรงเรียนจรัสวิทยาคารกรรมการ
17. นางสาวชลธิกา ชิวหาโรงเรียนปราสาททองวิทยากรรมการ
18. นางพจนีย์ บุญประดับโรงเรียนวัดโคกทองกรรมการ
19. นางสาววนิชา สนามยุทโรงเรียนศรีบางไทรกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางจันทนา เชื้อไทยโรงเรียนวัดทางยาวประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ ขาวเงินยวงโรงเรียนวัดโพธิ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศศิธร ไพรสันต์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวอลิศรา คิดชอบโรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์กรรมการ
5. นางชนนิกานต์ ประสันทวงษ์โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)กรรมการ
6. นางมาลี พรเจริญโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)กรรมการ
7. นางอังคนา ม่วงสถานโรงเรียนวัดยมกรรมการ
8. นางกอบกุล บุญเรืองโรงเรียนวัดวังชะโดกรรมการ
9. นางสาวสุธิดา สุวินทรากรโรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)กรรมการ
10. นางสาวมลณภา ทองเพ็งโรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
11. นางจุฑาพร ไม้อบเชยโรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล"กรรมการ
12. นางพัชรา ศรศิลป์วัดกระโงทอง(พิมลประสิทธิ์)กรรมการ
13. นางสาวเนติมา ยิ้มแย้มโรงเรียนวัดลาดบัวหลวงกรรมการ
14. นางกอบกุล คล้ายสังข์โรงเรียนคอตันกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศิริธร ปาระแก้วโรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี ไกรเดชโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวแววตา เข็มมณีโรงเรียนวิทยานนท์กรรมการ
4. นางสาวภัคศรัณย์ มิตรอารีย์โรงเรียนวัดใหม่ต้านทานกรรมการ
5. นางคนึง สุขสุแพทย์โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางศิริธร ปาระแก้วโรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี ไกรเดชโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวแววตา เข็มมณีโรงเรียนวิทยานนท์กรรมการ
4. นางสายสร้อย แช่มช้อยโรงเรียนวัดใหม่ต้านทานกรรมการ
5. นางคนึง สุขสุแพทย์โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางศิริธร ปาระแก้วโรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี ไกรเดชโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวแววตา เข็มมณีโรงเรียนวิทยานนท์กรรมการ
4. นางสายสร้อย แช่มช้อยโรงเรียนวัดใหม่ต้านทานกรรมการ
5. นางคนึง สุขสุแพทย์โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางศิริธร ปาระแก้วโรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)กรรมการ
2. นางสาวปราณี ไกรเดชโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวแววตา เข็มมณีโรงเรียนวิทยานนท์กรรมการ
4. นางสายสุนีย์ แช่มช้อยโรงเรียนวัดใหม่ต้านทานกรรมการ
5. นางคนึง สุขสุแพทย์โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิริธร ปาระแก้วโรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี ไกรเดชโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวแววตา เข็มมณีโรงเรียนวิทยานนท์กรรมการ
4. นางสาวภัคศรัณย์ มิตรอารีย์โรงเรียนวัดใหม่ต้านทานกรรมการ
5. นางคนึง สุขสุแพทย์โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางศิริธร ปาระแก้วโรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี ไกรเดชโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวแววตา เข็มมณีโรงเรียนวิทยานนท์กรรมการ
4. นางสายสร้อย แช่มช้อยโรงเรียนวัดใหม่ต้านทานกรรมการ
5. นางคนึง สุขสุแพทย์โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางศิริธร ปาระแก้วโรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี ไกรเดชโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวแววตา เข็มมณีโรงเรียนวิทยานนท์กรรมการ
4. นางสายสร้อย แช่มช้อยโรงเรียนวัดใหม่ต้านทานกรรมการ
5. นางคนึง สุขสุแพทย์โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศิริธร ปาระแก้วโรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี ไกรเดชโรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางสาวแววตา เข็มมณีโรงเรียนวิทยานนท์กรรมการ
4. นางสายสร้อย แช่มช้อยโรงเรียนวัดใหม่ต้านทานกรรมการ
5. นางคนึง สุขสุแพทย์โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางยุพิน ลาภเวชโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี โฉมศรีโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารกรรมการ
3. นางอุบล กาญจนสุวรรณโรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นายการันต์ เพชรีโรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
5. นางอุไรลักษณ์ กิจเทวีโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุพิน ลาภเวชโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี โฉมศรีโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารกรรมการ
3. นางอุบล กาญจนสุวรรณโรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นายการันต์ เพชรีโรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
5. นางอุไรลักษณ์ กิจเทวีโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางยุพิน ลาภเวชโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี โฉมศรีโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารกรรมการ
3. นายการันต์ เพชรีโรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
4. นางอุไรลักษณ์ กิจเทวีโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยุพิน ลาภเวชโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี โฉมศรีโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารกรรมการ
3. นางอุบล กาญจนสุวรรณโรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นายการันต์ เพชรีโรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
5. นางอุไรลักษณ์ กิจเทวีโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางยุพิน ลาภเวชโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี โฉมศรีโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารกรรมการ
3. นางอุบล กาญจนสุวรรณโรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)กรรมการ
4. นายการันต์ เพชรีโรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
5. นางอุไรลักษณ์ กิจเทวีโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางศรีสมใจ ธงทองโรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ทองแดงโรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางวิภา เอียวสวัสดิ์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
4. นายดนัย ใคลคลาโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ฤทธิ์กระโทกโรงเรียนวัดรษษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีสมใจ ธงทองโรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์)ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ทองแดงโรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)กรรมการ
3. นางวิภา เอียวสวัสดิ์โรงเรียนศรีบางไทรกรรมการ
4. นายดนัย ใคลคลาโรงเรียนวัดลาดประทุมคงคารามกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ฤทธิ์กระโทกโรงเรียนวัดรษษฎร์ศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร รัมมะเกษโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางกำมะหยี่ เฉลิมแดนโรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา"กรรมการ
3. นางสาวมนัสนันท์ ไม้อบเชยโรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางสยุมพร ไหวฉลาดโรงเรียนวัดบางกระทิง (พิศิษฐ์วิทยาคาร)กรรมการ
5. นางบัวไข กองไตรย์โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัมพร รัมมะเกษโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางกำมะหยี่ เฉลิมแดนโรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา"กรรมการ
3. นางสาวมนัสนันท์ ไม้อบเชยโรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางสยุมพร ไหวฉลาดโรงเรียนวัดบางกระทิง (พิศิษฐ์วิทยาคาร)กรรมการ
5. นางบัวไข กองไตรย์โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนฤดี แสนยานุภาพโรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางมาลัย บุญอนันต์โรงเรียนวัดดอนพัฒนารามกรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ เฉลิมโฉมโรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)กรรมการ
4. นางสาวพลอยพรรณ ประสิทธิเมตต์โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)กรรมการ
5. นางณัฐนันท์ วงศ์กลมโรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนฤดี แสนยานุภาพโรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางมาลัย บุญอนันต์โรงเรียนวัดดอนพัฒนารามกรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ เฉลิมโฉมโรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)กรรมการ
4. นางสาวพลอยพรรณ ประสิทธิเมตต์โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)กรรมการ
5. นางณัฐนันท์ วงศ์กลมโรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางนฤดี แสนยานุภาพโรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางมาลัย บุญอนันต์โรงเรียนวัดดอนพัฒนารามกรรมการ
3. นางธัญญรัตน์ เฉลิมโฉมโรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)กรรมการ
4. นางสาวพลอยพรรณ ประสิทธิเมตต์โรงเรียนวัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)กรรมการ
5. นางณัฐนันท์ วงศ์กลมโรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล"กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสมปอง ปุยสุวรรณโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตร ไกรชิตโรงเรียนชายนาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวลัดดา การะภาพโรงเรียนคอตันกรรมการ
4. นางศศิธร พูลสุขโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ ทรงสุขโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมปองป ปุยสุวรรณโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตร ไกรชิตโรงเรียนชายนาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวลัดดา การะภาพโรงเรียนคอตันกรรมการ
4. นางศศิธร พูลสุขโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ ทรงสุขโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสมปอง ปุยสุวรรณโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตร ไกรชิตโรงเรียนชายนาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวลัดดา การะภาพโรงเรียนคอตันกรรมการ
4. นางศศิธร พูลสุขโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ ทรงสุขโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมปอง ปุยสุวรรณโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตร ไกรชิตโรงเรียนชายนาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวลัดดา การะภาพโรงเรียนคอตันกรรมการ
4. นางศศิธร พูลสุขโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ ทรงสุขโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสมปอง ปุยสุวรรณโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตร ไกรชิตโรงเรียนชายนาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวลัดดา การะภาพโรงเรียนคอตันกรรมการ
4. นางศศิธร พูลสุขโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ ทรงสุขโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ เกิดมาลัยโรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๒๓)ประธานกรรมการ
2. นางฤทัยรัตน์ เจริญศิริโรงเรียนบ้านแถววิทยาคารกรรมการ
3. นางปรีดา กวานดาโรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา"กรรมการ
4. นางกอบกุล คล้ายสังข์โรงเรียนคอตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสมปอง ปุยสุวรรณโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตร ไกรชิตโรงเรียนชายนาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวลัดดา การะภาพโรงเรียนคอตันกรรมการ
4. นางศศิธร พูลสุขโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ ทรงสุขโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสมปอง ปุยสุวรรณโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตร ไกรชิตโรงเรียนชายนาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวลัดดา การะภาพโรงเรียนคอตันกรรมการ
4. นางศศิธร พูลสุขโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ ทรงสุขโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสมปอง ปุยสุวรรณโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตร ไกรชิตโรงเรียนชายนาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวลัดดา การะภาพโรงเรียนคอตันกรรมการ
4. นางศศิธร พูลสุขโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ ทรงสุขโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมปอง ปุยสุวรรณโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตร ไกรชิตโรงเรียนชายนาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวลัดดา การะภาพโรงเรียนคอตันกรรมการ
4. นางศศิธร พูลสุขโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ ทรงสุขโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสมปอง ปุยสุวรรณโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตร ไกรชิตโรงเรียนชายนาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวลัดดา การะภาพโรงเรียนคอตันกรรมการ
4. นางศศิธร พูลสุขโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ ทรงสุขโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุรพล หาเรือนศรีโรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางภัทรพรรณ จันทะวงษ์โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)กรรมการ
3. นายสุเทพ นิ่มทับทิมโรงเรียนวัดบุญกันนาวาสกรรมการ
4. นางสอิ้ง ภาคทรัพย์ศรีโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุรพล หาเรือนศรีโรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางภัทรพรรณ จันทะวงษ์โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)กรรมการ
3. นายสุเทพ นิ่มทับทิมโรงเรียนวัดบุญกันนาวาสกรรมการ
4. นางสอิ้ง ภาคทรัพย์ศรีโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุรพล หาเรือนศรีโรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางภัทรพรรณ จันทะวงษ์โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)กรรมการ
3. นายสุเทพ นิ่มทับทิมโรงเรียนวัดบุญกันนาวาสกรรมการ
4. นางสอิ้ง ภาคทรัพย์ศรีโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรพล หาเรือนศรีโรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางภัทรพรรณ จันทะวงษ์โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)กรรมการ
3. นายสุเทพ นิ่มทับทิมโรงเรียนวัดบุญกันนาวาสกรรมการ
4. นางสอิ้ง ภาคทรัพย์ศรีโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุรพล หาเรือนศรีโรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางภัทรพรรณ จันทะวงษ์โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)กรรมการ
3. นายสุเทพ นิ่มทับทิมโรงเรียนวัดบุญกันนาวาสกรรมการ
4. นายโอฬาร สิงหาโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
5. นางสอิ้ง ภาคทรัพย์ศรีโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุรพล หาเรือนศรีโรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางภัทรพรรณ จันทะวงษ์โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)กรรมการ
3. นายสุเทพ นิ่มทับทิมโรงเรียนวัดบุญกันนาวาสกรรมการ
4. นางสอิ้ง ภาคทรัพย์ศรีโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรพล หาเรือนศรีโรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางภัทรพรรณ จันทะวงษ์โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)กรรมการ
3. นายสุเทพ นิ่มทับทิมโรงเรียนวัดบุญกันนาวาสกรรมการ
4. นางสอิ้ง ภาคทรัพย์ศรีโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล หาเรือนศรีโรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางภัทรพรรณ จันทะวงษ์โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)กรรมการ
3. นายสุเทพ นิ่มทับทิมโรงเรียนวัดบุญกันนาวาสกรรมการ
4. นางสอิ้ง ภาคทรัพย์ศรีโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล หาเรือนศรีโรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางภัทรพรรณ จันทะวงษ์โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)กรรมการ
3. นายสุเทพ นิ่มทับทิมโรงเรียนวัดบุญกันนาวาสกรรมการ
4. นางสอิ้ง ภาคทรัพย์ศรีโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)กรรมการ
5. นายโอฬาร สิงหาโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุรพล หาเรือนศรีโรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางภัทรพรรณ จันทะวงษ์โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)กรรมการ
3. นายสุเทพ นิ่มทับทิมโรงเรียนวัดบุญกันนาวาสกรรมการ
4. นางสอิ้ง ภาคทรัพย์ศรีโรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิกุล นิ่มทับทิมโรงเรียนวัดไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นางวรรณลักษณ์ ลาภหลายโรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางวิยดา บุญประกอบโรงเรียนวัดตะกู(เมตตาชนูปการ)กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพิกุล นิ่มทับทิมโรงเรียนวัดไทรน้อยประธานกรรมการ
2. นางวรรณลักษณ์ ลาภหลายโรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวศรีสมใจ ธงทองโรงเรียนวัดกลาง (ประมวญราษฎร์บำรุงวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางยุภา เกิดประกอบโรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)ประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา บุญประกอบโรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)กรรมการ
3. นางเล็ก ทรัพย์วิเชียรโรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์กรรมการ
4. นางณฐมน มาตราเงินโรงเรียนวัดบรรลือธรรมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางยุภา เกิดประกอบโรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)ประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา บุญประกอบโรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)กรรมการ
3. นางสุพัตรา ภู่เจริญโรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางเล็ก ทรัพย์วิเชียรโรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมรัตน์ พันธ์ุเสือโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิราภา แก้วสถิตย์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
3. นางอารี สีนิลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร)กรรมการ
4. นางอารีย์ ทองลิ่มโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดในกรรมการ
5. นางสาวสมใจ เล็บเหล็กโรงเรียนรอซีดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมรัตน์ พันธ์ุเสือโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิราภา แก้วสถิตย์โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามกรรมการ
3. นางอารี สีนิลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓ (วัดบางไทร)กรรมการ
4. นางอารีย์ ทองลิ่มโรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดในกรรมการ
5. นางสาวสมใจ เล็บเหล็กโรงเรียนรอซีดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปวีณา แก้วพาณิชย์โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)ประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ศรศิลป์โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)กรรมการ
3. นางวิภาพร สวนพลูโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางปวีณา แก้วพาณิชย์โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)ประธานกรรมการ
2. นางพัชรา ศรศิลป์โรงเรียนวัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)กรรมการ
3. นายโอฬาร สิงหาโรงเรียนวัดบ้านสร้างกรรมการ
4. นางณฐมน มาตราเงินโรงเรียนวัดบันลือธรรม "ลำกะประชารัฐ"กรรมการ
5. นางวิภาภรณ์ สวนพลูโรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ อาษาโรงเรียนบางไทรประธานกรรมการ
2. นางอาพรรัตน์ รุจิวุฒิโรงเรียนวัดสุทธิรุจิรารามกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ จันทรวิบูลย์โรงเรียนวัดโสภณเจติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ อาษาโรงเรียนบางไทรประธานกรรมการ
2. นางอาพรรัตน์ รุจิวุฒิโรงเรียนวัดสุทธิรุจิรารามกรรมการ
3. นางวัชราภรณ์ จันทรวิบูลย์โรงเรียนวัดโสภณเจติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศิริพร ไชยชมภูโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายถวิล แสนสิทธิสกุลเลิศโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
3. นายสหชัย วันทองโรงเรียนรอซีดีกรรมการ
4. นางสาวอังคณา สุวรรณพยัคฆ์โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศิรพร ไชยชมภูโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายถวิล แสนสิทธิสกุลเลิศโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
3. นายสหชัย วันทองโรงเรียนรอซีดีกรรมการ
4. นางสาวอังคณา สุวรรณพยัคฆ์โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวศิริพร ไชยชมภูโรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นายถวิล แสนสิทธิสกุลเลิศโรงเรียนวัดจรเข้ไล่กรรมการ
3. นายสหชัย วันทองโรงเรียนรอซีดีกรรมการ
4. นางสาวอังคณา สุวรรณพยัคฆ์โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ รู้วิชาโรงเรียนวัดโพธิ์แตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา"ประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย แจ่มดวงโรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)กรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ เสียงเสนาะโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประยุทธ์ เมืองสว่างโรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ ขำปานโรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นางสุรีย์กานดา ทองธัญญประจวบโรงเรียนวัดเทพมงคล (ควรสงวนราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบสุชานรี แสนทวีสุข มือถือ 0864414671 ณัฏฐฺสุมน นันทิชาธนาศิริ มือถือ 0899037129
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]