หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ 30 เดือนกันยายน และวันที่ 1-2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสุชานรี แสนทวีสุข นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเขตพื้นที่
2 นางณัฏฐ์สุมน นันทิชาธนาศิริ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเขตพื้นที่
3 นายวิเชียร จั่นบำรุง นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตรวจสอบและประกาศผลการแข่งขัน
4 นางวรนุช โลมาแจ่ม นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ตรวจสอบและประกาศผลการแข่งขัน
5 นางศรันยา หอมประเสริฐ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ตรวจสอบและประกาศผลการแข่งขัน
6 นางธนนันท์ ทองศิริ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ตรวจสอบและประกาศผลการแข่งขัน
7 นางนิสากรณ์ สุภาพจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ตรวจสอบและประกาศผลการแข่งขัน
8 นางพจมาน มีระลึก นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ตรวจสอบและประกาศผลการแข่งขัน
9 นางรุ่งรัตน์ เราเจริญศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ ตรวจสอบและประกาศผลการแข่งขัน
10 นายธีระพงษ์ การสมธร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประสานงานการแข่งขัน
11 นางสาวกฤษณา มีณรงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) ประมวลผลการแข่งขัน
12 นางสาวนัดทยา สุขสมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดลาดระโหง ประมวลผลการแข่งขัน
13 นางสาวกุสุมา เดชเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง ประมวลผลการแข่งขัน
14 นางสาวนุชจรี มีแสงนิล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดยม(เครือวรศรราษฎร์บำรุง) ประมวลผลการแข่งขัน
15 นางสาวสิริพร นุ่มจันทร์ เจ้้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านสร้าง ประมวลผลการแข่งขัน
16 นางสาวสิริธร เต็มดวง เจ้้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด ประมวลผลการแข่งขัน
17 นางสาวมนชยา จิตตรีงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนราษฎร์นิรมิตร ประมวลผลการแข่งขัน
18 นางสาวชญาภา ทองอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ประมวลผลการแข่งขัน
19 นางสาวจันจิรา พรรณวิเชียร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนปราสาททองวิทยา ประมวลผลการแข่งขัน
20 นางสาวน้ำฝน ทองคำพานิช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ประมวลผลการแข่งขัน
21 นางสาวจิราณี กรุดเงิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดโพธิ์ ประมวลผลการแข่งขัน
22 นางสาวเบญจมาภรณ์ นาคสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านหว้า ประมวลผลการแข่งขัน
23 นางพูลทรัพย์ อบรมวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเชียงรากน้อย(เหราบัตย์อนุสรณ์) ประมวลผลการแข่งขัน
24 นางชญาณิพัฒน์ ไตรเพียร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเปรมปรีชา ประมวลผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบสุชานรี แสนทวีสุข มือถือ 0864414671 ณัฏฐฺสุมน นันทิชาธนาศิริ มือถือ 0899037129
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]