รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ 30 เดือนกันยายน และวันที่ 1-2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงนันชนก  ประสันทวงษ์
 
1. นางชิดเชื้อ  ด้วงอุดม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กหญิงอชิรญา  เมาลิทอง
 
1. นางสาวนุศรา  มารเสถียร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) 1. เด็กหญิงปิยะพร  สระศรีชล
 
1. นายวีระพล  ไวยมิตรา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  หมอช้าง
 
1. นางสาวชุติมา  ศิลาทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 1. เด็กหญิงปาณิศา  กิจสาลี
 
1. นางราตรี  วิทยาศาสตร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  สีนวล
 
1. นางวรรณีย์  จาดสุวรรณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกพร  ขามโคกกรวด
 
1. นางจิรารัตน์  เฉลยศาสตร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 1. เด็กชายไพรโรจน์  พิลาโท
 
1. นางพรศญาฒ์  พิทักษ์สิทธิพร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนันทวัน  ชื่นอารมณ์
 
1. นางรุ้งนภา  กษิดิศ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  อ่างทอง
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชะราครุ
3. เด็กหญิงอมรลักษณ์  คงขิม
 
1. นางสาวกัลย์ธีรา  ปุ่นอุดม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงภัคจีรา  แก้วผลึก
2. เด็กหญิงภาวิณี  ชัยเวชย์
 
1. นางสาวศิริกุล  อาจฤทธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงปาลิตา  โนนมี
2. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  จิตร์กว้าง
 
1. นางสมพร  รัศมีสว่าง
2. นายจีรศักดิ์  ศารทูลวณิช
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกอโยธยา 1. เด็กหญิงปทิตตา  รุ่งสมบูรณ์
 
1. นางสาวฐิติยา  ยอดสิงห์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนริศริน  เรืองปราชญ์
 
1. นายสรศักดิ์  ธนภัทรพงศ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 1. เด็กหญิงทิพรดา  โอริส
 
1. นายฉัตรชัย  ถินขาว
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 1. เด็กชายธนพล  นาคไชย
2. เด็กหญิงภัคจิรา  พึ่งทรัพย์
3. เด็กหญิงภัทรภร  พุทธรังษี
 
1. นางนิตยา  ไพรสันต์
2. นายสนั่น  ไพรสันต์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  ผูกจิตร
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ภูผา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญแจ้ง
 
1. นางอมราภรณ์  คล้ายพงษ์
2. นางโยธิกา  เลิศรัตยากุล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงธนัชพร  รอดไพบูลย์
2. เด็กชายภูริพัฒน์  มาลาอี
3. เด็กหญิงวีรญา  หวังผล
 
1. นางสราวรรณ  โตลอย
2. นางสังเวียน  เด่นทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  แสวงดี
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โซสันเทียะ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ท่าดี
 
1. นางมนชิดา  ไกรไธสง
2. นายพลวัฒน์  เป็ดทอง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงปราณปรียา  พรหมศิลป์
2. เด็กชายวิชัย  เดชตานนท์
 
1. นายเอกภพ  เกิดอ่ำ
2. นางสาวเบญจวรรณ  ภู่เณร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  สาระกูล
2. เด็กหญิงปนัดดา  อยู่ทองศรี
 
1. นายประยุทธ  พึ่งวงษ์
2. นายชนะ  กองไตรย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  เดชาประเสริฐ
 
1. นางจิรารัตน์  เฉลยศาสตร์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  มหาราช
 
1. นางสาววัฒนา  สุขราชกิจ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) 1. เด็กหญิงปิยะพร  สระศรีชล
 
1. นายวีระพล  ไวยมิตรา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1. เด็กหญิงณิชาพร  บูรณะกิจ
2. เด็กหญิงพลอยรัตน์  เขียวโสภา
3. เด็กชายวุฒิภัทร  หาญตระกูล
 
1. นางสาวสุนีย์  คงผล
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 1. นายชาญณรงค์  ทองปาน
2. เด็กชายธนกร  โชติช่วง
3. เด็กหญิงภาวิณี  พวงชะบา
 
1. นางสาวทองหยด  อำพันศิริ
2. นางสาวสุดารัตน์  นวมอุ่น
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลานเหนือ (สัตบุศย์สมบูรณ์) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีสถาน
2. เด็กหญิงนิภาพร  อยู่โย
3. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  ไชยมงคล
 
1. นางนิตยา  ไพรสันต์
2. นายสนั่น  ไพรสันต์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 1. นางสาวมินตรา  กำลังเดช
2. นางสาวรัชนีกร  แพสาหร่าย
3. นางสาวเนตรชนก  อยู่สะอาด
 
1. นางสาวทองหยด  อำพันศิริ
2. นางสาวสุดารัตน์  นวมอุ่น
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1. เด็กหญิงชนากานต์  บานแย้ม
2. เด็กหญิงนรีกานต์  พานจันทร์
3. เด็กชายหรันย์  เหมะนิล
 
1. นางสาวจำลอง  แสงทอง
2. นางกุลวดี  อัศวเสนา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 1. เด็กชายฑิฆัมพร  ทวีธรรมถาวร
2. เด็กชายภัครพงศ์  จ่างศรีจันทร์
3. เด็กหญิงสุกานดา  พารอด
 
1. นายธนวัฒน์  แสนสุข
2. นายศักดิ์ผจญ  เริงใจ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 - - - โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 1. เด็กหญิงณัชชา  ภู่โพธิ์
2. เด็กหญิงณัฏฐา  ภู่โพธิ์
3. เด็กชายณัฐศักดิ์  หวังตอ
 
1. นายธวัช  ฤกษ์สง่า
2. นางสุนันทา  ยินดีรมย์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  จันทโรจน์
2. เด็กหญิงสุนันทา  ศรีเกษ
3. เด็กหญิงเมธาวี  กองม่วง
 
1. นายเอก  แจ่มจันทร์
2. นางสาวเพ็ญสุรักษ์  สุทินเผือก
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  พรหมทอง
2. เด็กชายอมรรัฐ  ทรงวิเชียร
 
1. นางวรรณวรี  พูลพิพัฒน์
2. นางสาวมัณฑนา  ทิวไผ่งาม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 1. เด็กชายนันธภพ  บัวอุไร
2. เด็กชายสุรนาท  มานะกูล
 
1. นางสาวจำรัส  เต่าทอง
2. นายชูเกียรติ  หินสม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 1. เด็กชายพรชัย  เสาวคนธ์
2. เด็กชายภัทรพล  ยินดีขันธ์
 
1. นางสาวศิริพร  ศิริผล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 1. เด็กชายนัฐพล  บุญมี
2. เด็กชายภาณุพงศ์  ไวยดารา
 
1. นายบรรจง  เป็ดทอง
2. นายภาณุมาศ  ตามเพิ่ม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ 1. เด็กชายคีตพัทร  เพ็ชรกระจ่าง
2. เด็กชายสหัสวรรษ  งามดี
 
1. นายปราโมทย์  ศรีทอง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายขวัญชัย  โพธิ์แย้ม
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  แสงแก้วสุข
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  สุนทรพฤกษ์
2. นางสาวมาลัย  ธารมัติ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราชวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรสุดา  ฤกษ์ดี
2. เด็กหญิงณภาภัช  กลิ่นจันทร์
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ใหม่โสภา
4. เด็กหญิงศลิษา  ห้วยชะนาง
5. เด็กหญิงศิรดา  เหล่าพนิกรกุล
 
1. นางสาวนัยนา  ธาราฉัตร
2. นางสาวปรีญา  ทองย่น
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปลายฝน  แสงฟ้า
2. เด็กหญิงพิมพ์สิริ  เอี่ยมยิ้ม
3. เด็กหญิงรติมา  อุดมเชียร
4. เด็กหญิงราชาวดี  บูรณะไตรดิลก
5. เด็กหญิงเก้านภา  มาอ่อนตา
 
1. นางกาญจวรรณ  ปรีชาชาญ
2. นางมลิ  กาญจนภูมิ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกชกร  ณพันธ์กรณ์
2. เด็กหญิงกันทิมา  พึ่งทรัพย์
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  บุตรตา
4. เด็กหญิงสกาวเดือน  พลายชุมพล
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ดอกแก้วดี
 
1. นางยมนา  เพียรทอง
2. นางบุษฎี  วงศ์สุกรรม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มโนวร
2. เด็กชายปกรณ์  การสมทบ
3. เด็กหญิงมณฑา  สรงลือ
4. เด็กชายวิษณุ  จิตรีเชื้อ
5. เด็กหญิงศิริอัมพร  ฉิมมณี
 
1. นางสาวสุภาวดี  ปิติเขตร์
2. นางอัมพร  ฉายบุ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนพล  ยินดีอ้น
2. เด็กหญิงมาริสา   หรั่งวิรุฬ
3. เด็กหญิงมุธิตา  สมใจเพ็ง
4. เด็กหญิงวรดา  สุขนุ่ม
5. เด็กหญิงสุพัตรา  วรรณา
 
1. นางสาวดวงเดือน   คำผล
2. นางสาวรุ่งนภา  นัยยุติ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ไพโรจน์
2. เด็กหญิงนุจรี  คำชมภู
3. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีเมฆ
4. เด็กหญิงอภิวรรณ  ภาคณี
5. เด็กหญิงอารียา  บู่สุวรรณ
 
1. นางบุญศิริ  นัยยุติ
2. นางสาวศุภลักษณ์  สาระยาม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมนาวา 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ดวงกระจาย
2. เด็กหญิงพัชรา  เหมือนพรรณราย
3. เด็กชายวุฒินันท์  ชมพันธ์
4. เด็กชายสรศักดิ์  พันธ์ศรี
5. เด็กหญิงสุภารัตน์  ชื่นชม
 
1. นายทวี  ดีวิหก
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  สินไพราช
2. เด็กชายชาญวุฒิ  ชาบัวน้อย
3. เด็กหญิงณัชชา  เอื้อโภไศยกุล
4. เด็กชายตรีวิทย์  แสงฉัตรแก้ว
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  เทศธรรม
6. เด็กชายธนกร  ทุบบาง
7. เด็กชายปัญญากร  ขำคม
8. เด็กชายพรพิพัฒน์  เขตขยัน
9. เด็กชายพัฒนพิชญ์  ฟูสอน
10. เด็กหญิงรมย์รวินท์  พรเมตตาประสิทธิ์
11. เด็กหญิงศตพร  บุญรักษาทรัพย์
12. เด็กหญิงศศิกานต์  เทพแก้ว
13. เด็กชายศุภชัย  ทอนสูงเนิน
14. เด็กหญิงศุภานัน  แก้วเมืองปัก
15. เด็กหญิงสุมนธิชา  บุศราคำ
16. เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  จุฑาฤทธิ์
17. เด็กชายอาทิตย์  บัวขาว
18. เด็กหญิงอารียา  ธนีบุญ
19. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ตันบุญคลี่
 
1. นางนรินทร์  อนันตกาล
2. นางสาวกิจจาทร  แป๊ะสมบูรณ์
3. นางสาวพยอม  ศิรินัย
4. นางสาวกนกอร  พอกพูน
5. นางสายวรุณ  ยาทองทิพย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1. เด็กชายกัลชนา  น้อยจำนงค์
2. เด็กชายกิติพัทธิ์  ภู่ระหงษ์
3. เด็กหญิงจิรนัน  หาสิทธิ์
4. เด็กหญิงจิราพร  แก้วสีสม
5. เด็กหญิงชัชฎาพร  กุฎีงาม
6. เด็กชายดนุพล  แซ่ลิ้ม
7. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  เมนะสินธุ์
8. เด็กหญิงธัญญาพร  จันทร์แปลง
9. เด็กหญิงธิติมา  แย้มสุนทร
10. เด็กชายนันทพงษ์  พงษ์สังข์
11. เด็กหญิงปัทมวรรณ  จงประจันทร์
12. เด็กหญิงฟ้าใส  แย้มศรี
13. เด็กชายภัทร์ดนัย  ไทยพานิช
14. เด็กหญิงวรรณภา  บุญประสาร
15. เด็กหญิงวิลาสินี  ขวัญเมือง
16. เด็กหญิงสุปรีย์พร  สุขพอดี
17. เด็กชายอครพล  พรรณรัตน์
18. เด็กหญิงอาทิตยา  เริงรักษ์
19. เด็กชายเอกรัตน์  นวลศรี
 
1. นางสาวณิชาภัทร  หลักกรด
2. นางสาวอุมาพร  เขียววรรณ
3. นางสกุลดารา  ศักดิ์พิทักษ์สกุล
4. นายส่องแสง  รักชูช่วง
5. นางสาววิราพร  เหลาลาภะ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกนกพร  ขามโคกกรวด
 
1. นางจิรารัตน์  เฉลยศาสตร์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงวรุณทิสญา  ยาทองทิพย์
 
1. นางพิมใจ  ไตรพันธุ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 1. เด็กหญิงกันภิรมย์  สุขศาลา
 
1. นางประกายแก้ว  ภู่สอาด
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตาพรหม 1. เด็กหญิงจิราพร  สาระกูล
2. เด็กชายยุทธิชัย  สาระกูล
 
1. นางปราณี  กองจินดา
2. นายปรีชา  กองจินดา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกอโยธยา 1. เด็กชายธนาธรณ์  ปันอิ่ม
2. เด็กหญิงสุธิดา  กระทุ่งกาง
 
1. นางสาวเจนจิรา  ไชยยนต์
2. นางสาวปวีณา  พวงพลา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สุขโภคกิจ
2. เด็กหญิงชยีสรา  ฉิมพาลี
 
1. ว่าที่ร้อยโทวิบูลย์  เพ็งพงษ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ชูศรี
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  อรรถาโชติ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตรีโอสถ
4. เด็กหญิงณัฐนารี  กรีสลิต
5. เด็กหญิงปาณิสรา  ธีระกาย
6. เด็กหญิงปาลิตา  พิษาภาคย์
7. เด็กหญิงพิชญานิน  รัศมีพันธ์
8. เด็กหญิงรวิชา  ศรีสลับ
9. เด็กหญิงหิรัณยา  กองปราโมทย์
10. เด็กหญิงอมาวสี  นวนโพธิ์
 
1. นางสาวไพลิน  ตรีวิสูตร
2. นางมณฑาทิพย์  วรสิริพิชญะ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 1. เด็กหญิงจันทรนิภา  ส่งเสริม
2. เด็กหญิงจิรญา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตรีวิสูตร
4. เด็กหญิงชนภา  โรจนาวี
5. เด็กหญิงชลธิชา  บุญเลิศ
6. เด็กหญิงธัญสินี  ศรีเกตุ
7. เด็กหญิงนัฏชนก  อรรถสมุทร์
8. เด็กหญิงผลิดา  เกตุจำปา
9. เด็กหญิงรภัสศา  บุตรดี
10. เด็กหญิงวชรวรรณ์  มีไพฑูรย์
11. เด็กหญิงวรัทญา  พวงมณี
12. เด็กหญิงศยามล  ยินดีสิทธิ์
13. เด็กหญิงสุมินตรา  สุวิบาย
14. เด็กหญิงสโรชา  จิตรนัย
15. เด็กหญิงเบญญาภา  ไหมสีทอง
 
1. นายสุพจน์  ทรงสบาย
2. นางสาวเปรมใจ  ไตรภักดิ์
3. นางสาวอรฐิติ  เอกตระกูล
4. นายเสกสรรค์  บุญมาเลิศ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  พิศวง
2. เด็กหญิงนงค์พงา  ผลนัย
3. เด็กชายนพดล  กิจมล
4. นางสาวปิยะพร  ทรงศริ
5. เด็กหญิงพรรณพษา  ชีพนุรัตน์
6. นางสาวพัชรินทร์  กุหลาบสี
7. นายวรเมธ  มงคลยุทธ์
8. เด็กหญิงวันณพร  จิตรสมัคร
9. เด็กชายวุฒิชัย  ชนะชัย
10. เด็กหญิงศิริวรรณวดี  เอี่ยมสอาด
11. เด็กหญิงสุวิสา  สุขสำราญ
12. นางสาวอัจฉรา  โพธิ์ศรี
13. นางสาวอัจฉราภรณ์  หาอังกาบ
14. นางสาวเนตรนภา  การโสรส
15. เด็กหญิงเปรมสินี  โกศิยกุล
 
1. นางเกศสุนีย์  จูงใจ
2. นางสาวอัจจิมา  ศรีงาม
3. นายสมคิด  ผาเจริญ
4. นางสาวอรนิสา  จิตกังวล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 1. เด็กชายธนากร  กองแก้ว
2. เด็กชายอัมรินทร์  เต่าทอง
 
1. นายประดิษฐ์  รัตนโกมล
2. นายสมยศ  มีศิลป์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ไกรนุช
2. เด็กชายศรายุทธ  โค่นแก้ว
 
1. นายเทวัญ  จาดสุวรรณ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 1. เด็กหญิงวาทินี  พละไชย
 
1. นายธีระ  ผ่องกาย
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบางไทร 1. เด็กหญิงฐิตาภา  โกมลวานิช
 
1. นางสาวอรษา  จิตประพันธุ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  อาจหาญ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  บุญรอด
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  จันทวงษ์
 
1. นางสุวนิจ  สามสี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) 1. เด็กหญิงพรไพรินทร์  หมื่นเดช
 
1. นางจรินทร์ทิพย์  ศรีทับทิม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 1. เด็กหญิงสุวรรณิษา  คงชุ่ม
 
1. นางสาวนันท์นภัส  บางบาล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพรรณษา  ต้องจิตร
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สุขสนิท
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  เข็มสุขา
 
1. นายฐานันดร  หวงตระกูล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงลลิตา  เรืองปราชญ์
2. เด็กหญิงอาริษา  บุญมา
 
1. นางสาวยุภารัตน์  ยศสูงเนิน
2. นางลดาวรรณ  นิ่มทับทิม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เนื่องบุญมา
2. เด็กหญิงวรัญญา  พุทธัสสะ
 
1. นางลดาวรรณ  นิ่มทับทิม
2. นางสาวยุภารัตน์  ยศสูงเนิน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  มาลีคล้าย
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  หอมพุฒ
 
1. นางลดาวรรณ  นิ่มทับทิม
2. นางสาวยุภารัตน์  ยศสูงเนิน
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายภาคินัย  ปลื้มญาติ
 
1. นายสำราญ  ไกรสินธุ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ไกรโสภา
2. เด็กชายธีระโชติ  ทองเพ็ง
3. เด็กชายอภิชาติ  ทรัพย์บริบูรณ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  กษิดิศ
2. นางสาวศศิธร  ไพรสันต์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนภัทร  ยิ้มแย้ม
2. เด็กชายธีรภัทร  สุขเทศ
3. เด็กชายอดิศร  มาศศรี
 
1. นายเกรียงศักดิ์  กษิดิศ
2. นางรุ้งนภา  กษิดิศ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายฉัตรชัย  สังข์กระสินธ์
2. เด็กชายธนายุทธ  เทศเทียน
3. เด็กชายพงศธร  นิวร
 
1. นายเกรียงศักดิ์  กษิดิศ
2. นางสาวสมบูรณ์  แก้วสุวรรณ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายพรหมมินทร์  จิตรีสรรพ
 
1. นายพรเทพ  สุขอุดม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 1. เด็กชายณฐนน  โอลักษณ์
 
1. นายสมศักดิ์  เทียนบูชา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  ศุภกิจ
 
1. นายอภิชาติ  คหินทพงษ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเคียน 1. เด็กชายทศพล  ภาคีสิน
 
1. นายสมประสงค์  ภาคสังข์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลื่อมใส
 
1. นางสนธยา  สำรวยผล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 1. เด็กชายอมรชัย  หงษ์อินทร์
 
1. นายชัยยุทธ  กิจอรุณ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรหมภักดี
 
1. นางสนธยา  สำรวยผล
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กชายยงยุทธ  เครือเสนา
 
1. นายธวัช  สุขสมสังข์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงนพวรรณ  โรจพิทักษ์เลิศ
 
1. นางพิมใจ  ไตรพันธุ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกระสั้น 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ภู่สุวรรณ์
 
1. นางธัญยธรณ์  สุวรรณศิริรัฐ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ไกรสำอางค์
 
1. นายส่องแสง  รักชูช่วง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาททองวิทยา 1. เด็กชายสิทธินันท์  แสงอุทัย
 
1. นายธีรวุฒิ  พฤฒากรณ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคู้สลอด 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชัยประภา
2. เด็กหญิงกาญจนา  หมอกสีนาค
3. เด็กหญิงจิราพรรณ  นรชาญ
4. เด็กชายธีรภัทร  เมืองสมบัติ
5. เด็กหญิงนาตยา  ตรีคงคา
6. เด็กชายพงศ์พัฒน์  โกมลวาณิช
7. เด็กหญิงวนิตา  โอกาศ
8. เด็กชายวายุพัฒน์  เทียนบูชา
9. เด็กหญิงสุชาดา  ไกรพจน์
10. เด็กหญิงสุนันทา  พูลทรัพย์
11. เด็กชายเจษฎากร  ทรัพย์พันธ์
 
1. นายปานศักดิ์  กำเนิดแก้ว
2. นายประจวบ  ชัยประภา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงกัณญณัฐ  ธาราพุฒิ
2. เด็กหญิงฐิดาภรณ์  เนียมบรรธุ
3. เด็กหญิงณัชธิดา  ตรีสุทธิตรา
4. เด็กหญิงณัฎฐิดา  สุขสงวน
5. เด็กหญิงณัฏธิดา  เลื่อมใส
6. เด็กหญิงดวงกลม  อุทุมพร
7. เด็กหญิงดวงพร  บุญสม
8. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรหมภักดี
9. เด็กชายนพรัตน์  ปิ่นสุข
10. เด็กชายนพรัตน์  ประสาน
11. เด็กหญิงนริศรา  อ่อนสำลี
12. เด็กชายปภังกร  คุณประเสริฐ
13. เด็กหญิงพรธิดา  เจริญผล
14. เด็กหญิงพลอยลดา  สิทธิธนพันธ์
15. เด็กหญิงวรรณวดี  ทรัพย์ประดิษฐ์
16. เด็กชายวัลลพ  หลีกระโทก
17. เด็กหญิงศรัญญ่า  ทองสืบสาน
18. เด็กหญิงศิตาภรณ์  จันทร์ชาด
19. เด็กหญิงสมใจ  วงษ์สงฆ์
20. เด็กชายไพโรจน์  เนื่องภุมพร
 
1. นางสนธยา  สำรวยผล
2. นางวัชราภรณ์  จันทรวิบูลย์
3. นางมีนา  ขันทราม
4. นางสาวสุดายุ  วงษ์สงฆ์
5. นางสาวปวันรัตน์  สำราญใจ
6. นายสะอาด  นวลฉวี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจันทิมา  ชัยยา
2. เด็กหญิงจิราพร  ไตรพัฒน์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปะวันนา
4. เด็กชายชัยณรงค์  ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงทินรดา  กาสิน
6. เด็กชายธนดล  พันสวัสดิ์
7. เด็กชายธีรนาถ  ขาวพวง
8. เด็กชายนนทวัฒน์  วุฒิพักตร์
9. เด็กหญิงนาฏธยาส์  ไสยสุภีย์
10. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใบบาง
11. เด็กชายบุญเกิด  คลทา
12. เด็กหญิงบุษกร  ประทุมทอง
13. เด็กหญิงปทุม  ผลเจริญ
14. เด็กหญิงปวีณา  ภูยอดตา
15. เด็กหญิงปิยะมาศ  อ่อนศรี
16. เด็กชายปิยะวัฒน์  หล่อสำราญ
17. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทร์แพน
18. เด็กหญิงพรธิรา  สุขกายา
19. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญล้อม
20. เด็กหญิงพิชญาภา  ดวงโสม
21. เด็กหญิงพิมพา  กือสันเทียะ
22. เด็กหญิงพิมพิศา  ด้วงประสิทธิ์
23. เด็กหญิงพิยดา  ดอกคำ
24. เด็กหญิงรัตนา  อรุณรัตน์
25. เด็กหญิงวริศรา  กิจเกษม
26. เด็กหญิงศศิปรียา  จันทร์น่วม
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  รสหอม
28. เด็กหญิงสุพัตรา  หวายสันเทียะ
29. เด็กหญิงสุมินตรา  เกษตร
30. เด็กชายสุรศักดิ์  จำปาทอง
31. เด็กหญิงอนัญพร  แก้วพราย
32. เด็กชายอัมรินทร์  สินรัตนะ
33. เด็กชายอำพล  พุฒิสาร
34. เด็กหญิงอำไพพร  ลักษณะโยธิน
35. เด็กชายอิทธิพัทธ์  กองเวที
36. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ชนะชาติ
37. เด็กชายเจษฎา  โจมทอง
 
1. นายณรงค์  ชุ่มโชคดี
2. นางสาวศิริพร  ไชยชมภู
3. นางบุญนำ  ปลื้มปัญญา
4. นางสาววนิดา  เปรมใจ
5. นางมนชิดา  ไกรไธสง
6. นายลำเพย  เย็นมนัส
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมนาวา 1. เด็กชายกิตติวัฒนา  ภูษีฤทธิ์
2. เด็กชายจักรกฤษ  บุญจง
3. เด็กชายทนุศักดิ์  ใบบ้ง
4. เด็กชายนิติพงษ์  เติมแก้ว
5. เด็กหญิงรัตทนิกา  ซาหยอง
6. เด็กชายศราวุฒิ  ปัญญาศิริ
 
1. นายทวี  ดีวิหก
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 1. นายศิริวัฒน์  เจริญฉิม
 
1. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย  แก้วเจริญ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงพิมพา  กือสันเทียะ
 
1. นายณรงค์  ชุ่มโชคดี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 1. เด็กชายสินธุ  พึ่งฉ่ำ
 
1. นางจงรักษ์  พูลสวัสดิ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคชเวกวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฑ์ฑพัณณ์  ทรัพย์โภค
 
1. นางสาวกิตติญาณ์  อมร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พืชกมุทร์
 
1. นางนงลักษณ์  ชูตินันทน์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวันสวรรค์  คำนวน
 
1. นายสมศักดิ์   เทียนบูชา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมนาวา 1. เด็กชายกิตติวัฒนา  ภูษีฤทธิ์
 
1. นางพิศมัย  พงษ์จันทร์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมนาวา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เอ้โถบุตร
 
1. นายทวี  ดีวิหก
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1. เด็กชายภูมินทร์  ธนะวรรณ์
 
1. นายไพโรจน์  พรรณอรรถ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรราชวิทยา 1. เด็กหญิงมรกต  รักอยู่ประเสริฐ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ยิ้มละมัย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมนาวา 1. เด็กชายอนุชา  ทองดี
 
1. นายทวี  ดีวิหก
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมนาวา 1. เด็กหญิงรัตทนิกา  ซาหยอง
 
1. นายทวี  ดีวิหก
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 1. นายวิรวุฒิ  วิลัยพฤกษ์
 
1. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย  แก้วเจริญ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธัญรดา  ขวัญแก้ว
 
1. นายณรงค์  ชุ่มโชคดี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราสาททองวิทยา 1. เด็กชายสิทธินันท์  แสงอุทัย
 
1. นายธีรวุฒิ  พฤฒากรณ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงสรญา  พิมสุวรรณ์
 
1. นางวณี  ศิริโชคยนต์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒ (วัดช้างใหญ่) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชะราครุ
2. เด็กหญิงนพวรรณ  แจ่มทับทิม
3. เด็กชายนฤชา  ศรีทามะณี
4. เด็กหญิงน้ำค้าง  บุญไทย
5. เด็กชายบริวัฒน์  อุไรพันธ์
6. เด็กชายพิษณุภัทร  อยู่หลาย
7. เด็กชายพีรพัฒน์   เทพเรียน
8. เด็กหญิงสุภาพร  แจ่มทับทิม
9. เด็กหญิงอรพินท์  น้อยฤทธิ์
10. เด็กชายอาคม  พรมสิทธิ์
 
1. นางสาวมธุรส  วงศ์อำไพ
2. นายวันเฉลิม  ธรรมนิยาย
3. นางสาวศศิธร  แก้วอินทร์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 1. เด็กหญิงจันทรกานต์  ภาคบุบผา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ในคนี
3. เด็กชายธีระเมธ  ศิริเรือง
4. เด็กหญิงนิลรดา  มีศิริ
5. เด็กหญิงศมนพรรณ  โทนะบุตร
6. เด็กชายศิวกร  เล็กสัมฤทธิ์
7. เด็กชายสรวิชญ์  เสืออิ่ม
8. เด็กชายสุทธิชัย  สายพิณ
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ประดับจิตต์
10. เด็กชายเจษฎา  คาวีวงษ์
 
1. นายบรรจง  เป็ดทอง
2. นางสาวนัยนา  ภาคบุบผา
3. นางสาวลัดดา  ศรีมงคลชัย
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 1. เด็กหญิงนงค์พงา  ผลนัย
2. นางสาวปิยะพร  ทรงศริ
3. นางสาวพัชรินทร์  กุหลาบสี
4. นางสาวอัจฉราภรณ์  หาอังกาบ
 
1. นางเกศสุนีย์  จูงใจ
2. นางสาวอัจจิมา  ศรีงาม
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงนภปภา  นกสกุณา
2. เด็กหญิงนันทนา  เขียวพุ่มพวง
3. เด็กหญิงปริชาติ  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงสุกัญญา  หลักจันทร์
5. เด็กหญิงอริสา  ศรีพระจันทร์
6. เด็กหญิงอัจฉรา  สอดแจ่ม
 
1. นางสาวสุนิสา  ชูชัยยะ
2. นางสาวภาวิณี  รองแก้ว
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอิน 1. เด็กชายกฤติรัตน์  บำรุงเขต
2. เด็กหญิงจีรนันท์  พุกน้อย
3. เด็กหญิงจุฑาธิป  เสริฐศรี
4. เด็กชายชนาธิป  โตใหญ่
5. เด็กหญิงณัฐว์รุจา  หอมจันทร์ศรี
6. เด็กหญิงธัญชนก  วงค์สุวรรณ
7. เด็กชายนราวิชญ์  แก้วไส
8. เด็กชายบุรฉัตร  ด้วงยศ
9. เด็กชายพลพัฒน์  ระเวกโสม
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำภิลา
11. เด็กหญิงพิมมาดา  ยลอนันต์
12. เด็กหญิงยุวดี  กำลังดี
13. เด็กชายวรฤทธิ์  ฤทธิ์ม่วง
14. เด็กหญิงสุรีพร  วันทอง
15. เด็กหญิงอาธิติญา  หุ่นยนต์
16. เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วไส
 
1. นางสาวศิริมล  บุษสะ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกอโยธยา 1. เด็กหญิงแพรไพลิน  กันทะวงศ์
 
1. นางสาวสุวิมล  ศรีคำ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" 1. เด็กหญิงปาลิตา  พิษาภาคย์
 
1. นางณัฐนันท์  วงษ์กลม
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) 1. เด็กหญิงปิยะพร  สระศรีชล
 
1. นางสาวอลงกรณ์  สิมลา
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 1. เด็กชายกันตพัฒน์  ศรีพราหมณ์เวชช
 
1. นางอรอนงค์  จิตรรัตน์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทวิทย์ 1. เด็กชายสัณหณัฐทวี  ธนรัช
 
1. นางพรหมพิมณ  คำกอง
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนกร  โชติช่วง
 
1. นางสุนันท์  ทองสุข
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 1. เด็กชายธนา  เริงถิน
 
1. นางสาวกนกภรณ์  พุทธมา
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมภู
 
1. นางสาวจีรนันท์  ภิญญโชติ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชนาพร  ศรีมณี
 
1. นายทรงศักดิ์  สุวรรณเลิศ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 1. เด็กหญิงพฤกษา  สุขเกษม
 
1. นางสาวจีรนันท์  ภิญญโชติ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกุสุมา  ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงนพัชศรา  ฉิมศร
3. เด็กหญิงมนัญญา  แมงทอง
4. เด็กหญิงสรัลชนา  เทศทอง
5. เด็กหญิงเมธาวี  กองม่วง
 
1. นางสาวอรัญญา  นนยะโส
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรีภัทร 1. เด็กหญิงนิชานาถ  แซ่ลี่
 
1. Mr.Xianling  Lu
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงวรางคณา  ธนากรรฐ์
2. นายสุชาติ  หลาวเพ็ชร
 
1. นางอนงค์นุช  มหาเรือนทรง
2. นางเครือมาศ  เจียมประเสริฐ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางไทร 1. เด็กชายภาสกร  เกษสุวรรณ
2. เด็กชายศุภชัย  จิตรฉาย
 
1. นางจินตนา  เกษสุวรรณ
2. นายวัฒนชัย  นิรพาธ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทับศรี
2. เด็กหญิงปรางณรินทร์  สอนพรหม
3. เด็กชายพีรพัฒน์  มงคลเวทย์
4. เด็กชายยุทธนา  ปรางรักยิ้ม
5. เด็กชายอภิรักษ์  คำหรรษา
6. เด็กชายเจษฎา  มากสุข
 
1. นายกิตติศักดิ์  บุญรอด
2. นางเฉลิมศรี  กิจเฉลา
3. นางสาวบุญชู  สุขเกษม
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เผินสูงเนิน
2. เด็กหญิงกรรณิกา  เนียมหอม
3. เด็กหญิงชลธิชา  สายหล้า
4. เด็กหญิงพิชชาพร  ขุนอยู่
5. เด็กหญิงพิมลดา  มงคลวัย
6. เด็กหญิงภัคจิรา  แจ้งพันธุ์
 
1. ว่าที่ร้อยเอกสมชาย  แก้วเจริญ
2. นายกวี  ศรีโสภา
3. นายณรงค์  สุขเกษม
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 1. นายจิราวุฒิ  ผดุงหา
2. เด็กชายณพรุจ  จิตรสมัคร
3. นายต้น  เข็มทอง
4. นายศิริวัฒน์  เจริญฉิม
5. เด็กชายสุดแดน  พำนัก
6. เด็กชายสุพจน์  โลมะบรรณ
7. นายเทวา  พำนัก
8. เด็กชายโยธิน  อิ่มอารมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมานิต  พูลสวัสดิ์
2. นายสมนึก  เฟื่องอักษร
3. นางวาสนา  น่าดู
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทาหอม
2. เด็กชายธิติชัย  พินประณี
3. เด็กชายผดุงศักดิ์  สุขมั่น
4. เด็กหญิงพิมพิไลลักษณ์  เชียงนิยม
5. เด็กชายภาวัต  สุวรรณรักษ์
6. เด็กหญิงมณฑิชา  สุภาพ
7. เด็กชายระพีพัฒน์  ไกรสินธุ์
8. เด็กหญิงวันวิสา  ตรีวิสูตร
9. เด็กหญิงอภิชญา  แซ่ฉั่ว
10. เด็กชายเดชา  ขันธรูจี
 
1. นายพชรวัฒน์  ภิญญวัฒนพงษ์
2. นางวันดี  ภิญญมิตร์
3. นางสาวอชิรศา  แสงกระจ่าง
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์แมรี 1. เด็กหญิงชนิภา  สัจจาภิรัตน์
2. เด็กหญิงทอฝัน  มาตวังแสง
3. เด็กหญิงธนวรรณ  ไตรมนตรี
4. เด็กหญิงปทิตตา  สีสุ่น
5. เด็กหญิงปาณิสรา  ยศพิบูลย์
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศิริมงคล
7. เด็กชายมณฑล  พลโลก
8. เด็กชายยงยุทธ  หงษ์ทองคำ
9. เด็กหญิงรพิสา  ชิ้นโภคทรัพย์
10. เด็กหญิงสิรภัทร  เทพวงษ์
 
1. นายกฤติน  พาณิชตระกูล
2. นายศิริพงษ์  ตรัสศรี
3. นางสาวจินตนา  ชัยสุวรรณ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เซ่งเครือ
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  มิ่งขวัญ
3. เด็กชายพัสกร  เกตุสงฆ์
4. เด็กหญิงอณิสา  ทะแยง
5. เด็กหญิงอทิตยาภรณ์  พลอยมุข
 
1. นางบุญนำ  ปลื้มปัญญา
2. นางสาวศิริพร  ไชยชมภู
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชนิดาภา  แก้วพุฒ
2. เด็กหญิงณััฐกมล  แซ่โง้ว
3. เด็กหญิงธันยพร  เที่ยงธรรม
 
1. นายณรงค์  คงคาอำนวยสุข
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  จันทร์ตรัย
2. เด็กหญิงวรรณภา  นามกิง
3. เด็กหญิงเมธิณี  เพ็งสว่าง
 
1. นางลออง  ขันธศุภ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ขาวขำ
2. เด็กหญิงขวัญนรี  บุญสนอง
3. เด็กหญิงพรทิพา  มาศศรี
 
1. นางสาวลัดดา  ป่าใหญ่
2. นางสาวสมบูรณ์  แก้วสุวรรณ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายนนทรี  วิบูลย์
2. เด็กหญิงมินตรา  เย็นใจ
3. เด็กหญิงอลิสา  หล่อทรัพย์
 
1. นางศุภวัลย์  ตันวรรณรักษ์
2. นางสาวกวินธิดา  เดชเจริญ
 
135 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพงษ์  จิตกังวล
2. เด็กชายทรงยศ  สุฑิตานนท์
 
1. นายธนะชัย  อยู่มั่น
2. นางสาววิภาวัลย์  เงาโพธิ์
 
136 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 1. เด็กชายณัฐดนัย  คงคาหลวง
2. เด็กหญิงธันยพร  มณีฉาย
 
1. นายสุเนตร  นิโรจน์
2. นายกิตติคุณ  จุงใจ
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ซอแล๊ะห์
2. เด็กชายปรีชา  รัตนวรรณ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  เนื่องบุญมา
 
1. นางลดาวรรณ  นิ่มทับทิม
2. นางสาวยุภารัตน์  ยศสูงเนิน
 
138 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุขสมสุทธิ์
2. เด็กหญิงสิริธร  ดวงวิเชียร
 
1. นายกรฤทธ์  ปิดตายัง
2. นายพีรพงษ์  ภาศักดี
 
139 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เสือเดช
2. เด็กชายวินต้าร์  ศรัทาธรรม
 
1. นายสำเริง  คงไวย
2. นางพิศเพ็ญ  คงไวย
 
140 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1. เด็กชายพล  สมพงษ์ผึ้ง
2. เด็กชายสุเมธ  พรรณสาร
 
1. นายณัฐพล  ณรงค์เดชา
 
141 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายคงกะพันธ์  มีสัตย์
2. เด็กชายวันชนะ  สมุทสินธุ
 
1. นางสาววาสนา  โง้วสกุล
2. นางสาวรสิตา  นิลพัฒน์
 
142 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายชยณัฐ  ไวยพงษ์ศรี
2. เด็กหญิงนิรัชชา  สุกใส
 
1. นางสาวรสิตา  นิลพัฒน์
2. นายวัฒนา  บุญประเสริฐ
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไชยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐพร  สารจันทร์
2. เด็กหญิงมานิตา  เสสังข์
 
1. นางศิริรัตน์  พิญญะชิต
 
144 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ธารเลิศ
2. เด็กหญิงธนพร  บุญมั่น
 
1. นางสาวสุกัญญา  นิลทุ้ย
2. นางสาวมนชยา  จิตตรีงาม
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  อรุณรุ่ง
2. เด็กชายวีรภัทร  ขำเลิศ
 
1. นายธนะชัย  อยู่มั่น
2. นางณัฐวีณ์  เมธีพัชรพงษ์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชินันพร  อุบลรัตน์
2. เด็กหญิงบัณพร  คุ้มศิริ
3. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญรอด
 
1. นางบุญนาค  หิรัญประทีป
2. นางองุ่น  ขำทอง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดมารวิชัย (เกษม ปกาสิตนุสรณ์) 1. เด็กชายวรวิทย์  เนื่องเสวก
2. เด็กชายวรวุฒิ  ธนะโรจน์
3. เด็กชายเปรม  แก้วสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย  มงคลวัฒน์
2. นางสาวไพรินทร์  ชูสาตร
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามเพลง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  บรรทัด
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  บรรทัด
3. เด็กหญิงสุฑามาศ  รักศรี
 
1. นางมณี  สุขศรี
2. นางสาวกนกพร  การไชยศรี
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามเพลง 1. เด็กชายชนะชน  หาญใจไทย
2. เด็กชายนนทนันท์  ศรีเหรา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แจ้งแสง
 
1. นางมณี  สุขศรี
2. นายวินัย  มงคลสาร
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  โรจสิงห์
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  หาญสุวรรณ
3. เด็กชายดำรงศักดิ์  ระหุนุต
4. เด็กหญิงธนวรรณ  บัวศรี
5. เด็กชายนันทวัฒน์  เรืองอุไร
6. เด็กหญิงเกศชราภรณ์  บุญทอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  อังคณานุจารี
2. นางสาวกนกวรรณ  อังคณานุจารี
3. นางณัฏฐกันย์  ยะนิล
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด 1. เด็กหญิงผ่องนภา  นัยปรีดี
2. เด็กหญิงวิภาวี  จันทร์ล้อม
3. เด็กหญิงศศิธร  เบี้ยทอง
4. เด็กหญิงศิริพร  พงษ์วิธี
5. เด็กหญิงสุนิตา  พลายบัว
6. เด็กหญิงเก็จมณี  ตรุณสกุลพันธ์
 
1. นายฉัตรชัย  ถินขาว
2. นางวราภรณ์  บุตรชน
3. นางศิริลักษณ์  ตรีวิฑูรย์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายศราวุธ  กำลังสอน
2. เด็กหญิงอุษณา  ร่วมสมัคร
3. เด็กชายเมธีทัศน์  คำลือ
 
1. นางสาววรรณวรางค์  กิจอุดมโภไคย
2. นายนายวิฑูณร์  นัยยุติ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญศิริ
2. เด็กหญิงพาขวัญ  เล็บยา
3. เด็กชายวัชรินทร์  ยาวยืน
 
1. นางนุชรี  ชมทอง
2. นางสุมิตรา  ไวยทิพย์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรอซีดี 1. เด็กหญิงธณัฐดา  มั่งมี
2. เด็กหญิงมมีนะห์  ม่วงสิงห์
3. เด็กหญิงวรรณศา  บุญดี
 
1. นางศศิธร  สุขสาลี
2. นางสาวกาญจนา  โตลอย
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน 1. นายจิรพนธ์  จำพรต
2. เด็กหญิงปวีณา  หอมดอก
3. นางสาวสุชาดา  จันทร์ฉาย
 
1. นางสุนารี  นาคศรี
2. นางสาวพัชราพรรณ  วรรณสินธุ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ทรัพย์พืช
2. เด็กหญิงภาวิตา  พึ่งคุณ
3. เด็กชายสราวุธ  ขวัญหวัน
 
1. นางสาวสุธีรา  อรรถโสภา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรโสภณ 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  โปร่งทอง
2. เด็กหญิงพรรณธิพา  สุขสมนาค
3. เด็กหญิงมนลดา  จิตรนิจ
 
1. นางสาวนันท์นลิน  โปร่งทอง
2. นางสาวสมถวิล  นิรพาธ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร 1. เด็กหญิงนลินี  เกิดพิพัฒน์
2. เด็กหญิงปาลิดา  กล่อมฤกษ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  เกิดเรณู
 
1. นางณัฐภัทร  ชูศรี
2. นางฤทัยรัตน์  เจริญศิริ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กหญิงนุชจรี  เกิดประกอบ
2. เด็กหญิงสุธิตา  มีศิลป์
3. เด็กหญิงโสรยา  พรามวิชัย
 
1. นายก้องเกียรติ  ขุนแก้ว
2. นางวาสนา  ขุนแก้ว
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยานนท์ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  พันธา
2. เด็กชายนนทวัฒน์  บุญช่วย
3. เด็กหญิงโซเฟีย  ฉ่ำไป๋
 
1. นางพัชชา  ทรงขจร
2. นางสาววันดี  สุนทรารชุน
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมฤคทายวัน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พวงทอง
2. เด็กหญิงบุษกร  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงสุวรรณิษา  คงชุ่ม
 
1. นางณีริดา  ชาดิษฐ
2. นางสาวสุกัลยา  พรมหอม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กหญิงรัชญู  หมื่นคำยอง
2. เด็กหญิงวนิดา  โพธิ์ทอง
3. เด็กชายอภิมล  แสงตระกูล
 
1. นายสุขสันต์  เทศแย้ม
2. นางเทียมจันทร์  เรืองเกษม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สว่างอารมย์
2. เด็กหญิงราชาวดี  นิลปะกะ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  เกิดมนตรี
 
1. นางนงลักษณ์  มีศิลป์
2. นางเทียมจันทร์  เรืองเกษม
 
164 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เรืองประดับ
 
1. นางมาลี  พรเจริญ
 
165 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1. เด็กชายบุญญากันต์  คุ้มตีทอง
2. เด็กหญิงปาริตา  วรรณประเสริฐ
3. เด็กหญิงลดาวรรณ  ภาคีวัฒน์
 
1. นางบุญญารัตน์  คูหา
2. นางสาวธัญวรัตม์  สาริกา
 
166 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเคียน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วฉบับ
2. เด็กหญิงสันต์ฤทัย  เจริญถิ่น
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  จั่นเพ็ชร
 
1. นางสาวต้องจิต  เกิดลาภ
 
167 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธัมธิกา  บุญรอด
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พรหมรินทร์
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอารยา  เปรมจิตชื่น
 
1. นางอัมพร  รัมมะเกษ
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบางไทร 1. เด็กชายสิทธิชัย  กระแสร์เด็น
 
1. นางวิภา  เอียวสวัสดิ์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 1. เด็กชายจิตกร  ปรีกราน
 
1. นางกฤษณา  ไตรสาคร
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอทิตยา   คชาไพร
 
1. นางสมปอง  ปุยสุวรรณ
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 1. เด็กชายชัชพิมุข  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวปราณี  ไกรเดช
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. เด็กชายชานนท์  ด้วงมี
2. เด็กชายนที  มอรี่
3. เด็กหญิงอารยา  เปรมจิตชื่น
 
1. นางอัมพร  รัมมะเกษ
2. นายประวิทย์  รัมมะเกษ
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังชะโด 1. เด็กชายณัฐศักดิ์  ภู่สำอางค์
2. เด็กชายรัตนชัย  ดีบุกคำ
3. เด็กชายอดิศร  บุญแย้ม
 
1. นางภาณุมาศ  สังวาลย์
2. นางสุวิมล  พันละหาน
 
175 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ทิมเฉย
2. เด็กชายเจษฎาพร  สุภาผล
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เสียงเสนาะ
2. นางสาวอาลิตา  เส้นขาว
 
176 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ปัญญาภรณ์โสภณ
2. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ยินดีพบ
 
1. นางเยาวลักษณ์  เชือดกิ่ง
2. นางกรุณา  เที่ยงดีฤทธิ์
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบางไทร 1. เด็กชายนพดล  อ้นอาจ
 
1. นายสมยศ  เอียวสวัสดิ์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทิพย์เนตร
 
1. นางชลธิชา  ปานพิมพ์
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กชายสิทธิชาญ  แจ่มใส
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  กองคำ
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางซ้ายใน 1. เด็กชายวุฒิภัทร  กิจพิพัฒน์
 
1. นายชาญชัย   ป้องกันประเสริฐ
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กล่ำโภชน์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ใจใหม
3. เด็กชายธนากร  เขตปัญญา
4. เด็กชายนวพล  พงษ์ชัยศรี
5. เด็กชายพศิษฐ์  ปานฟัก
6. เด็กชายภานุพงศ์  ภาคมณฑา
7. เด็กชายอดิศักดิ์  เกษมสันต์
 
1. นางวรรณรีย์  ผาสุกะกุล
2. นางประนอม  แสงผลึก
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคนธาราม 1. เด็กชายพิธาร  แก้วน้อย
 
1. นางอรจิรา  ธรรมประชา
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  เข็มปัญญา
 
1. นายธนวัฒน์  แสนสุข
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กชายพงษ์พันธ์  เยาว์วงศ์
 
1. นายชาญวิทย์  กิตติจตุรพร
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร 1. เด็กชายเมธาวิน  ทูลไธสง
 
1. นางสายฝน  เพ็งคำ
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สุขีเกต
 
1. นางสมปอง  ปุยสุวรรณ
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กชายทักษิณ  กองเงิน
 
1. นางพิสวาท  รักวิชาชัย
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) 1. เด็กชายศราวุธ  แสงสอดศรี
2. เด็กชายอภินันท์  พวงแก้ว
3. เด็กชายเดชาธร  กล่ำฮวบ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  กล่ำรื่น
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กชายนพพล  ตาสว่าง
2. เด็กชายสุทธิเทพ  พุ่มแก้ว
3. เด็กชายสุรพล  แววพลอย
 
1. นางเทียมจันทร์  เรืองเกษม
2. นายดนัย  ไคลคลา
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ 1. เด็กชายจักรรินทร์  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  ไตรสินธ์
3. เด็กชายภาคภุมิ  เทียบภา
 
1. นางสาวจิรฐา  ไชยสงคราม
2. นางสมจิต  อิสลาม
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 1. เด็กชายธนกร  น้อยสะอาด
2. เด็กชายวุฒิชัย  เพ็ญสุริยะ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ปานโต
 
1. นายสุรพล  หาเรือนศรี
2. นางบานเช้า  หาเรือนศรี
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม 1. เด็กชายกิตติ  ยิ้มช้อย
2. เด็กชายธนวัฒน์  บุบผาแช่ม
3. เด็กหญิงสุฬาลักษณ์  ยิ้มช้อย
 
1. นางเทียมจันทร์  เรืองเกษม
2. นายอาวุธ  จันทร์เอียง
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 123) 1. เด็กชายภาคิม  เฮงชู้
2. เด็กหญิงรังสิริ  พูลสวัสดิ์
 
1. นางวันเพ็ญ  เกิดมาลัย
2. นายกิตติคุณ  จุงใจ
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายสมเกียรติ  แตงงาม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไวยกัญหา
 
1. นางสาวรสิตา  นิลพัฒน์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ  ทรงสุข
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  ธัญญเจริญ
2. เด็กชายอภิรักษ์  จันที
3. เด็กชายเอนก  อุ่นทอง
 
1. นางสุมิตรา  ไวยทิพย์
2. นางนุชรี  ชมทอง
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) 1. เด็กชายนราเทพ  บุญผุดผ่อง
2. เด็กหญิงพรนภา  เนียมพิพัฒน์
3. เด็กชายอธิวัตณ์  ทองอ่อน
 
1. นางนุชรี  ชมทอง
2. นางสุมิตรา  ไวยทิพย์