หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cbi1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางรัชดา มั่นคงโรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม เสนีย์ศรีสกุลโรงเรียนสำนักบกกรรมการ
3. นางขวัญชนก วีระสกุลโรงเรียนบ้านหนองตะโกกรรมการ
4. นางวันดี สังข์ทองโรงเรียนบ้านหมื่นจิตกรรมการ
5. นางสาวจรินทร แก้วทิพยเนตรโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
6. นางจิรา โอบอ้อมโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนีย์ วิถีธรรมโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางนุชฎา ระงับพิษม์โรงเรียนวัดหนองชันจันทนารามกรรมการ
3. นางศรันยา ทุมดีโรงเรียนบ้านโสมกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา สุดเกตุโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นางพรพรรณี พิมลเกตุโรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
6. นางนงค์เยาว์ ศิริคูณโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา ศรีรัตน์โรงเรียนวัดอุทยานนทีประธานกรรมการ
2. นางสังเวียน ดำรงศานติโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นางชนิดา แก้วกาโรงเรียนวัดบุญญราศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสาวลาวัลย์ โชติสุภาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพุชนี วิถีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางสาวกัญญา สามารถโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางพนมรัตน์ เจริญศักดิ์โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำประธานกรรมการ
2. นางธัญญพัทธ์ นาคไพรัชช์โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางสาวอรุลักษณ์ สุโขมีทรัพย์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางเกษร อัศวนนท์วิวัฒน์โรงเรียนบ้านมาบกรูดประธานกรรมการ
2. นางภัคณภัทร เศรษฐภัคสุขโรงเรียนวัดท้องคุ้ง "ไพโรจน์ประชาสรรค์"กรรมการ
3. นางโสภา เวียงบ่แกโรงเรียนบ้านหนองเขินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางจำเริญ อยู่ดีโรงเรียนบ้านแหลมแท่นประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี พลับพลีโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางรัตนา วงศ์ยังโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางจันทนา ชิตยวงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ แย้มเพียรโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอน เมืองชลบุรีกรรมการ
3. นางจินดา ไพรินทร์โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางมณฑา สิงห์น้อยโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา พุทธมงคลโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางสุนีย์ ไหว้พรหมโรงเรียนบ้านหนองชากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางชุติมา เกษรมาลาโรงเรียนวัดบุญญราศรีประธานกรรมการ
2. นายพรรษิษฐ์ สังข์ทองโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นางยุคลธร รัตนะโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธานกรรมการ
2. นางจารุนันท์ วีรุปกรณ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางสมคะเน กระจ่างโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นายณัฐกัณ เหมขุนทดโรงเรียนวัดบางเป้งกรรมการ
3. นางกอบกุล อภิสิทธิ์โรงเรียนพระตำหนักมหาราชกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายชาตรี ไพรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องมะเฟืองประธานกรรมการ
2. นายคมสัน แท่งทองคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชากพุดซาประธานกรรมการ
3. นางปรมาภรณ์ สุขกุลโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
4. นางนิทชนันท์ เหล่าพาณิชย์เจริญโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
5. นางโสพิน แก้วคำโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. นางอุบลลักษณ์ เสนีย์ศรีสกุลโรงเรียนบ้านสำนักบกกรรมการ
7. นางณัทธนภร หนูเหลืองโรงเรียนบ้านหนองประดู่กรรมการ
8. นายสมคิด บุตรสนธิโรงเรียนบ้านหนองเสือช้างกรรมการ
9. นางสาวสุดาพร พันสีทาโรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
10. นางสาวอรทิพย์ ศรีเกลื่อนกิจโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายชาตรี ไพรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องมะเฟืองประธานกรรมการ
2. นายคมสัน แท่งทองคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชากพุดซาประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ ลดาอัมพรโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
4. นางยุพา จาตุรนต์วิชิตโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
5. นางจันทนา คลังวิจิตรโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
6. นางสาวจิรดา วิทยากุลโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
7. นางศิริวรรณ เจนจิตไพบูลย์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
8. นางสาวสุทธิณี สุขอยู่โรงเรียนบ้านไร่ไหหลำกรรมการ
9. นายพงษ์พันธ์ แซ่แต้โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถุมภ์)กรรมการ
10. นายตะวัน ตะวงศ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วกรรมการ
11. นางสาวกรองทิพย์ สุราตะโกโรงเรียนบ้านเนินโมกกรรมการ
12. นางณัฐชยา สิงโตทองโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
13. นางสาววีณา จินดาศรีโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนกรรมการ
14. นางสาววรรณี สายปานโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
15. นางสาวอรทิพย์ ศรีเกลื่อนกิจโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ไพรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องมะเฟืองประธานกรรมการ
2. นายคมสัน แท่งทองคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชากพุดซาประธานกรรมการ
3. นางอัมพร พูลสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
4. นางระพีพรรณ จาตุรนต์วิชิตโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
5. นางสมฤดี มากทรัพย์โรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
6. นางหยาดรุ้ง งอนกิ่งโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
7. นายดนัย อนุวันโรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
8. นางสาวอรทิพย์ ศรีเกลื่อนกิจโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสาวรำเรียง อ่อนน่วมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวจำลองลักษณ์ โสแสงโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี จัมทรเปรมจิตต์โรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
4. นางนิตยา กสิโกศลโรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการ
5. นางสาววรรณี หิรัญญากรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
6. นางสาวจินตรา ชาตรีโรงเรียนมาบลำบิดกรรมการ
7. นางสุวรรณรัตน์ ทุมทองโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
8. นางเดือนเพ็ญ ยิ้มลมัยโรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสาวรำเรียง อ่อนน่วมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบไผ่ประธานกรรมการ
2. นางจุลจิรา ปิ่นมั่นโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวกรรมการ
3. นายประยูร คุณนามโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
4. นางสาวบุษรา จุฑาเพ็ชร์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
5. นางเดือนเพ็ญ ยิ้มลมัยโรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวรำเรียง อ่อนน่วมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณรัตน์ ทุมทองโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวจำลองลักษณ์ โสแสงโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี จัมทรเปรมจิตต์โรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
5. นางนิตยา กสิโกศลโรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการ
6. นางสาววรรณี หิรัญญากรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
7. นางสาวจินตรา ชาตรีโรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
8. นางเดือนเพ็ญ ยิ้มลมัยโรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสาวรำเรียง อ่อนน่วมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบไผ่ประธานกรรมการ
2. นางจุลจิรา ปิ่นมั่นโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวกรรมการ
3. นายประยูร คุณนามโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
4. นางสาวบุษรา จุฑาเพ็ชร์โรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
5. นางเดือนเพ็ญ ยิ้มลมัยโรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางปรีชญา สังขพัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ คันทศิริโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางอินทิรา ลิ่มวิวัฒนาโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นางดวงใจ ดอนสิงห์โรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
5. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางปรีชญา สังขพัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิประธานกรรมการ
2. นางสุเพ็ญ ทิพย์วงษ์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางรัตนาวรรณ จันทราชโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
4. นางชาลินี ครรทักษ์โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวกรรมการ
5. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวจำเรียง ไพบูลย์เบ็ญจะโรงเรียนบ้านตาลดำประธานกรรมการ
2. นางจิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนาโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางเนตรชนก คัมภ์ทวีโรงเรียนบ้านหนองชากกรรมการ
4. นายประเสริฐ พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ เฉกแสงทองโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
6. นางสาวกาญจนา วรีพุฒซ้อนโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
7. นางสาวสิรินุช ขันสงฆ์โรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
8. นายไพโรจน์ จำนงค์ผลโรงเรียนบ้านห้วยมะระกรรมการ
9. นางสาวนภา สิริบุบผาโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
10. นางสาวราตรี รอบคอบโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนกรรมการ
11. นางสาวเมธินี จงจิตรนิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
12. นายเชิดศักดิ์ ทองสว่างโรงเรียนบ้านตาลดำกรรมการ
13. นางสัญญา สุธรรมาวิวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางสาวจำเรียง ไพบูลย์เบ็ญจะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลดำประธานกรรมการ
2. นางสาววิไล ทิจะยังโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุไรรัตน์ ศักดาเกียรติกุลโรงเรียนบ้านหนองชากกรรมการ
4. นางสาวเมธาวี กังวาลโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
5. นางสาวสุนีย์ กุลชุตินธรโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการ
6. นางสาวประภา ยถาโรจนพันธ์โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนฯกรรมการ
7. นางสาวสมควร สมคิดโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากกรรมการ
8. นางสายพิณ เกษมสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
9. นางเสงี่ยม เหิมขุนทดโรงเรียนวัดเขาไผ่กรรมการ
10. นายพิทักษ์ ฌานจิตกุศลโรงเรียนวัดใหม่เกตุงามกรรมการ
11. นางปรานี สุรินทร์โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนทีกรรมการ
12. นายเกียรติศักดิ์ แสงชาโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
13. นางสัญญา สุธรรมาวิวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวจำเรียง ไพบูลย์เบ็ญจะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาลดำประธานกรรมการ
2. นางบุญญรัตน์ เจริญศรีโรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
3. นางณัฐรัตน์ พุทธรักษ์โรงเรียนบ้านหนองเขินกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ โสสีสุขโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
5. นางสาวไพรัตน์ สิงห์ทองโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
6. นางสาวปภาวรินทร์ ธรรมสิทธิ์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
7. นางสาวพูลสุข ภูกงสีโรงเรียนบ้านคลองสิบแปดกรรมการ
8. นางสัญญา สุธรรมาวิวัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมบูรณ์ แสงจันทร์โรงเรียนบ้านแหลมแท่นประธานกรรมการ
2. นางสาวพูนสุข สืบเสนาะโรงเรียนวัดเตาปูนรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณรัตน์ ฉัตรมงคลโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
4. นางพงษ์ลดา แทนอิสระโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
5. นางนางสมฤดี ศรีพลกรังโรงเรียนบ้านคลองสิบแปดกรรมการ
6. นางอุทิศ อินธิปัญญาโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
7. นางโชติมา พฤกษ์เพิ่มพูลโรงเรียนชุมชนบ้า่นหัวกุญแจกรรมการ
8. นางทัศภรณ์ อารีย์โรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการและเลขานุการ
9. นายสุวริศม์ กสิรัตน์บำรุงอนุบาลหนองใหญ่ที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรา จันทเปรมจิตต์โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนประธานกรรมการ
2. นางพุทธิดา อาจลุนโรงเรียนบ้านหนองเขินรองประธานกรรมการ
3. นางนิพภา สันติศิริโรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวนันทชพร สีทิ้งโรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)กรรมการ
5. นางปราณี หัดกล้าโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการและเลขานุการ
6. นายสายัณห์ อนันตชาติโรงเรียนบ้านหัวโกรกที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวประทุม ภักดีโรงเรียนบ้านหนองเขินประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะนุช กันคำโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายนพดลย์ สินเกิดทรวงดีโรงเรียนบบ้านซากพุดซากรรมการ
4. นางภัทรศยา เย็นเมืองโรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์"กรรมการ
5. นางสาวยุพยงค์ ขจรผดุงเกียรติ์โรงเรียนบ้านวังตะโกกรรมการ
6. นางสาวธนิกานต์ สุขวัฒน์โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
7. นายประเสริฐ ศุภมิตรมงคลโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
8. นางสุทิศษา ศิริดิษฐกุลโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายสุัมฤทธิ์ ขจรโรงเรียนวัดหนองยางที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา ศรีรักษาโรงเรียนวัดหนองยางประธานกรรมการ
2. นางองค์อร ปิยะเสถียรรัตน์โรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
3. นางสุนิสา ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
4. นางพรทิพย์ พจน์รัมย์โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
5. นางทัศนีย์ จันทร์อุดมโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
6. นายภิญญา รัตวรชาติโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายณัฏพงศ์ อุปถัมภ์โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา แจ่มจำรัสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
4. นางสาวจิตตวดี โพธินิลโรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
5. นายพิชัย วรนุชโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. นายกิตติคุณ วงศ์ชนะโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการและเลขานุการ
7. นางจงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวิศรุต ศรีสุนาครัวโรงเรียนบ้านคลองตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐชญานันท์ ชราชิตโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นางทิพวรรณ พวกดีโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
4. นางเสาวดี จงเห็นจิตต์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
5. นางสาวณัฐกานต์ เพิ่มพูลชุมชนบ้านอ่างเวียนกรรมการและเลขานุการ
6. นายรณกฤต ใบดำรงศักดิ์โรงเรียนบ้านเขาแรตที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสวัสดิ์ เพิ่มจรัสโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอภัสนันทท์ สงคลังธนพัฒน์โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
3. นายวินัย อิ่มกมลโรงเรียนบ้านซากพุดซากรรมการ
4. นางสาววลัยพร ศรีศรโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ โพธิ์พิมพ์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
6. นางสาวสุดาพร พันสีทาโรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
7. นางสาววราภรณ์ รังสีโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
8. นางปิ่นมณี เขมะศิริโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวสมพร ฉายแก้ววัดเตาปูนที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัตโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย ภูติธนานันท์โรงเรียนบ้านท่าจามกรรมการ
3. นางสาวกุลปริยา ยืนตนโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
4. นางสาวกรรณธมาศ สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
5. นางวารุณี เรืองรักษ์โรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวมาลินี มังคะโลโรงเรียนวัดบางเป้งที่ปรึกษา
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางธิติมา เวชพนมโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นายชนุตม์ จันทร์สุวรรณโรงเรียนบ้านโสมกรรมการ
3. นางคนึง ประทุมนันท์โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนทีกรรมการ
4. นางสุกันยา สิงห์ผดุงศักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนกรรมการ
5. นางสาวปาลิดา ตันสกุลโรงเรียนบ้านหนองชากกรรมการและเลขานุการ
6. นายปิยชาติ เศวตร์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูที่ปรึกษา
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอารีรัตน์ แสงหิรัญบ้านคลองสิบแปดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา แก้วดีโรงเรียนวัดเฉลิมลาภกรรมการ
3. นางนิตยา ทองยืนโรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชาสรรค์)กรรมการ
4. นางประไพ ตรีภูริทัตโรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
5. นางสาวสุนิษา ชัยจินดาโรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการและเลขานุการ
6. นายปิยชาติ เศวตร์โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายจักรกฤษณ์ มั่นเจริญโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศวิมล เสถียรเขตโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางวงเดือน พรหมรักษาโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นายรองฤทธิ์ ชัยพิณโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)กรรมการ
5. นางสุรัตน์ มั่นเจริญโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกากรรมการ
6. นายฐากูร ทัศนมาลีโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ มั่นเจริญโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)ประธานกรรมการ
2. นายกุลชลิต สวัสดิกูลโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุภารัตน์ บ้านใหม่โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นายบัวผัน เจริญชาติโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)กรรมการ
5. นายไพศาล ภักดีโรงเรียนวัดสำนักบกกรรมการ
6. นายวิชาญ ดวงจำปาโรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนทีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ มั่นเจริญโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)ประธานกรรมการ
2. นางวิริยา แสงเดือนโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวศศวิมล ทองขาวโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นายอธิพันธ์ แสนศรีโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)กรรมการ
5. นายสันธาน คงศิริโรงเรียนวัดผาสุกรามกรรมการ
6. นายประเสริฐ ศุภมิตรมงคลโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)ประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ กล้าวิจารณ์โรงเรียนวัดบุญญราศรีกรรมการ
3. นายสุพล พานรินทร์โรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
4. นายเอกคุณ บุญเสริมสุขโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)ประธานกรรมการ
2. นายทองคำ ลิขิตตระกูลโรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการ
3. นายณัฐวิทย์ ปรีพูลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายไพรวัลย์ สูยะนันทน์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นางดาน้อย อัจฉริยะเกียรติโรงเรียนบ้านหนองชากรองประธานกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
4. นางสาวจิตรลัดดา พรหมฉลวยนักวิชาการนโยบายและแผนกรรมการ
5. นายไพโรจน์ ส่งสัมพันธ์สกุลโรงเรียนบ้านหนองเขินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมหวัง จำนงค์ผลโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ประธานกรรมการ
2. นายวีระ มุสิกาโรงเรียนบ้านมาบกรูดรองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ หม่อมร้อยเอ็ดโรงเรียนวัดบุญญราศรีกรรมการ
4. นางสาวสิรินภา เพชรชมโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
5. นายวิเชียร เหมหอมวงษ์โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
6. นางธัชชญา ประจันตเสนนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไพรวัลย์ สูยะนันทน์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นางดาน้อย อัจฉริยะเกียรติโรงเรียนบ้านหนองชากรองประธานกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
4. นางสาวจิตรลัดดา พรหมฉลวยนักวิชาการนโยบายและแผนกรรมการ
5. นายไพโรจน์ ส่งสัมพันธ์สกุลโรงเรียนบ้านหนองเขินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายไกรวุฒิ ฤทธาภรณ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ บัวเจริญโรงเรียนอนุบาลชลบุุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา บุญถนอมโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสุภา ภิระบรรณ์โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นางสาวกัลยา ชัยปฏิวัติโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
6. นางสาวศรีนวล การย์บรรจบโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นางจันทนา ชิตยวงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)รองประธานกรรมการ
3. นายศิรินทร์ เวชวงษ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นางทัศนีย์ คงรัตน์โรงเรียนวัดใหม่เกตุงามกรรมการ
5. นายอนุชิต สงแพงโรงเรียนบ้านเนินโมกกรรมการ
6. นางรุ่งนภา ศรีเปารยะโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน วินิจฉัยโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางองค์อร ปิยะเสถียรรัตน์โรงเรียนบ้านมาบไผ่รองประธานกรรมการ
3. นายสมพาน ภูครองทุ่งโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางประภัสสร ประเสริฐสิทธิโชคโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ นพหิรัญโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสมพร หร่ายเจริญศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ เนาวรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยกะปิรองประธานกรรมการ
3. นายทวีทรัพย์ จันทพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
4. นายไพศาล ภักดีโรงเรียนวัดสำนักบกกรรมการ
5. นายพิชญ์ เจริญรัมย์เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ชบ.1กรรมการ
6. นายสงกรานต์ นันทวัฒนานุกูลโรงเรียนวัดหนองบอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมพร หร่ายเจริญโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ เนาวรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยกะปิรองประธานกรรมการ
3. นายทวีทรัพย์ จันทพัฒน์โรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
4. นายไพศาล ภักดีโรงเรียนวัดสำนักบกกรรมการ
5. นายพิชญ์ เจริญรัมย์เจ้าหน้าที่ ICT สพป.ชบ.1กรรมการ
6. นายสงกรานต์ นันทวัฒนานุกูลโรงเรียนวัดหนองบอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ กุลไผ่โรงเรียนบ้านเขาแรตประธานกรรมการ
2. นางลิดา รัศมีงามโรงเรียนบ้านมาบไผ่รองประธานกรรมการ
3. นางอิงอร คำหงส์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางมาลี วรรัตน์โรงเรียนบ้านชากพุดซากรรมการ
5. นางจินตนา จันทพัฒน์โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
6. นางสำอาง กนะกาศัยโรงเรียนวัดหนองบอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสาวสายสุรีย์พร เวหะชาติสพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นางอำพร สุขก้องวารีโรงเรียนพระตำหนักมหาราชรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ สมจิตต์โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนทีกรรมการ
4. นางลำเภาพรรณ์ อร่ามพงษ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นางสาวสิรินภา เพชรชมโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
6. นางมยุุรี เหลืองอ่อนโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพูนสุข สุขประยูรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาคประธานกรรมการ
2. นางรสสุคนธ์ สมชิตโรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนทีรองประธานกรรมการ
3. นางอัญชรัตน์ บุญรอดโรงเรียนบ้านหนองตะโกกรรมการ
4. นายสุเทพ จิรโรจนาการโรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางวรรณา อุดมศิลป์โรงเรียนวัดบุญญราศรีกรรมการ
6. นางวิไล สามารถกิจโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
7. นางรุ้งระวี เจริญพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวิไลวรรณ สงพอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัตรองผู้อำนวยกโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณา เกตุวัตถาโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ คำทรัพย์โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
5. นางสาวณัฎฐิญา เพียรพัฒนากิจโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. นางพูนทรัพย์ ชื่นวงศาโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ นาวเหนียวโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทิพย์ ศรีเกลื่อนกิจโรงเรียนบ้านห้วยกะปิรองประธานกรรมการ
3. นางบุปผา ทองย่อยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ บุตรโพธิ์โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์"กรรมการ
5. นางกรรณิการ์ วงศ์สุเทพโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางพรรณทิพา จันทร์กระจ่างโรงเรียนวัดเตาปูนประธานกรรมการ
2. นางรัชนี เอกชัยโรงเรียนบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล อภิรักษ์ศรานนท์โรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
5. นางวรรณา มาตรแม้นโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
6. นางสาวมัลลิกา สามารถโรงเรียนบ้านหนองตะโกกรรมการ
7. นางลำยอง สุภาผลโรงเรียนบ่้านหนองไผ่แก้วกรรมการ
8. นางชุลีพร เขียวแสงโรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
9. นางกุลริศา พูนบางยุงโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
10. นางสมพร เกตุวัตถาโรงเรียนบ้านห้างสูงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางจงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วประธานกรรมการ
2. นางนิตยาภรณ์ อยู่กลัดโรงเรียนชุมบ้านหัวกุญแจรองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา ไพศาลภูมิโรงเรียนวัดนาเขื่อนกรรมการ
4. นางพรพรรณี พิมลเกตุโรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
5. นางอัจฉรา ขจรโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากกรรมการ
6. นางสาวบุญยิ่ง อารีมีโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
7. นางสาวจินตนา จันทร์เปล่งโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
8. นางสิริธิดา ศรีโภคาโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
9. นางมาลี วรรัตน์โรงเรียนบ้านชากพุดซากรรมการ
10. นายณัฏศักดิ์ชัย เจริญเตียวงศ์โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวรำเรียง อ่อนน่วมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์โรงเรียนบ้านมาบคล้ารองประธานกรรมการ
3. นางสมพร นิสัยสุขโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
4. นางพรศรี กองศรีโรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
5. นางสาวเอกกร สุกใสโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
6. นางณัฐทราวดี คุณยิ่งใหญ่โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
7. นางสุชญา ใจประสงค์โรงเรียนวัดผาสุการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายสมาน นัยรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธานกรรมการ
2. นายพลธาวิน วัชรทรธำรงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบอนแดงประธานกรรมการ
3. นางสาวกมล หงส์ประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดงรองประธานกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ไผ่ศิริโรงเรียนบ่้านโป่งรองประธานกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ เส็งมีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุญญราศรีรองประธานกรรมการ
6. นายชูชัย บุญชูโรงเรียนวัดหนองชันจันทนารามกรรมการ
7. นางสาวดวงธิดา แก้วแหวนโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
8. นายสุระสิทธิ์ พรหมศิริโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
9. นายณัฐวิทย์ ปรีพูลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
10. นางดวงตา อินทโชติโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวลักษมีกานต์ เที่ยงพิมลโรงเรียนอนุบาลพุธยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายจิรศักดิ์ ขันอาษาโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมประธานกรรมการ
2. นายดนุพัฒน์ กันรัมย์โรงเรียนวัดนาเขื่อนกรรมการ
3. นายธวัชชัย ส่องสว่างโรงเรียนบ้านบึงกระโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายจิรศักดิ์ ขันอาษาโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมประธานกรรมการ
2. นายดนุพัฒน์ กันรัมย์โรงเรียนวัดนาเขื่อนกรรมการ
3. นายธวัชชัย ส่องสว่างโรงเรียนบ้านบึงกระโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ชลนำสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
4. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
5. นางณัฐทราวดี คุณยิ่งใหญ่โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
6. นางเอื้อสุภา ส่องสว่างโรงเรียนบ้้านหนองชากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ จันทร์กระจ่างศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1ประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ นิพิฐพงษ์โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ชลนำสุวรรณโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
4. นางมะโน อินทร์เจริญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
5. นางณัฐทราวดี คุณยิ่งใหญ่โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
6. นางเอื้อสุภา ส่องสว่างโรงเรียนบ้านหนองชากกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายอนุรักษ์ พุกประสงค์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางวริศนันท์ โนนคำโรงเรียนอนุบาลชลบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัชณี วัยรัตนาโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. Mr.Joseph Atta Acubiaโรงเรียนสุอารีวิทยากรรมการ
5. MissNicolene Groblerโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. Mr.Theodric Inthaphomโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยากรรมการ
7. นางช่อชบา นาคบุญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวมาลัย เฟื่องคณะโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรประธานกรรมการ
2. นางอรณีย์ ทับทองโรงเรียนอนุบาลชลบุรีรองประธานกรรมการ
3. MissJodie Elizabeth Owenโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. Mr.๋Jacques De wittโรงเรียนอนุบาลต้นกล้าพัฒนากรรมการ
5. Mr.Luke Di-Mariaโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. นางชนัญชิตา วงค์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
7. นางสาวนวลนภา คำสมโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
8. นายสิงหา ศรีเรืองโรงเรียนปรีชานุศาสน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ พุกประสงค์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ โกศลธิติพงศ์โรงเรียนปรีชานุศาสน์รองประธานกรรมการ
3. Miss๋๋Jodie Elizabeth Owenโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. Mr.Jacques De wittโรงเรียนอนุบาลต้นกล้าพัฒนากรรมการ
5. Mr.Luke Di-Mariaโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. นางช่อชบา นาคบุญโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวประไพ มีศิลป์โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิพย์ มาลัยโรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
3. Mr.Michael Thomas Jennessโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
4. MissRene Van Rensburgโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา แดงเนียมโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. นางสาวพร รัตนารติสัจจกุลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายรังสรรค์ บุญธรรมโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ จิตรสาครโรงเรียนวัดผาสุการามรองประธานกรรมการ
3. Mr.Kristie Jame Hugh Mccloskeyโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. Mr.Ronnel M. Gayonโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นางสาวมนัสนันท์ วาจาสัตย์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. นางสาวทักษอร พิมพ์นนท์โรงเรียนวัดหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ บุญธรรมโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวประไพ มีศิลป์โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ จิตรสาครโรงเรียนวัดผาสุการามกรรมการ
4. Mr.Michael Thomas Jennessโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
5. Mr.Kristie Jame Hugh Mccloskeyโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. นางสาวรุ่งทิพย์ มาลัยโรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางนวรัตน์ ธาดากิตติสารโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ธรรมดีโรงเรียนบ้านคลองสิบแปดรองประธานกรรมการ
3. MissCara Siobhan Dooleyโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. Mr.Johan Naudeโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญพร นันต๊ะเสนโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. MissJovanni Sausaโรงเรียนปรีชานุศาสน์กรรมการ
7. นางน้ำทิพย์ พูลผลโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี พัชราภรณ์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลำเภาพรรณ อร่ามพงษ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาริณี วงศ์คำจันทร์โรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
4. MissDana Dyan Crockerโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวอังค์วรา ตุลสุขโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
6. MissZayda F. Sta Monicaโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
7. นางสาวสุรีย์ฉาย เพียงไธสงโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสมจิตร ศุภมิตรมงคลโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาประธานกรรมการ
2. นายเฌอมาลย์ นันทพานิชโรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลต คอนแวนต์รองประธานกรรมการ
3. นางขวัญใจ เสวีวัลลภโรงเรียนวัดบุญญราศรีกรรมการ
4. นางสาวกัลยา เหลือธิโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นางสาวรวีกานต์ ประติภากรโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. นางสาวฤทัยรัตน์ ไข่ชัยภูมิโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
7. Mr.Adesigbin Ademola Kaseemโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
8. MissWhitney Sarbackerโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
9. นางสาวชลภัทร วงค์ดนตรีโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายเฌอมาลย์ นันทพานิชโรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลต คอนแวนต์ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร ศุภมิตรมงคลโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารองประธานกรรมการ
3. Mr.Adesigbin Ademola Kaseemโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. MissWhitney Sarbackerโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นางสาวฤทัยรัตน์ ไข่ชัยภูมิโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. นางสาวชลภัทร วงค์ดนตรีโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวธีรารัตน์ พิทักษ์พนัสกุลโรงเรียนวุฒิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคพร กิตศาตร์นุกูลโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Li Huaโรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการ
4. Mrs.So Yimโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวกฤติยา อินทร์บุตรโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวธีรารัตน์ พิทักษ์พนัสกุลโรงเรียนวุฒิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคพร กิตศาตร์นุกูลโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Li Huaโรงเรียนวุฒิวิทยากรรมการ
4. Mrs.So Yimโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยากรรมการ
5. นางสาวกฤติยา อินทร์บุตรโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสายสุนีย์ อังติกุลโรงเรียนวัดท้องคุ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ปัญญามูลโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
3. นางสาวมยุรา สายยืดโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางเพชราวรรณ วงษ์เพชรโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสมรรถาพร คูหาทองโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.Robert Deniel William Rozarioโรงเรียนนาป่ามโนรถกรรมการ
4. Mr.Abongwa Athanasius Azehโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากกรรมการ
5. MissCharrin Recana Hapayโรงเรียนปรีชานุศาสน์กรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ เกษมสำราญโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางภัณฑิรา สวัสดีโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริน มีชัยโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.Robert Deniel William Rozarioโรงเรียนนาป่ามโนรถกรรมการ
4. Mr.Abongwa Athanasius Azehโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากกรรมการ
5. MissCharrin Recana Hapayโรงเรียนปรีชานุศาสน์กรรมการ
6. นางสาวพุทธวรรณ ความดีโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวิรัตน์ พุ่มศิริผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
2. นางระจิต พุ่มศิริผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคคุมพัตถ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
4. นายสุวิทย์ เกตุแก้วผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
5. นางณัฐฐาชล ธนัชชาอธิวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
6. นายวิฑูรย์ สังข์มณีผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
7. นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์สพป.ชบ.1กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสถาพร ภูระก้านตรงรองผู้อำนวยการโรงเรียนสถาพรพิทยากรรมการ
2. นายปิยะกฤษ ยุทธไชยมิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีศุภวัฒน์ เทียมศรีรัชนีกรผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีทวีพงศ์ บุญถนอมผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
5. นายสาธิต กองฟั่นผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
6. นางสาววนิดา ศรีจันทร์สพป.ชบ.1กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา เรืองไพศาลผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือกรรมการ
2. นายสุเทพ แสวงธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
3. นายมณเฑียร เดชจินดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นายสงัด กระจ่างผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทสมาน ศรีมงคลรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
6. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลสพป.ชบ.1กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคคุมพัตถ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนากระรอกประธานกรรมการ
2. นางนภาพร มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางสาวพรนิพา ปรีหะจินดาผู้อำนวยการโรงเรียนนาป่ามโนรถกรรมการ
4. นายสถาพร ภูระก้านตรงรองผู้อำนวยการโรงเรียนสถาพรพิทยากรรมการ
5. นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
6. นางลดาวัลย์ เนื่องคำนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการกรรมการ
7. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคคุมพัตถ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนากระรอกประธานกรรมการ
2. นางนภาพร มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
3. นางสาวพรนิพา ปรีหะจินดาผู้อำนวยการโรงเรียนนาป่านโนรถกรรมการ
4. นายสถาพร ภูระก้านตรงรองผู้อำนวยการโรงเรียนสถาพรพิทยากรรมการ
5. นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการ
6. นางลดาวัลย์ เนื่องคำนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการกรรมการ
7. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุลนักวิชาการศึกษาชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางนัยนา วงศ์เกษมโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)กรรมการ
2. นางสมคิด บรรพตโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
3. นางนพภัสสร โกสินทรจิตต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวไพลิน นาคสุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยกะปิประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยาภรณ์ อยู่กลัดโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
3. นางสาวอรพิน สว่างผลโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอน เมืองชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. ประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางเบญจลักษณ์ ไสยะแพทย์โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวสายสุรีย์พร เวหะชาติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางมาลี วรรัตน์โรงเรียนบ้านชากพุดซากรรมการ
3. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางชุติมา เกษรมาลาโรงเรียนวัดบุญญราศรีประธานกรรมการ
2. นายพรรษิษฐ์ สังข์ทองโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
3. นางยุคลธร รัตนะโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาทิพย์ เจียรสถิตโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
2. นายธารารัตน์ บูรณะเรขโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ชนม์ประกายโรงเรียนบ้านหมื่นจิตกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเกรียงศักดิ์ รัศมีงามโรงเรียนนาป่ามโยรถกรรมการ
2. นางสิริกัญญา สังขพัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ สุขทนารัตน์โรงเรียนอนุบาลอรัญญิกาวาสกรรมการ
4. นางสาวสุดาพร กริดรัมย์โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากกรรมการ
5. นางพิมพ์นภา ส่งสัมพันธ์สกุลโรงเรียนกรรมการ
6. นายอัครวิชญ์ วิรุณพันธ์ชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจักรภัสร์ บุญรัตนบัณฑิตโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวีรวุฒิ เกตุจำนงค์โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ อาสนาทิพย์โรงเรียนบ้านป่ายุบกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสันติ รักอู่โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
2. นางพิมพ์นภา ส่งเสริมสัมพันธ์สกุลโรงเรียนบ้านหนองเขินกรรมการ
3. นางสาวสิริกัญญา สังขพัฒน์โรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายธยา เหล่ากกโพธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
2. นายรังสรรค์ แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านคลองสิบแปดกรรมการ
3. นายอาทิตย์ บุรุษภัคดีโรงเรียนบ้านป่าแดงกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ หม่อมร้อยเอ็ดโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
2. นางสมพร วิชัยประเสริฐโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางบุษกร ละมัยโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
4. นายสราวุธ ลาภขจรกิจโรงเรียน้านห้วยยางกรรมการ
5. นางสาวอุมาภรณ์ พิลาวุฒิโรงเรียนบ้านคลองสิบแปดกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอัครวิชญ์ จิรุณพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
2. นางสาวสุดาพร กริดรัมย์โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ หม่อมร้อยเอ็ดโรงเรียนวัดบุญญราศรีกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสันติ รักอู่โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
2. นางรัตติยา อาจวารินโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
3. นายยุทธภูมิ ดวงสุภาโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญนภา ผ่ีานชมภู่โรงเรียนวัดเขาไผ่กรรมการ
5. นายสราวุธ ลาภขจรกิจโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการ
6. นางสาวอุมาภรณ์ พิลาวุฒิโรงเรียนบ้านคลองสิบแปดกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาทิพย์ เจียรสถิตโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
2. นายธารารัตน์ บูรณะเรขโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ ชนม์ประกายโรงเรียนบ้านหมื่นจิตกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสินชัย โรจนไพฑูรย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ชัชมนมาศ โรงเรียนโรงเรียนจิ้นฮั้ว กรรมการ
3. นายดาวูด หวังแจ่มโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพุทธกาล แก้วสุขโรงเรียนบ้านโสมประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพยงค์ ขจรผดุงกิตติโรงเรียนบ้านวังตะโกกรรมการ
3. นางสาวโยศิตา เพชรกูลกิจโรงเรียนพระตำหนักมหาราชกรรมการ
4. นางสาวสิริมา สุขดีโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
5. นายสุพรรณ พิมเสนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
6. นางเฉลา สุขทนารักษ์โรงเรียนบ้างช่องมะเฟืองกรรมการ
7. นางดวงขวัญ เพียรมนูพิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพุทธกาล แก้วสุขโรงเรียนบ้านโสมประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพยงค์ ขจรผดุงกิตติโรงเรียนบ้านวังตะโกกรรมการ
3. นางสาวโยศิตา เพชรกูลกิจโรงเรียนพระตำหนักมหาราชกรรมการ
4. นางสาวเฉลา สุขทนารักษฺ์โรงเรียนบ้านช่องมะเฟืองกรรมการ
5. นางสาวสิริมา สุขดีโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
6. นายสุพรรณ พิมเสนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
7. นางดวงขวัญ เพียรมนูพิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสมโภชน์ ฉลาดคิดโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำประธานกรรมการ
2. นางกุลริศา พูนบางยูงโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
3. นางประภัสสรณ์ นิลสงวนโรงเรียนบ้านชากพุดซากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมโภชน์ ฉลาดคิดโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำประธานกรรมการ
2. นางกุลริศา พูนบางยูงโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีกรรมการ
3. นางประภัสสรณ์ นิลสงวนโรงเรียนบ้านชากพุดซากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายอิทธิพล ปากเมืองโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางอัมพรพรรณ บุญรักษาโรงเรียนวัดราษฎ์ศรัทธากรรมการ
3. นางนุชรีย์ วรชุตินธรโรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายมานิต วิทยเขตปะภาโรงเรียนบ้านเนินโมกประธานกรรมการ
2. นางชิดชนก แสงจิตรโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางทรงศรี พรประเสริฐโรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสุขุม ตัญกาญจน์โรงเรียนพระตำหนักมหาราชประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข สมจิตร์โรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการ
3. นางประภาพรรณ บุญรอดโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ อิฐงามโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นางกานต์ณา แพทย์ผลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นายณัฐกฤษ ความดีโรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุุขุม ตัญกาญจน์โรงเรียนพระตำหนักมหาราชประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญแข สมจิตร์โรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการ
3. นางประภาพรรณ บุญรอดโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ อิฐงามโรงเรียนบ้านหนองประดู่ประธานกรรมการ
2. นางกานต์ณา แพทย์ผลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นายณัฐกฤษ ความดีโรงเรียนบ้านมาบไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวพรนิพา ปรีหะจินดาโรงเรียนนาป่ามโนรถประธานกรรมการ
2. นางยุรี อินทรัตน์โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากกรรมการ
3. นางเทียมจันทร์ สูยะนันทน์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวพรนิพา ปรีหะจินดาโรงเรียนนาป่ามโนรถประธานกรรมการ
2. นางยุรี อินทรัตน์โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากกรรมการ
3. นางเทียมจันทร์ สูยะนันทน์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางเสาวนีย์ พิทยานุรักษ์โรงเรียนบ้านแหลมแท่นประธานกรรมการ
2. นางพีรญา เย็นใจโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางจรีรัตน์ เกษตรสุนทรโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ พิทยานุรักษ์โรงเรียนบ้านแหลมแท่นประธานกรรมการ
2. นางพีรญา เย็นใจโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางจรีรัตน์ เกษตรสุนทรโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางบุบผา ทองย่อยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบทิพย์ มัตโนโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวรวีวรรณ สดใสโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางบุบผา ทองย่อยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบทิพย์ มัตโนโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางสาววรวีวรรณ สดใสโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางจงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉิดศรี ถาวรวัฒนะโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นางฐิตานรีย์ พยูงวงษ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉิดศรี ถาวรวัฒนะโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคมกรรมการ
3. นางฐิตานรีย์ พยูงวงษ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางขวัญจิตต์ บุญเกิดโรงเรียนบ้านหนองเขินประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ตู้จินดาโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
3. นางสุวิภา นามดุ้งโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
4. นางสาวอำพร บุญเย็นโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
5. นางสาวปัทมาภรณ์ หลาบหนองแสงโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. นางจำปี จงเห็นจิตต์โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนกรรมการ
7. นางกรรณิการ์ โลหิตโยธินโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
8. นางสาวกัลยาณี คำแก้วโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
9. นางจิราพร ลีศรานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงกรรมการ
10. นางกรกนก รอดเจริญโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
11. นางสาวอัญกาญจน์ มั่นสุขโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนกรรมการ
12. นางสาวนิศากร สุขะกาศีโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
13. นางจิรพรรณ เจียวใช่เฮ็งโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
14. นางกชพรรณ จาวใจเด็ดโรงเรียนบ้านหนองเสือช้างกรรมการ
15. นางสาววีราภรณ์ อมรแก้วโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
16. นางสาวศิริโสภา ลบบำรุงโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
17. นางสาวธมนวรรณ พึ่งพาโรงเรียนอนบาลชลบุรีกรรมการ
18. นางสาวจิรวดี ศิลปชัยโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
19. นางนันทิยา ไตรรัตน์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
20. นางวัชรี ชินธรรมโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
21. นางสาวกานต์กมล นาบุญพัฒนาโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวเตือนใจ แก้วรุจินันท์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา คุ้มทรัพย์โรงเรียนวัดท้องคุ้งกรรมการ
3. นางนิตยา สดใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวจีรนันท์ ดีด่านค้อโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
5. นางณัฐฐากุล ศรีวิพัฒน์โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
6. นางสาวกรรณิการ์ สุทธิพัฒนกุลโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
7. นางปัญจรัตน์ โอวาทโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
8. นางสาวดวงฤทัย สิงห์เผือกโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
9. นางนวพร เชื้อบุญโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
10. นางสาวพะยอม รังหอมโรงเรียนบ้านเนินโมกกรรมการ
11. นางญาณวีร์ คำแผลงโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
12. นางสาวรัตติกร สุวรรณก้อนโรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
13. นางสาวโสภินันท์ อารีสกุลกิจโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนกรรมการ
14. นางสาวบุญฑิตา อยู่เจริญพงษ์โรงเรียนอนุาบาลชลบุรีกรรมการ
15. นางแดนสรวง พิพัฒน์นภาพรโรงเรียนวัดเสม็ดกรรมการ
16. นางสาวนิภาพร ไชชนะโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
17. นางสาวมุกดา สถาวรโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
18. นางสุมาลี อนันตกูลโรงเรียนวัดอุทยานนทีกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวศุภลักษณ์ ศรีดอกไม้โรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววิริยาพร นิตยวรรณโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
3. นางสาวพัชนี วิลัยรักษ์โรงเรียนบ้านวังตะโกกรรมการ
4. นางนราภรณ์ เพิ่มอนุภาพโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
5. นางสาวปทุมพร ยศวิชัยโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
6. นางบุญเสริม พุ่มพวงโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
7. นางวรารัตน์ ธารวิทย์โรงเรียนบ้านหัวโกรกกรรมการ
8. นางสาวดวงฤทัย มาลีหวลโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
9. นางสาวน้ำผึ้ง แบร็คเวลล์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
10. นางสาวบรรจง บุตรชารีโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
11. นางสุรัตน์ บัวกอโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
12. นางกัญญา แก้วสุขโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
13. นางจิราภรณ์ ศรีสละโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
14. นางสาวสวนิต จำชาติโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
15. นางชิสา ทวนเงินโรงเรียนวัดเสม็ดกรรมการ
16. นางสาววัลลภา มารอดโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
17. นางชาลินี ธนกิจการเกษตรโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่กรรมการ
18. นางสาวสุรัสวดี ขุนคงเสถียรโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
19. นางชลลดา วัดโสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
20. นางนุชจรี แก้วภาโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูกรรมการ
21. นางสาวปรีชาภรณ์ ดิสริยะกุลโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางอุไรรัตน์ สุริยสิงห์โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นางพัทธ์ธีรา ชินปฐมพงษ์โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิภาพร คำขจรโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
4. นางอาภาพรรณ มานะคิดโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
5. นางสาวสิริวรรณ สังข์ตระกูลโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนกรรมการ
6. นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวงโรงเรียนวัดเตาปูนกรรมการ
7. นางจุฬาลักษณ์ ช่วยชูทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
8. นางจินตนา นิ่มนวลโรงเรียนวัดหนองชันจันทนารามกรรมการ
9. นางสาวสไบพร วรถ่ายฐานโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
10. นางเพ็ญจันทร์ นิ่มอนันท์โรงเรียนบ้านคลองสิบแปดกรรมการ
11. นางวนิดา คำสาโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
12. นางสาวอภัสนันท์ ผจญทรพรรคโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ
13. นางสาววันเพ็ญ อินทรโชติโรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวรรณิภา ทองธรรมชาติโรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ชลวานิชโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ พูศักดิ์ศรีกิจโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางจารุนันท์ วีรุปกรณ์อนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวรรณิภา ทองธรรมชาติโรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ชลวานิชโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ พูศักดิ์ศรีกิจโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางจารุนันท์ วีรุปกรณ์อนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวรรณิภา ทองธรรมชาติโรงเรียนวัดเขาไผ่ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ชลวานิชโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ พูศักดิ์ศรีกิจโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางจารุนันท์ วีรุปกรณ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวรรณิภา ทองธรรมชาติโรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ชลวานิชโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ พูศักดิ์ศรีกิจโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางจารุนันท์ วีรุปกรณ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวรรณิภา ทองธรรมชาติโรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ชลวานิชโรงเรียนมาบกรูดกรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ พูศักดิ์ศรีกิจโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางจารุนันท์ วีรุปกรณ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวรรณิภา ทองธรรมชาติโรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ชลวานิชโรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ พูศักดิ์ศรีกิจโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางจารุนันท์ วีรุปกรณ์โรงเรียนอนุบาลชลบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมรินทร์ มุตวงศ์โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)กรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ พูศักดิ์ศรีกิจโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ทรงทับทิมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา สุขใสโรงเรียนอนรุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมรินทร์ มุตวงศ์โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)กรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ พูศักดิ์ศรีกิจโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ทรงทับทิมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมรินทร์ มุตวงศ์โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)กรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ พูศักดิ์ศรีกิจโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ทรงทับทิมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมรินทร์ มุตวงศ์โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)กรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ พูศักดิ์ศรีกิจโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ทรงทับทิมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา สุขใสโรงเรียนอนุบาลชลบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมรินทร์ มุตวงศ์โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)กรรมการ
3. นางสาวทิพวัลย์ พูศักดิ์ศรีกิจโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ทรงทับทิมโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพนมรัตน์ เจริญศักดิ์โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล ศิริตรานนท์โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางสาวพร รัตนารติสัจจกุลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางจินตนา สุขเจริญโรงเรียนวัดคลองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพนมรัตน์ เจริญศักดิ์โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สุขเจริญโรงเรียนวัดคลองใหญ่กรรมการ
3. นางสาวพร รัตนารติสัจจกุลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล ศฯิริตรานนท์โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางโชติมา พฤกษ์เพิ่มพูลชุมชนบ้านหัวกุญแจประธานกรรมการ
2. นางประกาย แก้วหัสดีวัดท้องคุ้งกรรมการ
3. นางสาวจินตหรา ชาตรีบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นางสาวพร รัตนารติสัจจกุลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
5. นางสุพิชชา แก้วสวรรค์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
6. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโชติมา พฤกษ์เพิ่มพูลโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุุญแจประธานกรรมการ
2. นางประกาย แก้วหัสดีวัดท้องคุ้งกรรมการ
3. นางสาวจินตหรา ชาตรีบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นางสาวพร รัตนารติสัจจกุลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
5. นางสุพิชชา แก้วสวรรค์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
6. นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวิภา นามดุ้งโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธานกรรมการ
2. นางกัลยา วิจิตรโทโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางจันทิมา แจ่มจำรัสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางจำเริญ อยู่ดีโรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุวิภา นามดุ้งโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุุญแจประธานกรรมการ
2. นางกัลยา วิจิตโทโรงเรียนอนบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
3. นางจันทิมา แจ่มจำรัสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางจำเริญ อยู่ดีโรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุวิภา นามดุ้งโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจประธานกรรมการ
2. นางกัลยา วิจิตรโทโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสกรรมการ
3. นางจันทิมา แจ่มจำรัสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
4. นางจำเริญ อยู่ดีโรงเรียนบ้านแหลมแท่นกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยคุณโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
4. นางสาววันสุรีย์ สุวรรณพงษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา12กรรมการ
5. นางสาวพร รัตนารติสัจจกุลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
6. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยคุณโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
4. นางสาววันสุรีย์ ภูลายยาวครู ศูนย์การศึกษาพิเศษเ ขตการศึกษา12กรรมการ
5. นางสาวพร รัตนารติสัจจกุลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
6. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยคุณโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
4. นางสาววันสุรีย์ สุวรรณพงษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา12กรรมการ
5. นางสาวพร รัตนารติสัจจกุลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
6. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยคุณโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
4. นางสาววันสุรีย์ สุวรรณพงษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา12กรรมการ
5. นางสาวพร รัตนารติสัจจกุลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
6. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยคุณโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
4. นางสาววันสุรีย์ สุวรรณพงษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา12กรรมการ
5. นางสาวพร รัตนารติสัจจกุลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
6. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรเดช ศิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร ศรีวงษ์โรงเรียบนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นางจันทิมา แจ่มจำรัสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยคุณโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
4. นายวินิต ภูลายยาวพนักงานราชการศูนย์การศึกษาพิเศษเขต การศึกษา12กรรมการ
5. นางสาวพร รัตนารติสัจจกุลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
6. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนบาลวัดอู่ตะเภากรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยคุณโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
4. นางสาววันสุรีย์ สุวรรณพงษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา12กรรมการ
5. นางสาวพร รัตนารติสัจจกุลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
6. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยคุณโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
4. นางสาววันสุรีย์ ภูลายยาวครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา12กรรมการ
5. นางสาวพร รัตนารติสัจจกุลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
6. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยคุณโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
4. นางสาววันสุรีย์ สุวรรณพงษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา12กรรมการ
5. นางสาวพร รัตนารติสัจจกุลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
6. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ นาควิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาประธานกรรมการ
2. นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. นางนพวรรณ ไชยคุณโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมกรรมการ
4. นางสาววันสุรีย์ สุวรรณพงษ์ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา12กรรมการ
5. นางสาวพร รัตนารติสัจจกุลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
6. นางราตรี มุลาลีโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุรเดช สิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร ศรีวงษ์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นางจันทิมา แจ่มจำรัสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุุรเดช สิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร ศรีวงษ์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นางจันทิมา แจ่มจำรัสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรเดช สิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร ศรีวงษ์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นางจันทิมา แจ่มจำรัสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุรเดช สิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร ศรีวงษ์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นางจันทิมา แจ่มจำรัสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช สิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร ศรีวงษ์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นางจันทิมา แจ่มจำรัสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช สิริโสโรงเรียนบ้านชากนากรรมการ
2. นางภัทราพร ศรีวงษ์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นางจันทิมา แจ่มจำรัสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุรเดช สิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นางภัทราพร ศรีวงษ์โรงเรียนวอนนภาศัพท์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกยงยุทธ อยู่ดีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นางจันทิมา แจ่มจำรัสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธานกรรมการ
2. นางชลลดา วัดโสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นางปวีณา ศีลส่งโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธานกรรมการ
2. นางชลลดา วัดโสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
3. นางปวีณา ศิลส่งโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุฑารัตน์ อ่อนเฉวียงโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธานกรรมการ
2. นางทิพรดา สุขกฤตโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจุฑารัตน์ อ่อนเฉวียงโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธานกรรมการ
2. นางทิพรดา สุขกฤตโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิราพร ลีศรานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอัจจิมา เทียนวงศ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางสุพัตรา กองสิงห์โรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นางสาวบุษรา จุฑาเพ็ชรโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
5. นางเกศินี สันจะโป๊ะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจิราพร ลีศรานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอัจจิมา เทียนวงศ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางสุพัตรา กองสิงห์โรงเรียนบ้านมาบลำบิดกรรมการ
4. นางสาวบุษรา จุฑาเพ็ชรโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
5. นางเกศินี สันจะโป๊ะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจิราพร ลีศรานนท์โรงเรียนอนุบาลบ้านบึงประธานกรรมการ
2. นางอัจจิมา เทียนวงศ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางสุพัตรา กองสิงห์โรงเรียนบ้านมาบกรูดกรรมการ
4. นางสาวบุษรา จุฑาเพ็ชรโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
5. นางเกศินี สันจะโป๊ะศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจุฑารัตน์ อ่อนเฉวียงโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีประธานกรรมการ
2. นางทิพรดา สุขกฤตโรงเรียนวัดหนองยางกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ วรอุไรโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา12กรรมการ
2. นางสาวจิราพร รินคำโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
3. นางสาวศจีรัตน์ ง้าวทองโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
4. นางสาวอัญชนา ศรีใสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
5. นางสาวศุทธีนี สุขอยู่โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา12ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร รินคำโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากรรมการ
3. นางสาวศจีรัตน์ ง้าวทองโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
4. นางสาวอัญชนา ศรีใสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
5. นางสาวศุทธินี สุขอยู่โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวปรีชาภรณ์ ภุ่มรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา12ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร รินคำโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจกรรมการ
3. นางสาวศจีรัตน์ ง้าวทองโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
4. นางสาวอัญชนา ศรีใสโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการ
5. นางสาวศุทธินี สุขอยู่โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแพรว ศิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรดา วิทยากุลโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
3. นางกานต์ณา แพทย์ผลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางแพรว ศิริโสโรงเรียนบ้านชากนาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรดา วิทยากุลโรงเรียนบ้านห้วยกะปิกรรมการ
3. นางกานต์ณา แพทย์ผลโรงเรียนชุมชนวัดหนองรีกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]