หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ สพป.ชลบุรีเขต ๑
ระหว่าง วันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายปิยพัทธ์ เอกลักษณ์ธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงานการประกวดเพลงคุณธรรม  
2 นางสาวพรรณี ศรีประสงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงานการประกวดเพลงคุณธรรม  
3 นางรัชฤดี บุญเจือ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานกิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม  
4 นางสาวประภา ยถาโรจนพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานกิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม  
5 นางนาตยา รู้รักดี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานกิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม  
6 นางอรวรรณ แย้มเพียร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงานการประกวดภาพยนตร์สั้น  
7 นางบุญเชาวน์ ฝุ่นทอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงานการประกวดละครประวัติศาสตร์  
8 นางวรัชยา โคตรภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงานการประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
9 นางสาวประชิต จันทร์พร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงานการประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
10 นางสาวชยามน ชมกลื่น ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงานการประกวดเล่านิทานคุณธรรม  
11 นางสมพิศ มั่นคง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานการประกวดมารยาทไทย  
12 นางผาณิฐ อิ่มสมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานการประกวดมารยาทไทย  
13 นางวรรณา โพธิ์แก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานการประกวดมารยาทไทย  
14 นางเอกกร สุกใส ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานการประกวดมารยาทไทย  
15 นางสุรีย์พร สนองค์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานการประกวดมารยาทไทย  
16 นางสาวอัญกาญจน์ มั่นสุข ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานการประกวดมารยาทไทย  
17 นางสาวปิยะนุช กันคำ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานการประกวดมารยาทไทย  
18 นางศศิวิมล ตั้งอภิรดีขจร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงานการประกวดสวดมนต์แปล  
19 นางสาวเพ็ญศรี เชิดชู ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงานการประกวดสวดมนต์แปล  
20 นายวีระ มณีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
21 นางมาลัยพร ทองสีเข้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
22 นางดวงเดือน วินิจฉัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
23 นายฉรัต ไทยอุทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลสพป.ชบ.1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
24 นางบุปผา ทองย่อย ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
25 นางสาวรัฐกฤตา จันทร์กระจ่าง ครูฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
26 นางวิไล สามารถกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
27 นางดวงแข สุระประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน  
28 นางดวงเดือน วินิจฉัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ  
29 นายพรพจน์ เชี่ยววัฒนะ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ  
30 นางสาวสิริวรรณ สังข์ตระกูล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ  
31 นางสาวโสภินันท์ อารีสกุลกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ  
32 นางสาวมนัสวี มณีศรี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ  
33 นายวิรัช ศรีละคร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ  
34 นางสาวโอทิสา อ่อนน้อมพันธุ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ  
35 นางสาวรัชดา กริ่งกระจ่าง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ  
36 นางสาวรักชนก ยอดศรีคำ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ  
37 MISS LEI TING นิสิตฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ  
38 นางสาววรัญญา พลยาง นิสิตฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ  
39 นางสาวสุกัญญา หงษา นิสิตฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ  
40 นางสาวจุรีพันธ์ กลิ่นสุมาลย์ นิสิตฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ  
41 นางสาวอลิษา ขาวสะอาด นิสิตฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ  
42 นางสาววันวิสาข์ สายพนัส นิสิตฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ  
43 นางสาววรณิศา พึ่งสมศักดิ์ นิสิตฝึกประสบการณ์สอน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ  
44 นางจำปี จงเห็นจิตต์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ  
45 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
46 นายประวิทย์ ศรีพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี รองประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
47 นางสาวอุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
48 นางปวีณา ศิลส่่ง ครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการอำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
49 นางกานดา พุทธรักษา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กรรมการและเลขานุการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
50 นายประวิทย์ ศรีพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ประธานกรรมการดำเนินการจัดประกวดแข่งขันทางวิชาการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
51 นางสังเวียน ดำรงศานติ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
52 นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
53 นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
54 นางวัธนีย์ สำเร็จ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
55 นางจันทิมา แจ่มจำรัส ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
56 นางรัตนา วงศ์ยัง ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
57 นางสุพิชชา แก้วสวรรค์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
58 นายอนุสรณ์ สกุลเบิกไพร ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
59 นางศศิชา กรานมูล ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
60 นางจุฑารัตน์ อ่อนเฉวียง ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
61 นางสาวทิพวัลย์ พูศักดิ์ศรีกิจ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
62 นางสาวกฤติกา ยี่วาศรี ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
63 นางภคพร พานิช ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
64 นางสาวอัมพร บุญเย็น ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
65 นางสาวจรินทร แก้วทิพยเนตร ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
66 นางสาวพิมผกา สุวรรณา ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
67 นายวัลลภ รักษาศิล ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
68 นางสาวอุษา นาวิน ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
69 นางสาวจารุวรรณ เลี่ยมเปี่ยม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
70 นางสาวอัชณี วัยรัตนา ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
71 นางสาวกุลวินันท์ ธงชัยโรจน์สกุล ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
72 นางสาวปิยนันท์ อุดมมั่นถาวร ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
73 นางสาวสุภาพร สมานล้อม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
74 นางสาวพร รัตนารติสัจจกุล ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
75 นางมะลิ ธรรมเมธา ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
76 นางรัตติยา อุดมทวี ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
77 นางสุวรรณา ลีลาวิริยะ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
78 นายคณิต อึ้งแสงภากรณ์ นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
79 นายภุชงค์ กันตรง นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
80 นายภุชงค์ กันตรง ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
81 นายภุชงค์ กันตรง นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
82 นางสาวอุไรวรรณ แตงกวา นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
83 นางสาวจงรักษ์ แม้นเขียว นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
84 นางกานดา พุทธรักษา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
85 นางสาวสายพิณ โภคพิพัฒน์ นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
86 นางสาวณัฐวรา สุกใส นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
87 นายคณิต อึ้งแสงภากรณ์ นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
88 นายธนศักดิ์ ทองจำรัส นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
89 นายภานุพงษ์ คงเลิศ นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
90 นายภุชงค์ กันตรง นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
91 นางสาวอรอนงค์ กนะกาศัย นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
92 นางสาวกนกวรรณ ทับทิมทอง นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
93 นางสาวศิฐิตา พุทธเจริญทอง นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
94 นางสาวทัศนีย์ คำแหง นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
95 นางสาวปิยะนุช ศรีตะปัญญา นิสิตปฏิบัติการสอน โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
96 นางกานต์ณา แพทย์ผล ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
97 นางชลลดา วัดโส ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
98 นางสาวอุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
99 นางสาวปิยนันท์ อุดมมั่นถาวร ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
100 นายวัลลภ รักษาศิล ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
101 นางสาวจารุวรรณ เลี่ยมเปี่ยม ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
102 นางสาวมณฑา กันทรพันธ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
103 นางสาวอัชนา ศรีใส ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
104 นางสาวกฤติกา ยี่วาศรี ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)  
105 นางทับทิม โอทกานนท์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/กิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
106 นางสาวรัตนศิริ พรหมพิชัย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/กิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
107 นายนพรุจ กุลธนโรจน์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/กิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
108 นางสาวอุไรวรรณ กิจโชติ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน/กิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
109 นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์  
110 นายโรจน์นินทร์ ลิขิตอริยธรณ์ ครูโรงเรียนวัดสำนักบก คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์  
111 นายกมล ขวัญดี ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์  
112 นายสมพร หร่ายเจริญ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์  
113 นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์  
114 นายประกอบ กระดังงา ครูโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์  
115 นายอดิศร สุขใส ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์  
116 นายมาณพ ภูภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
117 นางสาวสมสนิท บุญญาภิสมภาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
118 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
119 นางมาลี พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
120 นายอดิศร สุขใส ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
121 นายพิทักษ์ แพทย์ผล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
122 นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
123 นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
124 นายเกษม เนียมสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
125 นายฉรัต ไทยอุทิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
126 นายชวลิต จงเห็นจิต ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี  
127 นายไพบูลย์ สุนทรไท ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี  
128 นายภาวัตร บุญการ ครูโรงเรียนบ้านป่ายุบ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี  
129 นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดา ครูโรงเรียนบ้านสวนจั่นอนุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี  
130 นายณรงค์ฤทธฺ์ ปิจะโร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี  
131 นางกนกวรรณ มูลทองสงค์ ครูโรงเรียนบ้านมาบลำบิด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี  
132 นางสาวชิดชนก คงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี  
133 นายจารึก ยิ้มแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเขื่อน คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีขับร้อง  
134 นายสมาน นัยรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีขับร้อง  
135 นายจีรศักดิ์ ขันอาษา ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีขับร้อง  
136 นายชวลิต จงเห็นจิต ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีขับร้อง  
137 นางบุญญาพร แสงสุข ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีขับร้อง  
138 นายณรงค์ฤทธฺ์ ปิจะโร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีขับร้อง  
139 จสอ.สุพัฒน์ ศรีสุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิการดนตรี ร.21 รอ. คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีขับร้อง  
140 นายวิเศษ ไผ่ชัยสิทธฺิ์ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีขับร้อง  
141 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรีขับร้อง  
142 นายพิทักษ์ แพทย์ผล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์  
143 นางจีรวรรณ ไขรัศมี ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์  
144 นางมะโน อินทร์เจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์  
145 นางนันตพร บุญหยาด ครูโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์  
146 นางสายสุนีย์ อังติกุล ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้ม คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์  
147 นางพจนีย์วรรณ น้อยประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์  
148 นางมาลี พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์  
149 นางสาวสุทธิพรรณ เนียมสันเทียะ ครูโรงเรียนหนองตะโก คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์  
150 นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขลบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-การแสดงตลกและมายากล/วงดนตรีสตริง  
151 นายกมล ขวัญดี ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-การแสดงตลกและมายากล/วงดนตรีสตริง  
152 นายสมพร หร่ายเจริญ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-การแสดงตลกและมายากล/วงดนตรีสตริง  
153 นายพิทักษ์ แพทย์ผล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-การแสดงตลกและมายากล/วงดนตรีสตริง  
154 นายพิทักษ์ แพทย์ผล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-การแสดงตลกและมายากล/วงดนตรีสตริง  
155 นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-การแสดงตลกและมายากล/วงดนตรีสตริง  
156 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-การแสดงตลกและมายากล/วงดนตรีสตริง  
157 นางจีรวรรณ ไขรัศมี ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-การแสดงตลกและมายากล/วงดนตรีสตริง  
158 จสอ.สุพัฒน์ ศรีสุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิการดนตรี ร.21 รอ. คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-การแสดงตลกและมายากล/วงดนตรีสตริง  
159 นายวิเศษ ไผ่ชัยสิทธฺิ์ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-การแสดงตลกและมายากล/วงดนตรีสตริง  
160 นายจีรศักดิ์ ขันอาษา ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-การแสดงตลกและมายากล/วงดนตรีสตริง  
161 นางมาลี พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-การแสดงตลกและมายากล/วงดนตรีสตริง  
162 นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ประธานกรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
163 นายศิลป์ชัย สัมพันธ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
164 นายเอกราช เหลี่ยมดี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
165 นางสาวณัฐรดา แดงเนียม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
166 นางสาวกัลยา เหลือธิ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
167 นางสาวมนัสนันท์ วาจาสัตย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
168 นางสาวปุณณภา ชาตินามสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
169 นางสาววรัทยา ชีวาพัฒนานุวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
170 นางสาวจารุณีภรณ์ มาเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
171 นางสาวพรภิมล เทศจัตุรัส ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
172 นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
173 นางวีรวรรณ อักวังโสสิรภัทร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
174 นางสาวจุฑาทิพย์ ปุญญฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
175 นางสุดาพร ถาวร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
176 นางพัชรี ล้ำเลิศ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
177 นางสุนันท์ จิรหฤทัย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
178 นางนลินรัตน์ มาลาสง่าวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
179 นางฐิตานรีย์ พยุงวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
180 นางสาวสุดฤทัย ปุญญฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
181 นายสุพจน์ ตุลารัตนพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
182 นางสาวอรพินท์ คำมา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
183 นางสาวกาญจนา หิรัญเกษตร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
184 นางสาวนภา ศิริบุบผา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
185 นายพุทธิพงษ์ แซ่ลิ้ม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
186 นางจันทิมา ศรเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
187 นางสาววิริยา นากสุก ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
188 นางสาวธีฐิพร ชาติชาตรี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
189 นางเพ็ญพรรณ เทวาประดับ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
190 นางสาวสุมาลี มงคลวรเด่ช ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
191 นางสาวจุฑาภรณ์ ฉิมทับ นิสิตโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
192 นางสาวศิริพร แดงอ่อน นิสิตโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
193 นางสาวพัชรียา กล้าหาญ นิสิตโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
194 นางจินตนา ธานินพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
195 นางสุมิกา บุญไตรย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
196 นางสุพรรณภา ประทุมชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
197 นางจานุรัตน์ อนันตชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
198 นางเขมิกา พินิจอุดม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
199 นางสาวสุภาพ สุวรรณสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
200 นางนาฏยา มั่นมี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
201 นางสาวจันทภา นิวรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
202 นางสุภา พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
203 นางบุญมา โรจน์ศิริวุฒิกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
204 นางภัชรวรรณ ชลเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
205 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีอุบล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
206 นางสาวเพ็ญพร นันต๊ะเสน ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
207 นางสาวบัวบูชา อุบาลี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
208 นางสาวพุทธวรรณ ความดี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
209 นายอดิศร สุขใส ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
210 นายสิทธิพล สุธรรมาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
211 นางสาวสิริพร สุขเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
212 นางสาวปรียาภรณ์ แก่นเชียงสา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
213 นางสาวกฤติยา อินทร์บุตร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
214 นางกมลลักษณ์ ปิยะนันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
215 นางสาวภคมน สมิตานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
216 นางสาวสิริลักษณ์ พละภิญโญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
217 นายนนทรักษ์ ชื่นเบิกบาน ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
218 นายเอกพล เสงี่ยมพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
219 นายปฏิภาณ สละรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
220 นางสาววันวิสา ปัญญาเลิศประภา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
221 นางสาวธมนวรรณ วุฒิมาก ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
222 นางสาวพิมพ์พรรณ โรจน์แก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
223 นางสาวณัฐฐา เรืองอุไร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
224 นางรัตนา วัยรัตนา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
225 นายชรินทร์พงษ์ วิศวสมภพ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
226 นายอภิวัฒน์ วัดเขียว ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
227 นางสาวศุธวิกา พยุงวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
228 นางมาลี พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
229 นางสาวพจนา แจ่มจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
230 นางสาวกุลกานต์ โพธิปัญญา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
231 นายชัชภูมิ กมลรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
232 นางสาววริดา ตะวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
233 นางสาวชลาลัย สุขมา นิสิตโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
234 นายธนสาร นพรัมภา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
235 นางใกล้รุ่ง สุภาภรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
236 นางสาวกรรณิการ์ สุขเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
237 นางสาววลัยพร พิบูรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
238 นางสาวอุษา ปฐมพรสุริยะ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
239 นางสาวอัจฉราภรณ์ คงคาใส นิสิตโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
240 นางสาวณภาภัทร โฉมจังหวัด นิสิตโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
241 นายศิโรดม โสวัณณะ นิสิตโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
242 นายณรงค์กมล โพธิ์ทอง นิสิตโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
243 นายธารารัตน์ บูรณะเรข ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
244 นางสาวนิตยา ฮวดเจ้ย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
245 นางสาวปาริชา รัตนภคนันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
246 นางเรณู เจิมนาค ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
247 นางสาวกาญจนา โกญจนาทกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
248 นางสาวทิพยรัตน์ อาจกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
249 นายวิชัย ธรรมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.  
250 นายจักรกฤษณ์ มั่นเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.  
251 นางณัฐวรรณ เจริญศุภผล ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.  
252 นางสาวฉันธนา นิกรประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.  
253 นางวันเพ็ญ แนวจำปา ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.  
254 นางปรานอม ศรีนาคสุก ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.  
255 นายจริพงษ์ มั่นเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.  
256 นางศศิภา กำประโคน ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.  
257 นางสาวจิราพร มั่นเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.  
258 นางปิยวรรณ รัตนสกุลชล ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.  
259 นางนวพร งบทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.  
260 นางดวงขวัญ เพียรมนูพิพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.  
261 นางสาวอรศิริ ผิวจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.  
262 นางพยงค์ จันทโรทัย ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม (วัดเขาบางทราย) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.  
263 นายบัญชา สุขี admin ผู้ดูแลระบบฯระดับเขต  
264 ครู รร แต่ละ 11 สนามแข่ง รร สนามแข่ง กรรมการบันทึกคะแนน  
265 ศน. 03 ศน สพป.ชบ.1 กรรมการประจำศูนย์แข่งขัน  
266 ครู รร แต่ละ 11 สนามแข่ง จัดสถานที่ กรรมการส่วนจัดสนามแข่งขัน  
267 ครู รร แต่ละ 11 สนามแข่ง กรรมการ การแข่ง กรรมการ ตัดสินการแข่งขัน  
268 ศน. 02 ศน สพป.ชบ.1 ผู้ประสานงาน  
269 นายปิยพัทธ์ เอกลักษณ์ธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี ผู้ประสานงาน  
270 ศน. 01 ศน สพป.ชบ.1 กรรมการกลาง  
271 ครู รร แต่ รร พิมพ์บัตร เจ้าหน้าที่พิมพ์บัตรการแข่งขัน  
272 ครู รร แต่ รร พิมพ์บัตร2 เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตร  
273 นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
274 นายฑศพล บุญไตรย์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่ฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
275 นายพิทักษ์ ประสิทธิเวชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
276 นายสุมิน กาฬภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
277 นางนาถลดา ใจเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
278 นางวันเพ็ญ นาควิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
279 นายไพรวัลย์ สูยะนันทน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
280 นางสาวสายสุรีย์พร เวหะชาติ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการที่ปรึกษาสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
281 นายพิทักษ์ ประสิทธิเวชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขันภาษาไทย  
282 นายสุมิน กาฬภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขันภาษาไทย  
283 นางนาถลดา ใจเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขันภาษาไทย  
284 นางสาวประไพ มีศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขันภาษาไทย  
285 นางอัญชลี พลับพลี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขันภาษาไทย  
286 นางสาวสุนิสา สุดเกตุ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขันภาษาไทย  
287 นางน้ำทิพย์ พูลผล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขันภาษาไทย  
288 นางสาวคำนึง คชชา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขันภาษาไทย  
289 นางปรอยฝน ยศเมฆ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขันภาษาไทย  
290 นางสาวกรรณิกร ห่อคำ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขันภาษาไทย  
291 นางสาวมยุรา สายยืด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขันภาษาไทย  
292 นางสาวภิรนันท์ ชุ่นไล้ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขันภาษาไทย  
293 นางวันเพ็ญ นาควิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขันภาษาไทย  
294 นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขันภาษาไทย  
295 นายพิทักษ์ ประสิทธิเวชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
296 นายสุมิน กาฬภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
297 นางนาถลดา ใจเย็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
298 นางสายพิณ เกษมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
299 นางสาวอรทัย สากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
300 นายวีระชัย สีทาน้อย ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
301 นายไพศาล เจริญสุข ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
302 นายธยา เหล่ากกโพธิ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
303 นายสมหมาย ดีเรืองศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
304 นายธีระนันท์ เนื่องจำนงค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
305 นายวุฒิ ศรีพินิจ ช่างฝีมือทั่วไปโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
306 นางน้ำทิพย์ พูลผล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
307 นางปรอยฝน ยศเมฆ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดสถานที่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
308 นางสายพิณ เกษมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการเงินสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
309 นางธัญญพัทธ์ นาคไพรัชช์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการเงินสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
310 นางสาวมิ่งสมร ศรีประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการเงินสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
311 นางณัชชา จิตต์อารีย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการเงินสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
312 นางสาวภารตี ทัพจีน ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการเงินสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
313 นางสาลินี วรรณโกมล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการเงินสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
314 นางสาวประไพ มีศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
315 นางสาวมยุรา สายยืด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
316 นางสาวกรรณิกร ห่อคำ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
317 นายธยา เหล่ากกโพธิ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
318 นางสาวภิรนันท์ ชุ่นไล้ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
319 นางสาวศิรินทิพย์ กุลตังวัฒนา ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
320 นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
321 นางกาญจนา สามารถ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
322 นางณัฐฐากุล ศรีวิพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
323 นางอุไรรัตน์ สุริยะสิงห์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
324 นางสาวอรทัย สากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
325 นางสาวนภาวรรณ สากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
326 นางจิราภรณ์ ศรีสละ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
327 นางสุภา ภิระบรรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
328 นางสาวคำนึง คชชา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
329 นางปรียา กล่อมนัทธี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
330 นางสาวกัลยาณี คำแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
331 นางสาวเพ็ชชรี บัวจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
332 นางปภาดา ไพศาลธนัท ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
333 นางณัชชา จิตต์อารีย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
334 นางชนัญชิตา วงค์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
335 นางสาวปราณปรียา ศรีบุญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
336 นายสุมิน กาฬภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยและจราจรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
337 นายไพศาล เจริญสุข ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยและจราจรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
338 นายธยา เหล่ากกโพธิ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยและจราจรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
339 นายวีระชัย สีทาน้อย ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยและจราจรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
340 นายสมหมาย ดีเรืองศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยและจราจรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
341 นายธีระนันท์ เนื่องจำนงค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยและจราจรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
342 นายวุฒิ ศรีพินิจ ช่างฝีมือทั่วไปโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยและจราจรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
343 นางสาววรรณี หิรัญญากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
344 นางอภิสรามาส เรืองสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
345 นางสาวนภาวรรณ สากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
346 นางสมนึก เสถียรเขต ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
347 นางสาวดวงฤทัย มาลีหวล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
348 นางสาวกัลยาณี คำแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
349 นางสาวศิรินทิพย์ กุลตังวัฒนา ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
350 นางสาวบรรจง บุตรชารี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
351 นางสาวภิรนันท์ ไพรศาล ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
352 นางสาวเพ็ชชรี บัวจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
353 นางสาววนิดา วงค์ประภาภร ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
354 นางสาวสุกานดา ศรีไพโรจน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
355 นางอัญชลี พลับพลี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัวสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
356 นางวันเพ็ญ นาควิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประเมินผลสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
357 นางอัญชลี พลับพลี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประเมินผลสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
358 นางสาวสุนิสา สุดเกตุ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประเมินผลสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
359 นางกัลยา วิจิตรโท ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประเมินผลสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
360 นางสาวมิ่งสมร ศรีประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประเมินผลสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
361 นางสาววรัญญา ธีรธรรมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา รองประธานคณะกรรมการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
362 นางพรพรรณ การุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
363 นางสุนิสา ศรีอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
364 นางสุนิสา ศรีอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
365 นางทิพวรรณ พวกดี ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
366 นางทิพวรรณ พวกดี ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
367 นางคนึงนิจ ตัญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
368 นายไกรวุฒิ ฤทธาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
369 นายไกรวุฒิ ฤทธาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
370 นางกิตติยา เอมเปีย ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเะมินผลการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
371 นายสวัสดิ์๋ เพิ่มจรัส ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ในการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
372 นายจรสสร เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ในการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
373 นายจรสสร เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ในการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
374 นายธนานพ พึ่งพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ในการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
375 นายธนานพ พึ่งพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ในการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
376 นายธนานพ พึ่งพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ในการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
377 นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจจะโร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ในการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
378 นางสุเพ็ญ ทิพย์วงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ในการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
379 นายมนัส ป้องทอง ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ในการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
380 นายสราวุธ ก๊อใจ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ในการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
381 นางสาวพิมพร พ่ออามาตย์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบันทึกภาพการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
382 นางสาวพิสนีย์ เจียมสถิตย์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบันทึกภาพการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
383 นายขจรศักดิ์ แมลงภู่ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบันทึกภาพการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
384 นายขจรศักดิ์ แมลงภู่ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบันทึกภาพการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
385 นางสมพร สุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและบันทึกภาพการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
386 นางสาวพัทธ์ธีรา ชินปฐมพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดทำคะแนนผลการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
387 นางสุดาพร หลำคำ ครูโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดทำคะแนนผลการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
388 นางสาวราตรี วัฒนปรีชาเลิศ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดทำคะแนนผลการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
389 นางสาวราตรี วัฒนปรีชาเลิศ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดทำคะแนนผลการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
390 นางสาวราตรี วัฒนปรีชาเลิศ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดทำคะแนนผลการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
391 นางสาวปุณยนุช สินรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารในการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
392 นางสาวศกุตลา ปานสกุล ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารในการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
393 นางสาวศกุตลา ปานสกุล ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารในการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
394 นางสาวศกุตลา ปานสกุล ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารในการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
395 นางสาวศกุตลา ปานสกุล ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารในการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
396 นางสาวพัทธ์ธีรา ชินปฐมพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารในการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
397 นางสาวชลภัทร วงศ์ดนตรี ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ผู้ประสานการแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
398 นางสาวถิรดา กระกร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ผู้ประสานการแข่งขันกิจกรรมอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  
399 นางสิริวรรณ ไมตรีจิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ผู้ประสานการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับประถมศึกษา  
400 นางวรรณวิสา หอมสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ผูู้ประสานการแข่งขันกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
401 นางสาวชุดาพร นพเก้า ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ผู้ประสานการแข่งขันกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
402 นางกิตติมา เทียมเมฆ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ผู้ประสานการแข่งขันกิจกรรมการแสดงวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
403 นางสาวกุลวดี อำภาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ผู้ประสานการแข่งขันกิจกรรมการการแสดงวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
404 นางสาวพิจิตรา เจริญการ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ผูู้้ประสานการแข่งขันกิจกรรมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
405 นางสาวนริสรา ภู่สุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ผู้ประสานกหิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
406 นางสาวสุนันท์ พลาบดีวัฒน ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ผู้ประสานกหิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา  
407 นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
408 นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
409 นายฑศพล บุญไตรย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
410 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
411 นายเกษม เนียมสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
412 นายธนากฤช ธนากิตติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
413 นางมะลิวัลย์ เจริญสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
414 นายเผด็จ ภู่ประจำศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
415 นายฉรัต ไทยอุทิศ ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
416 นายศิลป์ชัย สัมพันธ์พร ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
417 นายมาณพ ภูภักดี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
418 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
419 นางสาวสมสนิท บุญญาภิสมภาร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี กรรมการที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
420 นายมาณพ ภูภักดี รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
421 นายธนสาร นพรัมภา ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
422 นางสาวแก้วฟ้า ถนอมศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
423 นางเปรมฤดี มากชูชิต ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
424 นางใกล้รุ่ง สุภาภรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
425 นางสาวภัชชษา ภิรกฤตภิรมย์ ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
426 นายสมชาย งามขำ ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
427 นางประภาศรี พิทอนวอน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
428 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
429 นายชรินทร์พงษ์ วิศวสมภพ ครู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
430 นางวงเดือน จำปาน้อย นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
431 นางเจษณี อนุสุริยา นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
432 นางสาวไพรินทร์ น้อยสกุล นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
433 นางละมัย สว่างจิตต์ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
434 นางสาวจันทนา กุลชุติธร นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
435 นายไวพจน์ พลไชย นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
436 นางประภาศรี พิทอนวอน ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
437 นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนากระรอก คณะกรรมการกิจกรรมสภานักเรียน ฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
438 นางนภาพร มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร คณะกรรมการกิจกรรมสภานักเรียน ฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
439 นางสาวพรนิพา ปรีหะจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาป่ามโนรถ คณะกรรมการกิจกรรมสภานักเรียน ฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
440 นายสถาพร ภูระก้านตรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสถาพรพิทยา คณะกรรมการกิจกรรมสภานักเรียน ฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
441 นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการกิจกรรมสภานักเรียน ฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
442 นางลดาวัลย์ เนื่องคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการกิจกรรมสภานักเรียน ฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
443 นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการกิจกรรมสภานักเรียน ฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
444 นางสาวมลิวัลย์ เจริยสว่าง รอง.ผอ.สพป.ชบ.1 คณะกรรมการกิจกรรมสภานักเรียน ฝ่่ายจัดสถานที่  
445 นางสาวสุนันท์ ไชยพิพัฒน์ขจร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการกิจกรรมสภานักเรียน ฝ่่ายจัดสถานที่  
446 นางปัตถมา บุญทนาวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการกิจกรรมสภานักเรียน ฝ่่ายจัดสถานที่  
447 นางพัสนีย์ อุ้ยตา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการกิจกรรมสภานักเรียน ฝ่่ายจัดสถานที่  
448 นางอรุณศรี สมานมิตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการกิจกรรมสภานักเรียน ฝ่่ายจัดสถานที่  
449 นางสุดารัตน์ ศรประดิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการกิจกรรมสภานักเรียน ฝ่่ายจัดสถานที่  
450 นางดาวเรือง มั่นคง นักการภารโรง สพป.ชบ.1 คณะกรรมการกิจกรรมสภานักเรียน ฝ่่ายจัดสถานที่  
451 นายพิชญ์ เจริญรัมย์ เจ้าหน้าที่โสตฯ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการกิจกรรมสภานักเรียน ฝ่่ายจัดสถานที่  
452 นางปราณี เปรมศิริกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการกิจกรรมสภานักเรียน ฝ่่ายจัดสถานที่  
453 นางกัญญาภัค พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการกิจกรรมสภานักเรียน ฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์  
454 นางสาวสุภาพร เอื้อพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการกิจกรรมสภานักเรียน ฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์  
455 นางนพภัสสร โกสินทรจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการกิจกรรมสภานักเรียน ฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์  
456 นางระวิพรรณ กมลวิจิตรเกษม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการกิจกรรมสภานักเรียน ฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์  
457 นางนงเยาว์ เกาะสูงเนิน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการกิจกรรมสภานักเรียน ฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์  
458 นางสาววนิดา ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ลูกสือ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการกิจกรรมสภานักเรียน ฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์  
459 นางสาวแสงรัตน์ โกศล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการกิจกรรมสภานักเรียน ฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์  
460 นายวิรัตน์ พุ่มศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายตัดสินการแข่งขัน (ประเภทลูกเสือสำรอง)  
461 นางระจิต พุ่มศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายตัดสินการแข่งขัน (ประเภทลูกเสือสำรอง)  
462 นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายตัดสินการแข่งขัน (ประเภทลูกเสือสำรอง)  
463 นายสุวิทย์ เกตุแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายตัดสินการแข่งขัน (ประเภทลูกเสือสำรอง)  
464 นางณัฎฎาชล ธนัชชาอธิ วัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายตัดสินการแข่งขัน (ประเภทลูกเสือสำรอง)  
465 นายวิฑูรย์ สังข์มณี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายตัดสินการแข่งขัน (ประเภทลูกเสือสำรอง)  
466 นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ชบ.1 ผู้ประสานงานภาคสนาม (ประเภทลูกเสือสำรอง)  
467 นายสถาพร ภูระก้านตรง รอง.ผอ.ร.ร.สถาพรพิทยา คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายตัดสิน(ประเภทลูกเสือสามัญ)  
468 นายปิยะกฤษ ยุทธไชยมิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายตัดสิน(ประเภทลูกเสือสามัญ)  
469 ว่าที่ร้อยตรีศุภวัฒน์ เทียมศรีรัชนีกร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายตัดสิน(ประเภทลูกเสือสามัญ)  
470 ว่าที่ร้อยตรีทวีพงษ์ บุญถนอม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายตัดสิน(ประเภทลูกเสือสามัญ)  
471 นายสาธิต กองฟั่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายตัดสิน(ประเภทลูกเสือสามัญ)  
472 นางสาววนิดา ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ลูกสือ สพป.ชบ.1 ผู้ประสานงานภาคสนาม (ประเภทลูกเสือสามัญ)  
473 นายยุทธนา เรืองไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายตัดสิน (ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่)  
474 นายสุเทพ แสวงธรรม ผอ.ร.ร.บ้านป่ายุบ คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายตัดสิน (ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่)  
475 นายมณเฑียร เดชจินดา ผอ.ร.ร.บ้านมาบลำบิด คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายตัดสิน (ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่)  
476 นายสงัด กระจ่าง ผอ.ร.ร.วัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายตัดสิน (ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่)  
477 ว่าที่ร้อยโทสมาน ศรีมงคล รอง.ผอ.ร.ร.วัดท้องคุ้ง คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายตัดสิน (ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่)  
478 นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ชบ.1 ผู้ประสานงานภาคสนาม (ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่)  
479 นางสาววันเพ็ญ ชลนำสุวรรณ ผอ.ร.ร.วัดตาลล้อม คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายสถานที่อาหารและเครื่องดื่ม  
480 นางอารี สันติธรรมมากร ครู ร.ร.วัดตาลล้อม คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายสถานที่อาหารและเครื่องดื่ม  
481 นางสาวรุ่งรัศมี โรจนะกาญ ครู ร.ร.วัดตาลล้อม คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายสถานที่อาหารและเครื่องดื่ม  
482 นางพรพิณ ฌานจิตกุศล ครู ร.ร.วัดตาลล้อม คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายสถานที่อาหารและเครื่องดื่ม  
483 นางแก้วขวัญ เนื่องจำนงค์ ครู ร.ร.วัดตาลล้อม คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายสถานที่อาหารและเครื่องดื่ม  
484 นางอุไรวรรณ พิลึก ครู ร.ร.วัดตาลล้อม คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายสถานที่อาหารและเครื่องดื่ม  
485 นางจินดา โพธิศรางกูล ครู ร.ร.วัดตาลล้อม คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายสถานที่อาหารและเครื่องดื่ม  
486 นางปราณี ใบบัว ครู ร.ร.วัดตาลล้อม คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายสถานที่อาหารและเครื่องดื่ม  
487 นายบุญญวัฒน์ เดชคุณมาก ครู ร.ร.วัดตาลล้อม คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายสถานที่อาหารและเครื่องดื่ม  
488 นางสาววิภาพร อารมณ์ฤทธิ์ ครู ร.ร.วัดตาลล้อม คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายสถานที่อาหารและเครื่องดื่ม  
489 นางสาวณัฐชนา กราบทิพย์ นิสิตฝึกสอน ร.ร.วัดตาลล้อม คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายสถานที่อาหารและเครื่องดื่ม  
490 นางสาวอัมรา สืบเกิด นิสิตฝึกสอน ร.ร.วัดตาลล้อม คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายสถานที่อาหารและเครื่องดื่ม  
491 นางสาวเกล็ดดาว กลมทุกสิ่ง นิสิตฝึกสอน ร.ร.วัดตาลล้อม คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายสถานที่อาหารและเครื่องดื่ม  
492 MISS ZHU XI นิสิตฝึกสอน ร.ร.วัดตาลล้อม คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายสถานที่อาหารและเครื่องดื่ม  
493 นายวรวัตร คณิตนุสรณ์ ครู ร.ร.วัดตาลล้อม คณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายสถานที่อาหารและเครื่องดื่ม  
494 นางกัญญาภัค พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายรับรายงานตัวและประเมินผล  
495 นางสาวสุภาพร เอื้อพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายรับรายงานตัวและประเมินผล  
496 นางนพภัสสร โกสินทรจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายรับรายงานตัวและประเมินผล  
497 นางระวิพรรณ กมลวิจิตรเกษม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายรับรายงานตัวและประเมินผล  
498 นางนงเยาว์ เกาะสูงเนิน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายรับรายงานตัวและประเมินผล  
499 นายจิรศักดิ์ ขันอาษา ครู ร.ร.อนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายรับรายงานตัวและประเมินผล  
500 นายพิชญ์ เจริญรัมย์ เจ้าหน้าที่โสตฯ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายรับรายงานตัวและประเมินผล  
501 นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายรับรายงานตัวและประเมินผล  
502 นางสาววนิดา ศรีจันทร์ เจ้าหน้าที่ลูกสือ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการกิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ฝ่ายรับรายงานตัวและประเมินผล  
503 นายวิวัฒน์ไชย ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
504 นางปรีชญา สังขพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
505 นางรมย์รวินท์ ตันติฤทธิพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
506 นางจันทนา คลังวิจิตร ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
507 นางปรมาภรณ์ สุขกุล ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
508 นางนิทชนันท์ เหล่าพาณิชย์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
509 นางสาวกัญญา สามารถ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
510 นายไกรวุฒิ ฤทธาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
511 นางบุญมาก สุริยะกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
512 นางสัญญา สุธรรมาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
513 นางปรีชญา สังขพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการการเงินและพัสดุการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
514 นางสาวกัญญา สามารถ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการการเงินและพัสดุการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
515 นางสัญญา สุธรรมาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการการเงินและพัสดุการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
516 นางจินตนา จองถวัลย์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการการเงินและพัสดุการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
517 นางรมย์รวินท์ ตันติฤทธิพล ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
518 นางสาวลลิตา หลอมนาค ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
519 นางสาววรรณวิภา พูลทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
520 นางจันทร์เพ็ญ ชาญชลสมุทร ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริหารอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
521 นางสาวเสาวนีย์ ผลนา ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริหารอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
522 นางศจีรัตน์ ง้าวทอง ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริหารอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
523 นางสาวภัคภร เที่ยงขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริหารอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
524 นางสาววชิราภรณ์ สืบคัด ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริหารอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
525 นางอารีรัตน์ ยาวิราช ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริหารอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
526 นางลัดดาวัลย์ ปรีชาสุขสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริหารอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
527 นางสาวเจนจิรา ผาสุข ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริหารอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
528 นางสาวภัทรพร คงกิจไพศาล นิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริหารอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
529 นางสาวสุพรรณี ศรีโสภา ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริหารอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
530 นางสาววิภาวี กะทัน นิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริหารอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
531 นางสาวอรทัย สุสวัสดิ์ นิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริหารอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
532 นางสาวสุกัญญา สวัสดี นิสิตฝึกสอนมหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริหารอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
533 นางสาวสุชาดา สินทวี ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริหารอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันสาระคณิตศาสตร์  
534 นางปรีชญา สังขพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันคณิตศาสตร์  
535 นางสัญญา สุธรรมาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันคณิตศาสตร์  
536 นางสาวเจนจิรา ผาสุข ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันคณิตศาสตร์  
537 นางสาวลลิตา หลอมนาค ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันคณิตศาสตร์  
538 นางสาวอรทิพย์ ศรีเกลื่อนกิจ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันคณิตศาสตร์  
539 นางสาวกนกลักษณ์ ลาภประเสริฐโชค ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันคณิตศาสตร์  
540 นายศักดิ์สิทธิ์ เนาวรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/รักษาความปลอดภัยและการจราจรแข่งขันคณิตศาสตร์  
541 นางกัลยา ธีรพิบูลกุล ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/รักษาความปลอดภัยและการจราจรแข่งขันคณิตศาสตร์  
542 นายสุรเดช ยศพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/รักษาความปลอดภัยและการจราจรแข่งขันคณิตศาสตร์  
543 นายฐากูร ทัศมาลี ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/รักษาความปลอดภัยและการจราจรแข่งขันคณิตศาสตร์  
544 นายกฤษณะ แตงฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/รักษาความปลอดภัยและการจราจรแข่งขันคณิตศาสตร์  
545 นายภัทรชัย ภัสสรปภาชัย ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/รักษาความปลอดภัยและการจราจรแข่งขันคณิตศาสตร์  
546 นายเกษม เนียมสันเทียะ รอง ผอ.สพป.ชบ.1 ประธานคณะกรรมการการแข่งขันทางวิชาการกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
547 นางสาวนัจ กวินเกตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานคณะกรรมการการแข่งขันทางวิชาการกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
548 นางนัยนา วงศ์เกษม ครู โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) คณะกรรมการกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
549 นางสมคิด บรรพต ครู โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม คณะกรรมการกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
550 นางนพภัสสร โกสินทรจิตร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ฝ่ายตัดสินการแข่งขัน  
551 นายสุทธิโรจน์ บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ฝ่่ายจัดสถานที่  
552 นายณัฐธพงษ์ชัย วัชรพงษ์ธร ครู โรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ฝ่่ายจัดสถานที่  
553 นางสาวจิราภา ศรีมงคล ครู โรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ฝ่่ายจัดสถานที่  
554 ว่าที่ ร.ท. สมาน ศรีมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ฝ่่ายจัดสถานที่  
555 นาง นุชรีย์ วรชุตินธร ครู โรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ฝ่่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
556 นางสมฤดี มากทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ฝ่่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
557 นางพิราพรณ์ สุขสวย ครู โรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ฝ่่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
558 นางสาวสุภาพร เอื้อพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
559 นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
560 นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
561 นางแสงรัตน์ โกศล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
562 นางระวิพรรณ กมลวิจิตรเกษม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
563 นางนพภัสสร โกสินทรจิตร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
564 นางนงเยาว์ เกาะสูงเนิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  
565 นายประวิทย์ ศรีพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
566 นายสุวริศม์ กสิรัตน์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
567 นางสาวอุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการอำนวยการการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
568 นายสนมบัติ จันทร์กระจ่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
569 นายประวิทย์ ศรีพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
570 นางสาวอุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
571 นางสาวอุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
572 นางกานต์ณา แพทย์ผล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
573 นางปวีณา ศิลส่ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
574 นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
575 นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
576 นางสังเวียน ดำรงศานติ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
577 นา่ยอนุสรณ์ สกุลเบิกไพร ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
578 นางจุฑารัตน์ อ่อนเฉวียง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
579 นางจุฑารัตน์ อ่อนเฉวียง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
580 นางสาวกฤติกา ยี่วาศี ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
581 นางวัธนีย์ สำเร็จ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
582 นางสาวพร รัตนารติสัจจกุล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
583 นางศศิชา กรานมูล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
584 นางศศิชา กรานมูล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
585 นางสาวอำพร บุญเย็น ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
586 นางมะลิ ธรรมเมธา ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
587 นางสาวอุษา นาวิน ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
588 นางสาวอุษา นาวิน ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
589 นางภคพร พานิช ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
590 นางภคพร พานิช ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
591 นางสาวพิมผกา สุวรรณา ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
592 นางสาวสุมณฑา กันทรทรัพย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
593 นางสาวจารุวรรณ เลี่ยมเปี่ยม ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
594 นางสาวจารุวรรณ เลี่ยมเปี่ยม ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
595 นายคณิต อึ๊งแสงภาภรณ์ นิสิตปฏิบัติการสอนโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
596 นายคณิต อึ๊งแสงภาภรณ์ นิสิตปฏิบัติการสอนโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
597 นายธนศักดิ์ ทองจรัส นิสิตปฏิบัติการสอนโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
598 นายภุชงค์ กันตรง นิสิตปฏิบัติการสอนโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
599 นางสาวอุไรวรรณ แตงกวา นิสิตปฏิบัติการสอนโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
600 นางสาวจงรักษ์ แม้นเขียว นิสิตปฏิบัติการสอนโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
601 นางสาวสายพิณ โภคพิพัฒน์ นิสิตปฏิบัติการสอนโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
602 นางสาวณัฐวรา สุกใส นิสิตปฏิบัติการสอนโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
603 นางสาวอรอนงค์ กนะกาศัย นิสิตปฏิบัติการสอนโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
604 นางสาวกนกวรรณ ทับทิมทอง นิสิตปฏิบัติการสอนโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
605 นางสาวกนกวรรณ ทับทิมทอง นิสิตปฏิบัติการสอนโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
606 นางสาวศิฐิตา พุทธเจริญทอง นิสิตปฏิบัติการสอนโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
607 นางสาวทัศนีย์ คำแหง นิสิตปฏิบัติการสอนโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
608 นางสาวทัศนีย์ คำแหง นิสิตปฏิบัติการสอนโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
609 นางสาวปิยะนุช ศรีตะบัญญะ นิสิตปฏิบัติการสอนโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
610 นางชลลดา วัดโส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
611 นางชลลดา วัดโส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
612 นายสุวริศม์ กสิรัตน์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมแอโรบิค  
613 นางสาวศิริวรรณ แก้วจรัล โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ กรรมการการจัดการแข่งขันกิจกรรมแอโรบิค  
614 นางสาวศิริวรรณ แก้วจรัล โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ กรรมการการจัดการแข่งขันกิจกรรมแอโรบิค  
615 นา่งปรารถนา วรรณภูมิ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ กรรมการการจัดการแข่งขันกิจกรรมแอโรบิค  
616 นา่งปรารถนา วรรณภูมิ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ กรรมการการจัดการแข่งขันกิจกรรมแอโรบิค  
617 นายภราดร บุญประโคม ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ กรรมการการจัดการแข่งขันกิจกรรมแอโรบิค  
618 นางสาวอุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผลการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
619 นางสาวอุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผลการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
620 นางสาวจารุวรรณ เลี่ยมเปี่ยม ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผลการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
621 นางสาวปิยนันท์ อุดมมั่นถาวร ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผลการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
622 นายวัลลภ รักษณาศีล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผลการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
623 นางสาวมณฑา กันทรพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผลการแข่งขันทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
624 นายกิตติชัย โพรางกูร โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ กรรมการและเลขานุการการจัดการแข่งขันกิจกรรมแอโรบิค  
625 ครู ประจำจุดแข่งขัน ครู ประจำโรงเรียนแข่งขัน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]