สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชลบุรี เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชลบุรี 71 6 4 2 81
2 ชุมชนวัดหนองรี 62 26 19 13 107
3 วัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" 36 23 18 23 77
4 ปรีชานุศาสน์ 34 7 9 5 50
5 อนุบาลเมืองใหม่ 28 19 5 8 52
6 บ้านสวนอุดมวิทยา 27 18 14 11 59
7 บ้านห้วยกะปิ 27 10 4 5 41
8 อนุบาลวัดอู่ตะเภา 25 17 13 8 55
9 บ้านป่าแดง 22 23 8 9 53
10 วัดดอนดำรงธรรม 22 14 9 12 45
11 วัดราษฏร์สโมสร 22 11 5 1 38
12 ธรรมวาที 22 4 12 6 38
13 บ้านหนองเขิน 19 10 8 10 37
14 วัดราษฏร์ศรัทธา 17 16 18 11 51
15 บ้านป่ายุบ 17 4 2 6 23
16 วุฒิวิทยา 15 11 11 10 37
17 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ 14 10 4 6 28
18 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 14 9 11 11 34
19 อนุบาลหนองใหญ่ 14 9 9 9 32
20 สมคิดจิตต์วิทยา 14 9 6 6 29
21 ชุมชนบ้านคลองพลู 13 12 11 6 36
22 พิทยรังสี 13 8 9 6 30
23 บ้านหัวโกรก 13 7 7 8 27
24 วัดหนองยาง 12 18 11 11 41
25 บ้านหนองซ้ำซาก 12 14 7 5 33
26 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) 12 11 1 7 24
27 บ้านแหลมแท่น 11 15 8 10 34
28 บูรพาวิทยา ชลบุรี 11 12 4 10 27
29 กุญแจคริสเตียนวิทยา 11 11 6 6 28
30 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) 11 11 5 9 27
31 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) 11 9 7 8 27
32 บ้านมาบคล้า 11 7 7 6 25
33 จิรพลวิทยา 11 3 6 3 20
34 บ้านหนองปลาไหล 10 10 3 1 23
35 อนุบาลบูรณิจฉ์ 10 7 8 11 25
36 บ้านเขาซก 10 7 3 2 20
37 วอนนภาศัพท์ 9 9 9 6 27
38 บ้านคลองตะเคียน 9 8 11 5 28
39 บ้านคลองสิบแปด 9 8 2 2 19
40 ชุมชนบ้านอ่างเวียน 9 6 5 12 20
41 สถาพรพิทยา 9 6 4 5 19
42 เทศบาล1(สถาวร) 9 4 3 3 16
43 วัดเสม็ด (วุฒิสุนทรวิทยา) 9 3 3 2 15
44 บ้านมาบกรูด 8 9 4 7 21
45 อนุบาลวัดอุทยานนที 8 8 3 4 19
46 วัดเขาไผ่ 8 7 12 6 27
47 นาป่ามโนรถ 8 7 4 1 19
48 วัดบุญญราศรี 7 14 14 13 35
49 ร่มไม้ 7 8 11 6 26
50 วัดเฉลิมลาภ 7 7 2 0 16
51 จิ้นฮั้ว 7 5 9 13 21
52 บ้านห้วยยาง 7 3 1 3 11
53 วัดหนองน้ำเขียว 6 17 14 8 37
54 แสนสุขศึกษา 6 12 11 7 29
55 วัดบางเป้ง 6 12 7 3 25
56 ประภัสสรวิทยา 6 11 8 12 25
57 วัดศรีพโลทัย 6 7 7 10 20
58 วัดธรรมนิมิตต์ 6 4 3 2 13
59 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ 6 2 7 7 15
60 บ้านเกาะไม้แหลม 6 2 2 3 10
61 เมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 5 15 3 6 23
62 บ้านมาบไผ่ 5 10 5 9 20
63 บ้านหนองเสือช้าง 5 9 6 10 20
64 กาญจนะวิทยา 5 6 9 5 20
65 วัดสำนักบก 5 5 11 5 21
66 กล่อมปฐมวัย 5 4 2 3 11
67 บ้านหนองประดู่ 4 9 15 5 28
68 เจริญสุขวิทยา 4 9 9 9 22
69 บ้านเนินโมก 4 7 10 4 21
70 บ้านชากนา 4 6 2 3 12
71 บ้านปากคลองโรงนาค 4 5 6 0 15
72 วัฒนดรุณวิทย์ 4 5 2 3 11
73 วัดนาเขื่อน 4 5 1 1 10
74 บ้านท่าจาม 4 4 14 2 22
75 สุอารีวิทยา 4 4 5 3 13
76 บ้านหนองตะโก 4 3 5 1 12
77 บ้านวังตะโก 4 3 0 0 7
78 เพชรพิทยาคม 4 2 11 16 17
79 สารสาสน์วิเทศชลบุรี 4 1 2 7 7
80 บ้านห้วยมะไฟ 4 1 1 0 6
81 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส 3 9 9 2 21
82 บ้านโสม 3 9 7 1 19
83 บ้านมาบลำบิด 3 8 3 5 14
84 อนุบาลวัดช่องลม(ศึกษาราษฎร์นุกูล) 3 7 9 1 19
85 บ้านช่องมะเฟือง 3 7 5 1 15
86 วัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 3 7 2 2 12
87 บ้านเขาแรต 3 6 6 5 15
88 บ้านโป่ง 3 5 4 3 12
89 บ้านเขาดิน 3 2 1 2 6
90 วัดใหม่เกตุงาม (วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) 3 1 3 4 7
91 อนุบาลพิมลกิจจานุวัตร 3 0 1 0 4
92 สาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 3 0 0 4 3
93 วัดผาสุการาม 2 12 6 5 20
94 เทศบาลคลองตำหรุ 2 12 3 3 17
95 ศุทธรัตน์วัฒนาลัย 2 8 6 2 16
96 บ้านตาลดำ 2 7 5 7 14
97 เทศบาลอินทปัญญา 2 7 2 4 11
98 เมืองชลพิทยา 2 6 7 6 15
99 บ้านหมื่นจิต 2 5 5 8 12
100 สุตา 2 4 8 1 14
101 บ้านไร่ไหหลำ 2 4 3 3 9
102 ต้นกล้าพัฒนา 2 4 2 1 8
103 วัดอรุณรังษี 2 3 9 2 14
104 วัดตาลล้อม 2 3 6 1 11
105 วัดคลองใหญ่ 2 3 3 1 8
106 วัดหนองชันจันทนาราม 2 2 7 7 11
107 สุขุมวิทยา 2 2 5 2 9
108 บ้านหนองไผ่แก้ว 1 10 4 6 15
109 บ้านชากพุดซา 1 7 6 4 14
110 วัดเตาปูน 1 6 8 4 15
111 พงศ์สิริวิทยา 1 6 3 2 10
112 เกษมวิทย์ 1 6 0 3 7
113 ศุทธรัตน์ 1 5 9 6 15
114 สามมุกคริสเตียนวิทยา 1 5 6 5 12
115 พระตำหนักมหาราช 1 4 4 2 9
116 บ้านห้วยสาลิกา 1 3 8 9 12
117 เฮงฮั้ว 1 3 4 6 8
118 บ้านหนองปรือ 1 3 4 4 8
119 บ้านห้างสูง 1 3 4 0 8
120 บ้านบึงกระโดน 1 3 2 1 6
121 บ้านหนองผักหนาม 1 2 9 2 12
122 อนุบาลสมัครมิตรวัฒนา 1 1 2 0 4
123 วัดหนองบอนแดง 0 5 6 5 11
124 บ้านห้วยมะระ 0 3 5 5 8
รวม 1,049 928 778 660 2,755